Anda di halaman 1dari 16

Perkembangan Sastera Di Alam Melayu

S.M. Zakir
PendahuluanMemperkatakan tentang perkembangan sastera di alam Melayu tentunya
mencakupi tajuk yang cukup luas. Perkataan Melayu itu sendiri mempunyai konotasi
yang sangat luas. Dari segi kelompok bangsa, ras Melayu digolongkan kepada kelompok
Melayu-Polinesia atau ras berkulit coklat yang mendiami Gugusan Kepulauan Melayu,
Polinesia dan Madagaskar. ementara dari segi bahasa, ras Melayu digolongkan dalam
rumpun keluarga !ustronesia. !lam Melayu menempati "ilayah daratan dan kepulauan
yang luas. #ilayah daratannya bermula dari emenanjung $anah Melayu menyusur
pesisiran pantai sehingga ke %ndo &hina yakni kerajaan Melayu di $anah Melayu
menyusur ke Patani, tenggara iam, 'unan sehingga kerajaan &ampa di sepanjang
pesisiran pantai (ietnam. ementara "ilayah kepulauannya bermula dari Pulau umatera,
kepulauan %ndonesia menyusur naik ke kepulauan )orneo sehingga kepulauan selatan
'ilipina.arjana-sarjana seperti P. *. arasin dan +obert ,eine-Gerdern berpendapat
baha"a bangsa !sia $enggara atau Melayu-Polinesia ini datangnya dari pedalaman
sebelah )arat &hina, iaitu tempat terbitnya sungai-sungai besar di timur dan !sia
$enggara. Mereka mempercayai terdapat dua gelombang pergerakan yang turun dari
pedalaman )arat &hina iaitu Gelombang Melayu-Proto pada -.// ebelum Masehi dan
Gelombang Melayu-Deutro pada 0.// ebelum Masehi. Melayu-Proto kemudian
mendiami ka"asan pedalaman dan menjadi penduduk asli yang primiti1. ementara
Melayu-Deutro mendiami ka"asan pesisir dan muncul sebagai bangsa yang maju
mengamalkan pertanian, penternakan dan juga menjadi pelaut-pelaut yang handal.
2amun teori ini ditolak oleh beberapa orang sarjana terutama oleh &oades dan
Duy3endak yang menegaskan baha"a tidak pernah berlaku gelombang Melayu-Proto
mahupun Melayu-Deutro yang datang dari pedalaman barat &hina itu, sebaliknya telah
"ujud penduduk asal atau peribumi sejak 4/,/// tahun dahulu yang berkembang dan
mempunyai peradabannya yang tersendiri.
Duy3endak menyatakan baha"a pengetahuan mengenai logam diperolehi menerusi
perhubungan dengan orang luar melalui kegiatan pelayaran penduduk peribumi,
bukannya diba"a oleh gelombang manusia yang turun dari barat &hina. ekaligus
menolak teori yang dikemukakan oleh sarjana sebelum ini. )ahkan para sarjana sepakat
berpendapat baha"a ketika kedatangan pengaruh %ndia ke !sia $enggara, penduduk
peribumi telah mempunyai peradabannya yang tersendiri dan mereka bukan manusia
primiti1. Dalam pada itu Gathercole 506789 seorang sarjana %nggeris yang melihat melalui
bukti-bukti arkeologi, linguistik dan etnologi menyatakan baha"a kumpulan ras Melayu
atau rumpun Melayu yang digolongkan kepada kelompok Melayu Polinesia merupakan
golongan pelaut yang pernah menguasai ka"asan perairan pasi1ik dan ,indi. %a
menggambarkan baha"a ras Melayu-polinesia sebagai kelompok penjajah yang dominan
pada suatu masa dahulu, yang meliputi ka"asan luas di sebelah barat hingga ke
Madagaskar, di sebelah timur hingga ke Kepulauan *aster, di sebelah utara hingga ke
,a"aii, dan di sebelah selatan hingga ke elandia )aru . )ahkan "ilayah kebudayaan
Melayu-Polinesia ini meliputi ka"asan yang lebih luas lagi iaitu di sebelah barat
merangkumi :autan ,indi ke Malagasi dan pantai timur benua !1rika; di sebelah timur
merangkumi Gugusan Kepulauan Melayu-Mikronesia dan Paskah di :autan Pasi1ik, kira-
kira 0/8.< kilometer dari !merika elatan; di sebelah selatan meliputi elandia )aru; dan
di sebelah utara meliputi kepulauan $ai"an dan ,okkaido, =epun.
Dengan itu para sarjana ini percaya baha"a pengaliran yang berlaku di "ilayah !sia
$enggara ini adalah pengaliran dari dalam ke luar dan bukannya pengaliran dari luar ke
dalam. Pengaliran dari dalam ke luar ini bermakna baha"a penduduk asal peribumi !sia
$enggara inilah yang memba"a kebudayaan mereka ke negeri-negeri luar melalui
kegiatan pelayaran mereka. Dalam pada itu hubungan mereka dengan negeri-negeri luar
membuatkan mereka turut memba"a masuk budaya dan kemajuan yang diambil mereka
daripada kegiatan pelayaran atau ekspedisi-ekspedisi mereka tersebut. )ahkan seorang
sarjana lagi, olheim mengemukakan pendapat yang ekstrem dengan menyatakan baha"a
pada 7,/// ebelum Masehi, iaitu pada period keempat perkembangan peradaban
manusia di !sia $enggara yang bermula 4/,/// tahun ebelum Masehi lagi, berlakunya
penghijrahan manusia dari "ilayah !sia $enggara mengharungi lautan ke pelbagai
tempat memba"a unsur kebudayaan Melayu-Polinesia ini hingga ke kepulauan Pasi1ik.
)ahkan olheim juga menyatakan baha"a amalan pertanian dan penternakan di !sia
$enggara ini "ujud lebih a"al daripada peradaban di !sia $engah dan *ropah.
Penjelasan tentang alam Melayu yang luas cukup untuk menyatakan tentang
perkembangan kebudayaan termasuk sastera yang bukan sahaja meliputi "ilayah yang
cukup luas tetapi juga sejarah yang cukup panjang. Kajian tentang "ilayah alam Melayu
ini khususnya dari aspek kebudayaan boleh dikatakan menjadi kajian yang ad-in1initum,
yakni tidak mempunyai sebarang batas dan garis sempadan. %a bukan sahaja melibatkan
jangka masa yang sangat subjekti1 tetapi juga sempadan "ilayah yang tidak dapat
ditentukan dengan tepat. Maka dalam memperkatakan tentang perkembangan sastera di
alam Melayu, adalah lebih ter1okus jika ia mengambil ruang litup yang khusus yakni
pembicaraan tentang perkembangan sastera Melayu yang tertumpu kepada aspek
hubungan kebudayaan di "ilayah alam Melayu. $erdapat dua bentuk kutub sastera yang
jelas di alam nusantara atau "ilayah alam Melayu ini, iaitu kutub sastera Melayu dan
kutub sastera =a"a. Kedua-dua kutub kebudayaan ini saling memainkan peranan
pengaruh mempengaruhi dan adakalanya menyaingi antara satu sama lain. )agaimanapun
kutub sastera Melayu dilihat lebih menyebar dengan si1atnya yang lebih harmoni dan
terbuka sehingga hari ini.
Pengertian tentang Sastera, Alam Melayu dan Nusantara
%stilah sastera berasal dari kata anskrit sastra. !kar kata sas- ialah kata kerja terbitan
bermakna mengarahkan, mengajar, memberi petunjuk atau arahan. Dan akhirnya >tra
biasanya menunjukkan alat atau sarana. Dengan demikian sastra bererti alat untuk
mengajar, buku petunjuk, buku arahan atau pengajaran. Misalnya di sini ilpasastra ialah
buku tentang seni bina. Ka3ysastra ialah buku tentang puisi ka"i dan Kamasastra ialah
buku tentang seni cinta dan perkasihan . ementara dalam bahasa %nggeris sastera disebut
sebagai literature berasal daripada :atin litera yang bermakna huru1 atau abjad 5letter9.
Makna konteks bahasa %nggeris ini sama dengan istilah Melayu yang menggunakan kata
Persuratan berasal dari kata surat. Dalam konteks ini, ia memberikan makna cerita,
peristi"a atau 1ikiran yang ditulis. :ebih jauh lagi ia bermaksud kepustakaan, iaitu alat
menyimpan dan menyebarkan ilmu pengetahuan. 2amun secara umum sastera yang telah
melalui e3olusi dan perkembangan dari segi konsep dan maknanya ini memba"a maksud
cerita, peristi"a, 1ikiran dalam bentuk imaginati1-1iksi merangkumi bentuk tulisan
mahupun bentuk lisan yang disampaikan untuk tujuan pengucapan kepada masyarakat.
$ujuan pengucapan ini termasuk tujuan pengajaran, pengetahuan, dan juga berhibur.
Perkataan Melayu tidak terpakai secara meluas sebelum kemasukan %slam di "ilayah
!sia $enggara ini. Dari sudut etimologi, perkataan Melayu dikatakan berasal daripada
perkataan anskrit malaya yang bermaksud bukit atau tanah tinggi. 2amun sumber
sejarah yang lebih tepat mengatakan perkataan Melayu berasal dari ungai Melayu yang
terletak di )atanghari, =ambi. Di sini juga dikatakan "ujud sebuah kerajaan Melayu tua
yang dikenali sebagai kerajaan Melayu atau Mo-la-yu. Perkataan Melayu muncul buat
pertama kali kira-kira 0//-0.6 Masehi dalam karya Ptolemy, Geographike inta?is yang
menggunakan istilah maleu-kolon merujuk kepada peradaban yang "ujud sama ada di
=ambi Pulau umatera, atau di $anjung Kuantan di emenanjung $anah Melayu. ekitar
a"al Masehi itu juga istilah malaya d3ipa muncul dalam kitab Purana, sebuah kitab
,indu purba yang bermaksud tanah yang dikelilingi air, merujuk kepada Pulau
umatera. ekitar tahun <44-<4. Masehi semasa Dinasti $ang, istilah Mo-lo-yu dicatat
dalam buku catatan pengembara &hina, yang dimaksudkan dengan kerajaan =ambi atau
ri"ijaya di Palembang yang terletak di Pulau umatera. ebelum kedatangan %slam
peradaban yang "ujud di "ilayah asal bangsa Melayu iaitu di Pulau umatera dan
emenanjung $anah Melayu ini disebut peradaban pra-Melayu. Peradaban pra-Melayu
dikatakan "ujud sejak sebelum $ahun Masehi lagi, mendirikan kerajaan besar dan
menggunakan bahasa yang disebut sebagai bahasa Kunlun. %-$sing seorang pengembara
&hina yang datang ke ri"ijaya pada abad ke-@ Masehi menyebut baha"a pendeta-
pendeta )uddha yang datang mempelajari agama )uddha di ri"ijaya perlu mempelajari
bahasa Kunlun 5bahasa Melayu kuno9 sebelum mendalami ilmu agama )uddha dalam
bahasa anskrit. Perkembangan bahasa Kunlun ini telah mencapai tahap bahasa lingua
1ranca sejak abad ke-@ Masehi itu. )ahkan sekitar tahun 4// Masehi di &ampa dikatakan
terdapat 08./ naskhah buku yang bertulis dalam bahasa Kunlun tentang 1alsa1ah agama
)uddha . )ahasa Kunlun atau bahasa Melayu kuno menerima rangsangan luar biasa oleh
kegiatan perdagangan di pelabuhan-pelabuhan di emenanjung $anah Melayu dan
bahagian timur umatera yang menjadi titik pertemuan segala pulau. )ahasa Melayu-
kuno ini menjadi lingua 1ranca di perairan kepulauan !sia $enggara dengan menyebar
sehingga kepulauan %ndonesia lalu memberikan "ilayah heterogen itu kesan kebersatuan
kepada pihak luar. Dari konteks inilah alam Melayu muncul sebagai takri1an terhadap
sebuah "ilayah berbahasa Melayu, sekurang-kurang sebagai bahasa ibu kepada bahasa
pesisir atau bahasa dagang yang maju dan tersebar luas membentuk nilai kebersatuan itu.
#alau bagaimanapun, konsep Melayu masih belum terpakai sebagai takri1an "ilayah
atau peradaban yang rasmi sebelum kedatangan %slam. etiap daerah kerajaan dalam
"ilayah alam Melayu ini menggunakan nama kerajaan atau tempat masing-maing sebagai
identiti kebangsaan mereka. )ahasa Kunlun atau Melayu kuno yang membina tradisi
penulisan sejak abad pertama Masehi berkembang dengan penggunaan tulisan Palla3a
hasil pengaruh kebudayaan %ndia menggantikan aksara setempat seperti tulisan :ampung,
+encong, +ejang, Ka-ga-ga, &am, Pasemah dan sebagainya tidak disebut atau dikenali
sebagai bahasa Melayu . epertimana diketahui pengaruh peradaban ,indu-)uddha ini
tidak me"ujudkan konsep Melayu yang mencakupi konsep politik dan budaya
ke"ilayahan, tetapi sebaliknya lebih menumpukan kepada 1alsa1ah serta ritual keagamaan
yang memperkuatkan konsep de"araja di mata masyarakat setempat. Dalam ertikata lain
"alaupun ia meluaskan penyebaran prinsip ,indu-)uddha tetapi pada masa yang sama ia
memperkuatkan semangat parokial kepada masyarakat setempat. %ni adalah kerana raja-
raja yang berkuasa lebih senang meman1aatkan agama baru itu sebagai alat mistik untuk
memperkuatkan kekuasaan mereka ke atas masyarakat tempatan.
%ni berbeAa dengan %slam yang datang menghapuskan konsep bayangan tuhan dan
memperkenalkan hak persamaan kepada semua manusia. Maka %slam membina
peradaban baru dengan si1at uni3ersalnya yang tidak terbatas kepada sempadan bangsa
atau negeri. Bleh itu peradaban di "ilayah alam Melayu sebelum %slam lebih tepat
disebut sebagai peradaban pra-Melayu. Peradaban Melayu hanya muncul dengan
kedatangan %slam yang mencirikan Aaman baru dalam sejarah ketamadunan alam Melayu.
Pencirian Aaman baru di alam Melayu oleh kedatangan %slam terlihat jelas dengan
kemunculan bahasa Melayu yang mencerna bahasa Melayu dengan keperibadian tulisan
ja"i, dan akhirnya me"ujudkan apa yang disebut sebagai bahasa Melayu yang terpakai
hingga sekarang ini. Cnsur-unsur bahasa Melayu baru ini terkandung ciri-ciri %slam
daripada pengaruh !rab, Parsi, $urki dan Crdu. &iri-ciri bahasa pra %slam diserap dan
disesuaikan dengan bahasa Melayu yang kini menjadi satu bahasa yang mengikat
perpaduan satu bahasa meliputi seluruh golongan bangsa Melayu. %slam ternyata telah
mere3olusikan pandangan hidup dan dasar kebudayaan dari dasar estetik hingga ke dasar
sainti1ik bangsa dan "ilayah alam Melayu. Di sini dapat dilihat baha"a alam Melayu
adalah merujuk kepada alam ke"ilayahan %slam yang diperkasakan atau ditamadunkan
daripada peradaban "ilayah pesisir yang maju dari segi perdagangan dan bahasanya di
"ilayah !sia $enggara ini.
Pengertian nusantara lebih merujuk kepada si1at geogra1i-antropologi. %a berasal dari
bahasa =a"a Kuna iaitu nusa bermakna pulau dan antara bermakna lain. Maka nusantara
bermakna pulau-pulau lain di luar "ilayah etnosentrik =a"a. Dalam konsep kenegaraan
=a"a 5Majapahit khususnya9 pada abad ke-08 hingga abad ke-0., konsep raja sebagai
penjelmaan de"a 5de"araja9 me"ujudkan kepercayaan baha"a daerah kekuasaan raja
memancarkan konsep kekuasaan seorang de"a. Maka daerah pancaran kuasa de"a itu
terbahagi kepada tiga; iaitu 2egara !gung, Mancanegara dan 2usantara. 2egara !gung
merupakan pusat kekuasaan bertempat di daerah sekeliling ibukota kerajaan tempat raja
memerintah. Mancanegara adalah daerah-daerah di pulau =a"a dan sekitar yang
budayanya masih mirip dengan 2egara !gung, tetapi sudah berada di daerah
perbatasan. ementara 2usantara adalah daerah di luar pengaruh budaya dan kekuasaan
=a"a, yang dilihat sebagai daerah jajahan yang mana penguasanya harus membayar u1ti
kepada +aja =a"a. 2usantara dari sudut etnosentrik =a"a dilihat sebagai daerah yang
harus ditakluki. Kitab mahakarya =a"a 2egarakertagama mencantumkan "ilayah
nusantara mencakupi "ilayah moden %ndonesia iaitu umatera, Kalimantan, 2usa
$enggara, ula"esi, kepulauan Maluku, Papua )arat dan pulau-pulau sekitarnya.
Ditambah lagi dengan #ilayah emenanjung $anah Melayu-Patani, ingapura, )runei
dan selatan 'ilipina.
)agaimanapun *rnest Dou"es Dekker 507@6-06./9 atau dikenali sebagai Dr. etaibudi
memperbaharui konsep nusantara ini. )eliau menggunakan konsep nusantara untuk
menyatakan kesatuan geogra1i-antropologi kepulauan yang terletak di antara benua !sia
dan !ustralia. Pengkaji *ropah khususnya orang %nggeris mentakri1kan "ilayah
kepulauan antara benua !sia dan !ustralia yang dihuni oleh cabang ras Mongoloid yang
disebut ras Melayu 5Melayu-Polinesia9 dan menggunakan bahasa rumpun !ustronesia
dalam perhubungan antara satu sama lain sebagai "ilayah kepulauan Melayu iaitu Malay
!rchipelago. Maka pengertian moden yang lebih 1aktual menjelaskan baha"a 2usantara
ialah #ilayah !lam Melayu yakni Malay !rchipelago; yang termasuk di dalamnya Pulau
=a"a dan semua bahagian "ilayah etnosentrik =a"a tersebut. De1inisi yang dipakai secara
sainti1ik ini sekaligus menghapuskan de1inisi etnosentrik =a"a abad ke-04 yang kuno itu.
$erminologi 2usantara yang dikatakan murni berasal daripada =a"a dan hak mutlak
Majapahit tidak dapat dibuktikan memandangkan pertindihannya dengan bahasa Melayu
yang terpakai luas di kepulauan =a"a sejak Aaman sebelum Majapahit lagi.
Perkembangan Sastera di Alam Melayu
$radisi sastera di alam Melayu dikatakan bermula sejak a"al abad Masehi lagi. )ahkan
menurut )oris Parnikael, sastera dalam bentuk lisan telah "ujud di alam Melayu sejak
-/// tahun ebelum Masehi lagi yakni sebelum kemasukan pengaruh ,indu-)uddha dan
agama luar. astera a"al khususnya dalam bentuk lisan berkaitan rapat dengan unsur-
unsur magis dan ritual yang diamalkan dalam budaya masyarakat alam Melayu. %a
berkembang kepada puisi-puisi doa, puisi lirik yang dinyanyikan dan persembahan cerita.
Di ka"asan peradaban Masehi tera"al "ilayah alam Melayu iaitu "ilayah peradaban
Kantoli-=ambi-ri"ijaya, tradisi tulisan telah "ujud sebelum kemasukan pengaruh ,indu
)uddha lagi. Kegiatan sastera tulisan berkembang setelah itu dengan kemasukan
pengaruh ,indu )uddha. Pada tahun 4// Masehi sudah ada batu bertulis dan tulisan batu
bersurat dalam bahasa Melayu kuno-anskrit ini berterusan sehingga berakhirnya
kerajaan ri"ajaya. !ntara batu bersurat yang sangat penting di "ilayah ri"ijaya ini
ialah )atu )ertulis Kedukan )ukit, ungai Musi, Palembang 5<789, )atu )ertulis $alang
$u"o, Minangkabau 5<749, dan )atu )ertulis Kota Kapur, Pulau )angka 5<7<9. )atu-
batu bertulis terpahat dalam tulisan Palla3a memba"a maklumat dalam bahasa Melayu
kuno dengan campuran kata-kata dari bahasa Melayu kuno dan anskrit.
)atu bertulis atau inskripsi ri"ijaya ini boleh dikatakan bentuk sastera tera"al di
"ilayah alam Melayu yang ditemui setakat hari ini. Dari segi linguistik inskripsi-inskripsi
tersebut merupakan teks Melayu yang paling tua, dan demikian juga dengan inskripsi-
inskripsi &am, iaitu teks yang paling tua dalam satu bahasa daripada rumpun Melayu-
Polinesia. %nskripsi Kedukan )ukit 5terletak di kaki )ukit eguntang9, yang terdiri
daripada 0/ baris, menceritakan perjalanan mencari kejayaan 5siddhayatra9 seorang raja
dari Minanga ,am3ar, dan apabila sampai di tempat yang ditujuinya itu, )aginda
mendirikan negeri ri"ijaya. %nskripsi Kedukan )ukit 5<78M9 ini menyampaikan cerita
berkaitan sejarah kedatangan membuka atau menakluki kerajaan ri"ijaya oleh seorang
raja. =elas cerita ini merupakan hasil kesusasteraan Melayu yang tertua. )entuk sastera
begini berterusan dalam inskripsi-inskripsi ri"ijaya yang lain seperti inskripsi $alang
$u"o 5Palembang, <74M9, %nskripsi Karang )rahi 5=ambi9 dan %nskripsi Kota Kapur
5)angka, <7< M9. %a memba"a bentuk sastera tradisi besar iaitu sastera yang berkisar
kepada keper"iraan raja, kisah istana, dan bantuan de"a-de"a. %nskripsi $alang $u"o
adalah sebuah pranidhana iaitu doa dan permintaan yang diarahkan kepada )uddha, yang
dihasilkan dalam bahasa yang puitis. ementara inskripsi Kota Kapur merupakan bentuk
puisi-mentera yang berkaitan dengan unsur-unsur magis. %nskripsi-inskripsi ini
menjelaskan tentang kehadiran sastera yang tera"al di alam Melayu. %a ditulis dalam
bahasa istana, yang merupakan bahasa Melayu-kuno yang telah diserapi pengaruh bahasa
anskrit. Dalam pada itu, kepentingan besar inskripsi ini ialah usaha mengakasarakan
bahasa penting "ilayah alam Melayu yakni bahasa Melayu-kuno seterusnya me"ujudkan
tradisi tulisan di alam Melayu.
Perkembangan peradaban budaya khususnya dengan kemunculan tradisi tulisan di
"ilayah teras alam Melayu itu memberikan kesan yang besar terhadap ka"asan lain di
"ilayah alam Melayu termasuk kepada bangsa =a"a. ri"ijaya dengan kebudayaannya
yang cukup tinggi amat berpengaruh ke atas bangsa =a"a kuno. Puncak kepada usaha
saling meman1aatkan peradaban budaya antara kerajaan Melayu ri"ijaya dan kerajaan
=a"a kuno ailendra ialah pembinaan &andi )orobudur di =a"a. !gama )uddha
merupakan pengaruh yang jelas dari kerajaan Melayu ri"ijaya. Pengaruh )uddha dari
ri"ijaya ini disinkretiskan dengan amalan pemujaan nenek moynag oleh raja-raja
ailendra.
)agaimanapun hubungan kerajaan Melayu ri"ijaya semakin meruncing dengan
kemunculan kerajaan =a"a kuno Mataram pada abad ke-6 yang menganut ajaran i3a-
,induisme. Kerajaan Mataram kuno di =a"a $engah ini melancarkan usaha
memperkuatkan kembali si1at etnosentrik =a"a dan menggunakan ajaran i3a-,induisme
ini untuk menolak pengaruh )uddha yang sekaligus merupakan pengaruh daripada
kerajaan Melayu ri"ijaya. ,asil daripada kebangkitan etnosentrik =a"a ini telah
menghasilkan bentuk sastera tradisi =a"a yang dikenali sebagai keka"in pada abad ke-
6M yang boleh dikatakan bersi1at agama i3a-,induisme. )agaimanapun ia tidak
terlepas sepenuhnya daripada tradisi luar, bahkan lebih dianggap penyesuaian tradisi luar
dalam kebudayaan =a"a. Keka"in-keka"in yang cukup panjang 5ratusan rangkap9 yang
meniru sebuah genre puisi anskerta yang disebut sebagai ka"ya, adalah hasil daripada
usaha golongan pendeta =a"a yang turun temurun menyesuaikan bahasa =a"a lisan
dengan tradisi tulisan bahasa anskerta dan bahasa Melayu kuno . %a melibatkan
penterjemahan pelbagai tulisan anskerta yang kebanyakannya bersi1at keagamaan
seperti mantra, sta3a, sastra, dan purana dan sebagainya. $erjemahan dan akhirnya
membentuk tradisi sastera =a"a yang disebut keka"in itu merupakan usaha untuk
memahami kebudayaan %ndia khususnya berkenaan agama i3a-,induisme oleh
kalangan istana, dan juga digunakan oleh ahli mistik =a"a 5golongan istana juga9 untuk
menjalani amalan kepercayaan penyatuan diri dengan De"a i3a atau de"a yang lain.
Kesusasteraan anskerta %ndia ini tidak hanya diterjemahkan tetapi juga dihayati dengan
tekun dan penuh seni oleh pendeta-pendeta =a"a kuno. Mereka mendekati sastera
anskerta ini dengan menyerapkan mitos dan epik =a"a asli, yang kemudian diubah atau
diperbaiki sehingga memberikan nilai-nilai =a"a kepada sastera anskerta itu.
Pendekatan menyerapkan nilai-nilai =a"a kepada sastera anskerta %ndia berlaku secara
menyeluruh dalam bentuk sastera yang lain. Pendekatan orang =a"a terhadap "ayang
%ndia yang memperkenalkan epik agung %ndia Mahabrata dan +amayana, yang mula
dikenali di =a"a sejak a"al abad ke-6 ini memperlihatkan usaha menja"akan sastera
anskerta. #atak utama epik-epik ini iaitu )etara +ama dan )etara Kresna dianggap
sebagai penjelmaan De"a #isnu, de"a maha agung dan raja-raja =a"a Mataram
dianggap sebagai anak cucu de"a #isnu dan penjelmaannya juga. Maka itu epik-mitos
Mahabhrata dan +amayana didekati oleh orang =a"a sebagai mitos tentang nenk moyang
raja-raja mereka. Pengaruh "ayang %ndia ini menghasilkan "ayang pur"a =a"a yang
mempunyai ciri-ciri pemujaan ar"ah nenek moyang hasil daripada penyerapan dan
penyesuaian nilai-nilai =a"a ke dalam sastera anskerta .
:ebih jauh lagi, Maharaja Dharma"angsa $eguh 566/-0//@9 raja Mataram telah
membiayai penterjemahan besar-besaran kedua-dua epik anskerta itu dengan terjemahan
yang dipersingkat kepada beberapa buah par"a 5buku9 Mahabhrata seperti !dipar"a,
#iratapar"a, dan )hismapar"a. ementara dari epik +amayana pula ialah Cttarakanda .
$erjemahan tersebut dilakukan dengan menyerapkan nilai-nilai =a"a sehingga memberi
kemampuan kepada pujangga =a"a kuno untuk menyadur sastera anskerta ke dalam
sastera =a"a. *3olusi yang berlaku terhadap bentuk dan ritma sastera anskerta ini
akhirnya menyaksikan kemunculan sastera =a"a kuno yang keluar dari ritma sastera
anskerta. Keka"in, par"a, "ayang pur"a dan sebagainya telah menjadi khaAanah
sastera =a"a kuno yang disebarkan pula ke daerah perbatasan =a"a sebagai sebuah hasil
sastera =a"a. Di )ali ia dikenali sebagai keka"in mahkota.
Pengaruh sastera anskerta dalam tradisi sastera =a"a semakin hilang secara langsung
diakibatkan sinkretisme dengan nilai-nilai =a"a. %a dapat dilihat dalam tradisi sastera di
=a"a $imur yang berkembang melalui kerajaan Kediri sekitar abad ke-00. Keka"in-
keka"in =a"a $imur disi1atkan lebih sederhana dan lebih disesuaikan dengan alam
sekeliling. Meter dan iramanya tidak lagi ditemui atau sama dengan puisi anskerta
dengan sumber-sumbernya yang tidak nyata. Misalnya keka"in !rjuna"i"aha yang
dikarang oleh Mpu Kan"a sebelum tahun 0/8.M me"ujudkan "atak utamanya ang
!rjuna yang disamakan dengan Maharaja !irlangga, raja agung Kediri yang juga
dianggap sebagai penjelmaan De"a #isnu. i1at sastera anskerta telah hilang dalam
keka"in ini, sebaliknya menjadi sastera =a"a sepenuhnya. )egitu juga dengan keka"in
Kediri pada a"al abad ke-0- yang lain seperti Keka"in )haratayuddha yang dikarang
oleh Mpu edah, Ghatotkacasraya oleh Mpu Panuluh, maradahana oleh Dharmaja dan
sebagainya. emuanya muncul dalam bentuk sastera =a"a asli. Menurut P. Doetmulder,
"atak-"atak keka"in =a"a kuno pada hakikatnya adalah orang =a"a, cara ber1ikirnya
dan tindak-tanduknya bersi1at =a"a dan latar belakangnya =a"a, "alaupun semua itu
diselimuti nama-nama dan kata-kata anskerta yang beratus-ratus jumlahnya.
astera =a"a kuno yang a"al ini pada hakikatnya bersi1at mitos yang diisi dengan unsur
alam kede"aan dan kesaktian. Maka itu sastera =a"a kuno ini juga disebut sebagai
sastera magis. 2amun pembentukan sastera =a"a kuno ini dapat dilihat sebagai suatu
bentuk perkembangan tradisi sinkretisme di =a"a, yang dipengaruhi dan diambil daripada
sastera anskerta. Dari sisi yang lain, perkembangan dimensi sinkretisme yang menyerap
secara besar-besaran sastera anskerta ke dalam khaAanah sastera =a"a ini dilihat sebagai
usaha untuk mengekang pengaruh kebudayaan )uddha kerajaan Melayu ri"ijaya. ,al
ini disebut oleh )oris Pacnikel, baha"a terdapat kemungkinan terjemahan-terjemahan
sastera anskerta itu diusahakan untuk digunakan sebagai salah satu sumber kekuatan
magis oleh Maharaja Dharma"angsa yang pada "aktu itu bertentangan dengan kerajaan
ri"ijaya . Pujangga dan sastera"an =a"a dikatakan sering mendekati sastera anskerta
seolah-olah sebagai sastera lisan mereka sendiri, sehingga sebahagian daripada
sadurannya atau ciptaan mereka sendiri dapat ditinjau sebagai 3ersi daripada mitos atau
epik =a"a yang hanya menyamar seperti puisi anskerta. Pengolahan daripada
kebudayaan %ndia amat terserlah di =a"a, sehingga menyebabkan +abindranath $agore
se"aktu berkunjung ke =a"a terlah berkata, EDi mana-mana pun saya melihat %ndia yang
tidak kukenal.E
!bad ke-08 hingga ke-0< menyaksikan perkembangan sastera =a"a mencapai
kemantapan dari segi pengucapan dan keperibadian etnosentrik =a"anya. astera yang
berunsur anskerta yang susah di1ahami digantikan dengan sastera yang lebih dekat
kepada bahasa percakapan sehari-hari dan mencerminkan persekitaran tempatan yang
lebih jelas. %rama =a"a kuno yang diambil dari sastera anskerta diganti dengan irama
=a"a asli yang disusun menjadi sistem persajakan tembang macapat yang digunakan
penyair-penyair =a"a hingga Aaman moden. Kebangkitan Majapahit sebagai sebuah
empayar besar di "ilayah nusantara menggantikan ri"ijaya menyaksikan perkembangan
sastera dan kebudayaan =a"a yang cukup giat. *ra kebangkitan sastera =a"a ini juga
menyaksikan sintesis agama )uddha dan ,indu dalam karya sastera. Keka"in De"aruci
yang ditulis sekitar abad ke-0. atau a"al abad ke-0< memperlihatkan sintesis )uddha-
,indu yang jelas. Pada era pemerintahan ,ayam #uruk di Majapahit, lahir karya besar
=a"a iaitu 2egarakertagama oleh Prapanca. 2egarakertagama adalah sebuah karya yang
unik kerana dilihat memaparkan peristi"a sejarah perjalanan ,ayam #uruk, sekaligus
keluar dari tradisi keka"in yang dipenuhi peristi"a mitos dan alam de"a i3a-
,induisme.
2egarakertagama mendekati corak penulisan 1iksi-sejarah. )agaimanapun tradisi sastera
masih dilihat terikat kemas dengan pengaruh epik anskerta "alaupun dari segi
pengolahan dan bahasa telah keluar dari pengaruh sastera anskerta. Karya agung sastera
=a"a pada Aaman itu iaitu Kora"asrama masih mengangkat peristi"a dari epik
Mahabhrata, dengan diselitkan 1alsa1ah =a"a asli. ebuah lagi karangan prosa yang
seAaman itu, ialah $antu Panggelaran yang mengubah mitos ,indu menjadi mitos =a"a.
KhaAanah sastera =a"a turut diperkayakan dengan karya berunsur sejarah iaitu Pararaton
yang mengisahkan Ken !ngrok pengasas kerajaan ingasari dan turunannya menjadi
raja-raja Majapahit. $radisi sastera =a"a yang turut mengalir ke alam teaterikal seperti
"ayang pur"a akhirnya memunculkan sebuah karya yang berasaskan tradisi
per"ayangan itu iaitu &alon !rang. Pada Aaman kebangkitan sastera =a"a muncul
pelbagai genre sastera yang memperkayakan khaAanah sastera =a"a selain daripada
keka"in dan tembang macapat ialah cerita panji, kidung, serta genre per"ayangan selain
"ayang pur"a iaitu "ayang topeng dan "ayang gedog.
astera =a"a turut berkembang hingga ke )ali. Di sini keka"in dan kidung =a"a telah
menghasilkan genre sastera tempatan yang dinamalan itihasa. astera =a"a yang masuk
ke )ali melalui karya seperti Pararaton, &along !rang, !rjuna"i"aha dan sebagainya
lama-kelamaan diberi na1as dan nilai tempatan sehingga melahirkan sastera bercorak
bahasa )ali. Perkembangan sastera )ali dari abad ke-0@ hingga ke-06 melahirkan puisi-
puisi baru yang tercipta di )ali seperti keka"in Krisnandaka, kidung )himas"arga dan
babad yang berbentuk puisi dalam bahasa =a"a kuno seperti )abad Pande. )ahasa tulisan
yang digunakan dalam sastera )ali yang berpokok kepada tradisi sastera ,indu ialah
bahasa =a"a-)ali. Karya yang jelas berpokok kepada tradisi sastera ,indu ini ialah
seperti kidung Kunti Fajna yang berhubungan sejarah =a"a dari Kidung +angga :a"e,
dan kidung =ambe 2egara yang berlatar keruntuhan kerajaan =a"a-,indu Mataram.
Kidung menjadi pengucapan sastera yang popular di )ali sekitar abad ke-0@ hingga abad
ke-06, antara karya kidung yang masyhur ini ialah kidung Pan )ongkling, kidung Dukuh
ilardi, kidung C"ung )uleleng dan sebagainya. epertimana )ali, Pulau Madura turut
menerima pengaruh sastera =a"a yang tidak putus-putus. $radisi bahasa dan sastera =a"a
berkembang di Madura seabagi tradisi sastera =a"a sehingga abad ke-06 melahirkan
karya seperti antri Gudigan, )abad Madura atau ejarah umanep dan beberapa cerita
rakyat Madura dalam bahasa asli Madura melalui perantaraan bahasa =a"a seperti &arita
)rakai dan +aden amantre.
2amun berbeAa dengan di sebelah =a"a )arat yang didiami oleh etnik unda, ia me"arisi
tradisi kebudayaan tinggi yang tersendiri sejak abad ke-. iaitu a"al Aaman Kerajaan
$aruma, sebuah kerajaan ,indu tempatan yang mempunyai hubungan langsung dengan
%ndia. ebuah prasasti berbahasa Melayu kuno dari abad ke-0/ menunjukkan "ujudnya
pengaruh Melayu ri"ijaya di daerah ini, sebelum diambilalih oleh pengaruh kerajaan
=a"a $imur pada abad ke-00. Pujangga sastera kuno unda melahirkan sastera unda
yang bertentangan dengan sinkretisme =a"a kuno. !ntara karya besar sastera unda ialah
&arita Pur"a #ijaya, Darma =ati, &arita Parahyangan, )ujangga Manik, dan sebagainya.
$radisi sastera unda melahirkan genre sastera yang disebut sebagai carita dan kropak.
Ketika sastera =a"a di nusantara $imur berkembang dari pengaruh tradisi anskerta
menjadi tradisi =a"a, di sebelah nusantara )arat iaitu di Pulau umatera dan
emenanjung $anah Melayu menyaksikan sastera Melayu kuno yang berunsur ,indu-
)uddha tersebut bertukar memasuki "ilayah peradaban baru iaitu peradaban %slam. %slam
yang mula bertapak di kerajaan umatera Ctara sejak abad ke-08, juga di emenanjung
$anah Melayu pada abad yang sama telah memba"a "ilayah teras alam Melayu ini
masuk ke sebuah Aaman baru yang penuh gemilang. Kedatangan %slam yang membina
sebuah peradaban baru yang dikenali sebagai peradaban Melayu, bukan sahaja merubah
pandangan hidup, budaya dan konsep serta 1alsa1ah bangsa Melayu ber1ahaman ,indu
)uddha sebelum ini tetapi juga telah melahirkan bahasa tulisan Melayu yang paling maju
di "ilayah alam Melayu atau nusantara ini. )ahasa Melayu yang menggunakan aksara
ja"i me"ujudkan sistem tulisannya yang tersendiri, yakni sistem tulisan !rab yang
disesuaikan dengan persekitaran tempatan. Peradaban baru yakni tamadun %slam ini
sekaligus memansuhkan sistem tulisan Melayu kuno berserta bentuk sastera ,indu
)uddhanya sekali. )ahasa anskrit juga hilang daripada menjadi kegunaan suci bangsa
Melayu. Meninggalkan kata-kata anskrit yang menyerap masuk ke dalam
perbendaharaan kata Melayu yang kaya dan maju ketika itu.
Ke"ujudan peradaban atau tamadun %slam di "ilayah alam Melayu ini turut melahirkan
genre sastera baru yang mengambil pengaruh dari tradisi kebudayaan %slam yang luas dan
maju itu. !ntara genre sastera yang mencerminkan pengaruh atau peribadi tamadun %slam
alam Melayu ini ialah genre cerita hikayat. Genre hikayat dikatakan adalah hasil
pengaruh dengan kebudayaan Parsi-%slam berdasarkan satu karangan dalam bahasa Parsi
berjudul ,ekayate Mohammade ,ana1iye , yang kemudian turut diterjemahkan ke dalam
bahasa Melayu dengan judul ,ikayat Muhammad ,ana1iah. Perkembangan genre hikayat
dalam sastera Melayu ini mempunyai pembahagian yang unik. %a boleh dikatakan dapat
dikategorikan kepada tiga bahagian. Pertama, hikayat yang memperlihatkan pengaruh
,indu seperti ,ikayat eri +ama, ,ikayat Panda"a :ima, ,ikayat ang )oma dan
sebagainya. Kedua, hikayat yang memperlihatkan "ajah tempatan seperti ,ikayat Malim
Deman, ,ikayat De"a Muda, ,ikayat Merong Maha"angsa, ,ikayat !nggun &he
$unggal dan sebagai. $ermasuk juga dalam bahagian ini ialah hikayat yang
memperlihatkan pengaruh sastera =a"a seperti ,ikayat )unga +ampai, ,ikayat Panji
emirang, ,ikayat &engkel #anang Pati dan sebagainya. ementara bahagian ketiga
memperlihatkan hikayat yang memperlihatkan pengaruh %slam seperti ,ikayat Muhamad
,ana1iah, ,ikayat !mir ,amAah, ,ikayat $amim !l-Dari dan sebagainya.
Perkembangan sastera Melayu seterusnya banyak dibentuk oleh si1at dan prinsip %slam.
ehingga perkembangan besar sastera Melayu pada abad ke-0< hingga abad ke-06,
menyaksikan kebangkitan sastera %slam di "ilayah alam Melayu atau nusantara )arat ini.
Pada Aaman keagungan dan keemasan sastera Melayu ini lahir genre baru sastera seperti
syair, gurindam, pantun, naAam dan paling penting dalam melihat aras tamadun %slam ini
ialah sastera kitab atau penulisan kitab. Maka lahirlah syair-syair besar dan hebat di
tangan ,amAah 'ansuri seperti yair )urung Pingai, yair Perahu, yair idang 'akir
dan sebagainya. elain daripada bentuk sastera yang begitu banyak dalam khaAanah
sastera Melayu, satu genre penulisan baru di alam Melayu ini muncul. Genre penulisan
ini ialah penulisan kitab %slam, yang adakalanya ditulis dengan bahasa yang puitis dan
indah sehingga ia adakalanya juga disebut sebagai sastera kitab. Maka lahirlah karya
seperti yarab al-!syikin, !srar al-!ri1in karya ,amAah 'ansuri; Mirat al-Mumin oleh
yamsudin al-umaterani; )ustan as-alatin oleh 2uruddin ar +aniri; $ajus alatin oleh
)ukhari al-=auhari dan sebagainya.
2amun keagungan sastera Melayu muncul di semenanjung $anah Melayu apabila muncul
sebuah peradaban besar %slam di elat Melaka dengan lahirnya *mpayar Kesultanan
Melayu Melaka. Perkembangan ilmu dan kehadiran ramai ilmuan %slam di Melaka
menjadikannya bukan sahaja pusat penyebaran %slam di alam Melayu tetapi juga pusat
sastera Melayu yang tiada tolok bandingnya. Dua mahakarya besar yang lahir dari
"arisan tradisi sastera Kesultanan Melayu Melaka ialah ejarah Melayu dan ,ikayat
,ang $uah; dituruti oleh deretan ribuan karya hikayat, syair dan pantun yang lain di
seluruh bahagian daerah %slam di "ilayah alam Melayu. Dengan sendirinya daerah elat
Melaka pada Aaman kebudayaan pesisir ini dapat disebut sebagai daerah yang khas bagi
bahasa Melayu, sama ada lisan mahupun tulisan . )ahkan kebangkitan kuasa kelautan
Melaka adalah antara 1aktor hilangnya pengaruh kebudayaan =a"a Majapahit di rantau
nusantara, yang kemudian menyaksikan kejatuhan dan hilangnya empayar Majapahit.
Melaka dapat dikatakan sebagai pengganti ri"ijaya dalam konteks kekuasaan kerajaan
Melayu dan pengaruh kebudayaan Melayu khususnya penyebaran bahasa Melayu sebagai
bahasa pesisir yakni bahasa dagang yang maju. Di pesisir Kalimantan pengaruh bahasa
=a"a dan juga sastera =a"a dalam kerajaan )anjar berkurang dan dilebihi oleh pengaruh
bahasa dan sastera Melayu. epertimana berlaku di =ambi dan Palembang yang suatu
ketika ditakluki oleh kuasa Majapahit, kini menyaksikan pengaruh bahasa dan sastera
Melayu oleh pengaruh yang disebarkan dari Melaka.
Di utara emenanjung $anah Melayu, bahasa Melayu bertulisan ja"i meluas sampai ke
daerah :igor dan Patani. Pengaruh paling jelas ialah lahirnya ,ikayat Patani yang mutu
seninya tidak kalah dibandingkan dengan ejarah Melayu. ementara di &ampa,
penduduk &ampa yang merupakan kelompok bangsa Melayu tua telah menerima %slam
sebagaimana saudara mereka di "ilayah semenanjung dan kepulauan Melayu. )angsa
Melayu-&ampa yang menganut %slam ini telah menterjemah beberapa karya sastera
Melayu klasik ke dalam bahasa &am. Di timur pula, iaitu di kepulauan ulu yang
beragama %slam muncul genre sastera yang mengisahkan sejarah tempatan yang disebut
tarsilah. Di pulau Mindanao lahir dongeng yang terpengaruh dengan hikayat panji seperti
Maharaja :a"ana, sebuah epik lisan suku bangsa Maranau yang diolah daripada ,ikayat
eri +ama. Dalam penyebaran ke arah timur, bahasa Melayu tulisan sampai sehingga ke
Pulau )acan dan $ernate. %a digunakan sebagai tulisan sejarah tempatan. Penyebaran
bahasa dan sastera ke arah timur ini menyaksikan Goa, ibu negeri Makasar menjadi pusat
sastera Melayu. Pada abad ke-0@ dua buah buku dalam bahasa Melayu yang mengisahkan
perjuangan menentang )elanda telah dihasilkan di Goa. )uku tersebut ialah ,ikayat
$anah ,itu oleh %mam +ijali dan yair Perang Makasar oleh *ncik !min. Kerajaan
)runai di Pulau )orneo turut muncul sebagai salah satu pusat penyebaran bahasa dan
sastera Melayu. ementara itu melalui perantaraan Makasar, tulisan ja"i tersebar meluas
di nusantara timur hingga ke Pulau umba"a dan Kerajaan )ima.
2amun di Pulau =a"a %slam dan sastera Melayu yang bersi1at %slam menghadapi
perla"anan sengit daripada budaya =a"a pra-%slam. ehingga Pulau =a"a menerima
%slam, perla"anan sengit budaya dan sastera =a"a terhadap budaya dan sastera Melayu
terus berlaku. Penduduk =a"a ternyata begitu kukuh mempertahankan nilai-nilai
keja"aan mereka. )agaimanapun =a"a tidak dapat mengelak daripada menerima
pengaruh sastera Melayu %slam, apabila kerajaan %slam yang muncul satu demi satu di
=a"a mula menjalinkan hubungan baik dalam konteks keilmuan %slam mahupun politik
dan ekonomi. ,ubungan baik Melayu-=a"a pada abad ke-04 hingga abad ke-0@
menggalakkan penyebaran sastera Melayu di kota-kota %slam =a"a seperti Demak,
Gresik. urabaya dan sebagainya. ehingga tulisan ahli-ahli tasa"u1 !ceh dapat
diketahui di =a"a tidak lama sesudah kemunculannya di umatera . )egitu juga satu-
satunya naskhah ,ikayat +aja-raja Pasai umpamanya berasal daripada naskhah milik
anak cucu kesultanan Demak pada era berkembangnya budaya pesisir %slam di =a"a.
#alaupun pengaruh sastera dan bahasa Melayu agak besar di kota-kota pesisir =a"a,
tetapi tradisi tulisan dalam bahasa =a"a tidak mengalah di situ. &endekia"an =a"a yang
menganut %slam tetap berpegang kepada bahasa =a"a dan berusaha menggunakan bahasa
=a"a sebagai bahasa perantara kebudayaan %slam di kota-kota pesisir di Pulau =a"a. %a
merupakan proses penyesuaian bahasa dan sastera =a"a pra-%slam dengan kebudayaan
%slam. Maka ia menghasilkan karya-karya bernuansa =a"a tetapi berakidahkan %slam
seperti erat !nbiya 5kisah para nabi9, erat Csup 5kisah 2abi Fusu1 a.s9, erat
Musa"aratan Para #ali 5kisah "ali-"ali %slam di =a"a9, dan sebagainya. Dalam pada
pertembungan tradisi =a"a dan %slam ini turut juga menghasilkan genre baru iaitu genre
puisi =a"a-%slam yang dikenali sebagai suluk. uluk Malang umirang karya ahli
tasa"u1 =a"a Pangeran Panggung dianggap sebagai pencetus genre suluk ini. :ahir
kemudiannya uluk #ujil yang kononnya dikarang oleh salah seorang "ali songo iaitu
unang )onang, uluk ukarsa yang diambil daripada yair Perahu ,amAah 'ansuri dan
sebagainya.
&erita-cerita panji masih popular di =a"a "alaupun %slam telah menyerap masuk dalam
kehidupan orang =a"a. Pengaruh sastera !rab-%slam mula menular dalam masyarakat
=a"a. Maka penyesuaian cerita panji dari tradisi =a"a pra-%slam dengan cerita-cerita !rab
dan Parsi yang sampai ke =a"a biasanya dalam bentuk hikayat berbahasa Melayu. %a
kemudiannya diolah dan dijadikan kidung seperti erat =ohar Manikam, erat )aginda
eh Mardan, erat +engganis, erat Kanda dan juga Medak !mir ,amAah. Pada abad ke-
0< kota-kota pesisir =a"a seperti Demak atau Pajang telah mula menyusun sejarah
tempatan mereka. %a akhirnya menjadi teras kepada kelahiran sastera penulisan sejarah
yang terkenal iaitu )abad $anah =a"i. )ahasa =a"a mula bergerak untuk menjadi bahasa
kebudayaan %slam di "ilayah 2usantara $imur. Perkembangan di "ilayah Makasar dan
)ugis muncul buku agung :a Galigo, sebuah karya yang berjumlah </// halaman. :a
Galigo merupakan sebuah puisi epik yang dibaca dan dinyanyikan di hadapan khalayak,
menyerupai bentuk keka"in, kidung atau hikayat Melayu. %a merupakan sebuah karya
epik yang berisi mitos asli tempatan tanpa mempunyai pengaruh %ndia atau %slam. )ugis
juga melahirkan genre sastera epik yang disebut sebagai tolo.
ementara di Makasar, epik sejarah dikenali sebagai sinrili hanya dikembangkan dalam
bentuk lisan dan hanya dicatat dalam bentuk tulisan oleh seorang pengkaji *ropah pada
abad ke-06, iaitu inrili Datu Museng. Dalam pada itu perkembangan sastera nusantara
barat di daerah hujung utara Pulau umatera menyaksikan kemunculan sastera daerah
dalam bahasa !ceh pada abad ke-0@. !ceh yang pada mula mengunakan bahasa Melayu
dalam pengucapan sasteranya, telah bertukar menggunakan bahasa !ceh yang dikenali
sebagai bahasa daerah setelah kebangkitan kerajaan !ceh yang mengeluarkan dirinya
daripada pengaruh dunia nusantara khususnya daripada pengaruh bahasa dan budaya
Melayu. Pada peringkat a"al, cendekia"an !ceh hanya menterjemahkan kitab-kitrab
besar %slam yang ditulis dalam bahasa Melayu atau bahasa !rab kepada bahasa daerah
!ceh. 2amun kemudian mereka mula menghasilkan genre sajak setempat yang disebut
hikayat daripada terjemahan karya luar. :ahirlah karya seperti +i"ayaton abeuah,
,ikayat Makkah Madinah dan sebagainya yang bernuansa %slam. Karya !ceh yang
bersi1at %slam menjadi teras kepada sastera !ceh. Dua karya besar !ceh yang bersi1at
%slam ini ialah Pocut Muhamat dan ,ikayat Perang abil. #alau begitu terdapat juga
hikayat yang bersi1at mitos setempat seperri ,ikayat !sai Padi dan juga hikayat yang
langsung tidak bersi1at %slam seperti ,ikayat &intabuhan yang berasal dari yair Ken
$ambuhan. Dalam sastera daerah !ceh ini lahir juga genre cerita binatang seperti ,ikayat
Plando Kanci. 2amun pengaruh sastera Melayu khususnya sastera hikayat berkembang
dalam sastera !ceh dengan munculnya hikayat seperti ,ikayat Malem Di"a dan ,ikayat
Malem Dagang.
Penyebaran %slam ke Pulau =a"a melahirkan sastera sinkretisme =a"a-%slam dan sastera
sinkretisme yang lain seperti unda contohnya. !pabila %slam masuk dan menjadi agama
anutan masyarakat unda, bentuk sastera unda berubah kepada sastera bersi1at %slam.
:ahir karya yang bercampur tradisi tempatan dengan "arna %slam seperti &arita
#arugaguru dan sebagainya. Perkembangan sastera unda pada abad ke-0@ melahirkan
genre puisi unda dalam bentuk tulisan huru1 =a"a yang disebut sebagai "a"acan, yang
merupakan saduran dari kidung =a"a dan hikayat Melayu. Karya-karya "a"acan ini
antaranya ialah #a"acan +angga"ulung, #a"acan uryaningrat atau #a"acan !mir
,amAah. ementara pantun unda menghasilkan karya seperti &arios Prabu Munding
:aya, &arios !rya #angsa Go Prana dan sebagainya. ementara kerajaan =a"a asli yang
telah bertukar kepada kerajaan =a"a-%slam diungguli kerajaan Mataram-%slam melahirkan
sastera =a"a-%slam seperti Papali Ki Gede esela, 2itipraja, karya suluk seperti erat
=ayalengkara #ulang dan sebuah karya masyhur yang diambil daripada ,ikayat %skandar
Dulkarnain dengan perantaraan "ayang kelitik iaitu Damar #ulan. Pada Aaman a"al
Mataram ini juga telah dicipta sebuah tulisan sejarah iaitu )abad Mataram yang akhirnya
menjadi babad masyhur iaitu )abad $anah =a"i. ebuah lagi karya besar =a"a seAaman
dengan )abad $anah =a"i ialah erat $jentini.
Penutup
Pada abad moden di *ropah muncul muncul 1ahaman untuk membentuk sebuah nilai
budaya sepunya *ropah. %a didebatkan di =erman, hasil cetusan pemikiran seorang
sarjana =erman berketurunan !rab, )assam $ibi. atu bentuk budaya yang memba"a
nilai sepunya *ropah disebut $ibi sebagai leitkultur. Dalam konteks ini leitkultur
selalunya me"akili budaya asli yang sedia "ujud digabung dengan budaya baru yang
terlakur di dalamnya. Perdebatan ini bermula apabila $ibi berhujah tentang konsep
multibudaya dalam konteks negara =erman. )assam $ibi mengemukakan konsep
leitkultur ini pada tahun 0667 dalam bukunya *uropa ohne %dentitat 5*urope "ithout
%dentity9. $ibi meletakkan leitkultur sebagai budaya uni3ersal yang berasaskan konsep
multibudaya. Csaha untuk membina nilai sepunya dalam budaya *ropah ini telah berlaku
sebelum ini dalam bidang politik dan ekonomi dengan "ujudnya 2ato dan kemudian
munculnya mata"ang *uro. Masyarakat *ropah terus berusaha mencari dan membentuk
nilai persamaan antara mereka lantaran mereka melihat 1aedah dan man1aat daripada
usaha tersebut. :eitkultur dilihat sebagai usaha untuk membina identiti *ropah yang
besar, kuat dan bersatu padu melalui dimensi budaya. Pemahaman cendekia"an *ropah
tentang betapa besar dan pentingnya budaya dalam membina kekuatan masyarakat,
ekonomi dan politik telah "ujud sejak era kebangkitan *ropah dalam Aaman renaisans
lagi. ebuah kekuatan budaya yang besar yang mempersatukan bangsa-bangsa *ropah
tentunya akan membina paksi kekuasaan besar *ropah dalam penyebaran kuasa dan
pengaruh ke atas dunia.
Di "ilayah alam Melayu ini, pembentukan sebuah leitkultur yang bukan sahaja dapat
mempersatukan rumpun nusantara ini dengan persamaan budaya mereka, tetapi juga
mampu membina sebuah kekuatan !sia di "ilayah nusantara ini tentunya lebih mudah
dibentuk memandangkan sejarah hubungan budaya nusantara yang mencirikan banyak
persamaan. )ahkan leitkultur yang diba"a oleh keperibadian budaya dan bahasa Melayu
telah pernah terbentuk di rantau nusantara ini ketika Aaman ri"ijaya dan Aaman Melaka.
)udaya dan bahasa Melayu menjadi leitkultur "ilayah nusantara ini dengan ciri nilai-
nilai serumpun yang diterima oleh rumpun Kepulauan !sia $enggara ini. )ahkan "ilayah
besar &ampa, 'ilipina, pesisiran tenggara dari selatan hingga utara $hailand telah
mencirikan budaya dan bahasa mereka dengan keperibadian budaya dan bahasa Melayu.
Dalam konteks sastera, sastera Melayu bertulisan rumi sememangnya mendominasi dunia
sastera alam Melayu atau nusantara ini sebagai "adah kecerdikan baru peradaban %slam
nusantara. ,asil-hasil sastera Melayu dalam bentuk ,ikayat, astera Kitab, yair, Pantun,
Gurindam, eloka, dan sebagainya bukan sahaja mencerminkan nilai keindahan seni
sastera yang tinggi tetapi juga nilai intelektualisme yang cukup berbobot. Pendek kata,
sastera Melayu telah "ujud sebagai sebuah leitkultur di "ilayah alam Melayu ini. )ahasa
Melayu beraksara ja"i yang muncul sebagai lambang ketamadunan %slam di "ilayah
tenggara !sia ini jelas menunjukkan tahap kemajuan tinggi sistem tulisan yang terbentuk
untuk menjana ilmu pengetahuan tinggi dalam segala bidang. i1at bahasa Melayu yang
terbuka, dinamik, ekonomikal dan sainti1ik menjadikan sebagai sebuah bahasa maju yang
setanding dengan bahasa moden dunia yang lain. Dengan si1at tersebut, dan bukti sejarah
yang sedia ada ternyata bahasa Melayu adalah sumber kekuatan kepada budaya dan
sastera Melayu yang menjadi leitkultur di "ilayah alam Melayu ini.
Malangnya nilai-nilai "ilayah alam Melayu melalui kekuatan budaya yang mampu
dibentuk daripada sebuah leitkultur ini tidak diman1aatkan oleh rumpun nusantara ini
akibat kekerdilan ji"a mereka telah menutup kecerdikan mereka daripada melihat kepada
gambar besar sebuah leitkultur yang mampu membina sebuah gelombang kekuatan baru
dunia melalui dinamika budaya. Dengan populasi besar penduduk rumpun nusantara
yang hidup dalam kemiskinan dan hanya mendapat pendidikan asas, sebuah gelombang
kekuatan intelektualisme tidak mampu dibangkitkan sebagaimana gelombang
intelektualisme *ropah yang membangkitkan era renaisan itu. Ditambah lagi dengan
sikap jahil, emosi, dan semborono yang dikongkong oleh sentimen kenegaraan-puak yang
sempit di sebahagian besar penduduk kepulauan nusantara ini membuatkan gelombang
intelektualisme yang berpaksi kepada semangat rasional tidak dapat dibangkitkan melalui
sebuah dinamika budaya. #alaupun si1at dan ciri budaya yang ada di "ilayah nusantara
ini merupakan potensi yang amat besar kepada sebuah kebangkitan gelombang
intelektualisme budaya, yang akan pula dapat membentuk sebuah "ilayah ekonomi-
politik yang kuat. Maka itu leitkultur yang sepatutnya menjadi asas kepada gelombang
kebangkitan "ilayah alam Melayu menjadi berkubur, oleh ketidakmampuan
masyarakatnya yang suka berbalah di atas hal remeh dan tidak rasional.
uatu kesedaran baru perlu digerakkan untuk membangkitkan sebuah dinamika budaya
yang mengangkat nilai-nilai serumpun yang terikat persamaan di atas sikap rasional.
Kesedaran budaya ini akan memba"a kepada usaha untuk mencari nilai sepunya
sepertimana yang dilakukan oleh rumpun bangsa yang maju di dunia pada hari ini. 2ilai
sepunya daripada dinamika budaya inilah membentuk sebuah leitkultur yang akan
membangkitkan gelombang intelektualisme di rantau nusantara atau "ilayah alam
Melayu ini.
Rujukan
!bdul +ahman !l-!hmadi, -//4. $amadun +umpun )udaya Melayu. Kuala :umpurG
Kementerian Kebudayan, Kesenian dan #arisan Malaysia.
!hmad =elani ,alimi, -//7. ejarah dan $amadun )angsa Melayu. Kuala :umpurG
Ctusan Publications H Dsitributors dn. )hd.
D.G.*. ,all, 067@. ejarah !sia $enggara. Kuala :umpurG De"an )ahasa dan Pustaka.
,aAiyah ,ussein, -//<. Moti1 !lam )atik dan ongket Melayu. Kuala :umpurG De"an
)ahasa dan Pustaka.
G. &oedes, !smah ,aji Bmar 5peny.9 H :aurent MetAger 5pentj9, -//6. %nskripsi Melayu
ri"ijaya. Kuala :umpurG De"an )ahasa dan Pustaka.
*nsiklopedia ejarah dan Kebudayaan Melayu, 0664. Kuala :umpurG De"an )ahasa dan
Pustaka.
,arun Mat Piah, %smail ,amid, iti ,a"a alleh, !bu ,assan ham, !bdul +ahman
Kaeh, =amilah ,j. !hmad, -//<. Kesusasteraan Melayu $radisional. Kuala :umpurG
De"an )ahasa dan Pustaka.
Mohd $aib Bsman, 0678. )unga +ampai Kebudayaan Melayu. Kuala :umpurG De"an
)ahasa dan Pustaka.
Mohamed Pitchay Gani Mohamed !bdul !AiA, -//@. *3olusi )ahasa Melayu -///
$ahunG Dari Daman Purba ke )udaya *lektronik. $anjung Malim, PerakG Penerbit
Cni3ersiti Pendidikan ultan %dris.
Parnickel, )oris, 066.. Perkembangan astera 2usantara erumpun 5!bad ke-@ > ke-69.
Kuala :umpurG De"an )ahasa dan Pustaka.
idek 'adAil, ahlan Mohd, ahlan, ,anapi Dollah, Mohd PoAi ,j. Masurori, ai1ul
)ahri Md. +adAi, Ma"ar ha1ei, -//0. Persuratan Melayu :ontar ke :ayar lihat iti
,a"a alleh, EKesusasteraan Melayu $radisionalG :iku-liku ejarah dan %nterpretasi
emulaE. )angiG Cni3ersiti Kebangsaan Malaysia.
iti ,a"a ,j. alleh, 066@. Kesusasteraan Melayu !bad Kesembilan )elas. Kuala
:umpurG De"an )ahasa dan Pustaka.

Anda mungkin juga menyukai