Anda di halaman 1dari 25

NORMA ETIKA:

NORMA
AGAMA
NORMA SOPAN
SANTUN
NORMA SUSILA
NORMA
HUKUM
NORMA ETIKA:
1.TIDAK DAPAT DIPAKSAKAN
2.TINGKAH LAKU MANUSIA
BERSIFAT OTONOMI
3.SANKSINYA BERSIFAT
BATHIN
4.TIDAK TERIKAT TEMPAT
DAN WAKTU
5.MENUNTUT PERBUATAN
MANUSIA SECARA LAHIRIAH
DAN BATHIN
NORMA HUKUM:
1.DAPAT DIPAKSAKAN
2.TINGKAH LAKU MANUSIA
BERSIFAT HETERONOM
3.SANKSINYA BERSIFAT
LAHIRIAH
4.TERIKAT PADA TEMPAT
DAN WAKTU
5.MENUNTUT PERBUATAN
MANUSIA SECARA
LAHIRIAH

Hukum = Moral
Moral dan Hukum Hukum Tidak
Sama
Sebagian sama Dengan Moral

Hukum
Moral
HUKUM
MORAL
DASAR HUKUM PEMBERLAKUAN HUKUM
WARIS INDONESIA
PASAL 163 IS:
PENDUDUK INDONESIA SESUAI DENGAN ASALNYA DIBAGI
KEDALAM 3 GOLONGAN YAITU:
1. GOLONGAN EROPAH YAITU:
-SEMUA ORANG BELANDA
-BUKAN ORANG BELANDA TETAP BERASAL DARI EROPAH
-ORANG EPANG
-ORANG-ORANG DARI NEGARA LAIN YANG HUKUM
KELUARGANYA SAMA DENGAN HUKUM KELAURGA
BELANDA AL AS! AUSTRALIA! AFRIKA SELATAN DAN RUSIA.
2. GOLONGAN TIMUR ASING:
-". TIMUR ASING KETURUNAN CINA#
-$. TIMUR ASING LAINNYA ANTARA LAIN ARAB! INDIA!
PAKISTAN
3. GOLONGAN INDONESIA ASLI
PASAL 131 IS:
MASING-MASING GOLONGAN PENDUDUK
DIBERLAKUKAN HUKUM YANG BERBEDA
YAITU:
1.GOLONGAN EROPAH BERLAKU HUKUM
PERDATA BARAT
2.GOLONGAN TIMUR ASING CINA DAN
LAINNYA SERTA GOLONGAN INDONESIA
ASLI BERLAKU HUKUM NADAT MASING
MASING NEGARANYA
1. STBL. 1%24:556:
HUKUM PERDATA BARAT DIHINDIA BELANDA
KECUALI HUKUM PERORANGAN! HUKUM
KEKELUARGAAN DAN HUKUM WARIS AB
INTESTATO DINYATAKAN TIDAK BERLAKU BAGI
GOLONGAN TIMUR ASING BUKAN CINA#
2. STBL. 1%24:55&:
HUKUM PERDATA BARAT DI HINDIA BELANDA
DINYATAKAN BERLAKU BAGI GOLONGAN TIMUR
ASING CINA KECUALI TATA CARA PERKAWINAN
'BURGERLIK STAND(! ADOPSI DAN KONGSI#
PENUNDUKKAN DIRI SECARA SUKARELA
BAGI GOLONGAN INDONESIA ASLI
PASAL 131 AYAT 4 IS:
BAGI ORANG INDONESIA ASLI DAN ORANG TIMUR ASING
SEPANANG MEREKA BELUM DITETAPKAN DIBAWAH SATU
PERATURAN BERSAMA DENGAN BANGSA EROPAH
DIPERBOLEHKAN MENUNDUKKAN DIRI PADA HUKUM YANG
BERLAKU UNTUK GOLONGAN EROPAH
STBL 1%1&:12:
IKA SEORANG BANGSA INDONESIA ASLI MELAKUKAN
PERBUATAN HUKUM YANG TIDAK DIKENAL DALAM
HUKUMNYA SENDIRI MAKA IA DIANGGAP SECARA DIAM
DIAM MENUNDUKKAN DIRI PADA HUKUM EROPAH
PASAL II ATURAN PERALIHAN UUD 1%45:
SEGALA BADAN NEGARA DAN PERATURAN YANG ADA! MASIH
LANGSUNG BERLAKU SELAMA BELUM DIADAKAN YANG
BARU MENURUT UUD INI.
ASAS KONKORDANSI
PASAL 131 AYAT 2 IS:
UNTUK GOLONGAN BANGSA BELANDA UNTUK ITU HARUS DIANUT
UU DI NEGERI BELANDA)
HUKUM KODIFIKASI DI NEGERI BELANDA SAMA DENGAN DI
HINDIA BELANDA DAN HAL INI DISEBUT DENGAN ASAS
KONKORDANSI
KODIFIKASI ADALAH ASAS PERSAMAAN BERLAKUNYA SISITIM
HUKUM DI HINDIA BELANDA DENGAN DINEGARA BELANDA
ATAU ASAS KESELARASAN.
KODIFIKASI PEMBUKUAN ENIS ENIS HUKUM TERTENTU DALAM
KITAB UNDANG-UNDANG SECARA SISTIMATIS DAN LENGKAP.
SUMBER HUKUM
MATERIL
SUMBER HUKUM
FORMIL:
UNDANG-
UNDANG
YURISPRUDENSI
DOKTRIN
KEBIASAAN
TRAKTAT
PENGERTIAN
YURISPRUDENSIPUTUSAN HAKIM YANG TERDAHULU
YANG TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN
HUKUM TETAP YANG DIIKUTI OLEH
HAKIM LAIN DALAM KASUS YANG SAMA

MANA YANG TERMASUK
YURISPRUDENSI*
1.APAKAH PUTUSAN PN YANG TELAH
MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP*
2.APAKAH PUTUSAN PT YANG TELAH
MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP*
3. APAKAH PUTUSAN MA*
YURISPRUDENSI TETAP
1 PUTUSAN HAKIM YANG TELAH MEMPUNYAI
KEKUATAN HUKUM#
2. KASUSNYA BELUM ADA HUKUMNYA ATAU TIDAK
ELAS#
3. MEMILIKI MUATAN KEBENARAN DAN KEADILAN
4. TELAH DIIKUTI BERULANG KALI OLEH HAKIM
LAINNYA DALAM MEMUTUS PERKARA YANG SAMA
5. TELAH DILAKUKAN UI EKSAMINASI DAN NOTARIS
6. DIREKOMENDASIKAN SEBAGAI YURISPRUDENSI
TETAP.
LANDASAN
YURISPRUDENSI
DASAR HUKUMNYA:
1.PASAL 22 AB O PASAL II ATURAN PERALIHAN
UUD 1%45
2.UU NOMOR 4 TAHUN 2++4 TENTANG
KEKUASAN KEHAKIMAN
MATERI HUKUM:
1.UU TIDAK ADA! UU TIDAK LENGKAP! UU TIDAK
ELAS DALAM MENYELESAIKAN PERISTIWA
HUKUM KONKRIT
2.MENGISI KEKOSONGAN HUKUM
3.MENGGALI! MENGIKUTI DAN MEMAHAMI NILAI
NILAI HUKUM DAN KEADILAN YANG HIDUP
DALAM MASYARAKAT
FUNGSI YURISPRUDENSI

1. STANDAR HUKUM YANG


SAMA

2. KEPASTIAN HUKUM

3. KESAMAAN HUKUM

4. MENCEGAH DISPARITAS
KAEDAH HUKUM

ANALOGI
KAEDA
H
HUKU
M*
!A PENYEWA RUMAH B
-B MENGHIBAHKAN
RUMAHNYA
KEPADA C
-C MENGUSIR A
PERISTIWA KONKRIT
'BELUM ADA
PENGATURANNYA(
-A PENYEWA RUMAH B
-B MENUAL
RUMAHNYA KEPADA C
-C MENGUSIR A
PERISTIWA HUKUM
ABSTRA"
PS 15&6 BW: UAL BELI
TIDAK MEMUTUSKAN
SEWA MENYEWA
KAEDAH HUKUM

MEMPERLUAS ARTI BARANG
KAEDA
H
HUKU
M*
!A MENYANTOL ALIRAN
LISTRIK
-MILIK B! DENGAN
MELAWAN
HUKUM

PERISTIWA KONKRIT
'BELUM ADA
PENGATURANNYA(
-KUALIFIKASI:
!A MENCURI BARANG B
PERISTIWA HUKUM
ABSTRAK
PS 362 KUH.PIDANA
1 DOKTRIN SEBAGAI ILMU
2. DOKTRIN SEBAGAI KAEDAH 'IKA
DIPAKAI DALAM PUTUSAN HAKIM
ATAU DALAM PERILAKU MANUSIA(