Anda di halaman 1dari 6

PENGGAL 1 : ALAM SEKITAR FIZIKAL

SUKATAN PELAJARAN GEOGRAFI


PENGGAL 1 : ALAM SEKITAR FIZIKAL
Minggu Tajuk Waktu Hasil Pembelajaran Catatan


BAHAGIAN A:
GEOGRAFI
ALAM SEKITAR
FIZIKAL


1 Sistem bumi 12

1 1.1 Konsep sistem 1 Calon seharusnya dapat:


(a) mentakrifkan konsep sistem;
(b) menerangkan konsep sistem
dalam konteks persekitaran
fizikal.
Menggunakan
gambar rajah dan
animasi pelbagai
sistem

1.2 Sistem suria 1
Calon seharusnya dapat:


(a) menerangkan sistem suria dalam
Galaksi Bima Sakti, dan sistem
bumi sebagai satu planet yang
memperoleh tenaga dari matahari.
Menggunakan
gambar rajah dan
animasi kedudukan
dan pergerakan bumi
dalam sistem suria
2

1.3 Kedudukan bumi
dalam
sistem suria
4 Calon seharusnya dapat:
(a) menyatakan bumi sebagai satu
planet berbentuk sfera;
(b) menerangkan putaran bumi di atas
paksinya yang condong dan
peredarannya mengelilingi
matahari;
(c) menjelaskan kesan putaran dan
peredaran bumi;
(d) menjelaskan kejadian empat
musim dan pengaruhnya terhadap
unsur fizikal dan aktiviti manusia.

3


1.4 Tenaga
1.4.1 Konsep
tenaga

2 Calon seharusnya dapat:
(a) mentakrifkan konsep tenaga;
(b) mengenal pasti punca dan jenis
tenaga;1.4.2 Punca dan
jenis
tenaga
(c) membezakan tenaga eksogenik
dengan tenaga endogenik.

Tajuk
Waktu
Pengajaran
Hasil Pembelajaran Catatan
1.5 Peranan tenaga suria
terhadap proses fizikal
dan hidupan di bumi
4 Calon seharusnya dapat:
(a) menghuraikan peranan bahangan
suria terhadap tumbuh-tumbuhan,
manusia, dan haiwan;
(b) menjelaskan kesan bahangan
suria terhadap proses fizikal
(kitaran hidrologi, geomorfologi,
dan atmosfera).

Menggunakan
gambar rajah
kitaran yang
menunjukkan
aliran tenaga
2 Sistem Geomorfologi 48
2.1 Pengenalan kepada
proses geomorfologi
2 Calon seharusnya dapat:
(a) menerangkan proses
geomorfologi (luluhawa, hakisan,
pergerakan jisim, pengangkutan,
dan pemendapan).

Menggunakan
gambar rajah bagi
menerangkan
proses
geomorfologi
2.2 Konfigurasi bentuk
bumi
2 Calon seharusnya dapat:
(a) menghuraikan struktur dan
kandungan lapisan bumi;
(b) mengenal pasti taburan daratan
dan lautan;
Menggunakan
maklumat
daripada gambar
rajah, peta, dan
gambar foto
2.2.1 Batuan 2 (c) menyatakan jenis batuan (igneus,
enapan, dan metamorfosis);

(d) menghuraikan proses
pembentukan jenis batuan;

(e) menjelaskan perkaitan antara jenis
batuan dengan konfigurasi bentuk
bumi;

(f) mengenal pasti kepentingan
batuan sebagai sumber alam;

2.2.2 Proses endogenetik 4 (g) menyatakan konsep dan proses
endogenik;


(h) menjelaskan proses pembentukan
bentuk bumi lipatan dan
kesannya;


(i) menjelaskan proses pembentukan
bentuk bumi gelinciran dan
kesannya;Tajuk
Waktu
Pengajaran
Hasil Pembelajaran Catatan

(j) menjelaskan proses pembentukan
bentuk bumi gunung berapi dan
kesannya;

2.2.3 Hanyutan benua 4 (k) menyatakan Teori Hanyutan
Benua (Teori Awal, Teori
Peluasan Dasar Lautan, dan Teori
Tektonik Plat);

(l) menghuraikan Teori Tektonik
Plat;

(m) menghuraikan taburan dan bukti
kejadian hanyutan benua.

2.3 Pembentukan landskap
di kawasan tropika
lembap
Calcalon seharusnya dapat:
2.3.1 Luluhawa 4 (a) menghuraikan jenis serta
proses luluhawa fizikal
(mekanikal), kimia, dan biologi;
(b) menghuraikan faktor yang
mempengaruhi luluhawa (iklim,
tumbuh-tumbuhan, jenis batuan,
mikroorganisma, aktiviti manusia,
dan masa);
(c) menjelaskan kesan luluhawa
terhadap pembentukan landskap
dan aktiviti manusia;
Pengenalan
kepada skala
dunia dan
penekanan
kepada proses
geomorfologi
yang dominan di
kawasan tropika
lembap
2.3.2 Pergerakan jisim 4 (d) menyatakan jenis pergerakan
jisim (aliran cepat dan aliran
perlahan);

(e) menghuraikan proses pergerakan
jisim;

(f) menjelaskan faktor yang
mempengaruhi pergerakan jisim
(kecerunan, jenis batuan, hujan,
litupan tumbuhan, gerakan
tektonik, dan tindakan manusia);

2.3.3 Lembangan saliran 10 (g) menjelaskan kesan pergerakan
jisim terhadap alam sekitar fizikal
dan aktiviti manusia;

(h) menyatakan konsep lembangan
saliran;


Tajuk
Waktu
Pengajaran
Hasil Pembelajaran Catatan
(i) menghuraikan proses hakisan
permukaan (hakisan percikan,
kepingan, galir, dan galur);

(j) menghuraikan jenis hakisan
sungai (melebar, mendalam, dan
mengundur);

(k) menghuraikan cara hakisan sungai
(hidraul, lelasan/geselan, lagaan,
dan larutan);

(l) menghuraikan faktor yang
mempengaruhi hakisan sungai (isi
padu dan halaju air, kecerunan,
bentuk alur, jenis batuan, dan
bahan muatan);

(m) mengenal pasti bentuk dan
menjelaskan proses pembentukan
bentuk muka bumi hakisan sungai
(air terjun, jeram, lubuk, gaung,
dan lurah);

(n) menghuraikan cara pengangkutan
sungai (golekan, loncatan,
ampaian, larutan, dan apungan);

(o) menghuraikan faktor yang
mempengaruhi pengangkutan
sungai (tenaga, cerun, kekasaran
alur, halangan, bentuk alur, saiz,
dan jenis bahan);

(p) menghuraikan faktor yang
mempengaruhi pemendapan
sungai (isi padu air, halaju air,
kecerunan, bentuk alur, jenis
batuan, bahan muatan, dan
halangan);

(q) mengenal pasti bentuk dan
menjelaskan proses pembentukan
bentuk muka bumi pemendapan
sungai (dataran banjir, delta, tasik
ladam, dan tetambak);

(r) menjelaskan pengaruh bentuk
muka bumi hakisan dan
pemendapan sungai terhadap
aktiviti manusia;


Tajuk
Waktu
Pengajaran
Hasil Pembelajaran Catatan
2.3.4 Pinggir pantai 8 (s) menyatakan konsep pinggir pantai
dan pantai seimbang;

(t) menghuraikan cara hakisan pantai
(hidraul, lelasan, geseran, larutan,
dan lagaan);

(u) menghuraikan faktor yang
mempengaruhi hakisan pantai
(ombak, pantai, arus, bahan
mendak, batuan, dan cerun
pantai);

(v) mengenal pasti bentuk dan
menjelaskan proses pembentukan
muka bumi pinggir pantai (tebing
tinggi, batu bonjol, tanjung, dan
teluk);


(w) menghuraikan cara pengangkutan
bahan pantai (hanyutan pesisir
pantai, golekan, dan seretan);


(x) menghuraikan faktor yang
mempengaruhi proses
pengangkutan bahan di pinggir
pantai (tenaga, arus, ombak,
pasang surut, cerun, halangan,
orientasi pantai, saiz bahan, dan
jenis bahan);
Kepentingan
sistem
geomorfologi
kepada kehidupan
manusia
Tanah tinggi,
tanah pamah,
pantai, sungai,
dan gunung
berapi
mempengaruhi
aktiviti manusia

(y) menghuraikan faktor yang
mempengaruhi proses
pemendapan (tenaga, arus dan
ombak, kecerunan, angin, pasang
surut, tumbuhan, orientasi pantai,
jenis dan saiz bahan mendak, dan
tindakan manusia);


(z) menjelaskan pengaruh bentuk
muka bumi hakisan dan
pemendapan pantai terhadap
aktiviti manusia.

2.4 Kaitan sistem
geomorfologi dengan
manusia
2 Calcalon seharusnya dapat:
(a) menjelaskan kaitan sistem
geomorfologi dengan aktiviti
manusia (pertanian, petempatan,
pelancongan, perlombongan,
pengangkutan, dan perindustrian).

Tajuk
Waktu
Pengajaran
Hasil Pembelajaran Catatan
2.5 Kemahiran amali sistem
geomorfologi
6 CalCalon seharusnya dapat:
(a) mentafsir peta topografi, peta
lakar, dan gambar foto;

(b) mengira keluasan, lampauan
tegak, kecerunan, dan relief
bandingan;


(c) melukis profil rentas dan profil
panjang sungai, dan keratan rentas
bentuk muka bumi;


(d) menginterpolasi, memplot, dan
mentafsir garisan kontur;


(e) mentafsir ciri muka bumi dan
saliran;


(f) menjelaskan kaitan sistem
geomorfologi dengan guna tanah.