Anda di halaman 1dari 11

Standart Operasional Prosedur Satuan Pengamanan/Security PT.

Multi Perkasa
Abadi Semesta Umum
Satpam/security adalah suatu kelompok petugas yang dibentuk oleh instansi/badan usaha
untuk melaksanakan pengamanan fsik dalam rangka menyelenggarakan keamanan
dilingkungan/kawasan kerjanya. Pengamanan fsik yaitu segala usaha dan kegiatan
mencegah/mengatasi timbulnya ancaman dan gangguan keamanan dan ketertiban
dilingkungan instansi terkait secara fsik melalui kegiatan pengaturan, penjagaan dan
perondaan serta kegiatan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.
Pelaksanaan pengamanan dilakukan oleh satpam yang dikoordinir langsung oleh chief
security yang dibantu oleh komandan regu dalam melaksanakan tugas pengamanan selama
24 jam dengan kekuatan personil yang disusun dalam sistem jaga shift.
Tugas Pokok Satpam/Security
enyelenggarakan keamanan dan ketertiban dilingkungan kerja Perusahaan !hususnya
pengamanan fsik "physical security#.
Fungsi Satpam
Segala usaha dan kegiatan melindungi dan mengamankan lingkungan kerja dan sekitarnya
dari setiap gangguan keamanan dan ketertiban serta pelanggaran hukum "Pre$enti$e %ole#.
Peranan Satpam
&alam rangka melaksanakan tugasnya satpam mempunyai peranan sebagai berikut '
(. )nsur membantu pimpinan Perusahaan tempat dia bertugas dibidang keamanan
lingkungan/kawasan kerja.
2. )nsur membantu Polri dalam bidang keamanan dan ketertiban dibidang penegakan
hukum dan *Security indedness+ dalam lingkungan kerja.
Kegiatan Pokok Satpam
(. engadakan peraturan dengan maksud menegakkan tata tertib yang berlaku
dilingkungan kerja, khusus yang menyangkut keamanan dan ketertiban atau tugas,
tugas lain yang diberikan oleh pimpinan Perusahaan seperti '
2. Pengaturan -anda Pengenal pegawai /karyawan
.. Pengaturan penerimaan -amu
4. Pengaturan parkir kendaraan
/. elaksanakan penjagaan dengan maksud mengawasi keadaan atau hal,hal yang
mencurigakan disekitar lokasi kerja dan sekitar tempat tugasnya.
0. elakukan perondaan sekitar kawasan kerjanya menurut rute dan waktu yang
ditentukan dengan maksud mengadakan penelitian dan pemeriksaaan terhadap
segala sesuatu yang tidak wajar dan tidak pada tempatnya yang dapat atau
diperkirakan menimbulkan ancaman dan gangguan serta mengatur kelancaran lalu
lintas diluar kawasan atau sekitar lingkungan Perusahaan.
1. engadakan pengawalan uang/barang apabila diperlukan.
2. engambil langkah,langkah dan tindakan sementara bila terjadi tindak pidana,
antara lain seperti '
3. engamankan -empat !ejadian Perkara "-!P#
(4. enangkap dan memborgol pelakunya "apabila tertangkap basah#
((. enolong korban
(2. elaporkan/meminta bantuan P56%7 setempat secepatnya
(.. emberikan tanda,tanda bahaya atau keadaan darurat melalui alat,alat alarm atau
kejadian lain yang membahayakan jiwa, badan atau harta benda orang banyak
disekitar Perusahaan serta memberikan pertolongan dan bantuan penyelamatan
A. Tata Tertib dan Pelaksanaan Tugas Satpam/Security
Sikap tampan dan perilaku anggota Satpam/Security :
8nggota Satpam diwajibkan memelihara kebersihan badan dan pakaian seperti'
(. %ambut harus dicukur rapi dan bersih
2. &ilarang memelihara jenggot dan jambang
.. 9erpakaian rapi bersih dan lengkap sesuai dengan ketentuan seragam satpam
4. 9ertindak sopan, ramah tetapi tegas luhur, berani adil dan bijaksana
/. )let, tabah, sabar dan percaya diri dalam mengemban tugasnya
0. emegang teguh rahasia yang dipercayakan kepadanya
1. :epat tanggap "%esponsi$e# dalam memberikan perlindungan dan pengamanan
2. entaati peraturan dan menghormati norma yang berlaku di perusahaan
3. &ilarang bersikap acuh tak acuh, tidak sopan baik kepada tamu, penghuni maupun
masyarakat sekitarnya
(4. &apat menciptakan suasana lingkungan kerja yang bersih, aman, nyaman dan
tentram
Tugas-Tugas Satpam :
(. engawasi dan mencatat nama,nama staf kantor yang keluar ;masuk kantor
2. encatat nomor dan nama kendaraan serta dokumen pengiriman yang dibawa
.. emeriksa barang/sisa angkutan yang masih terbawa oleh kendaraan tanpa
dokumen pengiriman
4. emeriksa dan menjaga keamanan barang dilingkungan Perusahaan setiap jam
dengan peralatan ceklok control
/. emeriksa dan mengawasi tenaga kerja yang melakukan ceklok absensi
0. elakukan tindakan darurat pengamanan apabila terjadi kerusakan alat mesin yang
menyebabkan kebakaran
1. elarang orang,orang yang tidak berkepentingan mendekati tempat,tempat yang
membahayakan/dilarang dimasuki kecuali petugas
2. embukakan pintu gerbang pada saat ada kendaraan yang akan masuk atau keluar
dari conditioning plant
3. emberikan buku tamu untuk diisi oleh tamu yang diteruskan kepada yang dituju
(4. elakukan body chek kepada semua tenaga kerja yang akan meninggalkan kantor
dan conditioning plant kecuali pimpinan dan tamu penting
((. enegur mengingatkan dan melaporkan pengguna kendaraan "tenaga kerja dan Staf
kantor# yang tidak menggunakan peralatan keselamatan "helm untuk sepeda motor,
sabuk pengaman untuk pengemudi dan penumpang depan di mobil# kecuali tamu
kantor
(2. elarang tenaga kerja conditioning plant keluar pada saat jam kerja kecuali ada ijin
dari super$isor
(.. engkoordinir penggunaan radio komunikasi guna kepentingan kantor maupun
kepentingan lapangan
(4. eminta dokumen pengiriman kepada semua kendaraan yang masuk dan keluar dari
conditioning plant untuk kemudian dicatat dan distempel yang kemudian diserahkan
kepada bagian yang berkepentingan
B. Tata ara Sera! Terima Tugas Pen"agaan
Setiap pergantian tugas dan penjagaan dari shif satu ke shif berikutnya diwajibkan adanya
acara+serah terima+ tugas penjagaan. 8dapun tata cara penyerahan tersebut adalah
sebagai berikut '
(. (/ menit sebelum acara serah terima dimulai harus sudah berada ditempat jaga
2. -idak dibolehkan masuk kedalam ruang jaga agar petugas jaga yang lama dapat
menyelesaikan pekerjaannya dengan tertib
.. Petugas jaga yang lama wajib membersihkan ruang penjagaan sebelum serah terima
dilakukan
4. Serah terima dilakukan tepat pada waktu yang telah ditentukan "jam pergantian shif#
/. Satu orang petugas jaga dari shif jaga lama dengan orang petugas jaga dari shif yang
akan menggantikan melakukan '
(. Pemeriksaan buku,buku/regester yang harus ada dipenjagaan apakah dalam
keadaan lengkap dan telah ditandatangani oleh petugas jaga yang lama
2. Pemeriksaan barang,barang in$entaris diruang penjagaan apakah telah sesuai
dengan daftar yang ada "diserahterimakan#
.. Pemeriksaan apakah ada pengumuman/instruksi yang dilanjutkan
4. Setelah hal,hal tersebut dilakukan, segera diadakan *apel serah terima tugas
*, yang dipimpin oleh seorang penjaga
/. &alam apel serah terima tersebut, petugas jaga shif yang lama melaporkan
kejadian,kejadian penting pada saat meriksa bertugas "apa bila ada# dan
menyerahkan tugas selanjutnya kepada petugas yang baru
0. Petugas jaga yang baru menyatakan menerima penyerahan tersebut
. Peraturan Tata Tertib Satpam/Security
Semua anggota SATPAM/SECURIT di!arap untuk :
(. enghapal semua <ama dan orangnya di suatu perusahan untuk mempermudah
dalam penyampaian informasi apabila diperlukan
2. &ilarang mengosongkan Pos S8-P8, jika ada telepon atau radio panggil agar bisa
diterima
.. emberikan stempel pada surat keluar masuknya barang
4. engambil arsip untuk pengeluaran semua barang ; barang dari conditioning
/. enegur dan menganjurkan pemakaian sabuk pengaman pengendera mobil dan
helm bagi yang membawa sepeda motor
0. &ilarang tidur waktu tugas
1. engatur parkir, antrian dijembatan timbang dalam loket
2. elaksanakan serah terima penjagaan
3. elaksankan tugas sebagai pengaman dan penertib dilingkungan kerja
(4. elaksanakan kegiatan dan pelatihan P99 dan beladiri
((. enindak lanjuti setiap laporan yang masuk
(2. Siap siaga dalam melaksanakan tugas
(.. elaksanakan check lock absensi
(4. Pelarangan dan lain,lain yang merupakan tindakan pertama pencegahan tindakan
kriminal
(/. 6oyal pada pimpinan dan melaksanakan setiap tugas dengan sebaik,baiknya atas
instruksi "&anru dan :hief Security# serta melaksanakan semua peraturan yang
berlaku di P-. ulti Perkasa 8badi Semesta dan Perusahaan dimana ditempatkan
"arangan #larangan security selama $ertugas :
(. &ilarang merokok selama bertugas
2. &ilarang membuka seragam selama bertugas
.. &ilarang memakai baju bebas selama bertugas
4. &ilarang melepas sepatu dan memakai sandal selama bertugas
/. &ilarang meminum minuman keras dan obat terlarang selama bertugas
0. &ilarang main judi pakai uang maupun tidak selama bertugas
1. &ilarang main catur selama bertugas
2. &ilarang meninggalkan pos selama bertugas tanpa sepengetahuan
3. &ilarang memakai telepon yang tidak perlu selama bertugas
(4. &ilarang mengucapkan kata,kata makian meskipun dengan bahasa daerah
((. &ilarang bertindak tidak sopan
(2. &ilarang berkelahi sesama rekan kerja
(.. &ilarang menyebar isu sara
(4. &ilarang berambut panjang minimal ( = cm
%an&i Satuan Pengamanan 'Satpam/Security(
(. S>-78 &8< ><?)<?)<@ -7<@@7 P8<:8S768 &8< ))& (34/
2. >>@8<@ ->@)A &7S7P67<, P8-)A &8< -88- !>P8&8 P7P7<8< S>%-8
9>%-8<@@)<@ ?8B89 ->%A8&8P P>68!S8<88< -)@8S
.. ><?8@8 !>A5%8-8< &7%7 &8< ><?)<?)<@ -7<@@7 !>A5%8-8< S8-P8
4. >>67A8%8 !>S8-)8< &8< P>%S8-)8< S8-P8 S>%-8 8P8%8- !>88<8<
687<<C8
/. S><8<-78S8 >>67A8%8 &8< ><7<@!8-!8< !>B8SP8&88< S>%-8 !>8P)8<
-)@8S, &>7 ->%:8P87<C8 !>88<8< 67<@!)<@8<
Prinsip # Prinsip Penuntun Satuan Pengamanan 'Satpam/Security(
(. !87 8<@@5-8 S8-)8< P><@88<8< P-. )6-7 P>%!8S8 898&7 S>>S-8 C8<@
9>%-)@8S &7P>%)S8A88< >>@8<@ ->@)A &7S7P67<, P8-)A &8< -88- P8&8 P7P7<8<,
?)?)% &8< 9>%-8<@@)<@ ?8B89
(. !87 8<@@5-8 S8-)8< P><@88<8< P-. )6-7 P>%!8S8 898&7 S>>S-8 C8<@
9>%-)@8S &7P>%)S8A88< S><8<-78S8 ><?8@8 !>A5%8-8< &7%7 &8<
><?)<?)<@ -7<@@7 !>A5%8-8< S8-)8< P><@88<8<
2. !87 8<@@5-8 S8-)8< P><@88<8< P-. )6-7 P>%!8S8 898&7 S>>S-8 C8<@
9>%-)@8S &7P>%)S8A88< S><8<-78S8 B8SP8&8 &868 >68!S8<8!8< -)@8S
S>98@87 P><@88< &8< P><>%-79 &767<@!)<@8< !>%?8
.. !87 8<@@5-8 S8-)8< P><@88<8< P-. )6-7 P>%!8S8 898&7 S>>S-8 C8<@
9>%-)@8S &7P>%)S8A88< S><8<-78S8 9>%S7!8P ->%9)!8, -7&8! ><@8<@@8P
%>>A S>S)8-) C8<@ ->%?8&7 &767<@!)<@8< !>%?8
4. !87 8<@@5-8 S8-)8< P><@88<8< P-. )6-7 P>%!8S8 898&7 S>>S-8 C8<@
9>%-)@8S &7P>%)S8A88< 8&868A P>-)@8S C8<@ -8<@@)A &8< S><8<-78S8
9>%S7!8P >-A7S &868 ><>@8!!8< P>%8-)%8<
)aktu *er&a dan Perlengkapan
(. Baktu kerja regu shif adalah sebagai berikut '
!elompok 7 shift pagi jam 41.44 s/d (/.44 B7-8
!elompok 77 shift siang jam (/.44 s/d 2..44 B7-8
!elompok 777 shift malam jam 2..44 s/d 41.44 B7-8
!elompok 7D oE
(. Perlengkapan Satpam/Security '
Pakaian Satpam/Security adalah '
(. Pakaian dinas harian ' baju putih "lengan pendek# dilengkapi dengan Pluit/sempritan
dengan talikurnya hitam, simbol satuan pengaman P56%7, nama pengenal/ identitas
S8-P8, celana biru panjang dilengkapi dengan ikat pinggang kecil hitam, ikat
pinggang besar/kopel rem hitam, pentungan, borgol, tutup kepala pet biru lengkap
dengan symbol, sepatu rendah hitam
2. Pakaian dinas lapangan ' baju biru "lengan panjang# dilengkapi dengan
Pluit/sempritan dengan talikurnya, simbol satuan pengaman P56%7, nama pengenal/
identitas S8-P8, celana biru panjang dilengkapi dengan ikat pinggang kecil putih,
ikat pinggang besar/kopel rem putih, pentungan, borgol, tutup kepala pet/baret
lengkap dengan symbol, sepatu tinggi hitam
Perlengkapan pendukung
(. %adio panggil "A-# pemakai jasa
2. esin :heck clock 8mano :ontrol "(#
Tugas +an Tanggung %a,a$ C!ie- Security. +andru
:hief Security '
(. &alam keadaan jam kerja chief security menjadi komando pelaksana,
mengkoordinasikan team dari Perusahaan
2. embentuk 5rganisasi darurat dalam melaksanakan latihan pemadaman 8pi, P.!,
dan lain,lain
&anru '
(. 9ertanggung jawab kepada &irektur P-. ulti Perkasa 8badi Semesta dan kepala
5perasional P-. ulti Perkasa 8badi Semesta serta chief security atau keamanan
seluruh area yang meliputi personil dan material
2. enjalankan instruksi :hief security
.. engadakan 8pel anak buah sebelum dan sesudah pelaksanaan tugas
4. embina anak buahnya
/. engawasi dan mengontrol tugas anak buahnya dilapangan "masin,masing pos# dan
memberikan arahan kalau ada hal,hal yang kurang sesuai/benar dalam pelaksanaan
tugasnya
0. engecek kerapian dan kebersihan anak buahnya "pakaian, rambut, tidak
memelihara jambang#
1. embuat laporan harian dalam buku mutasi dilampiri isian blanko parkir kendaraan
hasil patroli, penempatan anggota tertulis dan laporan kejadian bila ada
2. enempatkan dan mengatur anak buahnya pada pos ; pos yang telah ditentukan
3. elaksanakan koordinasi yang baik dengan departemen lain dan aparat terkait
lainnya
1. Prosuder ?aga
&alam keadaan normal '
(. 8nggota bertanggung jawab kepada &anru
2. engatur kelancaran lalu lintas kendaraan yang masuk/ keluar
.. enjaga keamanan dan ketertiban pintu gerbang masuk maupun keluar dan daerah
sekitarnya
4. engawasi orang,orang yang diperkirakan dapat menimbulkan gangguan keamanan
dan ketertiban
/. elarang orang lain yang tidak berkepentingan berada di Pos
0. 9ertanggung jawab terhadap kebersihan pos
1. emberikan informasi apabila ada permasalahan melalui A- kepada &anru
2. engawasi para tamu yang keluar masuk area kalau ada yang mencurigakan segera
memberitahukan kepada &anru melalui A-
3. Selalu bekerja sama dengan petugas yang lainnya
(4. Selalu berpenampilan simpatik, sopan dan tegas serta siap memberikan informasi
apabila diperlukan
((. engecek dan mencatat serta melaporkan semua yang ditemukan/diketahui ada
kelainan selama pelaksanaan patrol
(2. engawasi pabrik terhadap gejala ; gejala pencurian kebakaran dan kerusakan
lainnya
Pada waktu terjadi kebakaran '
(. enutup pintu masuk dan mematikan api serta melarang orang yang tidak
berkepentingan masuk area
2. emberi ijin masuk kendaraan &inas pemadam kebakaran, ambulance, polisi atau
aparat lainnya yang terkait atau berkepentingan
.. 9eri kode dibuka apabila darurat kebakaran telah selesai
4. Pos tidak boleh ditinggalkan dengan alasan apapun
/. Petugas patroli berubah menjadi tim pengaman dan pemadam 8pi
Prosedur Patroli Perusahaan
(. Patroli/tugas keliling harus dilaksanakan setiap saat secara terus,menerus "rutin#
2. Pada malam hari patroli harus dilakukan minimal satu jam sekali "mulai pada pukul
24.44 s/d 40.44 B7-8
.. Pada waktu patroli petugas harus selalu waspada, mengerti, mengetahui dan
menguasai keadaan daerah kerja/area lokasi, sehingga apabila terjadi hal,hal yang
ganjil atau tidak beres akan diketahui sasarannya
4. Siapkan dan pastikan semua perlengkapan patroli sebelumnya antara lain ' !unci
:ontrol "mechine control#, Senter, Pesawat radio Panggil "A-#, -ongkat pemukul,
9orgol
/. 8dapun tempat,tempat yang harus mendapatkan perhatian khusus "sementara
waktu# untuk di patrol antara lain ' Pintu depan/masuk dan keluar, Pos Satpam
0. &alam melakukan patroli agar tidak menggunakan rute yang tetap dan berhentilah
pada tempat,tempat tertentu
1. Pada saat salah seorang petugas jaga yang satu melakukan patroli, petugas jaga lain
harus tetap waspada ditempat jaganya masing,masing "pos tidak boleh ditinggalkan
dalam keadaan kosong dengan alasan apapun#
2. Setiap selesai melakukan patroli petugas jaga mencatat dalam buku monitoring
keamanan mengenai keadaan/situasi pada saat patroli pada waktu itu
3. Aal,hal lain mengenai area yang perlu dikontrol secara terus,menerus akan
diperbaharui sambil menunggu petunjuk dari pihak manajemen Perusahaan
Prosedur enerima -amu
(. 9erikan sapaan terlebih dahulu dengan sikap ramah, sopan santun simpatik, pada
sikap berdiri dengan mengucapkan *selamat pagi/siang/sore, ada yang bisa dibantu
pak/bu.
2. Setelah tamu memberikan tujuan dan identitasnya, persilahkan tamu duduk diruang
yang telah disediakan
.. Segera menghubungi pertelepon orang yang dituju tersebut dengan mengucapkan '
*salam, petugas jaga disini ada tamu yang ingin menemui 9apak/7bu
FFFFF.dariFF.
4. 8pabila orang/staf yang dituju mempunyai sekretaris, sekretaris tersebut harus
dihubungi dan diberitahukan adanya tamu
/. 8pabila sudah ada konfrmasi orang yang dituju akan diterima diruang kerja,ruang
tamu, atau masih disuruh menunggu segera konfrmasikan kepada tamu tersebut
0. 8ntar/berilah petunjuk mengenai lokasi yang harus dituju tempat tamu diterima dan
mintalah tamu untuk mengisi buku tamu dan berilah tanda $isitor kepada tamu
tersebut
1. &alam keadaan tertentu yang disebut oleh pimpinan, petugas, jaga wajib
mengantar/mengawal tamu sampai dengan resepsionis, misal '
o -amu tersebut adalah Pejabat tinggi dari suatu instansi pemerintah
o -amu tersebut adalah karyawan yang mempunyai masalah kepegawaian
2. )capkan terima kasih saat tamu akan meninggalkan kantor dan mintalah kembali kartu
$isitor
Prosedur Menerima Telepon
(. Segera angkat begitu telpon berdering jangan biarkan telepon berdering berulang
kali
2. 9erikan salam dengan mengucapkan *Selamat pagi/siang/sore Satpam perusahaan
ada yang bisa saya 9antu, dengan siapa kami bicara G+
.. Setelah penelepon menyebutkan identitasnya kemudian menginginkan berbicara
dengan seseorang didalam, serta mengucapkan *&engan "sebutkan sekali lagi nama
dan departemen dari untuk menghindari kesalahan orang yang dikehendaki #, mohon
ditunggu pak/bu
4. Segera hubungi orang yang dimaksud "tekan tombol *Aallo+# dan tekan nomor
eHtention yang dituju dengan mengucapkan *selamat pagi/siang/sore Pak/9u Satpam
jaga disini ada telepon dari FFFF."sebutkan identitas penelpon# bisa diterima
Pak/9u
/. 8pabila sudah ada persetujuan, segera sambungkan telepon, dengan mengucapkan
*silahkan+ kepada si penelpon
0. 8pabila orang yang dikehendaki tidak ada ditempat atau keberatan menerima
telepon tersebut, segeralah berbicara dengan si penelpon dengan menutup
sementara dan kembali mengucapkan *maaf Pak/9u FFF..sedang tidak berada
ditempat ada yang bisa saya sampaikan FFFF.9aik Pak/9u kami sampaikan terima
kasih
1. 8pabila si penelpon memberikan pesan, segera catat semua pesan dalam +message
list form* dan sampaikan saat orang yang dimaksud sudah berada ditempatnya
2. Semua telepon yang diterima harus dicatat dalam buku, +message list form+ dengan
mencatat ' Siapa yang menelepon, dari mana, untuk siapa, isi berita kapan diterima
"tgl,hari,jam#, dan yang menerima
3. &alam menerima telepon suara harus jelas dan berwibawa, sehingga mudah
didengar, hindari kata,kata dan cara yang kurang sopan
Prosedur Pengisian /uku
9uku -amu "Disitor 9ook# '
9uku untuk mencatat keluar masuknya tamu, yang berisi catatan,catatan ' -anggal, <ama
-amu, 8lamat -amu, <ama orang yang akan ditemui, 8lamat orang yang akan ditemui,
!eperluan, ?am masuk, ?am keluar, -anda -angan, <omor kendaraan -amu, <omor 7d :ard
yang digunakan -amu
9uku -elepon
9uku untuk mencatat semua telepon yang masuk yang berisi catatan,catatan'
Aari -anggal, ?am, <ama Penelpon, )ntuk Siapa, 7si 9erita, <ama Penerima -elepon
9uku Patroli
(. 9uku untuk mencatat setiap keadaan atau situasi pada saat mengadakan patroli
pada areal perumahan maupun gedung, yang berisi catatan ;catatan ' Aari -anggal,
?am Patroli, !eterangan, 9uku 8mino, -anda tangan petugas, 9uku utasi
2. 9uku untuk mencatat setiap keadaan detik demi detik diwilayah/areal
perumahan/gedung, yang berisi catatan,catatan '
(. !olom 7 ' <ama Petugas, -anggal jaga, Baktu jaga
2. !olom 77 '?am keterangan yang berisi kejadian,kejadian
kendaraan/orang/tamu keluar masuk wilayah/area perumahan/gedung
.. !olom 777 ' 8cara serah terima
(2. Pendidikan &an Pelatihan
(. emberikan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan,
kemampuan dan keterampilan bagi anggota satuan pengamanan guna
melaksanakan tugas dan untuk menuju profesionalisme
2. Pendidikan dan pelatihan dilaksanakan secara berjenjang dan berlanjut yang
pelaksanaanya pada setiap triwulan pada setiap tahunnya
.. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan '
a. &alam -riwulan 7 ' Peraturan baris berbaris, Peraturan penghormatan, Pengendalian lalu
lintas, Peraturan &isiplin/tata tertib security, engenal 9orgol dan !opel, engenal cara
mendekati dan menanyai orang, engenal cara patrol/control, engenal cara menangkap
dan menggeledah orang, engenal cara pembuatan laporan dan pencatatan dalam jurnal
penjagaan
b. &alam -riwulan 77 ' Pengetahuan tentang pengamanan, engenal 8lat,alat pemadam
kebakaran, Pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran, Pengetahuan tentang
bahaya teroris dan ancaman 9om, Pengetahuan tentang P.!, Pengetahuan tentang -empat
!ejadian Perkara "-!P#
c. &alam -riwulan 777 ' :eramah pembinaan mental, :eramah pembinaan moral, :eramah
pembinaan disiplin dan tata tertib, :eramah kesadaran Aukum
d. &alam -riwulan 7D ' Senam 8erobik, 9ela diri !arate, 9ela diri perkelahian bebas, 9ela diri
sangkur
Aturan *endaraan /arang *eluar Masuk Pa$rik/Perusa!aan
)ntuk mencegah terjadinya hal;hal yang mengganggu keamanan dan ketertiban
dilingkungan Perusahaan maka perlu adanya peraturan kendaraan yang keluar masuk
sebagai berikut '
(. Semua kendaraan milik perusahaan dan pegawai dimohon untuk melaporkan jenis,
warna dan nomor kendaraan kepada satuan pengamanan sebagai tindakan
pre$enti$e dan pemantauan keluar masuknya kendaraan dilokasi
2. Petugas keamanan berhak mengadakan pengecekkan kepada kendaraan yang
membawa barang keluar yang mencurigakan oleh siapapun
.. Setiap pegawai yang membawa barang keluar area perusahaan agar
memberitahukan satpam dengan membawa bukti pengiriman/pengeluaran barang
demi keamanan "pencurian/perampokan#
4. Petugas satpam juga harus mencatat keluar masuknya kendaraan ke perusahaan
dalam buku monitoring keamanan dan meminta dokumen pengiriman barang untuk
selanjutnya akan diserahkan kebagian accounting
/. Penggunaan kendaraan pool perusahaan oleh pegawai harus memperoleh ijin tertulis
dari atasan yang berwenang untuk menggunakan kendaraan