Anda di halaman 1dari 15

MENELADANI SIFAT DAN PERILAKU

PARA RASUL ALLAH


g2ne $qUeqn&-p
ufe9Ql vqA< i gaY
n*R 9^e p
Dan sesungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan):
Sembahlah Allah (saja);dan jauhilah taghut itu
QS. An Nahl : 36
HAKIKAT ALLAH SWT MENGUTUS PARA
RASUL :
MENYAMPAIKAN TAUHID (AJARAN BAHWA ALLAH ITU SATU).
MENGENALKAN MANUSIA PADA HAKIKAT HIDUP
BERIBADAH KEPADA ALLAH.
SEBAGAI ROLE MODEL DAN SURI TAULADAN BAGI MANUSIA.
PEMBAWA KABAR GEMBIRA DAN PERINGATAN AGAR
MANUSIA SELALU BERIMAN DAN BERIBADAH KEPADA ALLAH
SWT
MENYAMPAIKAN TAUHID :
Dan Tuhanmu ialah Tuhan Yang Maha Esa, tidak ada
Tuhan melainkan Dia Yang Maha Pengasih dan Maha
Penyayang. QS Al Baqarah : 163
=^e k~1=eoj1=e
qsv ue v 91p ue
kbte p
BERIBADAH KEPADA ALLAH HAKIKAT
HIDUP MANUSIA
Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali agar
mereka itu beribadah. Adz Dzariyaat : 56
lp9R~e v Cmp
o:#^f5ip
ROLE MODEL BAGI UMAT
Sesungguhnya telah ada pada diri Rasullulah itu suri tauladan yang
baik bagimu.. QS. Al Ahzab : 21
?1v nB1 qA
ufeqA<Y kbe la 9^e
MEMBAWA KEBAHAGIAAN DAN
PERINGATAN DARI ALLAH
Dan tidaklah Kami mengutus para rasul melainkan guna
memberi kabar gembira dan memberikan peringatan..
QS. Al Anam : 48
hRmv o}<;ni p o}=Fi
v GfA=U gA=mip
SIFAT / AKHLAQ RASUL ALLAH
SHIDDIQ (SELALU BERKATA
DAN MEMBELA KEBENARAN)
AMANAH
(BERTANGGUNGJAWAB ATAS
SEMUA YANG DISAMPAIKAN)
TABLIG (MENYAMPAIKAN
FIRMAN ALLAH KPD MANUSIA)
FATHONAH ( CERDIK,
PANDAI, BIJAKSANA)
KADZIB (PENDUSTA /
BERBUAT TIDAK BENAR)
KHIANAT (TIDAK DAPAT
DIPERCAYA)
KITMAN (MENYEMBUNYIKAN
WAHYU ALLAH - OPORTUNIS)
BALADAH (BEBAL, KERAS
KEPALA, BODOH)
WAJIB MUSTAHIL
FITNAH AL KITAB TERHADAP PARA
RASUL
PERZINAAN NABI LUTH DENGAN KEDUA PUTRINYA KEJADIAN 19 AYAT 30
38.
PERZINAAN/PERSELINGKUHAN NABI DAUD DENGAN BATHZEBA ISTRI URIA
(SALAH SATU PANGLIMA NABI DAUD) 2 SAMUEL 11 : 2-5 DAN 13-17.
NABI SULAIMAN ADALAH HASIL PERSELINGKUHAN NABI DAUD DENGAN
BATHZEBA 2 SAMUEL 11 : 26-27; 12: 10 dan 24).
NABI SULAIMAN MEMILIKI 700 ISTRI DAN 300 SELIR/GUNDIK 1 RAJA-RAJA 11
: 1 9.
NABI SULAIMAN BERBUAT MUSYRIK 1 RAJA-RAJA 11 : 5-8
PERSELINGKUHAN YEHUDA (ANAK NABI YAKUB) DENGAN TAMAR
KEJADIAN 38 : 1-30
PERZINAAN AMNON (SALAH SATU PUTRA NABI DAUD) DENGAN TAMAR (ADIK
AMNON SALAH SATU PUTRI NABI DAUD) 2 SAMUEL 13 : 11 14.
AMNON KELAK AKAN DIBUNUH OLEH ABSALOM (SAUDARA AMNON SENDIRI)
YANG KEMUDIAN ABSALOM DIPERANGI OLEH NABI DAUD DAN DIBUNUH
OLEH YOAB (PANGLIMA DAUD) 2 SAMUEL 13 : 23 39; 18 : 1-15.
YAKUB BERKELAHI DENGAN TUHAN DAN MENANG KEJADIAN 32 : 22 32
PERSPEKTIF ALQURAN TENTANG NABI
DAUD AS DAN LUTH AS
Bersabarlah atas apa yang mereka katakan; dan ingatlah hamba Kami;
Daud yang mempunyai kekuatan. Sesungguhnya dia amat taat kepada
Allah QS. Shaad : 17
Sesungguhnya Luth benar-benar seorang Rasul QS. Ass Shaffaat : 133

H 9}v8p8 m9Q=a :p
lqf^}i fQ =I
#ZJe GfA=Uojeqe
lp
ULUL AZMI
Gelar kemuliaan yang diberikan Allah swt kepada para
nabinya karena kesabaran dan ketabahannya yang luar
biasa saat menyampaikan risalahNya.
Dan (Ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari
kamu sendiri (Muhammad), dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra
Maryam; dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh.
QS. Al-Ahzab : 7
PARA NABI ULUL AZMI
MUHAMMAD SAW
IBRAHIM AS
MUSA AS
ISA AS
NUH AS
Muhammad SAW sebagai
Utusan yang Terbaik
Aku adalah penghulu anak-anak Adam pada hari kiamat dan Aku tidak
bermaksud membanggakan diri karenanya. Di tangankulah panji Al-Hamd
(pujian) dan Aku tidak bermaksud membanggakan diri karenanya. Tidak
ada seorang nabi pun, Adam dan lainnya kecuali mereka berada di bawah
panjiku dan Aku tidak bermaksud membanggkan diri karenanya. Akulah
orang pertama yang memberi syafaat dan diberikan kekuasaan untuk
memberikan syafaat. Dan Aku lah orang yang pertama menggerakkan
daun-daun pintu syurga, lalu Allah swt memasukkan diriku ke sana
bersama-sama orang-orang fakir dari golongan mukmin; dan ini Aku tidak
bermaksud membanggakan diri karenanya. Dan akulah orang yang paling
mulia diantara generasi pertama dan terakhir di depan TuhanKu; dan Aku
tidak bermaksud membanggakan diri karenanya.
HR. Turmudzi
Sesungguhnya Kami telah mengutus para Rasul Kami dengan
membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama
mereka kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat
melaksanakan keadilan.
QS. Al Hadid : 25
Guna memantapkan dan membuktikan kenabiannya para utusan
Allah tersebut dibekali dengan kekuatan atau kemampuan luar
biasa yang tidak dapat dipelajari dan dimiliki oleh manusia biasa.
Kekuatan ini disebut dengan mukjizat
MUJIZAT
HUKUMAN BAGI PENZINA
DILEMPARI BATU HINGGA MATI
DIHUKUM MATI
Ulangan 22: 20-22
Imamat 20: 8-15
ANAK-ANAK YAKUB/ISRAEL
(CIKAL BAKAL12 SUKU YAHUDI)
DARI LEA (KAKAK) : RUBEN, SIMEON, LEVY, YEHUDA,
ISAKHAR, ZEBULON.
DARI RAHEL (ADIK) : YUSUF, BENYAMIN.
DARI BILHA (BUDAK RAHEL) : DAN, NAFTALI
DARI ZILPA (BUDAK LEA) : GAD, ASYER.

(KEJADIAN 35 : 22b 26)