Anda di halaman 1dari 1

t'-

\
I
I
/
I
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS
LAMBUNG MANGKURAT
LEMBAcA TTNGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jalan Brigiend H. Hasan Basry Banjarmasin - 70123.
Telp. (0511)
3304480
':
,,
nlflirn Nlrr\r KINER.TA MAEAsIswA
,.:'
.
PpSpRTAKUI"IAEKERIANYATA
rEMBEIAJARANlfiarrnuyann
MAsvARAKAT (KKN-ppM)
!r{.ia
lf ':r '
,
'1!
t..
\anbarar.4aq
-\agin gc.\^ts^
TAET]N2OT4
Dcsa :
Kecamm :
Taaggal :
No. NemaMeherfonve
Nilri
Diciplin Kerjenma Penghayrtan
Pclekssman
Progren
1.
At J*r^[,to"
2.
fqb.,^",i Dth\
S
3.
Q,,.t^tt
bon^
4.
9rt9
^ut
&Jr.-i,,
^l-,
5.
U.,rul
F+1o
6.
Mwt^n^
7-
kJn^^
P'ilv
frrF
^^,
8. L{Rrv.raw-an (tn"^'l
J,
Xlttcde
ilfirtrdarye (KMI
!{.Sr,5i.""
N-oc, g.t{u+. l+^
I"rqgg-lrqiridari:Disiplfukerjasm,peoghariuLdanpela]sanampmgram.
Ntf. f?{?06
ZZ ?-008 Ol
lOo&
1) DSh
ry),
pitr : 1) Kepchrhn tertatap tema;iton tindd aao*asi z1ftempaen oaa- pengguraan rmkt't :y x"p"n n* tonuarp tutn
Ertib yapg berlaku
2\, rcc{mr (rG} yai$ : l) Kemmpm rwuk neogadak*r mh mhqsisvro,
2) Kemampum rs,ilr meogrdekm
kerju,un
a*ara mahasisna deogan mahas,isrm, pgiabsq to&o,h-maryrakat, masyarakar, dsb, 3) i6*nerarr'urt* *-guJu[* kegiacan yang
dihuhtngkm dnepr bidang lsin (furidbiplim).
3) Penghryatm (PU),aitu :l) Kemampuan [nt',k
menyesuaikan diri &rgan situasi dan kondigi lokasi,2) Kemquan dalam melaku]an
nendekaaan rcrhdap masyarata *ngan segala norma
-rtan
sistem nirainyi rl reramprran ,rrt"k rrrsc;rp't ild.e-p.r**t"hr" yaug ad'
dilokasi.
4, Pclrlqoalrn
Progr.q Gt
!-ryinr
: 1) Kemamgnn eu keberhasilm memanftatao da mengali potensi, mcngmghplran serb
^ggllEhmitan
peroasalahon,2)
Keraryilan urark metatmnaun progrEm pengemUangm
aan p".uuoffir'l,ang
Affi'-.**
*'-
-
3)I{emampuan meirgwaluasi kebertasilan program png
@lah dilah,k;"
5) KlllranNthl: 60-lm
Pcnllrri,