Anda di halaman 1dari 15

PULAU BANGKA,

ANTARA VANCA DAN BANGKAI


Oleh:
Rohmatikal Maskur
NIS: 2894
SMA N 4 Pangkalpinang
Tahun Ajaran 29!2"
Kata Pengantar
1 | P u l a u B a n g k a , a n t a r a Va n c a d a n B a n g k a i
Puji S#ukur penulis panjatkan keha$irat Allah S%T #ang telah
melimpahkan rahmat& tau'ik& $an hi$a#at(N#a sehingga kami $apat
men#elesaikan makalah #ang )erju$ul *Pulau +angka& antara ,an-a $an
+angkai.
/ar#a Tulis ini sa#a susun $alam rangka mengikuti la0atan sejarah
$an untuk le)ih mengetahui asal(usul kata )angka itu sen$iri #ang
se)enarn#a1 2engan mem)a-a makalah ini& penulis mengharapkan pem)a-a
$apat tertarik untuk le)ih mengenal pulau #ang ka#a akan timah ini1
2alam kesempatan ini& sa#a u-apkan terima kasih kepa$a +apak guru
pem)im)ing #ang telah )an#ak mem)antu $alam men#elesaikan kar#a tulis
ini $an juga kepa$a teman(teman $an semua pihak #ang telah mem)erikan
moti3asi kepa$a penulis untuk men#elesaikan makalah ini1
Akhir kata& kritik $an saran #ang )ersi'at mem)angun penulis harapkan
$emi kesempurnaan makalah ini $i masa #ang akan $atang1 Semoga
makalah ini $apat )erman'aat )agi kita semua1
Pangkalpinang& April 2"
Penulis
2 | P u l a u B a n g k a , a n t a r a Va n c a d a n B a n g k a i
2a'tar Isi
4alaman 5u$ul 6666666666666666666666666666 i
/ata Pengantar 666666666666666666666666666 ii
2a'tar Isi 66666666666666666666666666661 iii
+a) " Pen$ahuluan 666666666666666666666666611 "
+a) 2 Isi 6666666666666666666666666666 7
+a) 7 /esimpulan 66116666666666666666666661 ""
2a'tar Pustaka66666666666666666666666666661 "7
8ampiran 66666666666666666666666666661 "4
BAB I
3 | P u l a u B a n g k a , a n t a r a Va n c a d a n B a n g k a i
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG MASALAH
Pulau +angka a$alah pulau )esar #ang $ikeliling oleh )an#ak pulau(
pulau ke-il& men#impan )an#ak -erita sejarah $an pera$a)an #ang )esar
sejak 9aman $ahulu1 8etakn#a #ang strategis $engan keka#aan alam #ang
melimpah sejak pertama kali mampu $irekam oleh -atatan sejarah
mem)uktikan )ah0a Pulau +angka a$alah pulau #ang )ernilai historisitas
tinggi1
Se)agai )agian $ari sejarah )esar& runtutan peristi0a #ang pernah
terja$i #ang )erkaitan $engan $aerah ini juga menja$i per$e)atan1 Ti$ak saja
per$e)atan )erkaitan $engan sejarah mula se-ara geogra'is& tetapi juga
interaksi mas#arakat $i$alamn#a #ang masih terus $iper$e)atkan oleh para
peneliti $an tetua mas#arakat $i$alamn#a1 Per$e)atan tentang asal(usul kata
+angka sen$iri a$alah per$e)atan #ang )elum 'inal hingga sekarang1
+an#ak 3ersi #ang men-o)a mem)erikan interpretasi atas kata
)angka& namun )ukti 'isik tentang asal(usul kata ini sen$iri )elum $itemukan
ke-uali usaha )an#ak ahli untuk menghu)ungkan analisis mereka $engan
)er)agai peristi0a1 +an#ak kisah #ang )isa kita temukan $ari mulut ke mulut&
tapi tak a$a kepastian #ang manakah sejarah aslin#a1
:ang mem)uat penulis tertarik akan hal ini a$alah& $iantara 3ersi(3ersi
terse)ut& #ang manakah #ang le)ih $ekat untuk $ise)ut se)agai sejarah
se)enarn#a1 /arenan#a& )er$asarkan uraian terse)ut& penulis )erusaha
mengkajin#a $engan se)uah makalah )erju$ul *Pulau +angka& antara ,an-a
$an +angkai.
1.2 Rumusan Masalah
"1 2ari manakah asal(usul kata +angka;
21 Oral 4istor# manakah #ang le)ih $ekat pa$a sejarah;
| P u l a u B a n g k a , a n t a r a Va n c a d a n B a n g k a i
71 Apa relasi antara Asal(usul kata +angka $engan tutur )ahasa )u$a#a
)angka;
1.3 Tujuan Peneliian
2engan $iangkatn#a permasalahan ini& maka man'aat #ang $apat
$iam)il a$alah:
"1 Mengetahui asal(usul kata +angka
21 Mengetahui 'akta('akta sejarah )erupa oral histor# <tra$isi lisan= #ang
pun#a hu)ungan $engan kata +angka1
71 Relasi antara kata +angka $engan tutur )ahasa )u$a#a +angka
1
1.! Sisemai"a Penulisan
Agar penulisan makalah ini tersusun se-ara sistematis $an
)erstruktur&
maka penulisan makalah ini $isusun )er$asarkan sistematika se)agai
)erikut:
BAB I PENDAHULUAN
Meliputi latar )elakang masalah& rumusan masalah& tujuan
penulisan& $an sistematika penulisan1
BAB II PEMBAHASAN
Pem)ahasan pa$a )a) ke$ua meliputi kisah(kisah #ang )ere$ar
se-ara turun temurun $i Mas#arakat& serta hu)ungann#a $engan )en$a
sejarah $an tutur )ahasa )u$a#a )angka1
BAB III PENUTUP
Pa$a )a) terakhir ini atau ketiga& penulis mem)erikan kesimpulan
umum )erkaitan $engan masalah #ang $i)ahas $i $alam makalah ini
#akni asal(usul kata )angka1
BAB II
HASIL PENELITIAN
2.1 Asal#usul Kaa Ban$"a %a&i Be&'a$ai (e&si
Selama ini ti$ak se$ikit $iantara kita #ang mengetahui sejarah
pertama kalin#a $itemukan timah $i Pulau +angka& oleh siapa& $an $ija$ikan
apa timah itu1 +egitu juga $engan $aerah #ang memiliki kein$ahan alam $an
panoraman#a #ang )agus& juga ti$ak $iketahui siapa #ang menemukann#a
! | P u l a u B a n g k a , a n t a r a Va n c a d a n B a n g k a i
pertama kali1 Apalagi tentang nama pulau se)agai $aerah penghasil timah
nomor satu $i nusantara ini #ang sekarang )ernama Pulau +angka1
Penulis menemukan& a$a )an#ak )a-aan $i )er)agai sum)er #ang
mengisahkan tertera $alam Peta Tertua& $ise)utkan nama Banca untuk Pulau
+angka #ang menurut $atan#a )erasal $ari peta Portugis pa$a pertengahan
a)a$ ke ">1 Mengenai penamaan )aru ini juga $iikuti pemeta )erke)angsaan
Inggris& #ang )ernama 4erman Moll $an terkenal $engan A Map o' ?ast
In$ies n#a& $i-etak untuk keperluan ?ast In$ia @ompan# Tahun "A>8 (">721
Sementara pekerjaan #ang le)ih rin-i lagi $ilakukan pemeta )erke)angsaan
+elan$a hal ini $ilakukann#a $alam upa#a merin-i peta 0ila#ah In$onesia
untuk kepentingan ,O@ oleh seorang )ernama Bran--ois ,alent#n #ang
terkenal $engan ?#lan$ Sumatera $iter)itkan $i Amster$am pa$a tahun ">241
Seperti haln#a 3ersi nama pulau +angka #ang $ihimpun Ir1 Sute$jo
Su#itno #ang $ulun#a se)agai seorang kar#a0an $an peja)at pa$a )agian
?ksplorasi $an Ceologi <?C= $i Perusahaan Tam)ang Timah +angka& saat ini
)eliau le)ih $ikenal se)agai tokoh penulis sejarah +angka& $isamping itu
)eliau juga a$alah salah seorang #ang ikut am)il )agian $alam
memperjuangkan )er$irin#a Pro3insi /epulauan +angka +elitung1
2i-eritakan $ulu pulau ini pa$a a)a$ ke "A $inamakan @hina)ara&
@hinapata atau @hina +atto sekitar pertengahan a)a$ ke "> ti)a(ti)a
men$apat nama )aru $engan se)utan +an-a atau +anka atau +angka&
menurut selentingan #ang ter-etus sampai saat ini ti$ak a$a #ang $apat
men$uga pergantian nama terse)ut1
/onon $i-erita pa$a a0al a)a$ "9 a$a seorang guru #ang mengajar $i
Inlan$s-he S-ool Mentok )ernama 41 I$ris )eliau pernah menulis legen$a
tentang penamaan +angka $alam )ahasa Mela#u kuno $an tulisan itu
kemu$ian $iterjemahkan oleh ?@1A$e @ler-g& $alam )ukun#a +ij$rage Tot $e
Ces-hie$enis ,an 4et ?ilan$ +anka1 Penuturan $ari legen$a itu hingga
" | P u l a u B a n g k a , a n t a r a Va n c a d a n B a n g k a i
sekarang masih hi$up $i mas#arakat pulau ini& #ang merupakan sum)angan
)agi kepentingan sejarah +angka1
Seperti #ang kita tahu& a$a )an#ak kisah #ang )ere$ar $i mas#arakat
tentang asal(usul kata +angka1 A$a )e)erapa )e)erapa ,ersi #ang )isa kita
temui& )aik $ari )a-aan )erupa )uku hingga )a-aan $i me$ia internet1
meskipun )er)e$a& pa$a hakekatn#a a$a kemiripan antara satu $engan #ang
lain1
a= ,ersi +uku @erita Rak#at +angka< Ter)itan Crasin$o=
Pa$a Daman $ahulu kala& a$a seorang nahko$a )ersama ragum
juragan ke$ah1 2ia seorang nakho$a kapal #ang terkenal gagah )erani1
+erasal $ari )ugis $an menetap $i tanah johor Malaka1 +agi $ia&
kehi$upan $i lautan sangat menarik1 Om)ak laut $an tajam n#a )atu
karang serta suara ke-iprak air laut $i )uritan kapal telah men#atu $alam
$irin#a1
Pa$a suatu hari& ragum juragan ke$ah memanggil anak )uahn#a1
Su$ah se)ulan laman#a mereka )erla#ar $i lautan& tetapi ti$ak
menemukan $aratan1 Perse$iaan makanan su$ah semakin menipis1 5ika
mereka ti$ak juga )erla)uh $alam 0aktu singkat& nis-a#a akan mati
kelaparan $an kehausan1
Setelah itu& ia naik ke anjungan $engan teropong $i tangan1 4an#a
laut lepas #ang $apat $ilihatn#a1 2i tarikn#a na'as $alam($alam1 +iasan#a&
$alam perjalanan sering a$a kapal lain #ang mem)a0a hasil )umi atau
rempah(rempah1 /ali ini ti$ak satupun kapal #ang mereka temukan1
/emu$ian kapal la#ar itu mulai )eru)ah arah& ti$ak lagi lurus
seperti ta$i1 4arapan Nakho$a kapal #aitu menemukan $aratan $an
mera0at a0akn#a #ang sakit1 Tak lama mereka melihat $aratan1 Se)uah
titik hitam $i kejauhan& #ang semakin lama semakin jelas1
Mereka kemu$ian turun ke pulau itu1 2an alangkah terkejutn#a
mereka& tiap kali menggali tanah& terlihat tanah #ang $i gali itu semakin
hitam )erkilat(kilat $itimpa -aha#a matahari1 Tern#ata pen$u$uk asli #ang
men$iami pulau itu menamakan tanah #ang )erkilat(kilat itu $engan nama
# | P u l a u B a n g k a , a n t a r a Va n c a d a n B a n g k a i
wangka #ang )erarti timah1 /arena pen#esuaian )un#i huru'
mati<konsonan= 0 menja$i ) #ang $iu-apkan oleh mas#arakat #ang
ke)an#akan etnis tionghoa& ja$ilah pulau itu )ernama +angka1
1
)= ,ersi Panji
2ari keper-a#aan pen$u$uk $esa Panji $i +elin#u $an orang Sekak
menuturkan& a$a seorang anak raja +ugis )ernama Seri Ca$ing $iusir oleh
orang tuan#a )ernama Raja Tumpu A0ang& karena )er)uat serong1
2iis#aratkan pa$an#a )aru $iper)olehkan kem)ali )ila su$ah
men$apatkan seorang isteri #ang )aik1 Alkisah men-eritakan maka
)erla#arlah Seri Ca$ing $engan kapal )esar #ang $ilengkapi a0ak kapal
)ersenjata lengkap& mereka menuju ke 5a0a $an sekitar 0ila#ah Mela#u1
Selama menetap $i 5ohor& Seri Ca$ing men$apatkan jo$oh $an
mempersunting seorang putri keturunan @ina& kemu$ian tern#ata menja$i
seorang isteri #ang )aik1 /arena su$ah memenuhi pers#aratan #ang
$ikehen$aki orang tuan#a )ertolaklah Seri Ca$ing kem)ali ke negeri
asaln#a1 Malang tak $apat $i-egah $alam pela#aran pulang kapaln#a
$ihamuk )a$ai $an ter$ampar $i se)uah pulau #ang )ergunung tinggi1
Singkat -erita Seri Ca$ing )ersama sisa(sisa a0ak kapaln#a
menemukan se)uah pon$ok& $i)a0ah serumpun )am)u tak jauh $ari
halaman pon$ok itu $iketemukan $ua sosok ma#at atau )angkai laki(laki
$an perempuan1 Pulau #ang asing )agin#a itu kemu$ian $inamakann#a
+angkai& lama(kelamaan )eru)ah menja$i +angka1
A$a penuturan lain $ari 3ersi ini& )ah0a pulau asing terse)ut
$inamakan +angka& )erasal $ari nama jenis ka#u #ang $ipergunakan
untuk mem)uat kapal terse)ut& jenis ka#u +angka #ang kemu$ian
menjelma menja$i Pulau +angka1
-= ,ersi Mentok
Pa$a 9aman $ahulu kala a$a se)uah kapal )esar $ari Negeri 5ohor
#ang $itumpangi )e)erapa penumpang laki(laki $an perempuan1 Nakho$a
$ | P u l a u B a n g k a , a n t a r a Va n c a d a n B a n g k a i
kapal )esar itu )ernama Ragam atau Ranggam1 /apal itu mengalami
amukan )a$ai $an akhirn#a kan$as1 +a$an kapal #ang kan$as ini
kemu$ian menjelma menja$i Pulau +angka& se$angkan tiang(tiang kapal
#ang tinggi )eru)ah menja$i gunungn#a1 8e)ih lanjut $i-eritakan juga a$a
se)uah perahu pen#elamatn#a han#ut ke Timur& kemu$ian kan$as
)eru)ah $an menjelma menja$i Pulau +elitung1
$= ,ersi +alar
Pen$u$uk $esa +alar 0ila#ah Sungaiselan <sekarang i)u kota
ke-amatan $i /a)upaten +angka Tengah= menuturkan& pulau ini )erasal
$ari se)uah ka#u )esar $ari jenis ka#u +angka #ang han#ut $ari +ugis1
e= ,ersi Paku
2ituturkan pen$u$uk Paku $aerah Pa#ung <sekarang i)u kota
ke-amatan $i /a)upaten +angka Selatan=& nama +angka )erasal $ari kata
+angkai #akni )angkai $ari seorang )er)a$an )esar mirip raksasa #ang
ter$ampar $i pulau ini
2.2 Kee&"aiann)a %en$an seja&ah
Pa$a akhirn#a& se-ara ilmiah $ari sekian )an#ak para pengamat $an
penelti -en$erung )erpen$apat nama +angka )erasal $ari )ahasa
Sansekerta& Vanka #ang )erarti Timah se-ara keseluruhan )aik itu Timah
4itam maupun Timah Putih1 2ari sisi lain hal ini juga memperkuat $ugaan
kalau se)enarn#a timah $i Pulau +angka telah $iketemukan sejak masa
lampau& ketika 0ila#ah ini masih $i)a0ah pengaruh 4in$u atau $i a0al
pemerintahan kerajaan Sri0ija#a1
Sekarang a$a 2 per$e)atan& apakah nama +angka itu )erasal $ari
kata +angkai& #ang menurut -eritan#a $ikarenakan $i pulau gersang ini kerap
$iketemukan )angkai $ari para nela#an ataupun pelaut #ang ter$ampar
kemu$ian mati kelaparan& juga karena )an#akn#a )angkai kapal )esar #ang
kan$as atau pe-ah menghantam karang #ang )an#ak terse)ar $isekitar
pulau ini& seperti #ang $ialami Seri Ca$ing $an a0ak kapaln#a1 Atau )erasal
$ari kata ,an-a!+an-a!,an-a; :ang )erarti timah putih ataupun hitam1
% | P u l a u B a n g k a , a n t a r a Va n c a d a n B a n g k a i
,ersi sejarah #ang tampakn#a paling kuat a$alah 3ersi sejarah /ota
/apur1 2itemukann#a )ukti sejarah otentik )erupa prasasti /ota /apur #ang
)erangka tahun A8A masehi memulai per$e)atan terse)ut se-ara ilimiah1
Prasasti #ang $itemukan $i Sungai Men$uk </a)upaten +angka +arat
Sekarang= terse)ut )erisikan 24 kata )ahasa Sanskerta1 Prasasti terse)ut
)erisi tentang peringatan kepa$a mas#arakat $i 0ila#ah /erajaan Sri0ija#a
tentang larangan untuk melakukan pem)erontakan1 Peringatan terse)ut jelas
$i)uat oleh penguasa kerajaan Sri0ija#a pa$a masa itu sehingga $ipekirakan
)ah0a Pulau +angka pa$a masa /erajaan Sri0ija#a telah menja$i pusat
akti3itas #ang ramai1 2alam prasasti /ota /apur& sama sekali ti$ak
$ise)utkan kata +angka1 Namun para ahli sejarah )an#ak menghu)ungkan
+ahasa Sanskerta #ang $igunakan pa$a prasasti /ota /apur $engan kata
Vanca #ang kemu$ian mengalami peru)ahan kata menja$i +angka
tampakn#a )isa $iterima $engan nalar1
,ersi lain men#e)utkan )ah0a kata +angka )erasal $ari kata +angkai
#ang menunjukan )ah0a kata )angka a$ala tempat pm)uangan )angkai
pa$a masa penjajahan1 Meski $emikian& asal(usul kata ini ti$ak memiliki )ukti
ilmiah sehingga anlisis 3ersi /ota /apur $i atas le)ih )isa $iterima oleh
mas#arakat ke)an#akan1 Se)uah majalah pa$a tahun "84A #ang )ernama
Tij$s-hri't 3oor Ne$erlan$s-h In$ie memuat tulisan )ah0a $aerah #ang
$ise)ut +an-a a$ala pulau #ang $ulun#a )ernama @hinapata atau @hina(
+atto <@hinapata $i$uga a$ala $aerah #ang $ulu pernah $ilaporkan oleh
seorang pelaut )ernama 5ans 4u#ghens 3an 8ins-hoteen pa$a tahun "E9E $i
Amster$am=1 2ulu $aerah #ang $ise)ut +an-a men-akup Palem)ang $an
meluas ke arah )arat #ang kemu$ian $ise)ut +angka(4ulu $an kemu$ian
mengalami peru)ahan $ialek menja$i +engkulu sekarang ini1 /e arah
Sumatera Timur& ter$apat $aerah #ang )ernama +angka #ang ke#akinan
)an#ak orang )ah0a inilah +angka #ang sekarang1 kemungkinan ini ti$ak
1& | P u l a u B a n g k a , a n t a r a Va n c a d a n B a n g k a i
nampak terlalu )esar sehingga )elakangan )an#ak orang #ang )ahkan ti$ak
pernah men$engar -erita ini1
2.3 Kee&"aiann)a Kaa Ban$"a Den$an Tuu& Bahasa Bu%a)a Ban$"a
5ika kita )er-i-ara tentang tutur )ahasa )u$a#a #ang a$a $i +angka&
$an relasi!keterkaitann#a $engan asal(usul kata +angka& maka kita harus
mengetahui1 Siapakah pen$u$uk asli pulau ini;
2e'inisi tenteng pen$u$uk asli Pulau +angka hingga kini masih
menja$i per$e)atan1 A$a #ang mengatakan )ah0a pen$u$uk asli Pulau ini
a$alah Suku Mela#u& pa$ahal pem)ahasan se)elumn#a n#e)utkan )ah0a
Suku Mela#u a$alah ekso$us se-ara perlahan(lahan pen$u$uk #ang $atang
$ari kerajaan johor $an /erajaan 8ingga(Riau1
Sejarah $ipulau ini juga $i0arnai $engan ke$atangan orang(orang
)ugis #ang menja$i lanun $an menguasai $an menguasai pulau(pulau ke-il
$an $aerah pesisir +angka1 @ina juga a$alah )agian #ang ti$ak terpisahkan
$engan perjalanan perkem)angan $emogra'is pulau ini1 Se)uah )uku #ang
$ite)itkan pa$a tahun "9E4 <anonim= )erju$ul Repu)lik In$onesia Propinsi
Sumatera Selatan menuliskan )ah0a pen$u$uk asli Pulau +angka a$alah
mereka #ang merupakan hasil pertalian perka0inan antara pelaut(pelaut
#ang $atang $ari 5a0a& Palem)ang& Minangka)au& $an +ugis #ang menjelma
menja$i pen$u$uk asli #ang )aru1 5a$i tampakn#a Pulau +angka $an
+elitung pa$a mulan#a ti$ak )erpenghuni& melainkan $i$atangi oleh
pen$u$uk $ari $aerah lain $an kemu$ian mem)entuk kultur khas $aerah ini1
Pa$a sekitar pertengahan a)a$ ke(">& pasukan $ari /erajaan johor
$an /erajaan Minang $atang untuk mem)antu penguasa setempat
menumpas para lanun(lanun #ang mengganggu akti3itas mas#arakat1 /e$ua
/erajaan ini men$arat $i To)oali $imana kemu$ian /erajaan Minang menetap
$an mempengaruhi )u$a#a $an )ahasa pe$u$uk setempat& se$angkan
11 | P u l a u B a n g k a , a n t a r a Va n c a d a n B a n g k a i
Pasukan $ari /erajaan johor menuju Mentok $an kemu$ian menetap serta
mem)erikan pengaruh #ang )esar pa$a kehi$upan )u$a#a $an )ahasa
pen$u$uk Mentok $an sekitarn#a1
Pengaruh /erajaan Minang $i To)oali sangat terasa hingga sekarang&
misaln#a $ari su$ut )ahasa #ang -en$erung mengganti huru' S $engan 41
4al ini $apat $i in$eti'isikasi pa$a penggunaan )ahasa #ang $igunakan $i
Minang1 Pengaruh lain misaln#a pa$a tra$isi makanan seperti lemang $i
To)oali #ang merupakan makanan khas Minang1 Se$angkan pengaruh
Mela#u 5ohor #ang sangat kuat $itampakkan pa$a -iri khas ke(Mela#u(an
#ang sangat kental $i Mentok& misaln#a pa$a )ahasa #ang -en$erung
menggunakan ? pepet& tra$isi mas#arakat Mentok juga mengi$enti'ikasikan
$iri $engan tra$isi Mela#u Mala#sia1 Sementara itu& 4ei$hues men#e)utkan
)ah0a seorang peja)at +elan$a )ernama 51 ,an $en +ogaart $atang ke
Pulau +angka pa$a tahun "87 mem)agi pen$u$uk +angka pa$a 0aktu itu
$alam 4 kasta& #aitu :
"1 @ina&
21 Mela#u&
71 Orang +ukit <$ise)ut juga Orang Cunung!Orang 2arat=&
41 Orang 8aut <Orang sekak=
Pertan#aann#a& peru)ahan huru' konsonan $ari 0 menja$i )& ataupun
3 menja$i )& $ipengaruhi atau $i$orong $ari tutur )ahasa kasta mana;
Apakah tutur )ahasa )u$a#a etnis tionghoa #ang tinggal $i pulau +angka;
Ataukah tutur )ahasa mela#u;
5ika kita perhatikan $engan $asar -erita(-erita rak#at #ang )ere$ar1
Maka akan kita temui& )ah0a )an#ak mas#arakat #ang me#akini tutur )ahasa
orang(orang $ari etnis tionghoa se)agai sesama pen$u$uk pen$atang $i
pulau ini& le)ih $ominan ketim)ang tutur )ahasa )u$a#a mela#u sen$iri1
BAB III
Kesim*ulan
3.1 Kesim*ulan
A$a )an#ak 3ersi(3ersi -erita tentang asal mula kata +angka1 Mereka
memang )er)e$a& tapi pa$a hakikatn#a -erita itu sama1 @erita(-erita itu
12 | P u l a u B a n g k a , a n t a r a Va n c a d a n B a n g k a i
merujuk pa$a $ua per$e)atan1 Apakah kata +angka )erasal $ari kata ,an-a
#ang )erarti timah1 Ataukah )erasal $ari kata +angkai& $ikarenakan $i pulau
gersang ini kerap $iketemukan )angkai $ari para nela#an ataupun pelaut
#ang ter$ampar kemu$ian mati kelaparan& juga karena )an#akn#a )angkai
kapal )esar #ang kan$as atau pe-ah menghantam karang #ang )an#ak
terse)ar $isekitar pulau ini1
,ersi sejarah #ang tampakn#a paling kuat a$alah 3ersi sejarah /ota
/apur #ang )erangka tahun A8A masehi1 Prasasti #ang $itemukan $i Sungai
Men$uk </a)upaten +angka +arat Sekarang= terse)ut )erisikan 24 kata
)ahasa Sanskerta1 Prasasti terse)ut )erisi tentang peringatan kepa$a
mas#arakat $i 0ila#ah /erajaan Sri0ija#a tentang larangan untuk melakukan
pem)erontakan1 Peringatan terse)ut jelas $i)uat oleh penguasa kerajaan
Sri0ija#a pa$a masa itu sehingga $ipekirakan )ah0a Pulau +angka pa$a
masa /erajaan Sri0ija#a telah menja$i pusat akti3itas #ang ramai1 2alam
prasasti /ota /apur& sama sekali ti$ak $ise)utkan kata +angka1 Namun para
ahli sejarah )an#ak menghu)ungkan +ahasa Sanskerta #ang $igunakan
pa$a prasasti /ota /apur $engan kata Vanca #ang kemu$ian mengalami
peru)ahan kata menja$i +angka tampakn#a )isa $iterima $engan nalar1
2a'tar Pustaka
Sa3itri& 8ala1 "99A1 @erita Rak#at $ari +angka 5ili$ 21 5akarta: Crasin$o
0001)angka1go1i$
http:!!i$10ikipe$ia1org
0001u))1a-1i$
13 | P u l a u B a n g k a , a n t a r a Va n c a d a n B a n g k a i
Lam*i&an
'u()er* +a,-.g//gle.c/(
1 | P u l a u B a n g k a , a n t a r a Va n c a d a n B a n g k a i
'u()er* 000.-/ut1a-eantec1n/l/g2.c/(
1! | P u l a u B a n g k a , a n t a r a Va n c a d a n B a n g k a i

Anda mungkin juga menyukai