Anda di halaman 1dari 5

Tenchijin Ryaku No Maki

Princpios do Cu, Terra e Homem.


Estas tcnicas compreendem o Kihon Kata da Bujinkan Budo Taijutsu. Esses
Kata so tomados a partir de todas as nove escolas para elaborar este livro, e
esta constitui a base da instruo para todos os alunos. O Tenchijin Raku !aki
"oi "ormulado por !asaaki #atsumi, $%& 'oke de To(akure Ru )injutsu e
"undador da Bujinkan.
Ten Ryaku No Maki - "Princpios do Cu"
Bujin shoku to seikatsu
*unan Taiso to Kokuho
Rutai +ndo
Kokuho
'hinkoku 'an,aun
Taihenjutsu
Kaiten
'hiho Tenchi Tobi
-enpo +kemi .ata to Rusui
-enpo +kemi
/oko )a(are
Tare )a(are
Koho +kemi
'hinken .ata Taihenjutsu
Taihenjutsu !utodori .ata
#ira no Kamae
0chimonji no Kamae
*umonji no Kamae
+kemi no jutsu to 1nkoku toshijutsu
Kamae to sono kata
2udo3a
Ruho
Ruho 2usetsu
'hi3en
#oi 4#oko5
6oko
*umonji
#icho
0chimonji
0hen
#ira
Kosei
'hoten no jutsu
+ke )a(ashi
*odan
.edan
#iken *uroppo
'hikakuken
'hukiken
2udoken
Kitenken
'hishinken
'hitanken
.okakuken
'anshitanken
'hishtanken
'huken
'hanshitanken
'hakoken
'hitoken
'hikanken
'hikanken henka
Koppoken
#appaken
Taiken
'okuakuken
'okkiken
'oku(akuken
Kiken
'anshin no Kata
7hi no Kata
'ui no Kata
Ka no Kata
2u no Kata
Ku no Kata
Kihon #appo
Koshi 6ai 8 0ppo 8 6ai 8 'anpo
0chimonji no Kata
#icho no Kata
*umonji no Kata
Torite .ata 6ai 0ppo 8 6ai .oho
Omote .aku 6ori
+ra .aku 6ori
#on .aku 6ori
!usha 6ori
.anseki )a(e
Kusho to Kiai
Koppojutsu Kinketsu Teisoku Kasho !eisho
Chi Ryaku No Maki - "Princpios da Terra"
Keri
'okuakuken
'okuakuken Ten no Keri
'oku(akuken Ten no Keri
Omote 'oku(akuken
Omote 'oku(akuken Ten
'okuaku 'uiteiken
'okuaku Tenken
'okuho .eri
)aname Koho Tenchijin .eri
Koken
Koho .eri
Ka(i Koho .eri
Kumite
'okki #entenken
Keri ni Taisuru +ke Kata
Keri Kudaki
Taihen
Tsure /uki
Koto 4Taka(i /oshin ru5
1shi 6ori
Keri no Tai 6ori
Ken no Tsukai Kata, 0nashi .ata
#enkaken
0tami +chi
Tsukami 6ori
0tami Osae 9 0tami 6ori
Ko(eri #enka
Ken )a(ashi 8 Tedama 6ori
1ite to Kumu Koko Ko(amae
Tehodoki
Rote #odoki
Oo .oroshi 8 Ko .oroshi
Take Ori
Omote Take Ori
+ra Take Ori
Omote 8 +ra Oni Kudaki
!uso 6ori
O (aku to #enka
'hime :a3a
.aku *ime
#on *ime
!imi *ime
'ankaku *ime
0tami *ime
Ro +de *ime
6o *ime 8 Kubi *ime
Katate 6ori Kubi *ime
Kubi +ra *ime
'ei On *ime
O (aku *ime
Koroshi *ime
*i(oku, .okuraku, /ume no !akura
1na Otoshi
)a(e 9 Thro;s
#arai 8 Koshi < #arai 8 Otoshi
.aku )a(e
Taki Otoshi
.aku Taki Otoshi
Kubi 6ori Taki Otoshi
Osoto )a(e to #iki Otoshi
+chi !ata < +chi .ake
#ane 1(e
0tami Ken )a(e
Kimon )a(e
Kiri )a(e
1mado )a(e
)a(e ni Taisuku :a3a
Oko
-u 6ori
'homen 6ori
1tto
Tohi
!etsubushi
2uki
Ransetsu to 'oto
'utemi )a(e 8 Tomoe .eri Kara Ta;ara !a;ashi
Kuki )a(e
Jin Ryaku No Maki - "Princpios do Homem"
Kumi +chi
1shirau 0ppo 8 /onho
!usan
Rakurai
7hikusei
2udo
Koku
Konpi
#ito
Kappi
.aku Ru
Kata !aki
Kooku
Reno
'hiho 6ori
Kasasa(i
Ko
.akko
Ko 8 .aku Otoshi
*osei .oshin jutsu
Roto
#ane Kujiki
Rooku
'hinsen
0chi Tai Tasu
'hinken 'hiraha 6ome to 'hira 6ori
!uto 6ori Kata
'ekiroku
Koro
7hin(an
#isaku
2umo
Bakko
!uko 6ori
'hika 1shi
'huriki
1kuken
.okuraku
2udo
'hiraha 6ome
'hiraha 6ori
Toteki jutsu
Tsubute < Kurumi
0shi )a(e
'enban )a(e
!etsubushi
0ta 'huriken 4#ira 'huriken5
Kakushi Buki
'huko
Tekko
1shiko
)ekote, Tsunobi
Te no )aka
6oku Kokeshi
'hiden .okui