Anda di halaman 1dari 14

SALI NAN

PERATURAN MENTERI PENDI DI K AN DAN K EBUDAYAAN REPUBLI K I NDONESI A


NOMOR 3 1 TAH UN 2 0 1 4
TENTANG
KERJ A SAMA PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PENDI DI K AN
OLEH LEMBAGA PENDI DI K AN ASI NG
D ENGAN LEMBAGA PENDI DI K AN D I I NDONESI A
D ENGAN RAHMAT TUH AN YANG MAH A ESA
MENTERI PEND I D I K AN DAN K EBUDAYAAN REPUBLI K I NDONESI A,
M e n i m b a n g : b a h w a u n t u k m e l a k s a n a k a n k e r j a s a m a p e n y e l e n g g a r a a n
p e n d i d i k a n d a l a m Pas al 1 6 1 a y a t (2), k e r j a s a ma
p e n g e l o l a a n p e n d i d i k a n d a l a m Pas al 164 a y a t (1), d a n
p e l a k s a n a a n b e n t u k k e r j a s a m a s a t u a n p e n d i d i k a n
n o n f o r m a l d a l a m Pas al 167 a y a t (4) Pe r a t u r a n Pe me r i n t a h
No mo r 17 T a h u n 2 0 1 0 t e n t a n g Pe n g e l o l a a n d a n
Pe n y e l e n g g a r a a n Pe n d i d i k a n s e b a g a i ma n a t e l a h d i u b a h
d e n g a n Pe r a t u r a n Pe m e r i n t a h No mo r 6 6 T a h u n 2 0 1 0 , p e r l u
m e n e t a p k a n Pe r a t u r a n Me n t e r i Pe n d i d i k a n d a n K e b u d a y a a n
t e n t a n g Ke r j a Sa ma Pe n y e l e n g g a r a a n d a n Pe nge l ol aan
Pe n d i d i k a n o l e h Le mb a g a Pe n d i d i k a n As i n g De n g a n
Le mb a g a Pe n d i d i k a n d i I n d o n e s i a ;
Me n g i n g a t : 1. Un d a n g - Un d a n g No mo r 2 0 T a h u n 2 0 0 3 t e n t a n g Si s t e m
Pe n d i d i k a n Na s i o n a l ( Le mb a r a n Ne gar a Re p u b l i k I n d o n e s i a
T a h u n 2 0 0 3 No mo r 7 8 , Ta m b a h a n Le m b a r a n Ne gar a
Re p u b l i k I n d o n e s i a No mo r 4 3 0 1 ) ;
2 . Pe r a t u r a n Pe m e r i n t a h No mo r 19 T a h u n 2 0 0 5 t e n t a n g
St a n d a r Na s i o n a l Pe n d i d i k a n ( Le mb a r a n Ne gar a Re p u b l i k
I n d o n e s i a T a h u n 2 0 0 5 No mo r 4 1 , Ta m b a h a n Le m b a r a n
Ne gar a Re p u b l i k I n d o n e s i a No mo r 4 4 9 6 ) s e b a g a i ma n a t e l a h
d i u b a h d e n g a n Pe r a t u r a n Pe m e r i n t a h No mo r 3 2 T a h u n 2 0 1 3
t e n t a n g Pe r u b a h a n At a s Pe r a t u r a n Pe m e r i n t a h No mo r 19
T a h u n 2 0 1 3 t e n t a n g St a n d a r Na s i o n a l Pe n d i d i k a n
( Le mb a r a n Ne gar a Re p u b l i k I n d o n e s i a T a h u n 2 0 1 3 No mo r
7 1 , Ta m b a h a n Le m b a r a n Ne gar a Re p u b l i k I n d o n e s i a No mo r
5 4 1 0 ) ;
3. Pe r a t u r a n Pe m e r i n t a h No mo r 17 T a h u n 2 0 1 0 t e n t a n g
Pe n g e l o l a a n d a n Pe n y e l e n g g a r a a n Pe n d i d i k a n ( Le mb a r a n
Ne gar a Re p u b l i k I n d o n e s i a T a h u n 2 0 1 0 No mo r 2 3 ,
Ta m b a h a n Le m b a r a n Ne gar a Re p u b l i k I n d o n e s i a No mo r
5 1 0 5 ) s e b a g a i ma n a t e l a h d i u b a h d e n g a n Pe r a t u r a n
Pe m e r i n t a h No mo r 6 6 T a h u n 2 0 1 0 t e n t a n g Pe r u b a h a n At a s
Pe r a t u r a n Pe me r i n t a h No mo r 17 T a h u n 2 0 1 0 t e n t a n g
Pe n g e l o l a a n d a n Pe n y e l e n g a r a a n Pe n d i d i k a n ( Le mb a r a n
2
Negara R e p u b l i k I n d o n e s i a T a h u n 2 0 1 0 No mo r 1 1 2 ,
T a m b a h a n L e m b a r a n Negara R e p u b l i k I n d o n e s i a No mo r
5 1 5 7 ) ;
4 . P e r a t u r a n Pres i d en No mo r 4 7 T a h u n 2 0 0 9 t e n t a n g
P e m b e n t u k a n d a n Or gan i s as i K e m e n t e r i a n Negara
s eb agai man a t e l ah d i u b a h b eb er ap a k a l i t e r a k h i r d en gan
P e r a t u r a n Pres i d en No mo r 5 5 T a h u n 2 0 1 3 ( L emb ar an
Negara R e p u b l i k I n d o n e s i a T a h u n 2 0 1 3 No mo r 125) ;
5. K e p u t u s a n Pres i d en No mo r 8 4 / P T a h u n 2 0 0 9 men gen ai
P e m b e n t u k a n K ab i n e t I n d o n e s i a B e r s a t u I I s eb agai man a
t e l ah d i u b a h b eb er ap a k a l i t e r a k h i r d e n gan P e r at u r an
Pres i d en No mo r 8/ P T a h u n 2 0 1 4 ;
Me n e t a p k a n : PERATURAN MENT ER I P ENDI DI K AN D AN K EB UDAYAAN
T ENT ANG K ER J A SAMA PENYEL ENGGARAAN DAN
P ENGEL OL AAN P ENDI DI K AN O L EH L EMB AGA P ENDI DI KAN
ASI NG D ENGAN L EMB AGA P ENDI DI K AN D I I NDONESI A.
B AB I
K ET ENT UAN UM UM
Pas al 1
D a l a m P e r a t u r a n Me n t e r i i n i y a n g d i m a k s u d d en gan :
1. P e n d i d i k an a d a l a h u s a h a s ad ar d a n t e r e n c an a u n t u k m e w u j u d k a n s u as an a
bel aj ar d a n p ro s es p e mb e l aj ar an agar p es er t a d i d i k s ec ara a k t i f
m e n g e m b a n g k a n p o t e n s i d i r i n y a u n t u k m e m i l i k i k e k u a t a n s p i r i t u a l
k eagamaan , p e n ge n d al i an d i r i , k e p r i b a d i a n , k ec er d as an , a k h l a k m u l i a , s ert a
k e t e r a m p i l a n y a n g d i p e r l u k a n d i r i n y a , m a s y a r a k a t , b an gs a, d a n n egara.
2. P e n d i d i k an f o r m a l a d a l a h j a l u r p e n d i d i k a n y a n g t e r s t r u k t u r d a n b erj en j an g
y an g t e r d i r i at as p e n d i d i k a n d as ar , p e n d i d i k a n m e n e n gah , d a n p e n d i d i k a n
t i n ggi .
3. P e n d i d i k an n o n f o r m a l a d a l a h j a l u r p e n d i d i k a n y a n g d i l a k s a n a k a n d i l u a r
p e n d i d i k a n f o r m a l y a n g d a p a t d i l a k s a n a k a n s ec ara t e r s t r u k t u r d a n
b erj en j an g.
4 . L emb aga P e n d i d i k a n d i I n d o n e s i a, y a n g s e l a n j u t n y a d i s e b u t LPI , ad al ah
i n s t i t u s i y a n g b er ger ak d i b i d a n g p e n d i d i k a n a t a u s a t u a n p e n d i d i k a n d i
I n d o n es i a.
5. L emb aga P e n d i d i k a n As i n g, y a n g s e l an j u t n y a d i s e b u t LPA, a d a l a h i n s t i t u s i
y an g b er ger ak d i b i d a n g p e n d i d i k a n a t a u s a t u a n p e n d i d i k a n as i n g.
6. Sa t u a n P e n d i d i k a n Ker j a Sama, y a n g s e l a n j u t n y a d i s e b u t SPK, ad al ah
s a t u a n p e n d i d i k a n y a n g d i s el en ggar ak an a t a u d i k e l o l a at as d as ar k e r j a s ama
a n t a r a LPA y a n g t e r a k r e d i t a s i / d i a k u i d i n e gar an y a d e n gan LPI p ad a j a l u r
f o r mal a t a u n o n f o r m a l y a n g s es u ai d e n gan k e t e n t u a n p e r u n d a n g - u n d a n g a n .
7. K e m e n t e r i an a d a l a h K e m e n t e r i a n y a n g me n y e l e n ggar ak an u r u s a n
p e m e r i n t a h a n d i b i d a n g p e n d i d i k a n .
8. M e n t e r i a d a l a h Me n t e r i y a n g me n y e l e n ggar ak an u r u s a n p e m e r i n t a h a n d i
b i d a n g p e n d i d i k a n .
3
Pasal 2
(1) Ke r j a s am a pe ny e l e nggar aan a t a u pe nge l ol aan p e n d i d i k a n d i l a k s a n a k a n p a d a
j a l u r f o r m a l d a n n o n f o r m a l .
(2) S a t u a n Pe n d i d i k a n p a d a j a l u r f o r m a l s e b agai m ana d i m a k s u d p a d a ' a y a t (1)
b e r b e n t u k :
a. T a m a n K a n a k - k a n a k / R a u d h a t u l A t h f a l , a t a u b e n t u k l a i n y a n g se d e r aj at ;
b. S e k ol ah D a s a r / M a d r a s a h I b t i d a i y a h a t a u b e n t u k l a i n y a n g se d e r aj at ;
c. S e k ol ah M e n e n g a h Pe r t a m a / M a d r a s a h T s a n a w i y a h a t a u b e n t u k l a i n y a n g
se d e r aj at ; d a n
d . S e k ol ah M e n e n g a h A t as , M a d r a s a h A l i y a h , S e k o l ah M e n e n g a h K e j u r u a n ,
d a n M a d r a s a h A l i y a h K e j u r u a n , a t a u b e n t u k l a i n y a n g se d e r aj at .
(3) S a t u a n Pe n d i d i k a n p a d a j a l u r n o n f o r m a l s e bagai m ana d i m a k s u d p a d a ay at
(1) b e r b e n t u k :
a. l e m baga k u r s u s d a n l e m baga p e l a t i h a n ;
b. k e l o m p o k be l aj ar ;
c. p u s a t k e g i a t a n be l aj ar m a s y a r a k a t ;
d . maj e l i s t a ' l i m ;
e. p o n d o k p e s a n t r e n ;
f. p e n d i d i k a n d i n i y a h ;
g. t a m a n p e n d i d i k a n A l - Q u r ' a n ;
h . p e n d i d i k a n a n a k u s i a d i n i j a l u r n o n f o r m a l ; d a n
i . S a t u a n p e n d i d i k a n se j e ni s l a i n .
Pasal 3
(1) LPI d a n LPA d a p a t m e l a k u k a n k e r j a s am a. pe ny e l e nggar aan p e n d i d i k a n a t a u
k e r j a s am a pe nge l o l aan p e n d i d i k a n .
(2) Ke r j a s a m a pe ny e l e nggar aan p e n d i d i k a n s e bagai m ana d i m a k s u d p a d a ay at
(1) m e r u p a k a n b e n t u k k e r j a s a m a pe ny e l e nggar aan b e r s a m a a n t a r a LPI
d e ngan LPA u n t u k m e n d i r i k a n SPK.
(3) Ke r j a s am a pe nge l ol aan p e n d i d i k a n s e bagai m ana d i m a k s u d p a d a ayat (1)
m e r u p a k a n b e n t u k k e r j a s a m a pe nge l ol aan d i b i d a n g a k a d e m i k d a n / a t a u
n o n - a k a d e m i k a n t a r a L PI d e n g an LPA.
B A B I I
K ER J A S A MA PENYEL ENGGA R A A N PEND I D I K A N
Pasal 4
(1) Ke r j a s am a pe ny e l e nggar aan p e n d i d i k a n d i l a k s a n a k a n p a d a j a l u r f o r m a l d a n
n o n f o r m a l .
(2) Pe m r ak ar s a k e r j a s am a pe ny e l e nggar aan p e n d i d i k a n j a l u r f o r m a l
s e bagai m ana d i m a k s u d p a d a ay at (1) y a i t u L PI b e r a k r e d i t a s i A d a n LPA
y a n g t e r a k r e d i t a s i a t a u d i a k u i d i ne gar any a.
(3) Pe m r ak ar s a k e r j a s am a pe ny e l e nggar aan p e n d i d i k a n j a l u r n o n f o r m a l
s e bagai m ana d i m a k s u d p a d a ay at (1) y a i t u L PI d a n LPA y a n g t e r a k r e d i t a s i
a t a u d i a k u i d i ne gar any a.
(4) Ke r j a s am a pe ny e l e nggar aan p e n d i d i k a n a n a k u s i a d i n i d a n j a l u r
p e n d i d i k a n f o r m a l be r s i f at n i r l a b a se su ai d e n g an k e t e n t u a n p e r a t u r a n
p e r u n d a n g - u n d a n g a n .
4
(5) Ke r j a s a m a pe ny e l e ngga r a a n p e n d i d i k a n d i l a k s a n a k a n p a d a t i n g k a t p r o g r a m
s t u d i a t a u s a t u a n p e n d i d i k a n .
(6) Ke r j a s a m a pe ny e l e ngga r a a n p e n d i d i k a n p a d a t i n g k a t p r o g r a m s t u d i
s e ba ga i m a na d i m a k s u d p a d a a y a t (5) b e r u p a k e r j a s a m a y a n g d i l a k s a n a k a n
d i S e k o l a h Me n e n g a h K e j u r u a n ( SMK) .
(7) Ke r j a s a m a pe ny e l e ngga r a a n p e n d i d i k a n p a d a t i n g k a t s a t u a n p e n d i d i k a n
s e ba ga i m a na d i m a k s u d p a d a a y a t (5) b e r u p a k e r j a s a m a y a n g d i l a k s a n a k a n
p a d a s a t u a n p e n d i d i k a n f o r m a l d a n n o n f o r m a l .
Pa s a l 5
(1) Ke r j a s a m a pe ny e l e ngga r a a n p e n d i d i k a n h a r u s d i l a k s a n a k a n d e n g a n s ya r a t :
a. m e m p e r o l e h i z i n Me n t e r i a t a u pe j a ba t y a n g d i t u n j u k ;
b. m e n g i k u t i s t a n d a r n a s i o n a l p e n d i d i k a n y a n g d i p e r k a y a d e n g a n s t a n d a r
ne ga r a l a i n y a n g m e m p u n y a i k e u n g g u l a n d i b i d a n g p e n d i d i k a n a t a u
s i s t e m p e n d i d i k a n y a n g b e r l a k u d i ne ga r a l a i n , s e t e l a h m e m p e r o l e h
p e r s e t u j u a n m e n t e r i a t a u pe j a ba t y a n g d i t u n j u k ;
c. m e n g i k u t k a n pe s e r t a d i d i k W N I d a l a m u j i a n n a s i o n a l u n t u k j e n j a n g
p e n d i d i k a n d a s a r d a n m e n e n g a h ;
d . m e n g i k u t i a k r e d i t a s i o l e h B a d a n A k r e d i t a s i N a s i o n a l ;
e. m e m i l i k i p e r j a n j i a n k e r j a s a m a a n t a r a LPA d e n g a n L PI ;
f. m e m i l i k i r e n c a n a i n d u k p e n g e m b a n g a n s a t u a n p e n d i d i k a n k e r j a s a m a
(RIP s a t u a n p e n d i d i k a n k e r j a s a ma ) , d a n
g. m e m a t u h i k e t e n t u a n p e r a t u r a n p e r u n d a n g - u n d a n g a n .
(2) S e l a i n m e n g i k u t i a k r e d i t a s i o l e h B a d a n A k r e d i t a s i N a s i o na l , k e r j a s a m a
pe ny e l e ngga r a a n p e n d i d i k a n d a p a t d i a k r e d i t a s i d a r i ne ga r a a s a l LPA.
(3) RI P s a t u a n p e n d i d i k a n k e r j a s a m a s e ba ga i m a na d i m a k s u d p a d a a ya t (1)
h u r u f f p a l i n g s e d i k i t m e m u a t :
a. v i s i d a n m i s i ;
b. k u r i k u l u m ;
c. s t a n d a r k o m p e t e n s i l u l u s a n ;
d . pr o s e s p e m b e l a j a r a n ;
e. pe s e r t a d i d i k ;
f. p e n d i d i k ;
g. t e na ga k e p e n d i d i k a n ;
h . s a r a n a d a n p r a s a r a n a ;
i . p e n i l a i a n ;
j . a k r e d i t a s i ;
k . pe nge l o l a a n; d a n
1. p e m b i a y a a n .
Pa s a l 6
S a t u a n p e n d i d i k a n d i I n d o n e s i a m e m i l i k i a s e t p a d a SPK s e s u a i d e nga n
k e t e n t u a n p e r a t u r a n p e r u n d a n g u n d a n g a n .
Pa s a l 7
(1) Pe nggu na a n s i s t e m p e n d i d i k a n ne ga r a l a i n w a j i b m e m p e r o l e h i z i n d a r i
Me n t e r i s e t e l a h m e m p e r o l e h r e k o m e n d a s i a t a u p e r t i m b a n g a n d a r i D i r e k t u r
J e n d e r a l t e r k a i t .
5
(2) S i s t e m p e n d i d i k a n n e g a r a l a i n s e b a g a i ma n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1),
m e l i p u t i k u r i k u l u m , p e mb e l a j a r a n , p e n i l a i a n , d a n / a t a u p e n j e n j a n g a n
p e n d i d i k a n y a n g s e ca r a r e s m i b e r l a k u d i n e g a r a n y a .
(3) D a l a m h a l p e n g g u n a a n s i s t e m p e n d i d i k a n n e g a r a l a i n s e b a g a i ma n a
d i m a k s u d p a d a a y a t (1) y a n g t e r k a i t d e n g a n d i s i p l i n i l m u a g a ma , wa j i b
m e m p e r o l a h i z i n d a r i Me n t e r i s e t e l a h m e m p e r o l e h r e k o m e n d a s i a t a u
p e r t i m b a n g a n d a r i Me n t e r i Ag a ma .
Pas al 8
(1) Pe s e r t a d i d i k p a d a SPK t e r d i r i d a r i w a r g a n e g a r a I n d o n e s i a (WNI) d a n w a r g a
n e g a r a a s i n g (WNA) y a n g m e m e n u h i s y a r a t s e s u a i d e n g a n k e t e n t u a n
p e r a t u r a n p e r u n d a n g - u n d a n g a n .
(2) SPK d i l a r a n g m e n o l a k c a l o n p e s e r t a d i d i k WN I .
(3) Pe n e r i ma a n p e s e r t a d i d i k d i a t u r o l e h SPK.
(4) Pe s e r t a d i d i k p a d a SPK w a j i b m e m i l i k i N o mo r I n d u k S i s wa Na s i o n a l (NISN).
(5) Pe mb e r i a n NI S N s e b a g a i ma n a d i m a k s u d p a d a a y a t (4), d i t e t a p k a n o l e h
K e m e n t e r i a n Pe n d i d i k a n d a n K e b u d a y a a n b e r k o o r d i n a s i d e n g a n d i n a s
p e n d i d i k a n p r o v i n s i d a n / a t a u k a b u p a t e n / k o t a .
Pas al 9
(1) Pe n d i d i k p a d a SPK h a r u s m e m e n u h i s t a n d a r p e n d i d i k y a n g d a p a t d i p e r k a y a
d e n g a n s t a n d a r p e n d i d i k s a t u a n p e n d i d i k a n n e g a r a a s i n g .
(2) J u m l a h p e n d i d i k p a d a SPK w a j i b m e n g i k u t s e r t a k a n p a l i n g s e d i k i t 3 0 % ( t i ga
p u l u h pe r s e n) p e n d i d i k WN I .
(3) S e l u r u h p e n d i d i k m a m p u m e m f a s i l i t a s i p e mb e l a j a r a n b e r b a s i s T e k n o l o g i
I n f o r m a s i d a n K o m u n i k a s i (TIK).
(4) K u a l i f i k a s i p e n d i d i k m i n i m a l s e t a r a S I a t a u D I V s e s u a i b i d a n g s t u d i y a n g
d i a m p u .
(5) S e l a i n p e r s y a r a t a n s e b a g a i ma n a d i m a k s u d p a d a a y a t (4), p e n d i d i k :
a. h a r u s s e h a t j a s m a n i r o h a n i ;
b. t i d a k d i p e r b o l e h k a n m e n g k o n s u m s i / d i b a w a h p e n g a r u h m i n u m a n k e r a s
d i l i n g k u n g a n s e k o l a h ; d a n
c. t i d a k t e r l i b a t d a l a m k e g i a t a n p o l i t i k , clandestein, p r o p a g a n d a a g a ma ,
d a n p e n g u m p u l a n d a n a .
(6) Pr o g r a m a t a u s a t u a n p e n d i d i k a n w a j i b m e n e r a p k a n s i s t e m r e m u n e r a s i y a n g
b e r k e a d i l a n b a g i s e m u a p e n d i d i k .
(7) Pe n d i d i k a s i n g u n t u k p e mb e l a j a r a n b a h a s a a s i n g p a d a SPK m e r u p a k a n
p e n u t u r a s l i b a h a s a a s i n g n e g a r a n y a d a n / a t a u o r a n g y a n g m e m p u n y a i
s e r t i f i k a t p e n d i d i k u n t u k b a h a s a t e r s e b u t .
Pas al 10
(1) Te naga k e p e n d i d i k a n p a d a SPK p a l i n g s e d i k i t m e l i p u t i p i m p i n a n s a t u a n
p e n d i d i k a n , t e n a g a p e r p u s t a k a a n , t e n a g a l a b o r a t o r i u m , t e k n i s i s u m b e r
b e l a j a r , t e n a g a a d m i n i s t r a s i , t e n a g a k e b e r s i h a n , d a n t e n a g a k e a m a n a n .
(2) Te n a g a k e p e n d i d i k a n a s i n g d i l a r a n g m e n d u d u k i j a b a t a n y a n g s e car a k h u s u s
m e n a n g a n i p e r s o n a l i a .
6
(3) Tenaga k e p e n d i d i k a n p ad a SPK s eb agai mana d i m a k s u d p ad a ay at (1)
m e m e n u h i s t and ar t enaga k e p e n d i d i k a n y a n g d a p a t d i p e r k ay a d engan
s t and ar t enaga k e p e n d i d i k a n s a t u a n p e n d i d i k a n negar a as i ng.
(4) J u m l a h t enaga k e p e n d i d i k a n s el ai n p i m p i n a n s a t u a n p e n d i d i k a n p ad a SPK
w aj i b m e n g i k u t s e r t a k a n p a l i n g s e d i k i t 8 0 % ( d el ap an p u l u h per s en) w ar ga
Negar a I nd o ne s i a.
(5) Kep al a s ek o l ah d a n k o o r d i n a t o r a k a d e m i k m e m i l i k i k u a l i f i k a s i a k a d e m i k
mas t er / magi s t er a t a u y a n g s eder aj at .
(6) P er s y ar at an t enaga p e n d i d i k a n p ad a SPK:
a. h a r u s s eh at j a s m a n i r o h a n i ;
b . t i d a k d i p e r b o l e h k a n m e n g k o n s u m s i / d i b a w a h p e n g a r u h m i n u m a n k er as d i
l i n g k u n g a n s e k o l ah ; d a n
c. t i d a k t e r l i b a t d a l a m k e gi at an p o l i t i k , clandestein, p r o p agand a agama d an
p e n g u m p u l a n d ana.
(7) P i m p i n a n s a t u a n p e n d i d i k a n p ad a SPK d ap at m e r a n g k a p s ebagai p i m p i n a n
u n t u k s e m u a j e n j a n g p e n d i d i k a n .
(8) P r o gr am a t a u s a t u a n p e n d i d i k a n w aj i b m e n e r a p k a n s i s t e m r e m u n e r a s i y ang
b e r k e ad i l an b agi s e m u a t enaga k e p e n d i d i k a n .
Pas al 11
(1) K u r i k u l u m d i s u s u n m e n g a c u p ad a S t and ar Nas i o nal P e nd i d i k an, K e r angk a
Das ar d a n S t r u k t u r K u r i k u l u m , d a n p e d o m an i m p l e m e n t a s i K u r i k u l u m y ang
d ap at d i p e r k ay a k u r i k u l u m s a t u a n p e n d i d i k a n negar a l a i n y a n g m e m p u n y a i
k e u n g g u l a n d i b i d a n g p e n d i d i k a n a t a u d ap at m e n g g u n a k a n k u r i k u l u m
negar a l a i n s et el ah m e m p e r o l e h i z i n m e n t e r i a t a u p ej ab at l a i n y a n g d i t u n j u k .
(2) K u r i k u l u m p a d a SPK u n t u k SMA, MA, S MK, d a n MA K, a t a u b e n t u k l a i n y ang
s eder aj at d ap at d i s u s u n d a l a m s i s t e m k r e d i t s emes t er .
(3) K u r i k u l u m y a n g d i b e r l a k u k a n b agi p es er t a d i d i k WNI w aj i b m e m u a t m a t a
p el aj ar an P e n d i d i k a n A gama, P e n d i d i k a n Panc as i l a d a n Kewar ganegar aan,
d a n B ah as a I nd o ne s i a s es u ai d engan k e t e n t u a n p e r a t u r a n p e r u n d a n g -
u n d a n g a n .
(4) B agi p es er t a d i d i k WNA w aj i b d i a j a r k a n B ah as a I nd o ne s i a d a n B u d a y a
I nd o ne s i a [Indonesian Studies).
Pas al 12
(1) Proses p e m b e l aj ar an p ad a SPK m e m e n u h i s t a n d a r p r o s es y a n g d i p e r k ay a
d engan s t and ar p r o s es p emb el aj ar an s a t u a n p e n d i d i k a n negar a l a i n y a n g
m e m p u n y a i k e u n g g u l a n d i b i d a n g p e n d i d i k a n a t a u s t and ar p r o s es y a n g
b e r l a k u p ad a s i s t e m p e n d i d i k a n negar a l a i n s et el ah me mp e r o l e h i z i n
m e nt e r i .
(2) P enggu naan TI K d i l a k u k a n d a l a m pr os es p emb el aj ar an m a t a p el aj ar an y a n g
s es u ai .
(3) Pemb el aj ar an u n t u k m a t a p el aj ar an P e n d i d i k a n Panc as i l a d a n
Kew ar ganegar aan d a n B ah as a I nd o nes i a w aj i b m e n g g u n a k a n B ah as a
p engant ar B ah as a I nd o ne s i a d a n d ap at m e n g g u n a k a n b ah as a as i ng u n t u k
memp er j el as p r o s es p e mb e l aj ar anny a.
7
Pasal 13
(1) Pe n i l ai an p a d a SPK m e n e r a p k a n s t a n d a r p e n i l a i a n y a n g d i p e r k a y a d e n g an
s t a n d a r p e n i l a i a n s a t u a n p e n d i d i k a n n e g ar a l a i n y a n g m e m p u n y a i
k e u n g g u l a n d i b i d a n g p e n d i d i k a n a t a u s t a n d a r p e n i l a i a n y a n g b e r l a k u p a d a
s i s t e m p e n d i d i k a n n e g ar a l a i n s e t e l ah me mp e r o l e h i z i n m e n t e r i .
(2) SPK waj i b me n y e l e n g g ar ak an U j i a n Nas i o n al b ag i p e s e r t a d i d i k WN I .
(3) Peser t a d i d i k WNA p a d a SPK y a n g a k a n m e l a n j u t k a n p e n d i d i k a n n y a p ad a
s a t u a n p e n d i d i k a n n a s i o n a l d a p a t m e n g i k u t i u j i a n n a s i o n a l .
(4) Soal U N u n t u k p e s e r t a d i d i k SPK d a p a t d i s u s u n d a l a m B a h a s a I n g g r i s ,
k e c u a l i u n t u k m a t a p e l aj ar an B a h a s a I n d o n e s i a.
(5) SPK y a n g b e l u m d a p a t me n y e l e n g g ar ak an U N d a p a t b e k e r j a s a ma d e n g an
s a t u a n p e n d i d i k a n y a n g me n y e l e n g g ar ak an U N u n t u k m e n g i k u t k a n p e s e r t a
d i d i k n y a .
Pasal 14
(1) S ar an a d a n p r a s a r a n a p a d a SPK m e m e n u h i s t a n d a r s a r a n a d a n p r a s a r a n a
y a n g d i p e r k a y a d e n g an s t a n d a r s a r a n a d a n p r a s a r a n a s a t u a n p e n d i d i k a n
n e g ar a l a i n y a n g m e m p u n y a i k e u n g g u l a n d i b i d a n g p e n d i d i k a n a t a u s t an d ar
s ar an a d a n p r a s a r a n a y a n g b e r l a k u p a d a s i s t e m p e n d i d i k a n n e g ar a l a i n
se t e l ah me mp e r o l e h i z i n m e n t e r i .
(2) Se t i ap r u a n g k e l as d i l e n g k a p i d e n g an s ar an a p e mb e l aj ar an b e r b as i s TI K.
(3) Pe r p u s t a k a a n d i l e n g k a p i d e n g an s ar an a d i g i t a l y a n g m e m b e r i k a n akses k e
s u mb e r p e mb e l a j a r a n b e r b as i s TI K.
(4) S ar an a d a n p r a s a r a n a d i l e n g k a p i d e n g an r u a n g m u l t i me d i a d a n k l i n i k .
Pasal 15
Pe nge l ol aan SPK h a r u s :
a. m e m e n u h i s t a n d a r p e n g e l o l aan y a n g d i p e r k a y a d e n g an mo d e l p e n g e l o l aan
s a t u a n p e n d i d i k a n n e g ar a l a i n y a n g m e m p u n y a i k e u n g g u l a n d i b i d a n g
p e n d i d i k a n a t a u s t a n d a r p e n g e l o l aan y a n g b e r l a k u p a d a s i s t e m p e n d i d i k a n
n e g ar a l a i n s e t e l ah me mp e r o l e h i z i n m e n t e r i ;
b . m e n e r a p k a n p r i n s i p k e s e t ar aan ge nde r d a n m u l t i - k u l t u r a l d a l a m segala
as p e k p e n g e l o l aan s e k o l ah ;
c. m e n e r a p k a n s i s t e m a d m i n i s t r a s i s e k o l ah b e r b as i s t e k n o l o g i i n f o r m a s i d a n
k o m u n i k a s i ; d a n
d . m e m p e r s i a p k a n p e s e r t a d i d i k y a n g d i h a r a p k a n m a m p u m e r a i h p r e s t as i
t i n g k a t i n t e r n a s i o n a l , k e m a n d i r i a n , d a n / a t a u m e m i l i k i r e l e v an s i d e n g an
l a p a n g a n p e k e r j aan .
Pasal 16
(1) Pe mb i ay aan p a d a SPK m e m e n u h i s t a n d a r p e mb i a y a a n p e n d i d i k a n d i
I n d o n e s i a a t a u m e n g g u n a k a n s t a n d a r p e mb i a y a a n y a n g b e r l a k u p ad a s i s t e m
p e n d i d i k a n n e g ar a l a i n s e t e l ah me mp e r o l e h i z i n d a r i Me n t e r i .
(2) Pe mb i ay aan SPK y a n g d i s e l e n g g ar ak an o l e h m a s y a r a k a t d a p a t m e l a k u k a n
p u n g u t a n u n t u k k e b e r l a n g s u n g a n p e n y e l e n g g ar aan n y a s e s u ai d e n g an
p e r a t u r a n p e r u n d a n g u n d a n g a n .
8
Pasal 17
(1) Pesert a d i d i k y a n g t e l a h m e n y e l e s ai k an p e n d i d i k a n d a n l u l u s u j i a n y a n g
d i s el en g g ar ak an o l eh SPK d i b e r i i j a z a h / s u r a t t a n d a t a m a t b el aj ar ( STTB) .
(2) Pesert a d i d i k y a n g t e l a h m e n y e l e s ai k an p r o g r a m p e n d i d i k a n n o n f o r i n a l d a n
l u l u s u j i a n y a n g d i s el en g g ar ak an o l eh SPK d i b e r i i j az ah / S TTB d a n / a t a u
s e r t i f i k at k o m p e t e n s i .
(3) Pesert a d i d i k y a n g t e l a h m e n y e l e s ai k an p r o g r a m p e n d i d i k a n k e j u r u a n d a n
l u l u s u j i a n , m e m p e r o l e h i j az ah / S TTB d a n / a t a u s e r t i f i k a t k o m p e t e n s i .
Pasal 18
(1) SPK m e n g e m b a n g k a n l i n g k u n g a n s ek o l ah y a n g b e r s i h , t e r t i b , i n d a h , r i n d a n g ,
a m a n , s eh at , b eb as asap r o k o k d a n n a r k o b a , b eb as b u d a y a k e k e r as an , d a n
b e r b u d a y a a k h l a k m u l i a .
(2) SPK m e n g e m b a n g k a n b u d a y a k o m p e t i t i f d a n k o l a b o r a t i f s er t a j i w a
k e w i r a u s a h a a n y a n g d i l a n d a s i o l eh m o r a l d a n e t i k a y a n g t i n g g i .
Pasal 19
(1) SPK b e r k e d u d u k a n d i w i l a y a h Neg ara K e s a t u a n R e p u b l i k I n d o n e s i a set el ah
m e n d a p a t i z i n p e n d i r i a n d a r i M e n t e r i a t a u p ej ab at y a n g d i t u n j u k .
(2) I z i n s eb ag ai m an a d i m a k s u d p a d a ay at (1) u n t u k j a l u r f o r m a l b e r l a k u u n t u k
j a n g k a w a k t u 6 ( enam) t a h u n .
(3) I z i n s eb ag ai m an a d i m a k s u d p a d a ay at (1) u n t u k j a l u r n o n f o r m a l b e r l a k u
u n t u k j a n g k a w a k t u 3 (ti ga) t a h u n .
BA B I I I
K ER J A S A MA PENGELOLA A N PENDI DI K A N
Pasal 2 0
(1) Kerj a s am a p en g el o l aan p e n d i d i k a n d i l a k s a n a k a n p a d a j a l u r f o r m a l d a n
n o n f o r m a l .
(2) Pe m r ak ar s a k e r j a s a m a p en g el o l aan p e n d i d i k a n j a l u r f o r m a l s eb ag ai m an a
d i m a k s u d p a d a ay at (1) m e r u p a k a n s a t u a n p e n d i d i k a n d i I n d o n e s i a d a n
s a t u a n p e n d i d i k a n a s i n g y a n g t e r a k r e d i t a s i a t a u d i a k u i d i n eg ar an y a.
(3) Pe m r ak ar s a k e r j a s am a p en g el o l aan p e n d i d i k a n j a l u r n o n f o r m a l
s eb ag ai m an a d i m a k s u d p a d a ay at (1) m e r u p a k a n s a t u a n p e n d i d i k a n
n o n f o r m a l d i I n d o n e s i a y a n g t e r a k r e d i t a s i a t a u LPA d i a k u i d i n eg ar an y a
m a s i n g - m a s i n g .
Pasal 2 1
Kerj a s am a p en g el o l aan p e n d i d i k a n b e r t u j u a n u n t u k :
a. m e n i n g k a t k a n m u t u p en y el en g g ar aan p e n d i d i k a n a n a k u s i a d i n i , p e n d i d i k a n
d asar, p e n d i d i k a n m e n e n g a h , d a n s a t u a n p e n d i d i k a n n o n f o r m a l ;
b . m e m p e r l u a s j a r i n g a n k e m i t r a a n u n t u k k e p e n t i n g a n s a t u a n p e n d i d i k a n ;
d a n / a t a u
c. m e n y e l e n g g ar ak an s a t u a n p e n d i d i k a n a t a u b er b as i s k e u n g g u l a n l o k a l .
9
Pasal 2 2
(1) S a t u a n p e n d i d i k a n a n a k u s i a d i n i d a n s a t u a n p e n d i d i k a n d as ar d a n
m e n e n g a h d a p a t m e n j a l i n k e r j a s a m a d a l a m b i d a n g a k a d e m i k .
(2) S a t u a n p e n d i d i k a n n o n f o r m a l m e n j a l i n k e r j a s a m a d a l a m a k a d e m i k
d a n / a t a u n o n - a k a d e m i k .
(3) Ke r j a s ama a k a d e m i k s e b ag ai man a d i m a k s u d p a d a ay at (1) d a n ay at (2)
b e r b e n t u k :
a. p e r t u k a r a n p e n d i d i k d a n / a t a u t e n ag a k e p e n d i d i k a n ;
b. p e r t u k a r a n p e s e r t a d i d i k ;
c. p e m a n f a a t a n s u m b e r d ay a;
d . p e n y e l e n g g ar aan p r o g r a m k e m b a r a n ;
e. p e n y e l e n g g ar aan k e g i a t a n e k s t r a k u r i k u l e r ; d a n / a t a u
f. k e r j a s a m a l a i n y a n g d i an g g ap p e r l u .
(4) Ke r j a s ama n o n - a k a d e m i k s e b ag ai man a d i m a k s u d p a d a ay at (2) b e r b e n t u k :
a. k o n t r a k m a n a j e m e n ;
b. p e n d a y a g u n a a n ase t ;
c. p e n g g al an g an d a n a ;
d . p e m b a g i a n j a s a d a n r o y a l t i at as h a k k e k a y a a n i n t e l e k t u a l ;
e. p e n y e l e n g g ar aan p r o g r a m p e mag an g an p e s e r t a d i d i k ;
f. p e n y e l e n g g ar aan u j i a n i n t e r n a s i o n a l ; d a n / a t a u
g. k e r j a s a m a l a i n s e s u ai d e n g an k e t e n t u a n p e r a t u r a n p e r u n d a n g u n d a n g a n
(5) K e t e n t u a n p e l a k s a n a a n k e r j a s a m a d a l a m b i d a n g a k a d e m i k s e b ag ai man a
d i m a k s u d p a d a ay at (1) d a n ay at (2) d i a t u r l e b i h l a n j u t d a l a m p e r j an j i an
k e r j a s ama a n t a r a LPI d a n LPA.
(6) Ke r j a s ama p e n g e l o l aan p e n d i d i k a n s e b ag ai man a d i m a k s u d d a l a m Pasal 2 0
ay at (1) d a p a t d i b a t a l k a n o l e h Me n t e r i ap ab i l a t e r b u k t i me l an g g ar k e t e n t u a n
p e r a t u r a n p e r u n d a n g - u n d a n g a n se t e l ah d i l a k u k a n p e m e r i k s a a n o l e h
I n s p e k t o r a t J e n d e r a l K e m e n t e r i a n at as i n s t r u k s i Me n t e r i .
Pasal 2 3
(1) SPK m e n g e m b a n g k a n l i n g k u n g a n s a t u a n p e n d i d i k a n y a n g b e r s i h , t e r t i b ,
i n d a h , r i n d a n g , a m a n , s e h at , b e b as as ap r o k o k d a n n a r k o b a , be bas b u d a y a
k e k e r a s a n , d a n b e r b u d a y a a k h l a k m u l i a .
(2) SPK m e n g e m b a n g k a n b u d a y a k o m p e t i t i f d a n k o l a b o r a t i f s e r t a j i w a
k e w i r a u s a h a a n y a n g d i l a n d a s i o l e h m o r a l d a n e t i k a y a n g t i n g g i .
Pasal 2 4
Pe r mo h o n an i z i n k e r j a s a m a p e n g e l o l aan d i s a m p a i k a n k e p a d a Me n t e r i m e l a l u i
D i r e k t u r J e n d e r a l t e r k a i t p a l i n g l a m b a t 6 ( enam) b u l a n s e b e l u m p e l ak s an aan
k e r j a s ama.
10
B A B I V
TATA CARA PENDI RI A N SPK
PADA KERJ A S AMA PENYELENGGARAAN PENDI DI K A N
Pasal 2 5
Tat a c ar a p e n d i r i a n SPK p a d a k e r j a s ama p e n y e l e n g g ar aan p e n d i d i k a n m e l i p u t i
l a n g k a h - l a n g k a h se bagai b e r i k u t :
a. p e n g aj u an p e r m o h o n a n r e k o m e n d a s i k e p e m e r i n t a h d a e r a h k a b u p a t e n / k o t a
d a n / a t a u p r o v i n s i me n g e n ai r e n c a n a p e n d i r i a n SPK o l e h p e m r a k a r s a ;
b. p e m b e r i a n r e k o m e n d a s i d a r i p e m e r i n t a h d a e r a h k a b u p a t e n / k o t a d a n / a t a u
p r o v i n s i m e n g e n a i r e n c a n a p e n d i r i a n SPK;
c. p e n y a m p a i a n u s u l r e n c a n a p e n d i r i a n SPK o l e h p e m r a k a r s a k e p ad a Me n t e r i
u . p . Di r e k t u r J e n d e r a l t e r k a i t y a n g d i l e n g k a p i d e n g an r e k o m e n d a s i d a r i
p e m e r i n t a h d a e r a h k a b u p a t e n / k o t a d a n / a t a u p r o v i n s i ;
d . p e m b e r i a n p e r t i m b a n g a n o l e h Di r e k t u r J e n d e r a l t e r k a i t k e p a d a Me n t e r i ;
e. p e m b e r i a n i z i n p e n d i r i a n SPK Pe n y e l e n g g ar aan o l e h Me n t e r i a t a u p e j abat
y a n g d i t u n j u k ;
f. I z i n Pe n d i r i a n SPK Pe n y e l e n g g ar aan s e bag ai man a d i m a k s u d h u r u f e
d i b e r i k a n u n t u k s a t u l o k a s i d a n b e r l a k u u n t u k j a n g k a w a k t u 6 (enam)
t a h u n .
Pasal 2 6
(1) Pal i n g l a m b a t d a l a m j a n g k a w a k t u 3 (t i ga) b u l a n s e t e l ah m e n e r i m a u s u l
r e n c a n a p e n d i r i a n SPK s e bag ai man a d i m a k s u d d a l a m Pasal 2 5 h u r u f c,
Me n t e r i a t a u p e j abat y a n g d i t u n j u k m e m b e r i p e r s e t u j u a n a t a u p e n o l a k a n at as
r e n c an a p e n d i r i a n SPK.
(2) Pe mbe r i an p e r s e t u j u a n a t a u p e n o l a k a n at as r e n c a n a p e n d i r i a n SPK
s e bag ai man a d i m a k s u d p a d a ay at (1) d i d a s a r k a n at as p e r t i m b a n g a n i n s t a n s i
t e r k a i t s e s u ai p e r s y a r a t a n s e bag ai man a d i m a k s u d d a l a m Pasal 5 ay at (1)
h u r u f b s a m p a i d e n g an h u r u f g.
(3) Pe r s e t u j u an r e n c a n a p e n d i r i a n SPK b u k a n m e r u p a k a n i z i n o p e r as i o n al .
Pasal 2 7
(1) Pal i n g l a m b a t d a l a m j a n g k a w a k t u 2 (dua) t a h u n s e t e l ah m e n e r i m a
p e r t i m b a n g a n p e r s e t u j u a n at as r e n c a n a p e n d i r i a n SPK s e bag ai man a
d i m a k s u d d a l a m Pasal 2 6 ay at (2), Pe mr ak ar s a m e n g a j u k a n u s u l p e n d i r i a n
SPK k e p a d a Me n t e r i m e l a l u i Di r e k t u r J e n d e r a l t e r k a i t y a n g d i l e n g k a p i d e n g an
b u k t i p e r s y a r a t a n :
a. p e r j a n j i a n k e r j a s ama p e m r a k a r s a ;
b. h a s i l s t u d i k e l a y a k a n y a n g b e r k a i t a n d e n g an :
1) p r o s p e k p e n d i r i a n s a t u a n p e n d i d i k a n d a r i segi t a t a r u a n g , geograf i s,
d a n e k o l o g i s;
2) p r o s p e k p e n d i r i a n s a t u a n p e n d i d i k a n d a r i segi p r o s p e k p e n d af t ar ,
k e u a n g a n , s o s i al , d an b u d a y a ;
3) k a p a s i t a s d ay a t a m p u n g d a n l i n g k u p j a n g k a u a n s a t u a n p e n d i d i k a n
se j e ni s y a n g ad a; d a n
4) p e r k i r a a n p e m b i a y a a n u n t u k k e l a n g s u n g a n p e n d i d i k a n p a l i n g s e d i k i t
u n t u k 1 (sat u) t a h u n a k a d e m i k b e r i k u t n y a ;
c. A n g g a r a n Das ar (AD) b a d a n h u k u m ;
11
d . r e f e r e n s i b a n k d a n / a t a u b u k t i l a i n y a n g b e r k e n a a n d e n g a n t e r s e d i a n y a
s u m b e r p e mb i a y a a n s e l a ma 6 (enam) t a h u n ;
e. r e k o me n d a s i d a r i p e m e r i n t a h k a b u p a t e n / k o t a d a n p r o v i n s i ;
f. r e n c a n a i n d u k p e n g e mb a n g a n s a t u a n p e n d i d i k a n (RIPS);
g. r e n c a n a u m u m t a t a r u a n g (RUTR);
h . b u k t i k e p e m i l i k a n l a h a n / g e d u n g d a n / a t a u b u k t i p e r j a n j i a n s ewa y a n g
b e r l a k u m i n i m a l 6 (enam) t a h u n ; d a n
i . s e r t i f i k a t / b u k t i k e p e m i l i k a n a t a u h a k p a k a i t a n a h .
(2) A p a b i l a d a l a m j a n g k a w a k t u 2 (d ua) t a h u n p e m r a k a r s a t i d a k d a p a t
me l e n g k a p i b u k t i p e r s y a r a t a n s e b a g a i ma n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1),
p e r t i m b a n g a n p e r s e t u j u a n s e b a g a i ma n a d i m a k s u d d a l a m Pas al 2 7 a y a t (2)
t i d a k b e r l a k u .
(3) Pe mb e r i a n i z i n p e n d i r i a n a t a u p e n o l a k a n a t a s u s u l p e n d i r i a n s e b a g a i ma n a
d i m a k s u d p a d a a y a t (1) d i t e r b i t k a n p a l i n g l a m b a t n y a d a l a m j a n g k a w a k t u 4
(empat ) b u l a n .
(4) SPK d a p a t me n g o p e r a s i o n a l k a n p e n y e l e n g g a r a a n p e n d i d i k a n s e t e l a h t e r b i t
i z i n p e n d i r i a n .
Pas al 2 8
(1) Us u i p e r p a n j a n g a n i z i n SPK d i l a k u k a n 6 (enam) b u l a n s e b e l u m b e r a k h i r n y a
i z i n p e n d i r i a n , d e n g a n me l e n g k a p i s y a r a t - s y a r a t s e b a g a i ma n a d i m a k s u d
d a l a m Pas al 2 7 a y a t (1) b u t i r a s a m p a i d e n g a n i .
(2) Pe mb e r i a n Pe r p a n j a n g a n i z i n SPK d i b e r i k a n p a l i n g l a m b a t 4 (empat ) b u l a n
s e b e l u m b e r a k h i r n y a m a s a b e r l a k u i z i n p e n y e l e n g g a r a a n .
(3) Pe r p a n j a n g a n i z i n SPK s e b a g a i ma n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) d i b e r i k a n u n t u k
j a n g k a w a k t u 6 (enam) t a h u n .
(4) A p a b i l a p e r p a n j a n g a n i z i n SPK b e l u m t e r b i t s e t e l a h 3 (tiga) b u l a n s e b e l u m
b e r a k h i r n y a m a s a b e r l a k u i z i n p e n d i r i a n , SPK t i d a k b o l e h m e n e r i m a p e s e r t a
d i d i k b a r u .
(5) A p a b i l a u s u l p e r p a n j a n g a n i z i n SPK d i t o l a k , s a t u a n p e n d i d i k a n wa j i b
me n y e l e s a i k a n s i s a p e s e r t a d i d i k p a l i n g l a m b a t n y a 6 (enam) t a h u n a t a u
m e n y a l u r k a n a t a u m e m i n d a h k a n p e s e r t a d i d i k p a d a s a t u a n p e n d i d i k a n l a i n
y a n g s a ma j e n j a n g d a n j e n i s n y a .
B A B V
TATA CARA KE RJ A SAMA PENGELOLAAN PE NDI DI K A N
Pas al 2 9
Ta t a c a r a p e l a k s a n a a n k e r j a s a ma p e n g e l o l a a n p e n d i d i k a n m e l i p u t i l a n g k a h -
l a n g k a h s ebagai b e r i k u t :
a. p e n g a j u a n u s u l r e n c a n a k e r j a s a ma p e n g e l o l a a n p e n d i d i k a n o l e h
p e mr a k a r s a ;
b. r e k o me n d a s i d a r i p e m e r i n t a h d a e r a h k a b u p a t e n / k o t a d a n p r o v i n s i me n g e n a i
r e n c a n a k e r j a s a m a p e n g e l o l a a n ;
c. i z i n k e r j a s a ma p e n g e l o l a a n p e n d i d i k a n o l e h Me n t e r i a t a u p e j a b a t y a n g
d i t u n j u k .
12
Pasal 3 0
U s u i k e r j a s a m a p e n g e l o l aan d i a j u k a n k e p a d a M e n t e r i m e l a l u i D i r e k t u r J e n d e r a l
t e r k a i t y a n g d i l e n g k a p i d e n g an b u k t i p e r s y a r a t a n :
a. p e r j a n j i a n k e r j a s am a p e m r a k a r s a ;
b . h a s i l s t u d i k e l a y a k a n y a n g b e r k a i t a n d e n g an :
1) p r o s p e k p e n d i r i a n s a t u a n p e n d i d i k a n d a r i segi t a t a r u a n g , geogr af i s, d a n
e k o l o g i s;
2) p r o s p e k p e n d i r i a n s a t u a n p e n d i d i k a n d a r i segi p r o s p e k p e n d af t ar ,
k e u a n g a n , s o s i al , d an b u d a y a ;
3) k a p a s i t a s d ay a t a m p u n g d a n l i n g k u p j a n g k a u a n s a t u a n p e n d i d i k a n
se j e n i s y a n g ad a; d a n
4) p e r k i r a a n p e m b i a y a a n u n t u k k e l a n g s u n g a n p e n d i d i k a n p a l i n g s e d i k i t
p e r k i r a a n u n t u k 1 ( sat u ) t a h u n a k a d e m i k b e r i k u t n y a .
Pasal 3 1
(1) Pe mb e r i an p e r s e t u j u a n a t a u p e n o l a k a n at as u s u l SPK d i d a s a r k a n at as
p e r t i m b a n g a n i n s t a n s i t e r k a i t s e s u ai p e r y a r a t a n s e b ag ai man a d i m a k s u d
d a l a m Pasal 3 0 .
(2) M e n t e r i a t a u p e j ab at y a n g d i t u n j u k o l e h M e n t e r i m e n e r b i t k a n i z i n SPK.
B A B V I
A K RED I TA S I
Pasal 3 2
(1) A k r e d i t a s i u n t u k SPK a k a n d i s u s u n o l e h B A N S / M d a n B A N PNF.
(2) Proses a k r e d i t a s i d i l a k u k a n p a l i n g l a m b a t d a l a m 1 ( sat u ) t a h u n , se t e l ah SPK
m e l u l u s k a n p e s e r t a d i d i k .
B A B V I I
PEMA N TA U A N D A N EV A LU A S I
Pasal 3 3
(1) Pe m a n t a u a n d a n e v al u as i t e r h a d a p p e n y e l e n g g ar aan p e n d i d i k a n k e r j a s am a
d i l a k u k a n se car a b e r k a l a o l e h T i m y a n g d i b e n t u k o l e h K e m e n t e r i a n .
(2) Pe m a n t a u a n d a n e v al u as i s e b ag ai man a d i m a k s u d p a d a ay at (1) d i l a k u k a n
t e r h a d a p s i s t e m p e n d i d i k a n y a n g m e l i p u t i : p e s e r t a d i d i k , k u r i k u l u m , p r o se s
p e m b e l aj ar an , p e n d i d i k , t e n ag a k e p e n d i d i k a n , s a r a n a d a n p r as ar an a,
p e n i l a i a n , p e n g e l o l aan , d a n p e m b i a y a a n .
(3) H a s i l p e m a n t a u a n d a n e v al u as i d i l a p o r k a n se car a b e r k a l a p a l i n g s e d i k i t 3
(ti ga) t a h u n k e p a d a M e n t e r i d e n g an t e m b u s a n D i r e k t u r J e n d e r a l t e r k a i t .
Pasal 3 4
(1) Pe n y e l e n g g ar a SPK w aj i b m e n y a m p a i k a n l a p o r a n t e r t u l i s t e n t a n g
p e n y e l e n g g ar aan s a t u a n p e n d i d i k a n y a n g b e r s a n g k u t a n s e t i ap 1 ( sat u ) t a h u n
k e p ad a M e n t e r i m e l a l u i D i r e k t u r J e n d e r a l t e r k a i t , y a n g t e m b u s a n n y a
d i s a m p a i k a n k e p a d a D i n a s Pe n d i d i k a n Pr o v i n s i d a n K a b u p a t e n / K o t a
se t e mp at .
13
(2) P e n y a m p a i a n l a p o r a n s e b a g a i ma n a d i m a k s u d p a d a a y a t (1) d i s u s u n d e n g a n
m e n g i s i f o r m u l i r y a n g d i k e l u a r k a n o l e h K e m e n t e r i a n .
Pa s a l 3 5
SPK d i l a r a n g m e n g g u n a k a n k a t a I n t e r n a s i o n a l u n t u k n a m a s a t u a n p e n d i d i k a n ,
p r o g r a m , k e l a s , d a n / a t a u m a t a p e l a j a r a n .
B A B V I I I
S ANKS I
Pas al 3 6
(1) Pe l a n g g a r a n t e r h a d a p p e r a t u r a n Me n t e r i i n i d i k e n a k a n s a n k s i :
a. t e g u r a n t e r t u l i s , p e r t a m a , k e d u a d a n k e t i g a d e n g a n t e n g g a n g w a k t u 1
( s at u) b u l a n ;
b. p e l a r a n g a n m e n e r i m a p e s e r t a d i d i k b a r u ; d a n / a t a u ;
c. p e n c a b u t a n i z i n .
(2) S a n k s i s e b a g a i ma n a y a n g d i a t u r d a l a m a y a t (1) d i b e r i k a n s e t e l a h
m e m p e r o l e h p e r t i m b a n g a n d a r i T i m y a n g d i b e n t u k o l e h K e m e n t e r i a n .
B A B I X
PENUTUPAN
Pas al 3 7
(1) P e n u t u p a n SPK d i l a k u k a n o l e h Me n t e r i a t a u p e j a b a t y a n g d i t u n j u k .
(2) P e n u t u p a n SPK d i l a k u k a n a p a b i l a :
a. s a t u a n p e n d i d i k a n k e r j a s a m a s u d a h t i d a k l a g i m e m e n u h i p e r s y a r a t a n
p e n y e l e n g g a r a a n s a t u a n p e n d i d i k a n k e r j a s a ma ; a t a u
b. i z i n p e n y e l e n g g a r a a n t e l a h b e r a k h i r d a n t i d a k d i p e r p a n j a n g a t a u u s u l
p e r p a n j a n g a n n y a d i t o l a k .
(3) A p a b i l a t e r j a d i p e n u t u p a n SPK, p e n y e l e n g g a r a w a j i b :
a. m e n y a l u r k a n a t a u m e m i n d a h k a n p e s e r t a d i d i k p a d a s a t u a n p e n d i d i k a n
l a i n y a n g s a m a j e n j a n g d a n j e n i s n y a p a l i n g l a m b a t 6 ( enam) b u l a n ;
b . me n y e l e s a i k a n p e m b a y a r a n p e n d i d i k d a n t e n a g a k e p e n d i d i k a n d a n
m e n g e m b a l i k a n k e n e g a r a a s a l n y a s e l a m b a t - l a m b a t n y a d a l a m j a n g k a
w a k t u 3 (t i ga) b u l a n ;
c. m e n y e r a h k a n a s e t k e p a d a s a t u a n p e n d i d i k a n I n d o n e s i a a t a u s e s u a i
d e n g a n p e r j a n j i a n k e r j a s a ma p a l i n g l a m b a t n y a d a l a m j a n g k a w a k t u 1
( s at u) t a h u n ; d a n
d . p e n y e l e n g g a r a t i d a k d i b o l e h k a n m e n g g u n a k a n n a m a s a t u a n p e n d i d i k a n
k e r j a s a ma .
B A B X
P ENDELEGA S I A N
Pas al 3 8
K e t e n t u a n l e b i h l a n j u t me n g e n a i p e l a k s a n a a n k e r j a s a ma LPA d e n g a n LPI d i a t u r
d e n g a n p e t u n j u k t e k n i s y a n g d i t e t a p k a n o l e h Di r e k t u r J e n d e r a l t e r k a i t .
14
B A B X I
KETENTUA N PERA LI HA N
Pas al 3 9
(1) De n g a n b e r l a k u n y a Pe r a t u r a n i n i , Pe r a t u r a n Me n t e r i Pe n d i d i k a n Na s i o n a l
No mo r 18 T a h u n 2 0 0 9 t e n t a n g Pe n y e l e n g g a r a a n Pe n d i d i k a n o l e h Le mb a g a
Pe n d i d i k a n A s i n g d i I n d o n e s i a , d i n y a t a k a n t i d a k b e r l a k u .
(2) S e k o l a h i n t e r n a s i o n a l d a n / a t a u s e k o l a h a s i n g j e n i s l a i n n y a y a n g t e l a h a d a
d a n m e n d a p a t i z i n p e n d i r i a n / o p e r a s i o n a l d i w i l a y a h Ne gar a Ke s a t u a n
Re p u b l i k I n d o n e s i a p a l i n g l a m b a t t a n g g a l 1 De s e mb e r t a h u n 2 0 1 4 w a j i b
m e n y e s u a i k a n d e n g a n Pe r a t u r a n Me n t e r i i n i a t a u m e n j a d i s e k o l a h n a s i o n a l
a t a u d i t u t u p .
B A B X I I
KETENTUA N PENUTUP
Pas al 4 0
Pe r a t u r a n M e n t e r i i n i m u l a i b e r l a k u p a d a t a n g g a l d i u n d a n g k a n .
Ag a r s e t i a p o r a n g m e n g e t a h u i n y a , m e m e r i n t a h k a n p e n g u n d a n g a n Pe r a t u r a n
M e n t e r i i n i d e n g a n p e n e m p a t a n n y a k e d a l a m B e r i t a Ne g a r a Re p u b l i k I n d o n e s i a .
D i t e t a p k a n d i J a k a r t a
p a d a t a n g g a l 2 3 A p r i l 2 0 1 4
MENTERI PENDI DI KAN DA N KEBUDAYAAN
REPUBLI K I NDONES I A,
TTD.
M OHA M M A D NUH
D i u n d a n g k a n d i J a k a r t a
p a d a t a n g g a l 2 9 A p r i l 2 0 1 4
MENTERI HUK UM D A N HA K AS AS I MA NUS I A
REPUB LI K I NDONES I A ,
TTD.
A MI R S YA MS UDI N
BERI TA NEGARA REPUB LI K I NDONES I A TA HUN 2 0 1 4 NOMOR 5 8 0
S a l i n a n s e s u a i d e n g a n a s l i n y a .
Ke p a l a B i r o H u k u m d a n Or g a n i s a s i
Ke m e n t e r i a n Pe n d i d i k a n d a n Ke b u d a y a a n ,
A n i Nu r d i a n i A z i z a h
V NI P1 9 5 8 1 2 0 1 1 9 8 5 0 3 2 0 0 1 ^