Anda di halaman 1dari 35

SOAL UJI COBA KOMPETENSI

SOAL UJI COBA KOMPETENSI


DOKTER UMUM 2008
DOKTER UMUM 2008
Palembang
Palembang
Compiled By : Compiled By :
Angkatan 2001 Fakultas Kedokteran UNSRI Angkatan 2001 Fakultas Kedokteran UNSRI
Edited by : Edited by :
dr. Ngurah Putu Werda Laksana dr. Ngurah Putu Werda Laksana
contact : contact : utu!k"01#$ahoo.co% utu!k"01#$ahoo.co%
Published by : Published by :
dr. N&co Poundra 'ul&a dr. N&co Poundra 'ul&a
contact : contact : oundra%ul&a#g%a&l.co% oundra%ul&a#g%a&l.co%
(e)s&te : (e)s&te : htt:**(((.n&cooundra.co% htt:**(((.n&cooundra.co%
Visit our forum: Visit our forum:
Gaulbareng Gaulbareng
2
KUMPULAN SOAL-SOAL KOMPEENS! KUMPULAN SOAL-SOAL KOMPEENS!
"# OU AN$$AL %& 'ANUA"! &(()* +KUNS"! "# OU AN$$AL %& 'ANUA"! &(()* +KUNS"!
Compiled by : &((% $e,er-tio, Compiled by : &((% $e,er-tio,
%. Wan&ta 22 tahun t&dak sadarkan d&r&. Pender&ta )erasal dar& Kuang
$ang )aru t&nggal d& +akarta sela%a 1 tahun. ,&ketahu&- &a 1 )ulan
$ang lalu ulang ke Kuang N.. dan )aru ke%)al& ke +akarta 1
%&nggu $ang lalu. ,ar& keadaan as&en d& atas daat d&s&%ulkan
A. I%un&tas ..........
B. I%un&tas )ers&!at rotekt&!
C. I%un&tas d&do%&nas& oleh &%un hu%oral
/. I%un&tas d&)entuk dengan ceat
E. I%un&tas h&lang dengan ceat
&. Seorang (an&ta /0 tahun datang dengan keluhan keut&han seert&
susu kental. 1atal ada ke%aluan- )erulang. Pas&en 2uga %ender&ta
,'. Pe%er&ksaan !&s&k nor%al. Status lokal&s reg&o 3ag&na dan
er&neu% h&ere%&s- )ercak4)ercak ut&h- !lour al)us ut&h kental.
Untuk enegakkan d&agnos&s- e%er&ksaan aa $ang se)a&kn$a
d&lakukan5
A. Sedi--, b-s-h us-p 0-1i,-
B. 6&os&
C. ..........
/. 6&o%olekuler
E. Serolog&
2. Pada e%er&ksaan heat&t&s 6 $ang d&er&ksa adalah
A. A,tibodi -,ti 3be
B. Ant&)od& ant& 7)s
C. Ant&)od& ant& 7)c
/. 7)c
E. ..........
4. Wan&ta 11 tahun- tons&l ./ h&ere%&s- )erselaut- un&lateral
A. A/S 5 Pe,i6ili,
B. A,S
C. A,S 8 9&t : dos&s t&ngg&
/. Pen&c&l&n 8 9&t : dos&s t&ngg&
E. Pen&s&l&n
Compiled by7&((%
8
/
9. Wan&ta 10 tahun- h&g&en&s kurang- gatal4gatal ada sela 2ar& tangan
dan tungka&- d&2u%a& adan$a er&te%- aul- ustula- 3es&kula.
,&agnos&s keadaan d& atas adalah
+a(a)an: S:-bies
;. Seorang (an&ta ;0 tahun- d&2u%a& adan$a )en2olan ada a$udara
kanan- kons&stens& keras- d&a%eter 24<c%- )atas tegas- sul&t
d&gerakkan- keluar darah dan ca&ran ut&h. ,&agnos&s keadaan d& atas
adalah
A. F&)roadeno%a
B. .u%or &llo&des
C. Pa&lo%a &ntraduktal
/. K-rsi,om- i,0-sif
E. 'ast&t&s
<. Seorang lak&4lak& 2< tahun %engala%& trau%a ak&)at kecelakaan lalu
l&ntas. ,&2u%a& adan$a S=L ada :. Scan keala serta e&dural
he%ato%a. Ke%ungk&nan arter& $ang ecah adalah
A. 6r&dg&ng 3e&n
B. -. me,i,1e- medi-
C. a. sere)ral anter&or
/. a. sere)ral oster&or
E. 6err$ arter$
). Wan&ta ;0 tahun ada )en2olan ada su)%and&)ular de>tra.
Pe%er&ksaan !oto %enun2ukkan tu%or arot&s ?kelen2ar a&r l&ur@
al&ng ganas.
A. Ade,o 6-
B. K&stadeno%a
C. .u%or ac&n&c
/. Kars&no%a %ukoe&der%o&d
E. '&>ed t$e sel ca
=. Wan&ta /0 tahun %engeluh sesak na!as- %erah d& daerah &&. .es
S%&th Ag ?8@. ,&agnos&s keadaan d& atas adalah
A. SLE
B. =A
C. RA
/. Artr&t&s 1out
E. S&ndro% S2ogren
Compiled by7&((%
8
;
%(. Wan&ta ;0 tahun %engala%& keut&han. Pada Pa S%ear d&2u%a& sel
ko&los&t dan ,&slas&a sedang. ,&agnos&s keadaan d& atas adalah
A. 7I9
B. 769
C. 7S9
/. 3PV
%%. Seorang (an&ta %engeluh )en2olan erut k&r&. ,&lakukan e%er&ksaan
PA- )&os& %enun2ukkan adan$a tulang- tulang ra(an- sel gl&o%a
otak- eend&%o%a. ,&agnos&s keadaan d& atas adalah
A. er-tom- >i,-:
B. .erato%a ganas
C. .erato%a ca%uran
/. .u%or $olk sac
E. .u%or sel granulosa
%&. Wan&ta ;< tahun %engeluh sesak na!as- e%er&ksaan la)orator&u%:
S1=. dan S1P. nor%al- ara%eter $ang la&n 2uga nor%al. 7an$a
d&2u%a& ca&ran d& )a(ah d&a!rag%a. ,&te%ukan tu%or o3ar&u% dan
keadatan d& er&toneu%. S&ndro% aakah &n&
A. S&ndro% A&sen%enger
B. Mei1 sy,drome
C. S&ndro% :artegener
/. S&ndro% Ne!rot&k
E. S&ndro% 7eatorenal
%2. Wan&ta ha%&l /2 %&nggu %engeluh sesak na!as- )engkak d& kak& ?8@-
ara%eter la&nn$a nor%al. Pada e%er&ksaan ur&n- d&2u%a& rote&n
8. 6aga&%ana hal &n& )&sa ter2ad&
A. Pen&ngkatan tekanan os%ot&k las%a
B. Penurunan tekanan h&drostat&k
C. Pemi,d-h-, 6-ir-, i,tr-0-s:uler
/. Su%)atan al&ran darah
E. Retens& gara% oleh g&n2al
%4. Lak&4lak& %en&nggal d& ladang. Kaku4kaku send& karena
A. 'en&ngkatn$a ca&ran d& sarkolas%a
B. .&dak tergradas&n$a aset&l kol&n d& s$nas
C. Pusat tu)uh )erhent&
/. 'otor neuron t&dak akt&!
E. Se%ua enB&% t&dak )eker2a
Compiled by7&((%
8
<
%9. Anak / tahun ke2ang- de%a% < har&- enurunan kesadaran- )atuk
&lek. Untuk %enegakkan d&agnos&s keadaan d& atas d&lakukan
e%er&ksaan
A. Per&ksa tro%)os&t
B. Per&ksa gas darah
C. Per&ksa elektrol&t
/. Peri:s- 6-ir-, ot-:
E. Per&ksa ca&ran la%)ung
%;. Wan&ta /< tahun %engala%& luka te%)ak d& rahang k&r& oleh te%an
seker2a. ,&ra(at 1)ulan d& ru%ah sak&t- / har& )aru keluar- ter2ad&
erdarahan- d&)a(a ke dokter- lalu d&ra(at- )aru ulang 2 har&- ter2ad&
lag& erdarah saat s&kat g&g&- as&en lalu d&)a(a ke U1,- na%un
%engala%& sesak saat d& 2alan dan akh&rn$a %en&nggal. Keluarga
&ng&n %enuntut. .&ndakan al&ng )erat untuk dokter $ang %era(at
A. S-,:si pid-,-
B. Sanks& erdata
C. Sanks& ad%&n&strat&!
/. .egur l&san
E. 1ant& rug&
%<. Wan&ta /< tahun- d&)a(a dala% keadaan t&dak sadar- anas se2ak ;
har&. Pas&en sudah ke dokter dan %endaat o)at teta& t&dak ada
er)a&kan. 10 har& $ang lalu )aru ulang )er)uru dar& hutan d& Flores.
Pada e%er&ksaan !&s&k d&daatkan: ko%a- 1:S <- .,: 1<0*C0- N:
100- .:;0-DE:- kaku kuduk- kelen2ar l&%!e kol& tera)a 2 )uah %as&ng4
%as&ng 1 c%- tungka& dan tangan le%ah. ,&agnos&s keadaan d& atas
adalah
A. Stroke
B. Ses&s
C. 'en&ng&t&s )akter&al
/. S&st&serkos&s
E. M-l-ri- serebr-l
%). Wan&ta D0 tahun kesak&tan t&dak tertahankan oleh tu%or ganas d& aru
$ang sudah %en2alar ada organ la&n. Pas&en &n& %e%&nta d&lakukan
euthanas&a terhada d&r&n$a. Alasan %enga)ulkan euthanas&a ada
as&en &n&
A. Us&a as&en sudah sangat tua
B. Pas&en %e%)a$ar dala% 2u%lah )esar
C. Authanas&a %engh&langkan as&enan as&en
/. Per%&ntaan as&en
E. 3-: m-,usi- u,tu: me,1:-hiri :ehidup-, mere:- se,diri
Compiled by7&((%
8
F
%=. Wan&ta /F tahun %engala%& e%)esaran uterus s&%etr&s tana d&serta&
nodul atau %assa. Pas&en 2uga %engala%& %enorrhag&a dan n$er&
el3&s. .es keha%&lan ?8@. ,&agnos&s keadaan d&atas adalah
A. Ando%etr&os&s
B. Le&o%$o%a
C. 3iperpl-si- e,dometrium
/. Adeno%&os&s
E. Ando%etr&t&s kron&k
&(. Seorang (an&ta <0 tahun %engala%& en&ngkatan L,L darah-
%endaat tera& oral. Setelah %&nu% o)at os %engeluh n$er& otot
$ang akh&r4akh&r &n& se%ak&n luas teruta%a )&la )erakt&3&tas.
6aga&%ana %ekan&s%e ker2a o)at5
A. 'en&ngkatkan asa% e%edu
B. 'enurunkan eng&katan asa% e%edu
C. 'enurunkan roduks& L,L
/. 'enurunkan akt&3&tas l&orote&n l&ase
E. Me,1h-mb-t -:ti0it-s 2 hidro:si 2 metil1lu:oro,il :oA
redu:t-se
&%. Wan&ta /2 tahun se)aga& eker2a ta%)ang datang dengan keluhan
erut terasa sak&t tana d&serta& keluhan %ual- %untah- d&are. Setelah
d&lakukan e%er&ksaan la)orator&u% dan e%er&ksaan !&s&k
d&tegakkan d&agnos&s lu%)o orh&r&a. .er2ad& de!&s&ens& enB&%
aakah ada keadaan &n&5
A. Uroor!&r&nogen dekar)oks&lase
B. 3eme si,t-se
C. Protoor!&r&nogen oks&dase
/. ALA deh&dratase
E. :oroor!&r&nogen oks&dase
&&. Anda d&%&nta %e%)antu suatu organ&sas& %en$usun er&laku h&du
sehat. Keg&atan terse)ut %e%)er&kan end&d&kan tentang %akanan
sehat dan cara %e%ers&akann$a. Ketera%&lan %engh&tung kalor&
dan 2en&s olah raga aa $ang )a&k untuk kard&o3askuler dan da$a
tahan. Strateg& aakah $ang d&gunakan dala% rogra% terse)ut5
A. Adukas&
B. Ke%&traan
Compiled by7&((%
8
0
C. Pe%)erda$aan %as$arakat
/. Pen&ngkatan kaa)&l&tas
E. Ko%un&kas& ..........
&2. 6a$&- lah&r sontan- )erat )adan dan an2ang )adan dala% )atas
nor%al- re(el terl&hat kun&ng. 6&l&ru)&n d&rek 0-0<- )&l&ru)&n &nd&rek
1<-<. .otal )&l&ru)&n 1F-2<. 'enurut anda- aakah $ang %en$e)a)kan
keadaan &n&5
+a(a)an: i6terus p-tolo1is et 6-us-?.
&4. 6a$& 0 )ulan keluar nanah dar& tel&nga k&r& $ang d&dahulu& &lek-
anas- )atuk. Aa $ang harus d&lakukan5
+a(a)an: Pe,1is-p-, se:ret d-, pemberi-, -,tibioti:-
&9. Wan&ta 22 tahun- n$er& %enelan se)elah kanan. ,&2u%a& de%a%-
suara sengau- tr&s%us / c%- ada alatu% ........... A(al
enatalaksanaan ada keadaan &n&
A. Ant&tetanus 8 ant&)&ot&ka
B. Pe%asangan nasogastr&k
C. Pu,1si per6ob--, -bses perito,sil
/. ..........
E. ..........
&;. Lak&4lak& /; tahun %ender&ta )ercak ke%erahan d& antat- lutut- s&ku-
t&dak gatal- )ers&s&k- kul&t kusa%- )erkelok4kelok. ,&agnos&s keadaan
d& atas adalah
A. L&chen lanus
B. ,er%ato!&ta
C. Pt&r&as&s rosea
/. Psori-sis 0ul1-ris
E. ..........
&<. Seorang lak&4lak& u%ur 2; tahun %engeluh tukak ada leher kanan.
Setahun ke%ud&an tukak terse)ut ecah- t&dak )eg&tu n$er& dan
%eluas. ,ar& has&l PA d&daatkan %assa !ol&kel $ang d&la&s& sel
e&tel ku)o&d. ,&agnos&s keadaan d& atas adalah
A. Luus er&te%atosus s&ste%&k
B. .6: kut&s
C. S:rofuloderm-
/. '7 tu)erkulosa
E. '7 lera
Compiled by7&((%
8
D
&). Wan&ta <0 tahun- %engeluh e%)esaran ada kelen2ar t&!o&d- t&dak
n$er&- se)esar )ola &ngong- ./- .; nor%al- .S7 %en&ngkat.
,&agnos&s keadaan d& atas adalah
A. Strom- limfo,odum
B. .&ro&d&t&s
C. Adeno%a !ol&kuler
/. .oks&k go&ter
E. ..........
&=. Wan&ta 1C tahun 12P1A0 ha%&l ater%- !ase akt&!- ; 2a% e%)ukaan ;
c%- )aru ecah ketu)an- os&s& keala d& stas&un /- ,++ 1;0 >*%en&t.
.&ndakan k&ta
A. A%)ulas& as&en
B. Ru2uk untuk sesar
C. =ks&tos&n 8 oks&gen
/. u,11u %& >-m-td: -d- perub-h-, beri o:sitosi,5o:si1e,
E. ..........
2(. 12 anak sekolah dasar %e%&l&k& sekolah $ang )erdekatan dengan
te%at sa%ah- sak&t %ual dan %ata kun&ng. .&ndakan k&ta
A. .utu sekolah
B. Isolas& 12 anak
C. 'enel&t& anak terse)ut
/. 'elakukan enel&t&an
E. L-por :e di,:es setemp-t
2%. Anak 0 )ulan- )erat D kg- t&dak %au %akan dan %&nu%- UU6
cekung- t&dak d&2u%a& anas- %ual- dan n$er&. Anak re(el.
,&agnos&s keadaan d& atas adalah
A. Sto%at&t&s
B. 'ononukleos&s &n!eks&osa
C. Mo,ili-sis
/. ,&!ter&
E. .u%or tons&l
2&. Wan&ta <0 tahun- suka kenc&ng- %akan- )erat )adan turun- 6SS /00
%g*dl. 6&la d&)&arkan- e!ek %&kroang&oat& $ang t&%)ul )erua
A. '&okard&oat&
B. Nefrop-ti di-beti:
C. Stroke otak
/. ..........
E. ..........
Compiled by7&((%
8
C
22. Pr&a ;0 tahun- )erhalus&nas& %el&hat et& %a$at dan %endengar %a$at
)er)&cara G%at& ka%u- %at& ka%uH. =)at $ang )a&k untuk ender&ta
&n& adalah
A. Ant&deres&
B. A,tipsi:oti:
C. Ant&ce%as
/. Alektrokon3uls&
E. Ps&kotera&
24. Seorang (an&ta 20 tahun- r&(a$at kontak seksual I / har& $ang lalu.
Pas&en %engeluh keluar nanah dar& =UA- (arna ke%erahan- )engkak-
=UA terasa n$er&- dan terdaat de%a%. ,&agnos&s keadaan d& atas
adalah
A. S&!&l&s
B. L&%!ogranulo%a 3eneru%
C. $o,orrhoe
/. Ulkus %olle
E. ..........
29. Wan&ta 2< tahun- r&(a$at kontak seksual I / %&nggu $ang lalu.
.&%)ul tukak- h&lang send&r& tana )ero)at. .&)a4t&)a 2 %&nggu
ke%ud&an %uncul )&nt&k4)&nt&k %erah %en$e)ar ke seluruh tu)uhn$a.
,&agnos&s keadaan d& atas adalah
A. Sifilis
B. 1onorrhoe
C. Ulkus %olle
/. L&%!ogranulo%a 3eneru%
E. ..........
2;. Seorang anak lak&4lak& 10 tahun- r&(a$at de%a% dan n$er& %enelan
se2ak I < har& $ang lalu. I / har& $ang lalu- 6AK kurang dar& 1
gelas*har&- n$er& &nggang- 6UN %en&ngkat- la)orator&u% ur&n
er&tros&t ?8@- rote&n ?8@- s&l&nder ?8@. ,&agnos&s keadaan d& atas
adalah
A. 1lo%erulone!r&t&s akut
B. Si,drom- ,efroti:
C. ..........
/. ..........
E. ..........
2<. Seorang anak ere%uan F tahun datang dengan keluhan 6AK
kurang. R&(a$at d&are dan %untah4%untah I / har& $ang lalu.
A$ahn$a ke%ud&an %e%uasakan anakn$a dan %akan dan %&nu%.
Compiled by7&((%
8
10
7ar& &n& anakn$a %&nu% a&r J 0 l&ter teta& 6AK teta sed&k&t.
,&agnos&s kedaan &n& adalah
A. $-1-l 1i,>-l -:ut
B. 1agal g&n2al kron&s
C. 1agal g&n2al akut dan kron&s
/. ..........
E. ..........
2). Anak lak&4lak& us&a 2 tahun )erat )adan 1< kg. 6eraa
%a&ntenancen$a untuk 1 har&
A. 0<0 cc
B. 1000 cc
C. 1100 cc
/. %&9( 66
E. 22<0 cc
2=. Seorang r&a us&a <F tahun %engeluh luka ada 2ar& kel&ngk&ng
kanann$a- terl&hat tulang ada ruas kedua 2ar& as&en %engeluh na!su
%akan )erta%)ah- )an$ak %&nu%- %udah lesu- ser&ng 6AK- 7)K C
gr*dL- 1lukosa uasa 1C0 %g*dL- 2 2a% PP ;2< %g*dL- ur&n reduks&
%erah )ata- 7K;-<. Ke%ungk&nan aakah Bat $ang )erle)&h dala%
darah5
A. Asa% le%ak )e)as
B. Laktat
C. 6enda keton
/. Sorbitol
E. Asa% a%&no
4(. ,ua orang anak us&a sek&tar /4; tahun t&nggal d& desa $ang sa%a-
na%un ada er)edaan ada kond&s& !&s&k ke42 anak terse)ut. Anak I
ge%uk- )&la d&tekan )ekas tekanan t&dak h&lang- anak II- kurus- kak&
ede%a saat d&tekan- )ekas tekanan t&dak h&lang. Anak erta%a )aru
&ndah ke desa terse)ut setelah / )ulan a$ahn$a d& P7K. Anak II
sudah t&nggal d& desa terse)ut se2ak lah&r. Aa $ang %en$e)a)kan
er)edaan kond&s& !&s&k ada kedua anak terse)ut5
A. +en&s %akanan
B. La%a t&nggal d& desa terse)ut
C. L-m- defisie,si protei, :-lori
/. +en&s en$ak&t
E. +en&s ede%a
4%. Seorang (an&ta us&a ;0 tahun datang ke dokter dengan keluhan %ulut
%encong ke k&r& dan tel&nga terasa sak&t dan )erta%)ah sak&t )&la
Compiled by7&((%
8
11
daun tel&nga )ergerak. Keluar ca&ran )er(arna kun&ng dar& tel&nga. =s
%ender&ta ,'. ,&agnos&s keadaan d& atas adalah
A. =t&t&s %ed&a kron&s
B. =t&t&s %ed&a kron&s %al&gna
C. Kolesteato%a
/. Otitis e:ster,- m-li1,-
E. 6ellLs als$
4&. Wan&ta <; tahun sul&t %enahan %enahan 6AK- )adan kurus- ser&ng
haus- engl&hatan ka)ur- e%er&ksaan o!tal%olog& ada kekeruhan
lensa %ata k&r&- 6SS /D0 %g*dL. Mat aa $ang d&2u%a& d& ur&n5
A. $lu:os-
B. Leukos&t
C. Prote&n
/. Ar&tros&t
E. Kr&stal :a oksalat
42. Wan&ta 22 tahun d&sunt&k &nsul&n karena ,' seu%ur h&du. Kela&nan
%eta)ol&k $ang d&2u%a&5
A. Kerus-:-, sel @ p-,:re-s
B. 1angguan %ekan&s%e sekres& &nsul&n dar& ankreas
C. 'enurunkan 2u%lah resetor &nsul&n ada sel target
/. Peru)ahan kual&tas resetor &nsul&n ada sel target
E. 'enurunkan 2u%lah s&gnal&ng %olekul d& sel target
44. Wan&ta /0 tahun- datang dengan keluhan uta%a dada )erde)ar sela%a
< )ulan- kurang t&dur- ses&s d&are d&o)at& send&r&. '&nu% &l K6- .,:
1<0*D0 %%7g- N: 120 >*%en&t ar&t%&a- RR 1F >*%en&t. Ada )en2olan
d& dean leher- &kut )ergerak (aktu %enelan. Pen$e)a) ar&t%&a ada
keadaan &n& adalah
A. =)at d&are
B. Ser&ng d&are
C. P&l K6
/. Kurang t&dur
E. Be,>ol-, di leher
49. Pe%er&ksaan untuk %enegakkan d&agnos&s keadaan d& atas adalah
A. Scann&ng leher
B. AK1
C. Iod&u% utake
/. 2* 4
E. 6'R
Compiled by7&((%
8
12
4;. Wan&ta 20 tahun- %engeluh kedua tel&nga kurang %endengar.
Pe%er&ksaan !&s&k t&dak ada kela&nan- tes )&s&k / %. We)er lateral&sas&
ke kanan. ,&agnos&s keadaan d& atas adalah
A. Kanan conduct&3e hear&ng loss ?:7L@- k&r& :7L le)&h )erat
B. Kanan sensor&neural hear&ng loss ?SN7L@- k&r& SN7L le)&h
r&ngan
C. Kanan SN7L k&r&- k&r& :7L r&ngan
/. K-,-, C3L sed-,1* :iri C3L ri,1-,
E. Kanan dan k&r& %&>ed hear&ng loss- kanan le)&h )erat
4<. 'alar&a dengan de%a% selang 2 har&
A. 'alar&ae 444; hr ?Nuartana@
B. 9&3a> 444 /hr ?tert&ana@
C. =3ale 444 /hr ?tert&ana@
/. +-l6ip-rum ABu-rtidi-,C
E. ..........
4). 9ar&sela- 3es&kula )elu% ecah- .K/D-;E:. engo)atan $ang sesua&
A. Sale
B. Kr&%
C. Bed-:
/. Lot&o
E. ..........
4=. Les& er&te%a d& &ngu&nal kanan dan k&r&O nodul satel&t ?8@- t&dak eros&-
sed&aan $ang teat adalah
A. Sale
B. Krim
C. 6edak
/. Lot&o
E. ..........
9(. Untuk %enanggulang& (a)ah ,6,- gu)ernur %elakukan gerakan /
' $ang d&sos&al&sas&kan %elalu& slogan dan rad&o sot. :ara &n&
ter%asuk kategor& aa5
A. :ontent
B. :onte>t
C. :lar&t$
/. :ont&nu&t$
E. :ons&stenc$
Compiled by7&((%
8
1/
9%. Untuk sak&t kul&tn$a as&en d&)er& redn&son- as&en ter%asuk
kategor& elua untuk %&nu% o)at. 6aga&%ana cara anda
%en&ngkatkan keatuhan ender&ta
A. Mi,um de,1-, dosis % DEh-ri p-1i* bil- lup- >-,1-, mi,um
p-d- h-ri itu
B. '&nu% dengan dos&s ter)ag&- )&la %&nu% )erdekatan- )er& tahu
e!ek sa%&ng o)at
C. '&nu% 1 >*har& se)elu% t&dur untuk %enurunkan e!ek ada 1I.
/. '&nu% 1>*har& ag& har&- )&la lua- segera %&nu% kaan &ngat
E. '&nu% kaan &ngat
9&. Wan&ta <0 tahun- r&(a$at h&ertens& sela%a < tahun- t&dak )ero)at
teratur ?t&aB&d- P4)loker. .6: 1<0 c%- 66: 02 c%- .,: 100*100.
Kard&o%egal& untuk tahu kerusakan target organ g&n2al- e%er&ksaan
sederhana untuk keadaan &n& adalah
A. Ur&n rut&n
B. Kreat&n&n seru%
C. Ureu% seru%
/. Kl&rens kreat&n&n ur&n
E. L+$ Al->u filtr-si 1lomerolusF$+"C
92. ; )ulan ane%&a gra3&s- ucat- UU le)ar- l&en hear )esar- 1=.:
er&tros&t ukuran sa%a dengan &nt& l%!os&t kec&l- daerah ucat Q R
d&a%eter er&tro)asoh&l&c st&l&ng- target cell- ear dro- ho(el 2ell$
)od&es. Pen$e)a)n$a
A. Ane%&a he%ol&t&k
B. ,e!&s&ens& !olat 4%akros&ter
C. ,e!&s&ens& 612 4%akros&ter
/. ,e!&s&ens& Fe Sh&okro% %&kros&ter
E. h-l-semi-
94. Lak&4lak& ;0 tahun- %engala%& enurunan kesadaran- dar& korea-
he%&ares&s- .IK %en&ngkat- ada :. Scan d&2u%a& )entukan )ulat
seert& kr&stal )er&s& scol&ces ada 2ar&ngan otak. ,&agnos&s keadaan
&n& adalah
A. 3yd-tid dese-se
B. Ang&ostrong$l&as&s
C. .r&ch&nellos&s s&ral&s
/. :$st&serkos&s cellulosa
E. .aen&a sol&u%
Compiled by7&((%
8
1;
99. < tahun- enures&s- gatal d& er&anal teruta%a %ala% har&. Usulan
e%er&ksaan
A. .&n2a langsung
B. .&n2a aung
C. .&n2a endaan
/. 7arada 'or&
E. $r-h-m S6ot6h -dhesi0e t-pe
9;. Pr&a- /D tahun- etan&- ser&ng lelah- na!su %akan %enurun- 66
%enurun- !latus %en&ngkat- n$er& a)do%en- d&are )erdarah 8- lend&r
8- t&n2a langsung terdaat )entukan tak teratur dengan ton2olan
runc&ng- d& dala%n$a terdaat &nt& )ergerak ceat. ,&agnos&s keadaan
&n& adalah
A. Balantidium coli
B. Dientamoena fragilis
C. E. coli
D. E. histolytica
E. Giardia lamblia
9<. Pe%er&ksaan untuk d&agnos&s os&s& unggung !etus
A. Leoold I
B. Leopold !!
C. Leoold III
/. Leoold I9
E. Per&ksa dala%
9). Seorang (an&ta ha%&l %engeluh adan$a %asa d& leher dean se2ak /
tahun $ang lalu- t&dak ada n$er& dan se%ak&n %e%)esar. ,&
ka%ungn$a )an$ak $ang %ender&ta sak&t seert& &n&. ,&agnos&s
kela&nan d& atas adalah
A. ,e!&s&ens& akro%&u%
B. /efisie,si G-t iodium
C. ..........
/. ..........
E. ..........
9=. Seorang (an&ta us&a /0 tahun %engeluh keluar ca&ran keut&han dar&
3ag&nan$a. .erdaat gatal- 3ul3a dan 3ag&na lecet4lecet karena ser&ng
d&garuk4garuk. ,ar& 3ag&na keluar ca&ran seert& )ul&r4)ul&r nas& atau
susu )u)uk. Pe%er&ksaan aa $ang harus d&lakukan selan2utn$a5
A. ,arah
B. Ur&n
C. Pa s%ear
/. V-1i,-l sH-b
Compiled by7&((%
8
1<
E. ..........
;(. Seorang (an&ta us&a <; tahun datang dengan keluhan t&dak )&sa
%enahan 6AK. Ser&ng 6AK %ala% har&- )adan kurus- %udah haus-
engl&hatan %ata ka)ur- 6SS /D0 %g*dL. 1e2ala aa lag& $ang
rele3an d&te%ukan ada as&en &n&5
A. 6&s&ng s&stol&k
B. Pe%)esaran kele2ar t&ro&d
C. Ane%&a kon2ungt&3a
/. .re%or ada 2ar&42ar& tangan
E. Mud-h l-p-r
;%. Seorang lak&4lak& us&a <0 tahun datang ke rakt&k dokter u%u%
dengan keluhan n$er& dan t&%)ul )en2olan ada angkal &)u 2ar& kak&
kanan $ang sudah d&der&ta sela%a / )ulan &n&. Pada e%er&ksaan !&s&k
ta%ak angkal &)u 2ar& kanan terse)ut n$er& )&la d&gerakkan serta
ada s&s& lateraln$a terdaat )en2olan dengan d&a%eter 2 c% $ang
%elekat ada dasar. Pe%er&ksaan asa% urat darah %en&ngkat.
,&agnos&s keadaan d& atas adalah
A. Artritis 1out
B. Artr&t&s reu%ato&d
C. =steoartr&t&s
/. S&no3&t&s 3&lonodular
E. Artr&t&s tu)erkulos&s
;&. ,ala% erencanaan suatu rogra% erlu &nd&kator roses dan
%asukan. .erka&t rogra% ,ekes Indones&a Sehat 2010- &nd&kator
$ang al&ng sesua& adalah
A. Angka kesak&tan %alara& er 1000 enduduk
B. Persentase enduduk $ang %e%an!aatkan Puskes%as
C. Perse,t-se rum-h seh-t
/. Persentase ersal&nan oleh tenaga kesehatan
E. Persentase Pos$andu Purna%a dan 'and&r&
;2. 6er&kut da!tar en$ak&t &n!eks& dan non&n!eks& ada Puskes%as A
tahun 2000
Pen$ak&t +u%lah
7&ertens& //F<
.6: /;C
,e%a% 6erdarah 120
ISPA /C;C
Compiled by7&((%
8
1F
1&B& 6uruk ;1
,ala% %enentukan r&or&tas %asalah kesehatan %enurut Pan
A%er&can 7ealth =rgan&Bat&on )erdasarkan GSe3er&t$ o! the ro)le%H
$ang %e%&l&k& skor tert&ngg& adalah
A. 7&ertens&
B. .6:
C. /em-m berd-r-h
/. ISPA
E. 1&B& )uruk
;4.
Pen$ak&t +u%lah
7&ertens& 0<<
.6: 1/
,&are 002
ISPA 1C</
1&B& 6uruk C
6erdasarkan G:o%%un&t$ dan Pol&t&cal :oncernH5
A. 7&ertens&
B. .6:
C. ,&are
/. ISPA
E. $iGi buru:
;9. Seorang (an&ta- 12P1A0- ha%&l 12 %&nggu- datang untuk
e%er&ksaan rut&n keha%&lan. R&(a$at keha%&lan erta%a lah&r
sontan- h&du- )erat )adan nor%al. Saat &n& anak telah )erus&a /
tahun- sehat. Ana%nes&s ta%)ahan untuk r&s&ko ane%&a ada &)u
A. Me,-,y-:-, :ebi-s--, diet,y-
B. R&(a$at ane%&a de!&s&ens& Mn saat keha%&lan $ang lalu
C. Aakah anak $ang sekarang ane%&a
/. +en&s kontrases& $ang d&gunakan se)elu% keha%&lan
E. R&(a$at %&nu% o)at4o)atan se)elu% dan sela%a keha%&lan &n&
;;. Wan&ta- 1C tahun %engeluh telaak kak& terdaat lu)ang4lu)ang
dangkal n$er&. Pada kerokan kul&t d&daatkan ga%)aran
)ulat*lon2ong. Aa en$e)a) keadaan terse)ut
A. 7&!a nonrerodukt&!
B. '&sel&u%
C. Sora
Compiled by7&((%
8
10
/. Aserg&lu%
E. 7&!a rerodukt&!
;<. Lak&4lak& << tahun- t&dur t&dak )&sa d&)angunkan. Pada e%er&ksaan
!&s&k d&daatkan sklera &kter&k- s&der ne3&- )unc&t. Istr& )erkata
setelah %akan &kan dan ag&n$a sul&t d&)angunkan. ,& %ulut terdaat
)ercak4)ercak daran dan )au a%andel. Aa en$e)a) adan$a )au
a%andel5
A. Amo,i-: d-l-m ,-f-s
B. Alkohol dan darah
C. Alkohol dan s&sa &kan
/. S&sa &kan
E. S&sa &kan 8 darah
;). Wan&ta 10 tahun- %engeluh keut&han dan 3ag&nal d&scharge ut&h
keh&2auan- )ergu%al4gu%al- gata I 1 %&nggu. Pen$e)a) keadaan
&n& adalah
A. .r&coh$ton
B. A&der%oh$ton
C. Fusar&u%
/. Aserg&lus
E. C-,did- Ah-rus,y- :-lo :ehi>-u-,-tri6homo,-s 0-1i,-lisC
;=. Pada luka )akar grade II- ;2T. .&ndakan erta%a $ang d&lakukan
A. Pemberi-, O&
B. In!us RL
C. ..........
/. ..........
E. ..........
<(. Wan&ta datang dengan keluhan n$er& saat 6AK. ,&2u%a& adan$a
ulkus. Aa ulkus terse)ut5
A. Ulkus %ole
B. Ulkus duru%
C. ..........
/. ..........
E. ..........
<%. Anak lak&4lak& 11 tahun. ,atang dengan keluhan gatal4gatal d&
tangan- )adan- gen&tal&a se2ak 1 )ulan terakh&r. 1atal teruta%a ada
%ala% har&. .e%an4te%ann$a 2uga %engala%& keadaan $ang sa%a.
,&agnos&s kela&nan d& atas adalah
A. Prur&go her)a
Compiled by7&((%
8
1D
B. S:-bies
C. Ped&kulos&s koror&s
/. 1&g&tan serangga
E. ,er%at&t&s alerg&ka

<&. Lak&4lak& /< tahun- kor)an 2a%)ret d&)a(a ke U1,. .erdaat
)e)eraa luka )acok d& lengan )a(ah k&r&- ucat- takut. Setelah
era(atan luka- d&an2urkan ra(at &na untuk o)ser3as&. Setelah < har&
as&en ulang dan kontrol ol&. +en&s 3&su% $ang d&)er&kan
A. 9AR se%entara
B. VE" l-,>ut-,
C. 9AR teta
/. Surat &st&rahat
E. Surat ra(at 2alan
<2. Lak&4lak& /0 tahun- 1 %&nggu $ang lalu )ero)at ke dokter- keluhan
uta%a tungka& )a(ah kanan )engkak- %erah- n$er&. Kela&nan kul&t:
er&te%- )atas tegas- ede%a- )ula- alas& hangat- n$er& tekan.
Pe%er&ksaan gra% : Stretococcus ?8@. ,&agnos&s kela&nan d& atas
adalah
A. Erisipel-s
B. Ar&tras%a
C. Selul&t&s
/. Akt&%a
E. I%et&go kontag&osa )ulosa
<4. Seorang lak&4lak& us&a F< tahun datang dengan keluhan tangan tre%or-
2antung )erde)ar. Untuk %en$&ngk&rkan adan$a ark&nson-
e%er&ksaan $ang d&an2urkan
A. U2& gula darah
B. U>i ri1idit-s d-, ..........
C. U2& sast&s&tas
/. ..........
E. .es ro%)erg
<9. 'ata kanan t&dak )&sa %el&hat- %ata k&r& nor%al. ,&%anakah letak
kerusakan
A. Ner0us opti:us deDtr-
B. .raktus ot&kus de>tra
C. :h&as%a
/. :h&as%a anter&or
E. :h&as%a oster&or
Compiled by7&((%
8
1C
<;. Anak4anak us&a D tahun- andangan ka)ur erlahan4lahan. Se)aga&
dokter u%u%- t&ndakan aa $ang harus d&lakukan
A. "u>u: :e spesi-lis m-t-
B. Lakukan ana%nesa
C. Pe%er&ksaan 3&sus
/. ..........
E. ..........
<<. 6&las la%)ung ada s&ros&s heat&s )ertu2uan
A. 'e%)uang racun
B. 'e%)uang s&sa %akanan d& la%)ung
C. Me,6e1-h i,to:si:-si
/. .........
E. .........
<). ,&et ada s&ros&s heat&s- dar& ko%a ke%ud&an 0 har& sadar
A. 'akanan )&asa 8 ekstra rote&n
B. 'akanan )&asa 8 ekstra 3&ta%&n
C. 'akanan )&asa 8 ekstra rote&n 8 3&ta%&n
/. /iet KP 2 D seh-ri
E. ,IA. .K.P aket kec&l
<=. 6a$& ; tahun dengan gangguan encernaan- su%)er )ahan uta%a
$ang d&a%)&l dar& .......... 1li:o1e, otot
)(. Pas&en 20 tahun t&%)ul )&sul d& (a2ah- aul- 3es&kel- nodul d& &&-
h&dung dan dah&. ,&agnos&s kela&nan d& atas adalah .......... -6,e
0ul1-ris
)%. '&kroorgan&s%en$a .......... Propio,ib-6terium -6,e
)&. ,&engaruh& oleh hor%on .......... estro1e,
)2. Seorang &)u << tahun gatal4gatal d& telaak tangan setelah %encuc&
aka&an- IgA nor%al- u2& te%el nor%al. ,&agnos&s kela&nan d& atas
adalah
A. ,KA
B. /K!
C. ..........
/. ..........
E. ..........
)4. Lak&4lak& F< tahun d&antar ke ru%ah sak&t dengan keluahn sesak
na!as. 1 )ulan terakh&r )erat )adan turun drast&s. Keadaan u%u%
le%ah- sesak na!as- RR: /0>*%en&t. Pada e%er&ksaan !&s&k aru4aru
Compiled by7&((%
8
20
)9. Ar&te% ada %ukosa ?SS+@. 6&la erlu &n2eks& ada as&en d&)er&kan
A. $e,t-mi6i,
B. Kl&nda%&c&n
C. UUU.
/. UUU.
E. UUU.
);. Pe%er&ksaan unggung )a$&
A. Leoold I
B. Leopold !!
C. Leoold III
/. Leoold I9
E. Per&ksa dala%
)<. .erdaat ca&ran ada tel&nga d&serta& 2ar&ngan granulas&.
Ke%ungk&nan d&agnos&s
A. OMSK m-li1,-
B. ='SK )en&gna
C. =A
/. UUU.
E. UUU.
)). Seorang lak&4lak& %engeluh de%a% &nter%&ten- tu)uh dan
kon2unkt&3a kun&ng. 6&l&ru)&n d&rek ;- )&l&ru)&n &nd&rek <-0. Alkal&n
!os!atase <0- he%atokr&t 2<T. ,&agnos&s kela&nan d& atas adalah
hep-titis
)=. Seorang anak lak&4lak& u%ur 10 tahun t&nggal d& te%at kurang
terurus. 1atal4gatal d& sela tangan- )okong dan kela%&n. Pe%er&ksaan
!&s&k %endaatkan aul- 3es&kel- ustula- ekskor&as&. ,&agnos&s
kela&nan d& atas adalah s:-bies
=(. Wan&ta 20 tahun- %engeluh t&%)ul 3es&kel dasar er&te%. '&nggu ke41
)erta%)ah )an$ak- %&nggu ke42 %en2ad& gela dan %enger&ng.
,&agnos&s kela&nan d& atas adalah 0-ri6ell-
=%. Seorang eternak /< tahun- luka lengan )a(ah se2ak lah&r. .erdaat
de%a%- %ala&se- sak&t keala- ulkus %erah h&ta%- e%er&ksaan
%&krosko gra% has&ln$a Stretococcus )as&l gra% ?8@.
Ke%ungk&nan ku%an ada keadaan &n& adalah
A. Strepto6o66us pyo1e,es
B. Stretococcus aureus
C. :lostr&d&u% er!r&ngens
Compiled by7&((%
8
21
/. 6as&llus anthrac&s
E. 6ac&llus su)t&l&s
=&. Lak&4lak& F0 tahun %engeluh )en2olan ada leher kanan- )erta%)ah
)esar se2ak 1 )ulan- )en2olan su)%and&)ula- ter!&ks&r- ukuran 2 c%.
6&os& PA: sel4sel se)esar l&%!os&t %atur- un&!or%- d&!us- t&dak
ta%ak !ol&kel l&%!o&d. ,&agnos&s keadaan d& atas adalah
A. L&%!aden&t&s kron&s nonses&!&k
B. L&%!o%a %al&gna hodgk&n
C. L&%!o%a %al&gna non hodgk&n
/. Pen$ak&t letterer sore
E. Pen$ak&t hand sch&ler chr&st&an
=2. Pen$ak&t dengan kenc&ng kun&ng sudah 2 har&. Skera dan kul&t &kter&k.
Pe%er&ksaan enun2ang $ang d&lakukan
A. S$O-S$P
B. UUU.
C. UUU.
/. UUU.
E. UUU.
=4. Pr&a de(asa F1 tahun- %untah )erdarah- %ual dll. 20 tahun $ang lalu
d&d&agnos&s %ender&ta heat&t&s 6. en$e)a) he%ate%es&s ada
as&en &n& adalah
A. UUU.
B. V-rises esof-1us
C. UUU.
/. UUU.
E. UUU.
=9. seorang r&a 2/ tahun- )atuk )erdahak kental (arna kun&ng sela%a 2
%&nggu. .erdaat de%a% r&ngan- ker&ngat %ala%. ,&rencanakan !oto
thoraks os&s&
A. anterooster&or
B. lateral k&r&
C. lateral kanan
/. postero-,terior
E. UUU.
=;. Pere%uan 11 tahun- keluar ca&ran dan darah sed&k&t dar& 3ag&na-
keluhan la&n t&dak ada. Ke%ungk&nan d&agnos&s
A. keha%&lan
B. me,stru-si
Compiled by7&((%
8
22
C. UUU.
/. UUU.
E. UUU.
=<. 6a$& 10 2a% d&lakukan !oto knee chest os&t&on. Ind&kas& al&ng
%ungk&n
A. 'egakolon kongen&tal
B. Atresi- -,i
C. In3ag&nas&
/. Atres&a duoden&
E. UUU.
=). Wan&ta /0 tahun- ser&ng )erde)ar- ge%etar- )erker&ngat. Pada
e%er&ksaan !&s&k: den$ut 2antung %en&ngkat- ekso!tal%us- tre%or-
la)orator&u%: . %en&ngkat- .S7 %enurun- AK1 AF. Aa $ang
%en$e)a)kan ter2ad&n$a gangguan 2antung ada e%er&ksaan5
A. 7a%)atan eng&s&an darah ke 3entr&kel
B. Kebutuh-, met-boli: tubuh
C. .a%onade 2antung
/. Regurg&tas& katu tr&kus&d
E. In!arct %&okard
==. Lak&4lak& F0 tahun- keluhan le%ah- %udah lelah se2ak / )ulan $ang
lalu. 1 %&nggu terakh&r %engeluh na!as sengal )&la )eker2a sehar&4
har&. Keluhan se)elu%n$a t&dak ada- r&(a$at erdarahan t&dak ada-
sak&t serua dala% keluarga t&dak ada. Pada e%er&ksaan !&s&k: ucat-
la&n4la&n dala% )atas nor%al. 7)K F-FO ret&kulos&tK 0-0TO R6:K/-;
2uta- leukos&tKD.100O tro%)os&tK;D0.000O ':9KUU..!lO ':7K2D-0
!l. ,&agnos&s kela&nan d& atas adalah
A. Ane%&a he%ol&t&k
B. Ane%&a en$ak&t kron&s
C. Ane%&a s&dero)last&k
/. A,emi- me1-lobl-sti:
E. .halase%&a
%((. Seorang (an&ta /2 tahun 12P1A0 12 %&nggu datang untuk
e%er&ksaan rut&n keha%&lan. R&(a$at anak erta%a lah&r sontan-
h&du- )erat )adan nor%al. Sekrang us&a / tahun- sehat. Se)aga&
dokter ana%nes&s ent&ng aa $ang d&)utuhkan untuk %engetahu&
r&s&ko ane%&a &)u5
A. Kebi-s--, diet
B. R&(a$at ane%&a de!&s&ens& keha%&lan lalu
C. Anak %ender&ta d&are
Compiled by7&((%
8
2/
/. Konst&as&
E. R&(a$at o)at4o)at se)elu% keha%&lan
%(%. Lak&4lak& 2< tahun 11P0A0 ha%&l D )ulan d&)a(a ke )&dan U1,
karena h&ertens& dan tungka& )engkak. R&(a$at ke2ang ?4@- tekanan
darah 1F0*110O ede%a- rote&nur&a. 6aga&%ana enanganann$a5
A. In!us ,<T
B. ,&aBea% 10 %g &.%.
C. 'gS=
;
; gra% dala% ,;0T &.%.
/. Feno)ar)&tal /0 %g oral
E. =)ser3as& ketat d& I:U
%(&. Anak lak&4lak& 12 tahun d&)a(a ke Puskes%as. Keluhan %udah
lelah- )an$ak ker&ngat- %ata agak %elotot- na!su %akan %en&ngkat.
Ser&ng 6A6- u2ung tangan ser&ng ge%etar. 6erat )adan ;0 kg- t&ngg&
)adan 1F0 c%. Pe%er&ksaan la&n $ang erlu d&lakukan
A. 6&kar)onat darah
B. 2* 4* S3
C. Kela&nan kro%oso%
/. 6SS
E. Keton ur&n
%(2. Lak&4lak& F< tahun %engeluh le%as- de%a% sela%a )e)eraa
%&nggu- %enggunakan 3al3ular rotes&s < tahun $ang lalu.
Pe%er&ksaan !&s&k: tek&e dada dan erut- kultur darah- cocc& gra%
?8@- katalase ?8@- koagulas& ?4@. 6akter& t&dak )&sa !er%entas& %an&tol
dan d&ha%)at oleh no3o)&cu%. Ke%ungk&nan )akter&
A. Stretococcus neu%on&ae
B. Stretococcus agalact&al
C. Stretococcus aureus
/. Stah$lococcus saroh$t
E. St-phylo6o66us epidermidis
%(4. Lak&4lak& <D tahun %engeluh n$er& dada $ang %en2alar ke dagu dan
lengan k&r& setelah %akan s&ang. N$er& $ang sa%a kurang le)&h 1
%&nggu $ang lalu. N$er& kurang le)&h < %en&t- $ang h&lang saat
&st&rahat- tekanan darah 120*00- nad& 100>*%en&t- .K/0E:- .6K1<;
c%- 66K 01 kg. ,&agnos&s keadaan d& atas adalah
A. Pleur&t&s
B. Pneu%on&a
C. A,1i,- pe:toris
/. Ulkus et&ku%
E. Re!luks eso!agus
Compiled by7&((%
8
2;
%(9. Lak&4lak& /< tahun d&d&agnos&s he%oro&d eksterna stad&u% III-
setelah 1 %&nggu ter2ad& erdarahan du)ur- le%ah- us&ng.
La)orator&u% 7)K FO ':9 K 01 !l- ':7K /2 g- LA, <0- P:9 1D-
lekos&t 12.000- tro%)os&t /<0.000. Pe%er&ksaan )er&kutn$a $ang
harus d&lakukan
A. Alektro!ores&s rote&n
B. Serum iro,* tot-l iro, bi,di,1 6-p-6ity
C. Punks& su%su%
/. .es !rag&l&tas os%ot&k
E. .es oB&d ha%
%(;. Lak&4lak& 10 tahun- kak& d&ng&n 1 2a%. ; har& $ang lalu anas t&ngg&
terus %enerus- )atuk ?4@- &lek ?4@- %akan ?4@- %ual %untah < kal&
(arna h&ta%. / 2a% sak&t. 6erat )adan 2< kg- ane%&a ?4@- akral d&ng&n
8*8- tro%)os&t 2<.000- ca&llar$ re!&ll J 2 det&k
A. 'alar&a sere)ral
B. Ses&s
C. .&!o&d )erat
/. We&l
E. Si,drom de,1ue
%(<. Lak&4lak& F0 tahun- ost :A61- terdaat sesak na!as- anas. Kultur
sutu% gra% ?4@- &g%en h&2au- teta& t&dak !er%entas& kar)oh&drat.
Ke%ungk&nan )akter&
A. 'ora>ella
B. Serrat&a
C. Proteus
/. Pseudomo,-s
E. Kle)s&ella

%(). Seorang anak lak&4lak& us&a F tahun datang dengan keluhan ucat:
na!su %akan cuku-na%un ada gangguan ertu%)uhan. .erdaat
r&(a$at trans!us&- d&2u%a& sleno%egal&- has&l la)orator&u%
%enun2ukkan ane%&a %&kros&t&k h&okro%- dan terdaat target cell.
,&agnos&s kela&nan d& atas adalah
A. Ane%&a de!&s&ens& )es&
B. h-l-ssemi-
C. 'alar&a
/. ..........
E. ..........
Compiled by7&((%
8
2<
%(=. Seorang lak&4lak& us&a /0 tahun- has&l e%er&ksaan 76s Ag ?8@.
Kakek %en&nggal karena s&ros&s. Kakak %en&nggal karena kanker
hat&. Pe%er&ksaan aa untuk %e%ast&kan rel&kas& 3&rus5
A. Ant& 76s
B. 76c Ag
C. 3be A1
/. ..........
E. ..........
%%(. Lak&4lak& F0 tahun datang dengan 6A6 ucat. .&dak de%a% tera)a
%asa d& e&gastr&u% d&serta& &kter&k. ,&agnos&s kela&nan d& atas adalah
A. Koles&st&t&s akut
B. Koledokol&t&as&s
C. Pankreat&t&s akut
/. Pankreat&t&s kron&s
E. umor p-,:re-s
%%%. Seorang (an&ta << tahun datang dengan de%a%- )adan le%as-
%ual %untah- %udah caek- &kterus. .&dak ada tanda4tanda st&g%ata
heat&t&s kron&s. ,&agnos&s kela&nan d& atas adalah
A. 3ep-titis 0ir-l -:ut
B. Ikterus o)strukt&!
C. ..........
/. ..........
E. ..........
%%&. Seorang lak&4lak& ;< tahun datang dengan keluhan de%a%- )atuk
ada a(aln$a ker&ng ke%ud&an %en2ad& )erdahak coklat. R&(a$at
%erokok 1 )ungkus er har&. ,&agnos&s kela&nan d& atas adalah
A. Bro,:itis
B. 6ronk&ektas&s
C. Kars&no%a aru
/. ..........
E. ..........
%%2. Seorang (an&ta ;< tahun datang dengan keluhan t&dak )&sa t&dur-
&ng&n )unuh d&r& dengan racun serangga karena &a %erasa )ersalah
atas ke%at&an sua%&n$a. Ia %erasa d&t&nggalkan te%an dan %eng&da
kanker. An2uran untuk as&en &n&
A. Psi:oter-pi
B. 'enetra%kan keluarga
C. 'e%)er& sedat&! dos&s t&ngg&
/. ..........
Compiled by7&((%
8
2F
E. ..........
%%4. Ulkus kornea er&!eral. ,&agnos&s al&ng %ungk&n adalah
A. Ul:us moore,
B. Ulkus geogra&an
C. Ulkus )akter&
/. Ulkus !ung&
E. ..........
%%9. Seorang (an&ta /0 tahun %ata %erah %endadak- 3&sus 1*F0.
.erdaat In2eks& s&l&er dan kon2unkt&3a- :=A dangkal- sak&t keala-
%ual dan %untah. ,&agnos&s kela&nan d& atas adalah
A. $l-u:om- -:ut
B. ..........
C. ..........
/. ..........
E. ..........
%%;. Pas&en 10 tahun- ke2ang4ke2ang- ton&k klon&k. Ke2ang sela%a 20
%en&t- %ulut )er)usa. .era&
A. /i-Gep-m i.0. % -mpul s->-
B. Fen&to&n load&ng dose
C. ..........
/. ..........
E. ..........
%%<. Seorang ere%uan- kar$a(at& d&&ndahtugsakan ke )ag&an
oerator. Se2ak &tu ser&ng %ela%un- %engoceh send&r&- 2&ka te%an
%engo)rol d& dekatn$a &a %erasa cur&ga. 1angguan ke2&(aan ada
keadaan &n& adalah
A. Fl&ght o! &deas
B. I-h-m p-r-,oid
C. ..........
/. ..........
E. ..........

%%). .era& ada as&en &n&
A. Ant&deres&
B. Ant&an>&et$
C. A,ti psi:os-
/. ..........
E. ..........
Compiled by7&((%
8
20
%%=. Seorang (an&ta <0 tahun- %ata kanan ka)ur- n$er& %ata- (arna
elang&- %ual %untah. Se)elu%n$a %ata kanan nor%al- 3&susK 2*F0-
tekananK N8/- h&ere%&s- ede%a% kornea- u&l %&dr&as&s- )&l&k
dangkal. ,&agnos&s kela&nan d& atas adalah
A. 1lauko%a sudut ter)uka
B. 1lauko%a sudut tertutu akut
C. 1lauko%a a)solut
/. 1lauko%a sekunder
E. 1lauko%a %al&gna
%&(. Seorang lak&4lak& / )ulan- && kanan terdaat les& eks&%atosa
d&serta& nanah. =rang tua %e%&l&k& ge2ala as%a. Pen$e)a) keadaan
&n& adalah
A. S. -ureus
B. S. he%ol&t&cus
C. :and&da al)&cans
/. .r&cosoru% s.
E. .r&coh$ton s.
%&%. Seorang (an&ta us&a /D tahun- sak&t keala 2 tahun- he%&arese
kanan- U'N- a&l ede%a. Ke%ungk&nan en$e)a)
A. :9,
B. umor !,tr- :r-,i-l
C. Anse!al&t&s
/. Neuroat&
E. '&gren he%&leg&a
%&&. ,& uskes%as $ang Anda &%&n akan d&laksanakan en$uluhan
d&are. Agar en$uluhan )erhas&l- %aka k&ta harus %enentukan
sasaran en$uluhan. Aa %etode en$uluhan al&ng teat
A. Wa(ancara
B. Konsel&ng
C. "ole pl-y
/. :era%ah
E. Se%&nar
%&2. Pere%uan ;0 tahun %en2alan& oeras& o%ero$- d&daatkan
2ar&ngan untuk e%er&ksaan %&krosko&k- has&ln$a e&tel kolu%ner
)ers&l&a. 6erasal dar& 2ar&ngan aa sed&aan %&krosko&k terse)ut5
A. Ser3&ks uter&
B. Ando%etr&u%
C. ub- f-lopii
Compiled by7&((%
8
2D
/. =3ar&u%
E. 9ag&na
%&4. Seorang ere%uan <F tahun setelah d&lakukan e%er&ksaan
d&daatkan keganasan d& %ulut rah&%. ,okter %enerangkan d&agnosa-
as&en tertegun dan )erulang %engatakan GAa %e%ang )enar sa$a
%ender&ta en$ak&t terse)ut5H
A. 'eru2uk ke s&k&ater
B. 'elakukan tes s&kolog&
C. 'en$arankan %e%er)an$ak &)adah
/. 'en$arankan %elakukan akt&3&tas
E. Mel-:u:-, :o,seli,1 i,di0idu
%&9. Seorang anak 10 tahun- datang dengan keluhan gatal4gatal d& !osa
ol&tea dan cu)&t&. Keluhan )erulang kal&- ser&ng &lek. A$ah
ender&ta %ender&ta as%a )ronk&al. Pada e%er&ksaan der%atolog&s
d&daatkan lak er&te% dengan )atas d&!us- eros&- skua%osa dan
l&ken&!&kas&. ,&agnos&s kela&nan d& atas adalah
A. ,er%at&t&s eksa%atosa
B. /erm-titis -topi:
C. ,er%at&t&s se)oro&ka
/. ,er%at&t&s kontak
E. ,er%at&t&s nu%ular
%&;. Seorang lak&4lak& <0 tahun datang ke RS deng keluhan )en2olan
ada send& kak& dan tangan se2ak 2 )ulan- sak&t dan %erah. Mat aa
$ang )erhu)ungan dengan en$ak&t as&en5
A. Kolesterol
B. 1ula darah
C. As-m ur-t
/. Ureu%
E. 6&l&ru)&n
%&<. 6a$& 2 )ulan- keluhan uta%a- )ag&an h&ta% )ola %ata kanan le)&h
)esar. 'ata )era&r- t&dak kuat caha$a- ser&ng )erked&. Pada
e%er&ksaan kornea %ata kanan keruh dan ukuran le)&h )esar dar&
k&r&. Pe%er&ksaan aa $ang teat untuk d&agnosa5
A. US$
B. .I=
C. :. Scan*'RI
/. Laang andang
E. Alektroret&nogra%
Compiled by7&((%
8
2C
%&). Lak&4lak& <0 tahun- %engala%& kol&k a)do%en kanan atas- ur&n
ke%erahan. Pada !oto olos a)do%en terdaat )an$ak rad&ooaN
dengan ukuran 1 c% d& su)kostal VII kanan. ,&agnos&s kela&nan d&
atas adalah
A. Kolel&t&as&s
B. 7eatol&t&as&s
C. Nefroliti-sis :-,-,
/. Ureterol&t&as&s
E. A)ses hear $ang kals&!&kas&
%&=. Lak&4lak& F0 tahun dengan keluhan uta%a )adan le%ah- n$er&
ersend&an. 7as&l la)orator&u%: ane%&a- seru% rote&n dan rote&n
ur&n a)nor%al. Pada > Ra$ !oto keala terl&hat roses %ult&el )entuk
unched out. ,&agnos&s kela&nan d& atas adalah
A. =steosarko%a
B. Les& ak&)at en$ak&t he%ol&t&k
C. Multipel mielom-
/. Pen$ak&t g&n2al kron&k
E. Les& ak&)at osteo%&el&t&s
%2(. Seorang (an&ta /0 tahun- %untah darah. R&(a$at heat&t&s 6
kron&s. Pada e%er&ksaan !&s&k d&daatkan le%ah- .,: 1;0*C0- N:
CD>*%en&t- kon2unkt&3a ucat- ra%)ut ket&ak ?4@- g&neko ?8@- s&der
ne3& ?8@- eran2akan < c%. Pen$e)a) he%ate%es&s5
A. S&ndro% 'allro$
B. Pe6-h,y- 0-rises esof-1us
C. Aso!ag&t&s
/. Per!oras& ulkus gaster
E. Per!oras& ulkus duodenu%
%2%. .es e%atangan aru
A. es -pu,1 p-ru
B. 1etah aru
C. .oks&kolog&
/. ,NA
E. 'akrosko& lasenta
%2&. Faktor4!aktor $ang %en$e)a)kan as)estos&s
A. 6e)an ker2a uta%a
B. 6e)an ker2a ta%)ahan
C. .oks&k $ang ter%akan
/. .oks&s $ang tersera
Compiled by7&((%
8
/0
E. o:sis y-,1 terhirup
%22. Lak&4lak& /0 tahun %engeluh sesak %endadak- )atuk )erdahak
)an$ak- %eng& ?8@- r&(a$at alerg& %akanan. ,&agnos&s kela&nan d&
atas adalah
A. Pneu%on&a
B. Koch
C. Asm-
/. PP=K
E. :a aru
%24. Seorang lak&4lak&- <1 tahun datang dengan keluhan uta%a erut
%e%)esar- r&(a$at heat&t&s kron&s- l&3er san %engec&l C3
%29. Lak&4lak& 20 tahun- de%a% t&ngg& h&lang t&%)ul 1 %&nggu $ang
lalu. Na!su %akan t&dak ada- erut terasa enuh- ke%)ung- %ual- /
har& t&dak 6A6. 'ala% %eng&g&l- ant&&ret&k t&dak se%)uh.
Pe%er&ksaan $ang al&ng teat
A. 9,RL
B. W&dal
C. Well4!el&>
/. Wasser%an
E. Kahn
%2;. Lak&4lak& ;/ tahun %engeluh sesak na!as setelah %ena&k& tangga.
Keluhan &n& sudah d&ala%& se2ak 1 )ulan $ang lalu. Sesak )erkurang
)&la &st&rahat. +9P %en&ngkat- )&s&ng 2antung ?8@. ,&agnos&s kela&nan
d& atas adalah
A. Ko%ensas& 2antung
B. /e:ompe,s-si 0e,tri:el :iri
C. ,eko%ensas& 3entr&kel kanan
/. Atr&al !&)r&las&
E. 9ent&kel !&)r&las&
%2<. Anak4anak 2 tahun- erke%)angan %ental t&dak sa%a dengan
te%an se)a$a. Setelah d&er&ksa IWK <<- has&l er&ksa ur&n d& (oodLs
la% )er(arna ke)&ruan. Pender&ta &n& %engala%& i,bor, error of
met-bolism
%2). Wan&ta /0 tahun datang dengan )en2olan ada leher dean. 1
%&nggu $ang lalu %ender&ta n$er& dan de%a%. .&dak ada keluhan
2antung )erde)ar dan )erker&ngat. Pe%er&ksaan !&s&k %endaatkan
%asa )ulat- ken$al- %udah d&gerakkan- ukuran />/>2 c% dan &kut
Compiled by7&((%
8
/1
)ergerak )&la %enelan. LA, %en&ngkat- leukos&tos&s- ./ dan .;
%en&ngkat. ,&agnos&s keadaan d& atas adalah
A. 1o&ter d&!usa toks&k
B. 1o&ter nodosa toks&k
C. $oiter ,odos- ,o, to:si:
/. Kars&no%a t&ro&d
E. ..........
%2=. Anak 2 tahun %engala%& retardas& %ental se2ak F )ulan $ang lalu-
IWK <<- ada e%er&ksaan ur&n !en&l &ru3at os&t&!- anak &n&
%engala%& &n)orn error o! %eta)ol&s%. Asa% a%&no aa $ang
terganggu5 fe,il-l-,i,
%4(. Pas&en us&a 2< tahun %engeluh n$er& tel&nga he)at- endengaran
nor%al. Pada otosko& t&dak d&daatkan er!oras&. ,&agnos&s kela&nan
d& atas adalah
A. OE sir:ums:ript-
B. =A d&!usa
C. Per&kondr&t&s
/. ='SA
E. ..........
%4%. Pas&en 20 tahun seorang et&n2u- %engeluh )en2olan ada daun
tel&nga k&r&- t&dak ada n$er&- !luktuas&- dan de%a%. Ke%ungk&nan
d&agnos&s
A. Atero%
B. A)ses
C. Per&kondr&t&s
/. 7e%ato%a
E. Keloid
%4&. Anak < tahun- n$ero tel&nga- de%a%- le%ah- t&dak ada na!su
%akan- %e%)ran t&%an& %erah %enon2ol- t&dak ada er!oras&.
,&agnos&s kela&nan d& atas adalah
A. OMSA
B. ='K
C. Furunkel
/. '&r&ng&t&s
E. ='S
%42. Lak&4lak& F tahun- t&%)ul ra%)ut u)&s- suara ecah- 2era(at- L7 J
F- KS7 J F- :oscan nor%al- e%er&ksaan nor%al. Keadaan &n&
d&se)a)kan oleh
Compiled by7&((%
8
/2
A. Pubert-s pre6o6:
B. .u%or h&o!&se
C. .u%or adrenal
/. ..........
E. ..........
%44. Keala uskes%as keca%atan A gagal dala% %elaksanakan suatu
rogra% kesehatan %as$arakat setelah d&lakukan e3aluas&- d&ketahu&
salah satu en$e)a) adalah karena )erkurangn$a dukungan dar&
d&nkes- ca%at dan lurah sete%at. Strateg& aa $ang harus d&a%)&l
ada keadaan &n&
A. Ad0o:-si
B. Ke%&traan
C. Pe%)erda$aan %as$arakat
/. ,ukungan sos&al
E. Ko%un&as&
%49. Pas&en (an&ta %e%aka& lensa kontak sudah / tahun- lalu %ata
%erah dan ka)ur. Aa $ang erlu d&tan$akan untuk %enun2ang
d&agnos&s
A. Xang %uncul %erah dulu atau ka)ur dulu
B. Aakah %en2alar sa%a& sak&t keala
C. Ap-:-h t-hu 6-r- mer-H-t le,s- :o,t-:
/. Aakah tahu cara %enggunakan lensa kontak
E. ..........
%4;. 6en2olan ada a$udara- )atas tegas- keras t&dak n$er&.
Ke%ungk&nan d&agnos&s
A. Kars&no%a &n3as&!
B. Kars&no%a &n s&tu
C. Kars&no%a a&l&t&s
/. f-m
E. ..........
%4<. 7as&l $ang d&harakan d&daatkan dar& e%er&ksaan ur&n ender&ta
SN
A. O0-l f-t bodies
B. Leukos&t
C. Ar&tros&t
/. Sel skua%a
E. ..........
Compiled by7&((%
8
//
%4). Seorang anak F tahun- &tak d& keala- aloes&a- d&a%eter / c%-
terdaat t&t&k h&ta% d& tengah- K=7 %enun2ukkan h&!a se2at& dar&
)atang ra%)ut. Penatalaksanaan keadaan &n& adalah
A. Kr&% %&konaBol
B. .a)let ketokonaBol
C. Sh-mpo bifo,-Gol
/. .a)let gr&seo!ul3&n
E. .a)let a%!oter&s&n 6
%4=. Pas&en lu%uh ; ekstre%&tas. Saran anda
A. 6ero)at 2alan
B. Ra(at d& kl&n&k r&)ad&
C. ,& uskes%as dengan !as&l&tas era(atan
/. RS t&e ,
E. "S de,1-, !CU
%9(. Rash d& &&- terdaat 3es&kel dan deskua%as&. Ke%ungk&nan
d&agnos&s
A. Akt&%a
B. Ar&s&elas
C. A:,e
/. Luus
E. ,K
%9%. Perle%akan hat&
A. 1angguan e%)entukan l&otro&k
B. $-,11u-, o:sid-si -s-m lem-:
C. 1angguan e%)entukan aorote&n 6
%9&. Pas&en sak&t 2antung d&)er&kan d&ret&ka- )adan %en2ad& le%as
ke%ungk&nan ter2ad&.......... hipo:-lemi-
%92. Wan&ta 1; tahun- h&dung tersu%)at. .e%ann$a tern$ata %erasa
)au- as&en t&dak %erasa )au. Pada r&nosko& anter&or ca3u% nasal
dekstra terdaat krusta keh&2auan. ,&agnos&s keadaan d& atas adalah
oG-e,-
%94. 6akter& $ang al&ng ser&ng ada keut&han b-:teri-l b-1i,-lis
%99. 6akter& $ang al&ng ser&ng ada &n!eks& saluran na!as
sterpto6o66us b hemoliti6us
%9;. 6akter& $ang al&ng ser&ng ada kard&t&s sterpto6o66us b
hemoliti6us
Compiled by7&((%
8
/;
%9<. Acne 3ulgar&s- Pt&r&as&s rosasea- co%edocal
%9). Lak&4lak& F< tahun datang dengan
%9=. Seorang (an&ta us&a ;0 tahun %eder&ta sul&t %enelan
%;(. Setelah resus&tas&- tekanan darah $ang d&harakan %%(E%(
%;%. Pada e%er&ksaan kusta- 2en&s sel $ang d&te%ukan mo,o,u6le-r
%;&. Pada der%at&t&s ato&- 2en&n &%unoglo)ul&n $ang %en&ngkat !1E
%;2. Pada keganasan g&nekolog&- Schular du3al )od&es khas untuk tu%or
aa
%;4. Aa $ang d&%aksud 3olk%an &sche%& :omp-rteme, si,drom
%;9. =)at ska)&es $ang a%an untuk &)u ha%&l permetri,
%;;. Pada stroke arter& aa $ang )&asan$a ecah -.serebri medi-
%;<. Pada toksolas%os&s- &%unoglo)ul&n aa $ang erlu d&er&ksa !1M*
!1$
%;). +en&s NSAI, $ang %en$e)a)kan kela&nan 2antung Kol:isi,
%;=. Pas&en t&dak sadar- %e%&l&k& r&(a$at ,'.........KA/
%<(. Pas&en ser&ng laar- haus- kurus- luka t&dak se%)uh........../M
%<%. Pas&en 7I9 %en&nggal..........lakukan u,i0ers-l pre6-utio,
%<&. Pas&en dengan ge2ala ,6,- t&ndakan encegahan
)erua..........pember-,t-s-, s-r-,1 ,y-mu:
%<2. Sul&t %enelan- 1 s&s& tons&l k&r& %e%)esar.......... -bses perito,sil
%<4. =rang t&nggal d& Ind&a- t&%)ul )ercak- '7- tera&5 L-mpre,e*
rif-mpi6i,
%<9. 'a&n d& as&r- cac&ngan- 2en&s cac&ng -,:ilostom-
br-Gilie,seE6-,i,um
Compiled by7&((%
8
/<
%<;. Pe%er&ksaan ada sor&as&s -uspits si1,* fe,ome,- tetes-, lili,
%<<. 'erah d& unggung.......... Ptiri-sis rose-
%<). L&dah alut- kurang %&neral aa5
%<=. KehrLs s&gn
,e%&k&an te%an4te%an sekal&an soal4soal $ang )erhas&l k&ta rangku%
)ersa%a. .er&%a kas&h atas art&s&as&n$a- sukses )uat k&ta )ersa%a untuk
U'!AN KOMPEENS! ada tanggal 1F Fe)ruar& 200D.
Sala% Se2a(at.
Compiled by7&((%
8