Anda di halaman 1dari 2

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
B. Tujuan
C. Sasaran
D. Hasil yang Diharapkan
E. Manaat
BAB II DES!"IPSI PELA!SANAAN P"#$"AM !!$%M$MP
A. NAMA !E$IATAN
B. TEMPAT !E$IATAN
C. &A!TU PELA!SANAAN
D. ALASAN !E$IATAN DILA!SANA!AN
E. PESE"TA % NA"ASUMBE"%'ASILITAT#"
'. ST"ATE$I DAN MET#DE PELA!SANAAN P"#$"AM
$. HASIL !E$IATAN
H. SUMBE" DANA
I. MAN'AAT P"#$"AM
(. !ENDALA DAN UPA)A PEMECAHAN
BAB III "ENCANA PELA!SANAAN P"#$"AM
A. NAMA !E$IATAN
B. TEMPAT !E$IATAN
C. &A!TU PELA!SANAAN
D. MATE"I % ST"U!TU" P"#$"AM%NA"A SUMBE"
E. "INCIAN AN$$A"AN
BAB I* PENUTUP
A. !ESIMPULAN
B. (AD&AL PELA!SANAAN !E$IATAN
LAMPI"AN
+. S! Pen,irian !!$%M$MP ,itan,atangani -leh ka UPTD untuk
!!$ ,an !a,is untuk M$MP
.. Surat keterangan akti /elaksanakan kegiatan sela/a .
tahun terakhir ,ari ! UPTD ,an !a,is
0. Surat rek-/en,asi /e/iliki kinerja 1aik ,ari ! UP
2. Struktur #rganisasi !!$%M$MP yang ,isyahkan
3. Susunan Pengurus
4. Datar angg-ta !!$%M$MP lengkap ,engan sek-lah asal
5. '-t- 6-py Dra Pr-gra/ kerja pengen1angan pr-essi-nal
angg-tanya ,ala/ rangka peningkatan kualitas
pe/1elajaran untuk tahun .7++%.7+.
8. '-t- C-py rekening 1ank a.n. kel-/p-k
9. -t- 6-py pr-gra/ kerja .7++%.7+.
+7. -t- 6-py ,atar ha,ir pa,a kegiatan yang telah
,ilakukan pa,a tahun .7+7%.7++
++. -t- 6-py lap-ran pelaksanaan ,an keuangan tahun
.7+7%.7++