Anda di halaman 1dari 16

Pengenalan

Theory of Constraints (TOC) adalah salah satu kaedah pengajaran dan pembelajaran
yang inovatif daripada perspektif guru dan murid. Teknik ini dapat menghidupkan
pengajaran dan pembelajaran sejarah sekaligus meningkatkan minat murid terhadap
mata pelajaran ini.
Apakah TOC?
TOC adalah satu teknik pengajaran dan pembelajaran kemahiran berfikir dan
penyelesaian masalah berdasar pemikiran yang logik dan sistematik. Teknik ini adalah
sebagai satu pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan murid.
Kelebihan TOC
Menerusi perlaksanaan teknik TOC dalam pengajaran dan pembelajaran murid dan guru
berupaya!
" men#apai matlamat pengajaran dan pembelajaran.
" menyelesaikan masalah dengan berkesan.
" membuat keputusan se#ara bertanggungja$ab dan bersama.
" berkomunikasi dengan baik dan
" memperoleh pembelajaran sepanjang hayat.
Melalui aplikasi teknik TOC tiga kemahiran dapat digabungjalinkan dalam proses
pengajaran dan pembelajaran iaitu!
" kemahiran berfikir se#ara kritis
" kemahiran berfikir se#ara kreatif
" kemahiran generik
plikasi TOC dalam pendidikan
%alam pendidikan teknik TOC boleh diaplikasikan menerusi!
" kandungan kurikulum.
" pengajaran dan pembelajaran konsep.
" membuat keputusan berkaitan dengan permasalahan pembelajaran.
" peran#angan strategik untuk men#apai matlamat.
Cadangan kaedah penggunaan teknik TOC dalam pendidikan adalah sebagaimana berikut!
" sesi ber#erita ( pemahaman konflik dan #ara $atak membuat keputusan).
" kajian kes ( modifikasi kelakuan dan tingkah laku pembelajaran nilai murni dan
kerohanian).
" &andungan 'uraian (ukatan )elajaran ( kemahiran berfikir dan peran#angan strategik).
Teknik dalam TOC
%alam pendidikan terutamanya pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran (ejarah
terdapat tiga teknik TOC yang boleh diaplikasikan iaitu!
" Teknik *$an ( The Cloud )
" Teknik (ebab dan *kibat ( +ogi# ,ran#h )
" Teknik )enyelesaian Masalah ( )roblem (olving )
Teknik Awan ( The Cloud )
Teknik ini memikirkan tentang sesuatu kejadian idea situasi dan penyelesaian konflik
yang bertentangan kehendak. &onflik yang hendak diselesaikan mungkin berbentuk
konflik internal yang hanya melibatkan satu pihak sahaja atau konflik eksternal yang
melibatkan dua pihak.
Teknik Sebab dan Akibat (Logic Banch)
Teknik ini menerangkan bagaimana sesuatu tingkah laku idea atau kejadian
mengakibatkan kesan-kesan berikutnya. Murid mampu menerangkan urutan perkara-
perkara penting dengan #ara hubungan yang logik. Murid juga mampu mengenalpasti
hubungan sebab dan akibat dengan #ara yang berfokus menerusi permulaan tindakan
yang berentet-rentet.
Teknik Pen!elesaian "asalah (Poblem Sol#ing)
Teknik penyelesaian masalah adalah satu teknik pengajaran yang bertujuan untuk
memberi peluang dan ruang kepada pelajar lebih produktif dan bertukar pandangan
dalam usaha untuk menyelesaikan persoalan yang dikemukakan kepada mereka. Teknik
ini boleh digunakan bagi meran#ang langkah-langkah dengan sistematik se#ara
kolaboratif untuk menghadapi dan mengatasi #abaran ke arah pen#apaian matlamat
yang telah ditetapkan.
Aplikasi TOC dalam Penga$aan dan Pembela$aan Se$aah
Teknik Awan
i. ,erpandukan teks pelajar terlebih dahulu mengenalpasti konflik yang $ujud.
ii. &enalpasti keperluan yang berdasarkan kehendak yang men#etuskan konflik.
iii. Murid mempertimbangkan anggapan tertentu.
iv. &enal pasti pula matlamat bersama.
v. Murid akan men#ari penyelesaian .$in-$in/ ke arah ter#apainya matlamat
bersama.
Teknik Pen!elesaian "asalah
i. Murid mengenal pasti matlamat yang hendak di#apai dengan berpandukan kepada teks
yang dikemukakan.
ii. Murid mengenal pasti pula #abaran-#abaran yang menghalang pen#apaian matlamat.
iii. &emudian murid men#ari langkah-langkah untuk mengatasi #abaran supaya matlamat
dapat di#apai.
Kesimpulan
Menerusi kaedah TOC pelajar dapat menguasai dan mengaplikasikan kemahiran berfikir
dan penyelasaian masalah berdasarkan pemikiran yang logik dan sistematik. %i samping
itu setiap keputusan yang dibuat oleh murid untuk menyelesaikan sesuatu masalah
adalah dibuat dengan bertanggungja$ab dan se#ara kolektif. Menerusi kaedah TOC juga
murid mampu berkomunikasi dengan baik .
Pendekatan Pengajaran
Mengikut Kamus Dewan (1998), pendekatan merupakan cara atau langkah-langkah yang
diambil bagi memulakan dan melaksanakan sesuatu tugas. Di dalam knteks pendidikan,
knsep pendekatan bermakna cara mendekati sesuatu, misalnya b!ekti" pela!aran yang
ditentukan untuk penga!aran dan pembela!aran, maka pendekatan adalah meru!uk kepada
cara bagaimana sesuatu mata pela!aran yang dia!arkan untuk mencapai b!ekti"nya.
#erdapat beberapa pendekatan yang akan dibincangkan iaitu pendekatan indukti",
dedukti", integrati", eklektik dan tematik.
Pengenalan
Theory of Constraints
(TOC) adalah salah satu
kaedah pengajaran dan
pembelajaran yang inovatif daripada perspektif guru dan murid
. Teknik ini
dapat menghidupkan pengajaran dan pembelajaran sejarah
sekaligus
meningkatkan minat murid terhadap mata pelajaran ini.
. !pakah TOC"
TOC adalah satu
teknik pengajaran dan pembelajaran kemahiran ber#kir
dan penyelesaian masalah berdasar pemikiran yang logik dan
sistematik
.
Teknik ini adalah sebagai satu pendekatan pengajaran dan
pembelajaran yang
berpusatkan murid. $umusan kepada apa yang dimaksudkan
dengan TOC
adalah sebagaimana berikut%
Theory of Constraints for &du'ation
(atu Teknik Pengajaran danPembelajaran
)emahiran *er#kir dan Penyelesaian +asalah
Pemikiran logik
+udah dan konkrit
Pemikiran kr itis dan kreatif
(esuai untuk semua peringkat pelajar
Cara sistematik
30
Bahan Sejarah 2004
,. )elebihan TOC
+enerusi perlaksanaan teknik TOC dalam pengajaran dan
pembelajaran- murid
dan guru berupaya%

men'apai matlamat pengajaran dan pembelajaran.

menyelesaikan masalah dengan berkesan.

membuat keputusan se'ara bertanggungja.ab dan bersama.

berkomunikasi dengan baik dan

memperoleh pembelajaran sepanjang hayat.


+elalui aplikasi teknik TOC- tiga kemahiran dapat
digabungjalinkan dalam
proses pengajaran dan pembelajaran iaitu%

kemahiran ber#kir se'ara kritis

kemahiran ber#kir se'ara kreatif

kemahiran generik
/. !plikasi TOC dalam pendidikan
0alam pendidikan- teknik TOC boleh diaplikasikan menerusi%

kandungan kurikulum.

pengajaran dan pembelajaran konsep.

membuat keputusan berkaitan dengan permasalahan


pembelajaran.

peran'angan strategik untuk men'apai matlamat.


Cadangan kaedah penggunaan teknik TOC dalam pendidikan
adalah
sebagaimana berikut%

sesi ber'erita ( pemahaman kon1ik dan 'ara .atak membuat


keputusan).

kajian kes ( modi#kasi kelakuan dan tingkah laku- pembelajaran


nilai
murni dan kerohanian).

)andungan 2uraian (ukatan Pelajaran ( kemahiran ber#kir dan


peran'angan strategik).
31
Bahan Sejarah 2004
3. Teknik dalam TOC
0alam pendidikan terutamanya pengajaran dan pembelajaran
mata pelajaran
(ejarah- terdapat tiga teknik TOC yang boleh diaplikasikan
iaitu%

Teknik !.an (
The Cloud
)

Teknik (ebab dan !kibat (


4ogi' *ran'h
)

Teknik Penyelesaian +asalah


( Problem (olving
)
3.5 Teknik !.an ( The Cloud )
Teknik ini memikirkan tentang
sesuatu kejadian- idea- situasi dan
penyelesaian kon1ik yang bertentangan kehendak
. )on1ik yang hendak
diselesaikan mungkin berbentuk kon1ik internal yang hanya
melibatkan satu
pihak sahaja atau kon1ik eksternal yang melibatkan dua pihak.
!spek6aspek yang perlu diberikan penekanan dalam
melaksanakan teknik a.an
dalam pengajaran dan pembelajaran sejarah ialah%

)ehendak
(dua kehendak yang saling bertentangan yang
me.ujudkan kon1ik).

)eperluan
(apa yang hendak di'apai berdasarkan kehendak).

!nggapan
(penentu kepada 'ara untuk memenuhi keperluan yang
berdasarkan kehendak).

+atlamat bersama
(matlamat yang hendak di'apai berdasarkan
keperluan).

Penyelesaian 7
8in68in

( penyelesaian yang dibuat supaya kedua6


dua keperluan dan matlamat bersama berjaya di'apai).
0alam usaha menyelesaikan kon1ik- hanya satu kehendak
sahaja yang di'apai
atau diperolehi. Penyelesaian 7
.in6.in
diberikan oleh pelajar berdasarkan
pemikiran yang logik dan sistematik agar kedua6dua keperluan
yang menjurus
kepada matlamat bersama boleh di'apai.
32
Bahan Sejarah 2004
3. Teknik (ebab dan !kibat (4ogi' *ran'h)
Teknik ini menerangkan
bagaimana sesuatu tingkah laku- idea atau kejadian
mengakibatkan kesan6kesan berikutnya
. +urid mampu menerangkan urutan
perkara6perkara penting dengan 'ara hubungan yang logik.
+urid juga mampu
mengenalpasti hubungan sebab dan akibat dengan 'ara yang
berfokus menerusi
permulaan tindakan yang berentet6rentet.
Penekanan yang perlu diberikan ketika melaksanakan teknik
sebab dan akibat
dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran sejarah
termasuklah%

+emahami teks atau maklumat yang diberikan.

+engenal pasti objektif pengajaran dan pembelajaran (


.hat to learn
).

+enentukan titik tolak atau permulaan peristi.a (


the begining event
).

+engenalpasti perkara6perkara penting yang terkandung


dalam teks.
MA TLA
MA T
)&P&$49!:
C
KEPERLU
AN
)&2&:0!)
0
)&2&:0!)
05
ANGGAPAN:
!:;;!P!:
Penyelesaian 7
.in6.in
<
33
Bahan Sejarah 2004

+enyusun perkara6perkara tersebut mengikut turutan yang


bermula
dengan titik tolak peristi.a.

+engemukakan maklumat yang menyokong perkara6perkara


penting
(anggapan antara sebab dan akibat) yang
memperkembangkan

higher6order thinking
.
The *eginning &vent
!nggapan
3., Teknik Penyelesaian +asalah (Problem (olving)
Teknik penyelesaian masalah adalah satu teknik
pengajaran yang bertujuan
untuk memberi peluang dan ruang kepada pelajar lebih
produktif dan
bertukar pandangan dalam usaha untuk menyelesaikan
persoalan yang
dikemukakan kepada mereka
. Teknik ini boleh digunakan bagi meran'ang
langkah6langkah dengan sistematik se'ara kolaboratif untuk
menghadapi dan
mengatasi 'abaran ke arah pen'apaian matlamat yang telah
ditetapkan.
+atlamat tidak akan dapat di'apai jika 'abaran6'abaran yang
menghalang
pen'apaian matlamat tidak diatasi terlebih dahulu. 0ari itu
langkah6langkah yang
dikemukakan adalah langkah6langkah yang mampu mengatasi
'abaran.
Jadi.........(ai!a"#
Sei ran$a.....(%e !a!#
0an....(penerangan
#
34
Bahan Sejarah 2004
)elebihan teknik penyelesaian masalah ialah%

membolehkan murid bertanggungja.ab ketika mengemukakan


langkah6langkah untuk mengatasi 'abaran ke arah pen'apaian
m atlam at.

membina semangat berpasukan untuk men'apai matlamat


melalui
motivasi kemahiran peran'angan strategik yang melibatkan
persetujuan ahli pasukan.
Terdapat beberapa langkah yang perlu diberikan perhatian
ketika melaksanakan
teknik penyelesaian masalah dalam pengajaran dan
pembelajaran sejarah.
!ntaranya%

mengenal pasti matlamat yang diingini dan matlamat tersebut


mestilah
jelas.

+engenal pasti 'abaran6'abaran yang akan dihadapi sebelum


pen'apaian matlamat yang telah ditetapkan.

+en'adangkan langkah6langkah yang boleh diambil untuk


mengatasi
'abaran.

+enyusun langkah6langkah untuk mengatasi 'abaran mengikut


keutamaan.
3&
Bahan Sejarah 2004
Tajuk<
Cabaran
4angkah !tasi Cabaran
)eutamaan
=. !plikasi TOC dalam Pengajaran dan Pembelajaran (ejarah
=.5 Teknik !.an
i. *erpandukan teks- pelajar terlebih dahulu mengenalpasti
kon1ik yang
.ujud.
ii. )enalpasti keperluan yang berdasarkan kehendak yang
men'etuskan
kon1ik.
iii. +urid mempertimbangkan anggapan tertentu.
iv. )enal pasti pula matlamat bersama.
v. +urid akan men'ari penyelesaian 7
.in6.in>
ke arah ter'apainya matlamat
bersama.
*erdasarkan buku teks di muka surat 5/?- @ilipina telah
menentang penyertaan
(abah ke dalam +alaysia kerana mendak.a @ilipina adalah hak
mereka
berdasarkan fakta sejarah yang menunjukkan (abah suatu
ketika dahulu dimiliki
oleh )esultanan (ulu. 8ujud kon1ik antara kerajaan Tanah
+elayu yang ingin
memasukan (abah ke dalam ;agasan +alaysia sebaliknya
@ilipina menentang
kemasukan (abah.
+atlamat
<
3'
Bahan Sejarah 2004
Penyelesaian
8in68in<
5. Penubuhan +alaysia
. $apatkan 2ubungan melalui
+!P2A4A:0O
=. Teknik Penyelesaian +asalah
i. +urid mengenal pasti matlamat yang hendak di'apai dengan
berpandukan kepada teks yang dikemukakan.
ii. +urid mengenal pasti pula 'abaran6'abaran yang
menghalang
pen'apaian matlamat.
iii. )emudian murid men'ari langkah6langkah untuk mengatasi
'abaran
supaya matlamat dapat di'apai.
Contoh aplikasi
Teknik Penyelesaian +asalah
dalam pengajaran dan
pembelajaran mata pelajaran sejarah berdasarkan intisari teks
di muka surat
55B655.
Ke%"a!i(an P)(i"i
+enolak
Penyertaan (abah
Ber*e(+an,
Meni-a"i S+-!er
E)n)-i Sa!ah
Pen$a"+an
P en" ad !i ran
Penyertaan
(abah
!: ; ; ! P !: <
(abah *ersetuju +enyertai
+alaysia
!: ; ; ! P !: <
(abah +ilik )esultanan
(ulu
) . Tan ah +el ayu
).@ilipina
3.
Bahan Sejarah 2004
Tajuk <
Pakatan +urni Pra6Perikatan ((ejarah +alaysia)
9saha6usaha ke arah Pakatan +urni
5. Penubuhan Ca. atankuasa Perhubungan !ntara )aum (C4C) yang
pada a. alnya dianggotai oleh dua kaum terbesar di Tanah +elayu
iaitu kaum +elayu dan Cina yang kemudian dianggotai . akil
daripada kaum +elayu- Cina- Andia- (r i 4anka- (erani dan &ropah.
. )erjasama kaum yang ber mula dengan kerjasama antara kaum
+elayu dan Cina menerusi 9+:O dan +C!.
,. 0ato> Onn merasakan perpaduan kaum adalah penting ke arah
kemerdekan Tanah +elayu dan men'adangkan supaya keahlian
9+:O dibuka kepada bukan +elayu tetapi mendapat ke'aman
hebat daripada masyarakat +elayu.
/. 0ato> Onn meletakkan ja. atannya dalam 9+:O dan menubuhkan
Parti )emerdekaan +alaya (
Andependent +alayan Party
6 A+P) yang
berkonsepkan kerjasama antara kaum dalam satu parti.
3. )onsep perpaduan yang dikemukakan oleh 0ato> Onn atas
kesedaran baha. a orang +elayu bukan lagi rakyat tunggal Tanah
+e lay u.
=. A+P menemui kegagalan kerana tidak mendapat sokongan daripada
kaum Cina dan Andia yang seterusnya memaksa 0ato> Onn
menubuhkan Parti :egara juga menemui kegagalan.
D. 0itubuhkan Persidangan :asional dengan tujuan untuk men'apai
kerjasama politik bagi mengurangkan perasaan perkauman di
kalangan penduduk Tanah +elayu.
?. )erjasama antara parti politik dalam )onvensyen :asional yang
dianjur kan bersama oleh 9+:O dan +C! telah menjadi titik tolak
kepada kerjasama antara kaum atau Pakatan +urni yang menjadi
asas kepada penubuhan Parti Perikatan.
3/
Bahan Sejarah 2004
Tajuk<
Pakatan +urni pra6Perikatan
+atlamat<
Perpaduan kaum.
Cabaran<
5. Tidak .ujud kerjasama antara kaum6kaum
. )emun'ulan parti berasaskan kaum
,. Cadangan 0ato> Onn tidak diterima
/. 9saha ke arah kerjasama politik
3. +ahu kekalkan parti berasaskan kaum
Cabaran
4angkah atasi Cabaran
)eutamaan
5. Tidak .ujud
kerjas am a antara
kaum .
. )emun'ulan parti
berasaskan kaum
,. Cadangan 0ato> Onn
tidak diterim a.
/. Tiada usaha ke arah
kerjas am a politik.
3. (etiap kaum mahu
kekalkan parti
berasaskan kaum.
6 penubuhan Ca.atan )uasa
Perhubungan !ntara )aum.
6 0ato> Onn 'adangkan membuka
keahlian 9+:O kepada bukan
+elayu supaya .ujud satu parti yang
dianggotai pelbagai kaum.
6 0ato> Onn letak ja.atan dalam
9+:O dan menubuhkan A+P parti
politik pelbagai kaum.
6 menganjurkan )onvensyen :asional
yang berjaya me.ujudkan asas
kepada Pakatan +urni.
6 ditubuhkan Parti Perikatan iaitu
sebuah parti hasil daripada gabungan
parti6parti yang berasaskan kaum.
+atlamat
< Perpaduan )aum
30
Bahan Sejarah 2004
'.3 Teni Se!a! dan Ai!a"
i. +urid mengumpulkan maklumat6maklumat atau fakta6fakta
penting
berkaitan dengan tajuk.
ii. +urid mengenalpasti maklumat6maklumat penting berkaitan
dengan tajuk
yang dikemukakan.
iii. +urid menyusun maklumat atau fakta tersebut se'ara
berurutan dengan
mengambil kira sebab dan akibat sesuatu peristi.a.
iv. +aklumat6maklumat tersebut dimuatkan dalam gra#k yang
disediakan
oleh guru.
+aklumat daripada petikan teks muka surat ,,6,/ yang tidak
tersusun mengikut
urutan untuk aplikasi
Teknik (ebab dan !kibat.
Tajuk
< Perjuangan $entap menentang Cames *rooke di (ara.ak
Titik tolak atau permulaan <
Cames *rooke menghapu
skan orang Aban di
(ungai (krang.
Pe r is t i.
a
6peristi. a perjuangan $entap
5. $entap bertindak menyerang kubu Cames *rooke :anga (krang.
. Tentera Cames *rooke berjaya mengalahkan $entap di *ukit (adok.
,. $entap berundur ke 9lu (ungai &ntabai.
/. Cames *rooke menyerang perkampungan $entap.
3. Cames *rooke bertindak menghapuskan orang Aban di (ungai
(krang
yang dianggap lanun.
=. Per juangan $entap menjadi lemah.
D. $entap berjaya mengusir Cames *rooke dari :ganga
(rang.
?. Cames *rooke berjaya mengalahkan $entap.
B. $entap berundur ke *ukit (adok.
40
Bahan Sejarah 2004
+aklumat penting (mengikut urutan)%
5. Cames *rooke bertindak menghapuskan orang Aban di (ungai
(krang yang dianggap lanun.
. $entap bertindak menyerang kubu Cames *rooke :anga
(krang.
,. Cames *rooke berjaya diusir.
/. Cames *rooke menyerang dan membakar perkampungan
$entap.
3. $entap berundur ke *ukit (adok.
=. Cames *rooke menyerang $entap di *ukit (adok
D. $entap berjaya dikalahkan.
?. $entap berundur ke 9lu (ungai &ntabai.
B. Perjuangan $entap menjadi lemah.
41
Bahan Sejarah 2004
Carta (ebab dan !kibat < Penentangan $entap
(Titik Permulaan E
The *eginning &vent
)
Penentangan $entap
semakin lemah
R
en"a* !er+nd+r
e U(+ S+n,ai
$entap berjaya
dikalahkan
Cames *rooke menyerang
$entap di *ukit (adok
$entap dan pengikut berundur ke *ukit (adok
Cames *rooke bertindak membakar
perkampungan $entap
Cames *rooke berjaya
diusir
$entap menyerang pasukan
Cames *rooke di )ubu :anga
(krang
Cames *rooke bertindak menghapu
skan
orang Aban di (ungai (krang
anggapan
anggapan
(ebab .........akibat
42
Bahan Sejarah 2004
D. )esimpulan
+enerusi kaedah TOC pelajar dapat menguasai dan
mengaplikasikan kemahiran
ber#kir dan penyelasaian masalah berdasarkan pemikiran yang
logik dan
sistematik. 0i samping itu setiap keputusan yang dibuat oleh
murid untuk
menyelesaikan sesuatu masalah adalah dibuat dengan
bertanggungja.ab dan
se'ara kolektif. +enerusi kaedah TOC juga- murid mampu
berkomunikasi
dengan baik .
*ibliogra#
!bdul $ahim !bdul $ashid- FFF.
Panduan 4atihan +engajar
- )uala 4umpur-
0e.an *ahasa dan Pustaka.
)ha. Poh (eng- FF5.
)emahiran *er#kir dan *erkomunikasi TOC%(atu Teknik
Pengajaran dan Pembelajaran )emahiran *er#kir dan
Penyelesaian +asalah
-
)uala 4umpur- Pusat Perkembangan )urikulum.
8ebsite TOC for &du'ations<
http<GG....to'foredu'ation.'om
43
Bahan Sejarah 2004
;&$!) )&$C!
(ediakan sebuah ran'angan pengajaran berfokuskan
kemahiran TOC dan
menggabungjalinkan dengan kemahiran6kemahiran lain yang
di#kirkan sesuai.
5. *erdasarkan salah seorang tokoh pejuang tempatan di
ba.ah-
ran'angkan satu ran'angan pelajaran dengan berfokus kepada
kemahiran TOC teknik (ebab dan !kibat.
Tokoh<
i. Penghulu 0ol (aid
ii. +at (alleh
iii. 0ato> +aharaja 4ela
iv. Ham Tuan !ntah
v. Tok Canggut
vi. 2aji !bdul $ahman 4imbong
(rujuk buku teks Tingkatan 3 muka surat ,5 E //)
. *erdasarkan peristi.a sejarah di ba.ah- selesaikan kon1ik
yang .ujud
dan kemukakan penyelesaian 7.in6.in> supaya matlamat
bersama berjaya
di'apai.
44
Bahan Sejarah 2004
Peristi.a (ejarah<
i. )on1ik antara 0ato> Onn Caafar dengan pemimpin +elayu lain
berkaitan 'adangan membuka keahlian 9+:O kepada bukan
+elayu ke arah perpaduan kaum di Tanah +elayu. (Teks Ting. 3
m.s. 5F E 55)
ii. )on1ik dalaman $aja Thai dalam usaha untuk mengekalkan
kemerdekaan Thailand samada untuk menerima penasihat
*arat
ataupun tidak. (Teks Ting. 3 muka surat )
iii. +ana6mana tajuk yang di#rkan sesuai daripada Teks
Tingkatan /
dan Tingkatan 3.
,. *erdasarkan fakta6fakta dan peristi.a sejarah- kemukakan
langkah6
langkah untuk mengatasi 'abaran ke arah pen'apaian
matlamat.
Peristi.a atau fakta sejarah<
i. )egemilangan Aslam semasa pemerintahan )halifah (aidina
!bu
*akar al6(iddiI. (Teks Tingkatan / m.s. 5//65/=)
ii. +atlamat pembentukan +alaysia (teks Tingkatan 3 m.s. 5/B
E 53)
iii. Pen'apaian matlamat 8a.asan FF (teks Tingkatan 3
m. s. 5B E )
iv. Perkembangan perusahaan perladangan getah di Tanah
+elayu.
(teks Tingkatan / m.s. /D 6 3F)
v. +ana6mana tajuk daripada Tingkatan / dan 3 yang di#kirkan
sesuai.
Pendiddikan moral : nota ulngkaji topik 5 elm3102,s allimala
http://logallimalai!logspot!"om/2012/11/nota#ulangkaji#topik#5#elm3102!html
dalam pengajaran dan pemelajaran sejarah
http://$$$!ppdjasin!edu!m%/unitakademik/atta"hments/0&'(s(ksm(sej)!pd*