Anda di halaman 1dari 33

Hydroponic Malaysia

In CategoryProducts
Byadmin
Hydroponic keluaran KAZZPONIC
SET KAZZPONIC
HARGA:RM45.00
TERDIRI DARIPADA:
1 Takung Hidr!nik
1 P"nu#u! P$%&#r""n
1 'a(a Hidr!nik
1 Ca)an P"n%uka#*+50,$-
+ ."ni& 'i(i '"ni/*Pi$i/ &a,a ada: Kai$an0 Kangkung0 Sa)i0 'a%a,0 Sa$ad-
+ 'ungku& '"nang M"dia
1 'aku$ ,"dia
HARGA PEM'E2IAN 3NT3K SETIAP 3NIT
1. TAK3NG HIDROPONIK
HARGA:RM15.00
+. PEN3T3P PO24STREEN
HARGA: RM10.00
5. 'A.A HIDROPONIK
HARGA: RM+0.00*3n#uk 10 ka$i #ana,an-
4. CA6AN PEN43KAT*+50M2-
HARGA: 0.70 S"n
5. 'I.I 'ENIH *S"#ia! &a#u !$a&#ik-
HARGA: RM1.00
7. 'ENANG MEDIA
HARGA: RM1.00*S"#ia! &a#u 8ungku&-
9. 'AK32 MEDIA
HARGA: 0.50 Sen(Setiap 1 akul media!
APAKAH HIDROPONIK?
Hidroponik iala" satu kaeda" penanaman sayur#sayuran yang tidak menggunakan tana"$
KELEBIHAN HIDROPONIK
Hidroponik ini mempunyai eerapa kelei"an eranding dengan sistem penanaman iasa yang
menggunakan tana" seperti erikut%
Sistem ini ole" dipraktikkan pada ka&asan yang tidak sesuai untuk penanaman secara
iasa seperti tana" ertoksik' padang pasir dan lain#lain(
Sayur#sayuran akan cepat tumu" dan mengeluarkan "asil yang erkualiti tinggi(
Bersi" dan eas daripada searang racun mak"luk perosak(
)idak perlu merumpai' menyiram dan mencangkul(
Penggunaan air dan a*a yang terka&al dan e+isien(
Pulangan "asil seunit ka&asan agi seunit masa adala" tinggi$
APAKAH SET KAZZPONIC HIDROPONIK DOMESTIK (TANPA PAM
Set KAZZPONIC Hidroponik ,omestik merupakan peralatan yang ringkas dan muda" serta
mura" yang ole" digunakan ole" semua golongan$ Ia erupaya meng"asilkan sayuran
segar'ersi" dan eas dari sisa racun dengan "anya diletakkan di eranda-alkoni'
kakilima-corridor'porc" dan patio ruma" anda$ Set ini sesuai untuk mereka yang ketiadaan tana"
untuk ercucuk tanam seperti dika&asan ruma" teres' ruma" pangsa'
pangsapuri-apartment-kondominium dan menggunakan larutan a*a "idroponik sa"a*a$
APAKAH KELEBIHAN SET KAZZ PONIC HIDROPONIK DOMESTIK?
Set ini cukup muda" untuk digunakan dan disamping itu ia tidak menggunakan pam elektrik'
mura" praktikal' ole" menanam sayuran disepan*ang ta"un (tanpa musim!' tidak perlu
penyiraman dan tidak perlu merumput$ .ang musta"ak adala" ia eas dari semuran racun
serangga$ Anda akan menikmati sayuran segar dan ersi" dari sisa racun$
BOLEHKAH SISTEM KAZZPONIC INI DI!ADIKAN SEBA"AI HOBI?
.a$/ Ini terukti dari samutan orang ramai terutama &arga kota dan mereka yang tidak
mempunyai ruang tana"-ka&asan untuk ercucuk tanam$ )ama"an pula penanaman dengan cara
ini tidak memerlukan kema"iran dan pengeta"uan yang tinggi didalam idang pertanian$
BOLEHKAH PENANAMAN CARA KAZZPONIC HIDROPONIK DOMESTIK
DI!ADIKAN LANDSKAP?
.a$/ 0ika anda memiliki 1 atau 2 set "idroponik domestik diruma" dan disusun disepan*ang
corridor ruma" anda' ia ole" men*adi seola"#ola" sepeti 3unga#ungaan4$ Anda dan *iran#*iran
anda akan terpesona dengan sayur#sayuran anda yang suur dan segar meng"i*au disekitar ruma"
anda$ )ama"an pula keadaannya yang ersi" dan segar$
BA"AIMANA SISTEM INI DAPAT MEN"HASILKAN SA#$R%SA#$RAN $NT$K
KE"$NAAN SENDIRI?
0angkamasa peng"asilan satu#satu *enis tanaman sayuran adala" lei" kurang 1 minggu$ ,engan
penanaman erperingkat umpamanya 1 set "idroponik domestik seminggu dan diuat 1 minggu
erturut#turut' anda akan dapat menikmati sayuran setiap "ari tanpa perlu lagi pergi ke pasar$ Ini
tentu sekali dapat men*imatkan atau mengurangkan perelan*aan "arian anda$
APAKAH KAND$N"AN BA!A #AN" TERDAPAT DALAM SISTEM KAZZPONIC
INI?
Kandungan a*a "idroponik untuk pemakanan pokok mengandungi unsur#unsur 5akro seperti
Nitrogen' Pas+urus' Kalium' Kalsium dan Sul+ur$ ,an *uga unsur# unsur 5ikro seperti 6erum'
5angganan' Zink' Kuprum' Boron dan 5olydenum$
BOLEHKAH SISTEM KAZZPONIC INI DI!ADIKAN ALAT BANT$AN MEN"A!AR?
.a/$ Keelakangan ini keanyakan sekola" tela" menggunakan sistem ini didalam matapela*aran
Kema"iran Hidup$
7K85P8N 589AK.A)KAN HI,9OPONIK:
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
KELEBIHAN HIDROPONIK
Tidak ,","r$ukan #ana/ &"8agai ,"dia #ana,an. Maka !"ng"$uaran &a%uran #"#a! da!a# di(a$ankan )a$au!un 8"rada di
ka)a&an %ang #idak &u8ur0 kurang &u,8"r air0 #idak ,",!un%ai &a$uran 8aik dan ka)a&an #ana/ 8"r,a&a$a/
Tidak ,","r$ukan &i&#", gi$iran #ana,an
Sa%uran #u,8u/ d"ngan $"8i/ :"!a# di&a,!ing !"ng"$uaran /a&i$ %ang &"raga, &"!an(ang ,a&a.
P"nggunaan 8a(a dan air %ang #"rka)a$ dan ;"<<i:i"n#=. Tu,8u/an ,"nda!a# nu#ri"n %ang ,"n:uku!i ,"ngiku# k"!"r$uan
di&a,!ing #iada !"r&aingan un#uk ,"nda!a#kan air dan nu#ri"n. P",8a>iran 8a(a (uga #idak 8"r$aku k"rana ia #idak ,"nga$a,i
$aru# $"&a!.
P"nga)a$an !"n%aki# dan !r&"& %ang :"ka! &"$ain 8"r&i/ dan 8"8a& dari!ada &"8arang ra:un !"r&ak.
P"n:",aran a$a, &"ki#ar #uru# 8"rkurangan 8"riku#an !"nggunaan 8a/an ki,ia %ang ,ini,u,.
Tidak ,","r$ukan #"naga !"k"r(a %ang ra,ai
Pu$angan /a&i$ &"uni# ka)a&an 8agi &"uni# ,a&a ada$a/ #inggi.
KELEMAHAN HIDROPONIK
M","r$ukan k& a)a$ %ang agak #inggi
Hidr!nik ,"ru!akan &a#u &i&#", #"r#u#u!. S"8arang !a#g"n a#au k"#idak&"i,8angan nu#ri"n akan ,",!"ngaru/i
k"&"$uru/an #ana,an. Tu,8u/an 8$"/ ,a#i d"ngan :"!a# (ika &i&#", gaga$.
Tu,8u/an %ang di#ana, &":ara /idr!nik &"$a$un%a $"8i/ ,a/a$ dari!ada %ang di#ana, 8ia&a
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
APAKAH 08NIS )ANA5AN .AN< S8S=AI ,I)ANA5 58N<<=NAKAN KA8,AH
HI,9OPONIK>
Berikut adala" *enis#*enis tanaman yang ole" ditanam menggunakan kaeda" "idroponik$
Kaeda"#kaeda" lain yang tak diseut *uga ole" ditanam menggunakan kaeda" ini$
)ANA5AN 08NIS SA.=9#SA.=9AN ,AN H89BA
1$ Sa&i
?$ Kailan
@$ Bayam "i*au
1$ Bayam mera"
2$ Salad
A$ Kangkung
B$ ,aun kesum
C$ 5isai kucing
D$ )auge"
1E$ ,aun Ba&ang
11$ ,aun Saderi
1?$ Kucai
1@$ Cekur manis
11$ Pudina
12$ Selasi"
)ANA5AN 08NIS B=AH ,AN K8KACAN<
1$ Kentang
?$ )omato
@$ Foak mera"
1$ Foak puti"
2$ )imun
A$ Kacang Bendi
B$ Kois unga
C$ Cili
D$ Kacang uncis
1E$Kacang pan*ang
11$ )erung
1?$ )emikai
1@$ Pisang Berangan
11$ 9ossele
12$ Kacang otor
1A$ Petola
1B$ Peria
)ANA5AN 08NIS HIASAN ,AN B=N<A#B=N<AAN
1$ 5a&ar
?$ Kek&a
@$ Carnation
1$ Puding
2$ 5elati
A$ Bunga Fili
B$ Bunga raya
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
A,AKAH HI,9OPONIK 58589F=KAN CAHA.A 5A)AHA9I>
S"#ia! #ana,an a,a# ,","r$ukan :a/a%a ,a#a/ari un#uk /idu!. '"gi#u (uga d"ngan #ana,an /idr!nik k"rana &a$a/ &a#u ,"dia
%ang ,",8an#u #u,8"&aran #ana,an /idr!nik ia$a/ ,a#a/ari %ang ,",8an#u !r&"& <#&in#"&i&. S"kiran%a k"kurangan &u,8"r
:a/a%a #"r&"8u#0 #ana,an akan $a%u dan !"r#u,8u/ann%a #"r8an#u#.
S"kurang?kurangn%a :a/a%a ,a#a/ari %ang di!"r$ukan ada$a/ &"!aru/ /ari &a,ada !agi a#au !"#ang. .adi anda 8$"/ $"#akkan
#ana,an /idr!nik anda &a,a ada di kridr0 /a$a,an ru,a/ a#au !a#i k"rana ,uda/ un#uk ,"nda!a#kan :a/a%a ,a#a/ari.
ADAKAH SET HIDROPONIK MEN.AMIN KESIHATAN 4ANG 2E'IH 'AIK@
'agai ,ana ka,i 8"gi#u !a&#i un#uk ,",8"rikan (a,inan k"!ada k"&i/a#an anda@
Ka,i ada 8uk#i %ang ,"nun(ukkan S"# Hidr!nik ini ada$a/ 8aik un#uk k"&i/a#an #"ru#a,an%a dari &"gi !"nggunaan ra:un dan
8a(a.'a(a /idr!nik %ang digunakan da$a, S"# /idr!nik ini ,"ru!akan !"nga$a,an ka,i da$a, 8idang agri:u$#ur" ini.
Ta/uka/ anda@
K"8an%akkan ,akanan %ang ki#a ,akan /ari ini ada$a/ A0B #"$a/ di:",ari. Ma$a/ &a%ur?&a%uran dan 8ua/?8ua/an %ang &"$a$u
di8"$i di!a&ar #idak $agi #"r(a,in kua$i#i dan k"8"r&i/ann%a k"rana k"8an%akkan $ga, 8"ra# &"!"r#i Kadiu, #"rda!a# da$a, &a%ur?
&a%uran dan 8ua/?8ua/an *dari #ana/-. K"&ann%a0 ia akan ,",8an#u#kan !"rk",8angan !",ikiran dan <i>ika$ #"ru#a,a !ada
kanak?kanak. .ika dari k":i$ $agi kanak?kanak ,",akan &a%ur?&a%uran dan 8ua/?8ua/an %ang #"r:",ar0 8a%angkan a!a %ang akan
#"r(adi !adan%a a!a8i$a 8"&ar k"$ak.
Ian%a ada$a/ di&"8a8kan $"/ !"nggunaan ra:un &"rangga %ang 8"r$"8i/an $"/ !ara !"#ani ,a/u!un !"ngu&a/a $adang a#au
k"8un. S":ara #idak $ang&ung0 !"nggunaan ra:un &"rangga #"r&"8u# #"$a/ ,"n%"8a8kan !"n:",aran #ana/ &"r#a ,"ngurangkan
kua$i#i #ana/. P"n:",aran #ana/ ini (uga ,"n%"8a8kan /ai)an di 8a)a/ #ana/ ,a/u!un a!a?a!a &a/a(a /idu!an di da$a, #ana/
$u!u& &"!"r#i :a:ing. Ini ,"ngganggu /a8i#a# /ai)an dan #u,8u/an #"r&"8u#.
'agai,ana un#uk ,"ng"$ak dari!ada k"&an !"n:",aran #ana/@
S"# Hidr!nik ,",8"ri k"&an &",u$a(adi k"!ada #ana,an %ang di#ana,. Ian%a #idak ,"n:",arkan a$a, &"ki#ar dan #idak
,","r$ukan !"n(agaan %ang ra!i &"!"r#i #ana,an di a#a& #ana/. .u&#"ru i#u0 #ana,an /idr!nik ada$a/ !"$uang #"r8aik un#uk anda
,"nda!a#kan k"&i/a#an %ang #"r(a,in.
HIDROPONIK DI MALAYSIA
Pengenalan
Hidroponik merupakan dua ungkapan <reek ia itu "idro yang erarti air dan p"onos earti ker*a$
Ia mema&a maksud aktiGiti pertanian yang di*alankan dengan menggunakan air seagai
medium menggantikan tana"$ )eknik ini tela" digunakan se*ak tamaddun a&al seelum mase"i
lagi$ )aman )ergantung Bayloon antara sistem tanaman secara "idroponik yang masyur diikuti
dengan )amaddun AHteH di 5eIico di mana masyarakat Indian menanam secara terapung di
permukaan tasik yang cetek atau dapat di katakan seagai sistem rakit$ 5arco Polo dalam
pengemaraannya mencatatkan a"a&a terdapat penduduk di negara C"ina menanam secara
"idroponik$ ,alam )amaddun 5esir *uga terdapat aktiGiti penanaman secara "idroponik
di*alankan$
Pada 1ADD' Jood&ard saintis 8ngland tela" men*alankan ka*ian menanam dengan menggunakan
air seagai medium' garam mineral dilarutan kedalam air dengan dimasukkan sedikit tana"$
Keputusannya pokok tumu" dengan aik dan tana" yang dicampur didapati tidak erkurang$
Pada 1D@Ean saintis Amerika ' <erice dari =niGersiti Cali+ornia tela" er*aya menanam tomato
dengan kaeda" "idroponik yang mana tomato tumu" se"ingga B$2 meter$ Perkemangan
)eknologi <reen"ouse di negara arat tela" memantu perkemangan "idroponik' yang mana
aktiGiti pertanian "idroponik dalam green"ouse dapat di*alankan sepan*ang ta"un$
Pada a&al BEan' saintis 8ngland ,r$ Allen Cooper tela" er*aya memperkenalkan teknik N6)
yang merupakan sistem "idroponik teraik$ ,alam kaeda" ini larutan a*a dari tangki "idroponik
dialirkan keakar tanaman dalam palung' larutan ini dikemalikan semula kedalam tangki$ )eknik
ini tela" erkemang selaras dengan perkemangan teknologi digital yang mana terdapat operasi
sistem ini yang dika&al dengan komputer$
Keaikan Hidroponik
Hidroponik mempunyai anyak kelei"an eranding dengan ertani secara konGensional$
Kelei"an utama iala" ka&alan sepenu"nya keatas tanaman$ )umu"an dapat di tanam dengan
kepadatan tinggi dengan kadar penggunaan a*a yang lei" kecil kerana a*a tidak di larutresap
kedalam tana"$ )anaman lei" cepat matang' tanpa kerosakan akiat gangguan cuaca'
penggunaan racun mak"luk perosak yang minima pasti mengurangkan kos pengeluaran$
,aya pengeluaran amat tinggi eranding dengan cara koGensional$ Seagai conto" tomato yang
ditanam atas tana" mengeluarkan "asil 2 "ingga 1E tan seekar seta"un eranding ?EE tan *ika
diusa"akan secara "idroponik$
Tanaman Yang Sesuai
Sayur-sayuran termasuk salad, sawi, kobis, tomato, cili, timun, kacang dan
sebagainya
Bunga ros, orkid, marigold dsb.
Foliage palms, paku, fcus, dan house plants.
Herba basil, chives, mint, parsley, sage, thyme, dan lain-lain.
Buah pisang ,tembikai dan lain-lain.
Keperluan =ntuk Pertumua"an
Sistem "idroponik tidak akan er*aya tanpa persekitaran yang aik$ Seperti teknik penanaman
atas tana"' ia memerlukan su"u yang sesuai' ca"aya mata"ari yang pan*ang antara C "ingga 1E
*am agi proses +otosintisis$ Ca"aya tiruan ole" digunakan tapi memerlukan perelan*aan yang
tinggi$
Kualiti air yang aik diperlukan agi melarutkan garam mineral ( a*a! agi pemesaran pokok$
Air "u*an yang diamil pada pertenga"an "u*an ole" digunakan$ Air paip perlu disimpan
sekurang#kurannya satu "ari seelum digunakan agi mengelakan kandungan klorin dan lain#lain
unsur yang tinggi$
Serangga perosak dan penyakit perlu dika&al untuk pertumu"an tanaman yang
sempurna$Penggunaan *aring atau kelamu dapat mengelak serangan serangga serta tidak perlu
menggunakan racun mak"luk perosak$ 0ika menggunakan racun serangga pastikan pemetikan
"asil diuat selepas seminggu dari semuran$
0ika ekas "idroponik diletakkan ditempat teruka' larutkan ersama aate mengikut kadar yang
dienarkan agi mengelakan pemiakkan nyamuk$ Adala" men*adi kesala"an mengikut undang#
undang sekiranya anda memiarkan nyamuk addes memiak dan anda akan dikenakan tindakan
undang#undang ole" pi"ak erkuasa$
)anaman secara "idroponik perlu dieri sokongan untuk tumu" tegak$ )anaman sayuran daun
yang kecil dapat tegak terus dari medium tanaman$ Bagaimanapun tanaman yang lei" esar
seperti tomato' cili' terung dan lain#lain perlu dieri sokongan untuk tumu" tegak$
SIS)85 HI,9OPONIK
)erdapat sistem "idroponik pasi+$sistem "idroponik akti+
Sistem "idroponik pasi+ di mana air yang digunakan kekal statik dala takung atau kolam$ Sesuai
digunakan untuk tanaman *angka pendek seperti sayuran daun seperti salad' sa&i' kailan dan
ayam$ )idak memerlu perelan*aan yang esar dan sesuai untuk amatur atau "oi' namun oli"
di*alankan secara komersial$ conto" sistem ini iala" sistem "idroponik takung dan sistem
"idroponik rakit$
Sistem "idroponik akti+ merupakan sistem dimana larutan a*a diekalkan melalui tangki dan
dipumkan keakar tanaman' kemudian larutan erkenaan akan dikemalikan semula kedalam
tangki$ Proses ini akan erpusing se"inggala" tanaman matang untuk dituai$ Sistem ini sesuai
untuk sayuran ua" seperti tomato' cili' terung' temikai' tiun dan seagainya$ Conto" sistem ini
iala" ,6)' N6)' )akung Akti+' Aggredate Calture dan Aeroponik$
Pema"agian Fain
Bole" *uga dia"agikan kepada sistem tertutup dan sistem teruka
$Sistem )ertutup
Sistem yang menggunakan aiir sepenu"nya termasuk teknik nutrien cetek (N6)!' kultur air
dalam (,6)! dan modi+ikasi N6)$
Sistem )eruka
Sistem ini menggunakan a"an penganti tana" seperti rock&ool' gamut "ancur' "auk papan'
sauk kelapa' perlit dan pasir$ Seperti sistem penanaman dalam pasu tetapi tidak menggunakan
tana"$
HI,9OPONIK 585B8N)=K K8F=A9<A BAHA<IA /
Hidroponik merupakan satu aktiGiti yang ole" menenangkan *i&a menurut pakar *i&a$ AktiGiti
ini *uga tela" di*alankan dipusat#pusat pera&atan *i&a$ ,isamping seagai satu aktiGiti yang
ole" di*alankan secara "oi seagai permulaan' pengalaman ini amat e"arga seagai asas
untuk dima*ukan secara komersial
,i andaraya dan andar pengemangan aktiGiti "ortikultur secara "idropinik amat sesuai kerana
teratasnya ka&asan atau "alaman$' sealiknya suri#suri ruma" tangga yang tinggal didesa oli"
memili" "idroponik seagai kegiatan er+aeda" mengisi masa lapang Hasilnya yang tinggi dan
tidak perlu tenaga yang kuat' cua tanama' teliti' tunggu dan tuai' suda" pasti dapat men*imatkan
perelan*aan dapur disamping dapat menggunakan sayur segar yang erk"asiat$$
Adala" di"arapkan semua "alaman ruma" di kota dan desa di"iasi dengan keun sayur secara
"idroponik$ AktiGiti ini dapat menama" pengeta"uan' *uga merapatkan "uungan antara a"li
keluarga' seanya ia ole" meliatkan seluru" a"li keluarga$ Antara ker*asaa yang ole"
dilaksanakan iala" anak yang menyediakan media tanam' iu menyemai eni" dan apa yang
memeli eni" di kedai pertanian$
HI,9OPONIK 58N0A,IKAN P89)ANIAN SA)= BISN8S .AN< 58N<=N)=N<KAN /
Kekurangan ka&asan pertanian akiat persaingan dengan pro*ek peruma"an dan indusrti
menyeakan kos "arga tana" semakin meningkat$ ,itama" dengan peningkatan kos uru" dan
isu uru" asing menyeakan industri tani men*adi 7sun set : industri$ Akiatnya perelan*aan
impot sayuran akan meningkat
Jalaupun Negara memiliki ka&asan pertanian yang luas' namun masala" tenaga uru"'
persaingan dengan sayuran impot' sistem pemasaran yang tela" dika&al dengan dominan ole"
orang tenga" serta tindak alas pengeluaran dengan pasaran yang teratas' teknologi pertanian
yang mampu meng"asilkan tanaman yang mempunyai daya pengeluaran yang tinggi di ka&asan
pertanian yang kecil adala" amat diperlukan$
)eknologi HI,9OPONIK tidak menggunakan tana" seagai media tanaman $Sealiknya di
gantinya dengan pasir atau arang sekam' air' atau a"an#a"an lain yang ersi+at porous seagai
media tanaman dengan peng"asilan yang erganda pasti sesuai untuk mengatasi masala"
erangkit$ Namun teknologi HI,9OPONIK dapat digunakan dalam skala esar (industri tani!
dan skala kecil ("oi!$ Namun pengunaan teknologi dalam skala esar memerlukan skil dan
penguasaan teknologi yang aik$
SAFA,
SAJI 08P=N
BA.A5 HI0A=
?C#@E HA9I
?2#@E HA9I
?2#@E HA9I
KAIFAN
SAJI K89I)IN<
@2#12 HA9I
?E#@E HA9I
PENGESAHAN BERKENAAN PRODUK
HIDROPONIC DI MEDIA MALAYSIA DAN ARAB
B89IK=) A,AFAH P8N<8SAHAN B89K8NAAN P9O,=K KAZZ ,A9I 58,IA
5AFA.SIA ,AN A9AB$ K=AFI)I B895=FA ,8N<AN KA5I
KKKA5I 0=<A P89F=KAN P8N<8,A9 S8F=9=H 5AFA.SIA$
disini kami *uga serta maklumat erkenaan "idroponic di 5AFA.SIA$
"ttp%--&&&$"araka"daily$net-indeI$p"p>optionLcom;contentMtaskLGie&MidL?BC2MItemidL2E
"ttp%--&&&$"araka"daily$net-m-indeI$p"p>
optionLcom;contentMtaskLGie&MidL12?E1MItemidLD2
"ttp%--&&&$"arian$com$my-Current;Ne&s-BH-Sunday-Faman-?EECEC?1EC1A1@-Article-indeI;
"tml
"ttp%--&&&$utusan$com$my-utusan-in+o$asp>
yL1DDCMdtLEB?BMpuLutusan;malaysiaMsecL<aya;HidupMpgLls;E?$"tmMarcL"iGe
"ttp%--&&&$utusan$com$my-utusan-in+o$asp>
yL1DDCMdtLEA??MpuLutusan;malaysiaMsecL<aya;HidupMpgLls;E@$"tmMarcL"iGe
"ttp%--&&&$utusan$com$my-utusan-in+o$asp>
yL?EECMdtL11E2MpuL=tusan;5alaysiaMsecLSelatanMpgL&s;E1$"tm
"ttp%--&&&$utusan$com$my-utusan-in+o$asp>
yL?EEAMdtLE@?1MpuLutusan;malaysiaMsecL9encanaMpgLre;ED$"tmMarcL"iGe
"ttp%--&&&$utusan$com$my-utusan-in+o$asp>
yL?EEAMdtLE@E1MpuLutusan;malaysiaMsecL8konomiMpgLek;EA$"tmMarcL"iGe
Hidupkan semula tanaman "idroponik
Ole" 9IZANIZA5 AB,=F HA5I,
K"ati*a" Suri+ dan suami' A"mad .a"ya $
58FAKA 1 NoG$ N Ketika keadaan ekonomi tidak menentu dan kuasa memeli pengguna yang
semakin mengecil' pelagai cara dilakukan untuk er*imat cermat terutamanya melalui cara
ercucuk tanam untuk kegunaan isi ruma"$
Saranan kepada rakyat supaya erudi kepada tana" diter*ema"kan menerusi Kempen Bumi
Hi*au di setiap kampung#kampung di semua daera" di seluru" negara$
Namun seperkara yang sering diseut#seut ketika kega&atan ekonomi melanda negara kira#kira
1E ta"un lalu' iaitu tanaman kaeda" "idroponik mungkin &a*ar di"idupkan semula$
Pemilik syarikat pemekal utama agi produk "idroponik' K"ati*a" Suri+' 1?' erkata' kaeda"
"idroponik &a*ar di"idupkan semula dalam konteks untuk er*imat cermat terutamanya untuk
kegunaan isi ruma"$
7Kaeda" "idroponik seenarnya sangat sesuai diamalkan sekarang kerana kosnya yang semakin
renda" eranding 1E ta"un lalu ditama" pula dengan "arga arangan yang semakin meningkat$
7Paling penting' kaeda" "idroponik lei" cepat' muda"' selamat' ersi" dan segar untuk
dimakan': katanya kepada =tusan 5alaysia ketika ditemui di sini "ari ini$
)ama"nya kaeda" "idroponik kini *uga mendapat samutan semula di kalangan rakyat setela"
menyedari keerkesanannya meng"asilkan tanaman sayuran lei" cepat eranding tanaman
menggunakan tana"$
7Beranding tanaman menggunakan tana" kaeda" "idroponik @EE peratus lei" cepat dan mesra
pengguna$
SA.=9AN
7)idak kira tua atau muda' sakit atau si"at semuanya ole" mengendalikan tanaman
menggunakan kaeda" "idroponik kerana tidak perlu menggunakan cangkul atau ermandikan
pelu" untuk mendapatkan "asilnya': katanya$
)ama"nya' kaeda" "idroponik ukan sa"a*a sesuai untuk semua *enis sayur#sayuran dan "era
mala" *uga pokok erua" seperti loak' temikai dan pisang$
7)anaman sayuran seperti kangkung cuma mengamil masa tiga minggu seelum ole" dimakan
eranding ditanam di tana" yang mengamil masa lei" seulan$
7Bayangkan' etapa muda"nya untuk mendapatkan sayuran yang ditanam dan memesar di
"adapan mata di atas me*a di ruma" sendiri': katanya$
5enceritakan kos permulaan kaeda" "idroponik' K"ati*a" erkata' modal permulaan yang
diperlukan untuk kegunaan enam sekeluarga seisi ruma" cuma 951E$
7,engan ayaran itu' mereka suda" ole" memperole" satu set takungan tanaman "idroponik
erserta eni" tanaman' conto"nya eni" sa&i yang ole" digunakan untuk 1E kali tuaian$
7Satu set takungan ole" meng"asilkan 1'2EE gram sa&i dalam masa empat minggu dan tanaman
ole" dilakukan dengan amalan @)' iaitu tanam' tinggal dan tuai': katanya$
)ama"nya' &alaupun negara semakin ergerak ma*u' golongan muda perlu memikirkan etapa
sektor pertanian rakyat ini erpotensi seagai industri yang dinamik$
7Budaya ertani dan ermandi pelu" tidak men*adi amalan melalui kaeda" "idroponik dan ia
tidak se"arusnya dianggap seagai satu peker*aan yang terelakang$
7Kaeda" "idroponik tidak sa*a sesuai agi menanam pelagai *enis sayur#sayuran erdaun' tetapi
*uga amat memerangsangkan pertumu"an agi tanaman sayur#sayuran dari *enis yang
erua"': katanya yang erpengalaman lei" 1E ta"un dalam idang "idroponik$
Buktinya' katanya' melalui penyelidikan yang dilakukan di premisnya di BaHar 5ydin ?1 0am
5elaka Sentral di sini' "ampir kesemua *enis sayur#sayuran erua" mengeluarkan ua" yang
leat dan suur melalui kaeda" penanaman "idroponik itu$
7)anaman seperti petola' tomato' terung' timun' kacang pan*ang' endi' dan cili *uga didapati
serasi serta amat sesuai ditanam secara "idroponik
76ormulasi a*a cecair yang saya "asilkan sendiri *uga terukti dapat menyelesaikan masala"
*entik#*entik yang "idup dalam takungan dengan memela ikan yang akan memakan *entik#*entik
terseut': katanya$
)ama"nya' dia akan terus melakukan penyelidikan agi meningkatkan lagi "asil percuaan
menanam sayur#sayuran erua" secara "idroponik supaya teknologi terseut dapat
diperkenalkan secara meluas terutamanya kepada golongan suriruma"$
7Ini kerana untuk menanamnya tidakla" sesukar mana se"inggakan kanak#kanak pun ole"
melakukan kegiatan menanam menggunakan kaeda" @) itu': katanya$
0usteru' katanya' soal kesiukan tugas se"arian tidak ole" di*adikan alasan ole" sesiapapun
untuk men*au"i kegiatan erkeun mengikut kaeda" moden itu' terutama menanam sayur#
sayuran agi kegunaan sendiri$
7,engan teknik penanaman "idroponik' pada ila#ila masa' sama ada siang atau malam kita
ole" men*alankan kegiatan terseut mengikut kesesuaian masa masing#masing$
7Seseorang yang ingin menanam sayur# sayuran mengikut kaeda" moden ini "anya perlu
menyemai eni" sayur yang disukainya dalam set "idroponik': katanya$
)ama"nya' selepas ?E "ingga 1E "ari' mengikut *enis sayur yang ditanam' mereka ole"la"
menuai "asilnya untuk di*adikan "idangan sekeluarga dan dengan cara itu semua isi ruma" akan
mendapat ekalan sayur segar tanpa perlu lagi memelinya dari pasar$
Ini ukan sa*a men*imatkan perelan*aan dapur serta men*amin ekalan sayur yang ersi"' mala"
*uga memeri kepuasan kepada mereka yang menanam tanaman erkenaan$
PENANAMAN HIDROPONIK SECARA BESAR
BESARAN
Keaikan penanaman Hidroponik atau penanaman )ana"$
Hidroponik adala" erkeun tanpa tana"$ ,alam sistem "idroponik erkeun' tanaman yang
ditempatkan di media yang erkemang dan Hat tumu"an diserap langsung ke akar$
Keanyakkan orang terke*ut apaila meli"at tanaman yang tidak memerlukan tana" untuk "idup'
seenarnya tana" adala" media erkemang sangat tidak e+isien$ )anaman atas tana" yang
menguna anyak tenaga penumu"an akar untuk mencari air dan nutrien untuk "idup$ ,engan
memekalkan air dan nutrien dengan e+ekti+' "idroponik ole" mempercepatkan kadar
penumu"an se"ingga 2EO lagi cepat dari mengunakan tana"$
Berkeun tanpa tana" mena&arkan anyak keuntungan%
K Penguasaan penu" ter"adap pema*aan dan kadar nutrient untuk tanaman
K Bole" mengukur ta"ap PH dan nutrient dengan lei" tepat dan cepat
K Penurunan serangan serangga-penyakit dari tana"
K Pen*imatan ruangan penanaman yang ketara
K Pengurangan kos a*a dan penyiraman yang ketara
5an+aat "idroponik untuk alam sekitar
1! Pengurangan kos-pengunaan air yang anyak kerana pertanian secara "idroponik "anya
mengunakan 1E O dari *umla" pengunaan tanaman atas tana"$
?! Hidroponik *uga ole" mengunakan air yang tela" digunakan untuk penanaman selepas
penuaian'"anya perlu tama" air sekiranya kurang dan ole" mengurangkan kos pengeluaran
tanaman$
@! Pen*imatan pengunaan a*a yang amat ketara kerana tiada pemaHiran dan dalam masa sama
ia *uga tidak mencemarkan alam sekitar$pengunaan a*a "idroponik "anya mengunakan 1-1 dari
pengunaan a*a tana" dalam kadar pengeluaran yang sama$
1! Pen*imatan ruangan yang ketara kerana teknik "idroponik "anya mengunakan 1-2 dari
keluasan tana" yang diperlukan ole" tanaman atas tana" untuk pengeluaran "asil yang sama$
Setela" saya cerita keaikan'saya *uga perlu cerita kekurangan "idroponik pula$
Kekurangan "idroponik$
1! )eknik penanaman "idroponik apaila kita ingin mulakan adala" ma"al'tetapi semua itu ole"
diatasi sekiranya terdapat anyak pi"ak yang mengusa"a teknik penanaman "idroponik
'sekiranya anyak permintaan akan menyeakan "arga arangan "idroponik akan *au" lei"
mura"'kos yang ma"al adala" untuk permulaan sa"a*a'sekiranya tela" er*alan'kos
penyelenggaraan "idroponik adala" *au" lei" mura" dari penanaman atas tana"$
?! )eknik penanaman "idroponik *uga amat aru di malaysia *adi tidak anyak maklumat dan
cara penanaman "idroponik kita masi" perlu ela*ar'tetapi saya yakin sekiranya semakin ramai
yang terliat dalam idang ini akan anyak anyak ilmu yang akan kita perole"i dalam
menama" aik teknik penanaman "idroponik secara komersial$
0elas terukti anyak keaikan teknik penanaman "idroponik eranding penanaman atas
tana"'terpulang kepada kita untuk menilai keaikan teknik "idroponik$teknologi pertanian
"idroponik tela" anyak di guna pakai di negara ma*u'adaka" kita ingin ketingalan > *a&apanya
ada didalam diri masing masing$
SET HIDROPONIK KAMI

6=FF S8)
APAKAH S8) KAZZPONIC HI,9OPONIK ,O58S)IK ()ANPA PA5!
Set KAZZPONIC Hidroponik ,omestik merupakan peralatan yang ringkas dan muda" serta
mura" yang ole" digunakan ole" semua golongan$ Ia erupaya meng"asilkan sayuran
segar'ersi" dan eas dari sisa racun dengan "anya diletakkan di eranda-alkoni'
kakilima-corridor'porc" dan patio ruma" anda$ Set ini sesuai untuk mereka yang ketiadaan tana"
untuk ercucuk tanam seperti dika&asan ruma" teres' ruma" pangsa'
pangsapuri-apartment-kondominium dan menggunakan larutan a*a "idroponik sa"a*a$
APAKAH K8F8BIHAN S8) KAZZ PONIC HI,9OPONIK ,O58S)IK>
Set ini cukup muda" untuk digunakan dan disamping itu ia tidak menggunakan pam elektrik'
mura" praktikal' ole" menanam sayuran disepan*ang ta"un (tanpa musim!' tidak perlu
penyiraman dan tidak perlu merumput$ .ang musta"ak adala" ia eas dari semuran racun
serangga$ Anda akan menikmati sayuran segar dan ersi" dari sisa racun$
BOF8HKAH SIS)85 KAZZPONIC INI ,I0A,IKAN S8BA<AI HOBI>
.a$/ Ini terukti dari samutan orang ramai terutama &arga kota dan mereka yang tidak
mempunyai ruang tana"-ka&asan untuk ercucuk tanam$ )ama"an pula penanaman dengan cara
ini tidak memerlukan kema"iran dan pengeta"uan yang tinggi didalam idang pertanian$
BOF8HKAH P8NANA5AN CA9A KAZZPONIC HI,9OPONIK ,O58S)IK ,I0A,IKAN
FAN,SKAP>
.a$/ 0ika anda memiliki 1 atau 2 set "idroponik domestik diruma" dan disusun disepan*ang
corridor ruma" anda' ia ole" men*adi seola"#ola" sepeti 3unga#ungaan4$ Anda dan *iran#*iran
anda akan terpesona dengan sayur#sayuran anda yang suur dan segar meng"i*au disekitar ruma"
anda$ )ama"an pula keadaannya yang ersi" dan segar$
BA<AI5ANA SIS)85 INI ,APA) 58N<HASIFKAN SA.=9#SA.=9AN =N)=K
K8<=NAAN S8N,I9I>
0angkamasa peng"asilan satu#satu *enis tanaman sayuran adala" lei" kurang 1 minggu$ ,engan
penanaman erperingkat umpamanya 1 set "idroponik domestik seminggu dan diuat 1 minggu
erturut#turut' anda akan dapat menikmati sayuran setiap "ari tanpa perlu lagi pergi ke pasar$ Ini
tentu sekali dapat men*imatkan atau mengurangkan perelan*aan "arian anda$
APAKAH KAN,=N<AN BA0A .AN< )89,APA) ,AFA5 SIS)85 KAZZPONIC INI>
Kandungan a*a "idroponik untuk pemakanan pokok mengandungi unsur#unsur 5akro seperti
Nitrogen' Pas+urus' Kalium' Kalsium dan Sul+ur$ ,an *uga unsur# unsur 5ikro seperti 6erum'
5angganan' Zink' Kuprum' Boron dan 5olydenum$
BOF8HKAH SIS)85 KAZZPONIC INI ,I0A,IKAN AFA) BAN)=AN 58N<A0A9>
.a/$ Keelakangan ini keanyakan sekola" tela" menggunakan sistem ini didalam matapela*aran
Kema"iran Hidup$
,AN SIS)85 KAZZPONIC 0=<A 585B8NA9KAN AN,A 5858FIHA9A ANAK IKAN
,I ,AFA5 B8KAS )AK=N<AN K89ANA BA0A .AN< ,I <=NAKAN A,AFAH
,I9=5=S KHAS OF8H PIHAK KA5I ,AN )I,AK 585BAHA.AKAN K8HI,=PAN$
(AN,A ,I<AFAKKAN =N)=K 5858FIHA9A ANAK IKAN ,I,AFA5 B8KAS
)AK=N<AN S=PA.A P85BIAKAN N.A5=K BOF8H ,IHAFAN<!
!ENIS TANAMAN MEN""$NAKAN KAEDAH HIDROPONIK
TANAMAN !ENIS SA#$R%SA#$RAN DAN HERBA
1.Sawi
2.Kailan
3.Bayam hijau
4.Bayam merah
5.Salad
6.Kangkung
7.Daun kesum
8.Misai kuing
!."augeh
1#.Daun $awang
11.Daun Saderi
12.Kuai
13.%ekur manis
14.&udina
15.Selasih
TANAMAN JENIS BUAH DAN KEKACANG
1.Ken'ang
2."(ma'(
3.)($ak merah
4.)($ak *u'ih
5."imun
6.Kaang Bendi
7.K($is $unga
8.%ili
!.Kaang $unis
1#.Kaang *anjang
11."erung
12."em$ikai
13.&isang Berangan
14.+(ssele
15.Kaang $('(r
16.&e'(la
17.&eria
TANAMAN JENIS HIASAN DAN BUNGA-BUNGAAN
1.Mawar
2.Kekwa
3.%arna'i(n
4.&uding
5.Mela'i
6.Bunga )ili
7.Bunga raya
TANAMAN ATAS TANAH MENGGUNAKAN BAJA CECAIR KAZZ
TANAMAN UNTUK KOMERSIL
1.&adi
2.,agung
3.-andum
4.Kela*a Sawi'
5.&(k(k Mangga
6.-e'ah
7.Durian
8.&(k(k D(k(ng
!.&(k(k %em*edak
1#.)angsa'
11.Manggis
12.+am$u'an
13..nggur
14.%eri
15.Belim$ing
16./*al
17.Buah 0aga
18."em$akau
TANAMAN BUAH-BUAHAN
1. 0enas
2. &isang
3. Durian $elanda
4. ,am$u air
5. Be'ik
6. Belim$ing
TANAMAN JANGKA PENDEK
1. %ili
2. Sawi
3. Salad
4. Kaang $endi
5. "erung
6. "imun
7. &e'(la
8. Ku$is $unga
!. Kangkung
TANAMAN UNTUK HIDROKULTUR
1.)idah jin
2.Keladi
3.&egaga
4.Kak'us
5.)idah $uaya
6.&uding
7.Bunga lili
8.Bunga Mela'i
!.Bunga .nggerik
1#.Bunga ma'ahari
11..1(ad(
12.Bunga +aya
13.2rkids
APA I)= HI,9OK=F)=9>
Hidrokultur (kadang#kala dipanggil udidaya "idroponik atau udaya kultur! ia adala" sistem
penanaman tanpa menggunakan tana" tetapi memole"kan pokok tanaman "idup di dalam air$
Ianya iasanya digunakan untuk tanaman di dalam ruma" atau di pe*aat$ Hidrokultur amat
muda"n di*aga eranding dengan tanaman yang ditanam di atas tana"$ Pada masa yang sama'
ianya memeri *aminan kesi"atan udara yang lei" aik di samping kecantikan di dalam
ka&asan tertutup$ Ini adala" kerana penanaman "idrokultur memeri kelei"an kepada
tumesaran tanaman$
Perkataan "idrokultur adala" meliputi kepada "idroponik seperti yang diamalkan untuk tanaman
"iasan yang lain$ ,i negara eropa"' kaeda" ini tela" digunakan secara meluas$ Ianya *uga
dikenali seagai sistem "idroponik pasi+$ )anaman tropika ole" memesar dengan aik dalam
sistem ini termasuk *uga tanaman yang lain$ ,alam sistem "idrokultur' tanaman menun*ukkan
tumesaran daripada air dan garam mineral yang terdapat dalam air seagai asas untuk
tumesaran$
)AH=KAH AN,A>>>
S)A)IS)IK 58N=N0=KKAN K8BAN.AKKAN KI)A 58N<HABISKAN 5ASA ??0A5
S8HA9I ,I KAJASAN )89)=)=P(,AFA5 BAN<=NAN!
Kita meng"aiskan masa di ka&asan tertutup iaitu%
C *am eker*a
B *am di ruma"
B *am di tempat tidur
Statistik Ini 5enun*ukkan Betapa Pentingnya kesi"atan udara ,i Ka&asan )ertutup =ntuk
0aminan Kesi"atan .ang Fei" Baik$
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
58N<APA HI,9OK=F)=9 P8N)IN<>
)AH=KAH AN,A>
Berdasarkan ka*ian NASA' Keanyakkan angunan sekarang menyumang kepada sindrom
angunan sakit (sick uilding syndrome!
Kajian yang dilakukan (leh 0.S. ini menunjukkan $ahawa ke$anyakkan $angunan sekarang
ini menyum$ang ke arah $angunan saki' yang dise$a$kan (leh *(k(k *las'ik3 $arangan elek'rik3
dan elek'r(nik kerana ianya mengeluarkan $ahan kimia se*er'i 4(rmaldehyde3 ar$(n di(5ide.
6ni akan mem$eri kesan $uruk ke*ada kesiha'an manusia.
,O .O= KNOJ>>
)anaman "idrokultur meningkatkan kualiti udara di dalam ruma" anda$ Analisis yang dilakukan
dari uniGersiti dan NASA menun*ukkan a"a&a udara di dalam ilik @E meter persegi ole"
diersi"kan dengan @#A pokok "idrokultur seagai pemersi" udara semula*adi (1#? pokok untuk
ilik ersaiH 1EE kaki$
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
585=FAKAN HI,9OK=F)=9>
Ianya sangat muda"' cuma sediakan peralatan#peralatan erikut%#
1$ Pokok Hidrokultur
Semua *enis tanaman adala" sesuai untuk "idrokultur$ )etapi tanaman yang paling sesuai adala"
tanaman "iasan atau tanaman tropikal atau yang iasa dipanggil tanaman "i*au$ Conto"nya
aglaonema' die++enac"ia' pot"os' p"ilodendron dan seagainya$ (Source%
"ttp%--&aterroots$com-t"eplants$"tm!
?$ Balang kaca
Balang kaca "arusla" sesuai dengan tanaman yang anda akan letakkan dalam alang kaca
terseut$
@$ Ba*a cecair
Ba*a cecair adala" yang terpenting dalam senarai ini kerana a*a cecair memantu tumesaran
akar dan pokok "idrokultur itu di dalam air$ ,i samping itu' ianya menyediakan nutrien penting
kepada tanaman terseut$
Bagaimana memulakan penanaman dengan "idrokultur>
1$ Ali"kan tanaman dari pasu$
?$ Ber"ati#"ati memuang tana" daripada akar tanaman terseut$ Basu" akar se"ingga ersi"$
@$ Fetakkan pokok terseut di dalam alang kaca$ 0ika pokok tidak dapat erdiri dengan stail'
letakkan atu kecil di dalam alang kaca$
1$ Sediakan a*a cecair$ Cuma tama"kan ? liter air dengan satu penutup penu" a*a cecair
<reen8den 1?2ml-2EEml
2$ 5asukkan ancu"an a*a cecair itu ke dalam alang kaca dan masukkan pokok "idrokultur
pili"an anda di dalamnya$ Pastikan akar tidak terendam sepenu"nya untuk memuda"kan akar
erna+as dengan aik$
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
Cuala" Ba*a Cecair <reen8den kami dan mulakan "idrokultur anda sekarang/
951E$EE 95?E$EE
Berminat> Huungi pe*aat Hp% E1@#AEE?C1? (Cik Ann! untuk memuat tempa"an dan
pertanyaan atau email ke kaHHponikPya"oo$com
Cara Penanaman Hidroponik
1$ )uangkan ?E liter air ke dalam takung "idroponik (paras air kira#kira 1 inci dari atas takung!
?$ )utup takung dengan penutup polisterin
@$ Potong Benang media dan gumpalkan (li"at gamar! dan masukkan ke dalam setiap akul
media dan tarik untuk memuat sumu(li"at gamar!$ Pastikan luang akul media tertutup
sepenu"nya (li"at gamar!$
1$ 9endam kesemua akul media di dalam air paip (li"at gamar!$ Kemudian letakkan kelapan#
lapan akul media pada luang polisterin$
2$ Semaikan tiga i*i eni" ke dalam tiap#tiap akul media$ Ole" kerana *angka masa matang
adala" erlainan' "anya satu *enis eni" agi setiap takung$
A$ Pada "ari ke#B' cautkan satu daripada eni" yang tela" ercama" dan iarkan dua tumu"an
agi setiap akul$
B$ Pada "ari ke#1' 5asukkan air ke dalam ekas dengan kira#kira ?E ca&an penyukat
C$ Keluarkan semua a*a dan a*a cecair dan masukkan ke dalam satu ekas
D$ <aulkan kesemua a*a dan air se"ingga rata
1E$ 5asukkan ? ca&an a*a cecair terseut ke dalam setiap takung "idroponik
11$ <aulkan ancu"an air a*a "idroponik di dalam takung "idroponik
1?$ )utup aki ancu"an a*a "idroponik dan simpan di tempat yang tertutup untuk kegunaan
seterusnya$
K Ba*a Hidroponik ole" digunakan untuk 1E kali tanaman' cukup untuk 1E takung "idroponik$