Anda di halaman 1dari 6

LAPORAN PERLAKSANAAN KAWASAN ANGKAT DI

SK PENDIDIKAN KHAS KUANTAN


Jangkamasa : Januari Jun 2014
Tempat : Bilik belajar aspuri SK Pendidikan Khas Kuantan
Ahli kumpulan : 1 !ntan Shahele Binti Abu Seman
2 "urul Akma Binti Abd #ani
$ %&hd !mran Bin 'ussin
PENGENALAN
(ntuk melaksanakan pr&gram ka)asan angkat sempena dengan Bina !nsan
*uru +asa $ ini, kami telah memilih Bilik Belajar Asrama Puteri SKPK Kuantan untuk
dijadikan ka)asan angkat kami- Kami telah memperuntukkan masa selama . bulan
iaitu dari Januari hingga Jun 2014 untuk melaksanakan pr&gram ka)asan angkat di
Bilik Belajar Asrama Puteri SKPK Kuantan-
Pihak sek&lah melalui Ja)atankuasa telah meran/ang untuk menganjurkan satu
akti0iti g&t&ng1r&2&ng membersihkan sekitar ka)asan bilik belajar Aspuri Sek&lah
Kebangsaan Pendidikan Khas Kuantan 2ang melibatkan murid1murid asrama bagi
memenuhi matlamat 2ang telah diterapkan &leh Kementerian Pelajaran %ala2sia-
Akti0iti ini diharapkan dapat memberikan pendedahan dan amalan kepada pelajar
tentang betapa pentingn2a menjaga kebersihan dan ke/eriaan sek&lah- 3i samping itu,
akti0iti ini akan memb&lehkan pelajar menerapkan nilai1nilai murni dalam diri mereka-
Antara akti0iti 2ang dirangka akan dilaksanakan meliputi aspek pembersihan
ka)asan l&ngkang, ka)asan pengumpulan sampah, ke/eriaan di sekitar ka)asan bilik
belajar Aspuri Sek&lah Kebangsaan Pendidikan Khas Kuantan- Adalah menjadi
harapan agar para pelajar dan guru1guru SK Pendidikan Khas Kuantan akan
memper&leh man+aat daripada akti0iti ini dan seterusn2a memenuhi serta men/apai
matlamat $K-
Akti0iti ke/eriaan ini adalah salah satu akti0iti 2ang telah diran/ang untuk
menambahbaik persekitaran dan membantu dalam memberikan keselesaan kepada
pelajar 2ang tinggal di asrama amn2a dan pelajar aspuri khususn2a- Persekitaran 2ang
bersih dan k&ndusi+ akan memberikan keselesaan kepada semua pelajar aspuri dalam
menjalankan rutin harian- 4leh 2ang demikian kami merasakan baha)a akti0iti
ke/eriaan 2ang dijalankan dapat memberikan keselesaan 2ang &ptimum kepada
penghuni di asrama puteri-
OBJEKTIF
1- %e)ujudkan iklim 2ang k&ndusi+ serta identiti sek&lah sebagai institusi 2ang
bersih, indah, selamat dan /eria-
2- %elaksanakan amalan kebersihan bagi men/apai kepuasan 2ang maksimum-
$- %e)ujudkan dan meningkatkan semangat kerjasama 2ang padu antara pelajar,
dengan pendidik dalam melaksanakan akti0iti 2ang berkaitan dengan
penglibatan semua pihak dalam pr&gram kebersihan sek&lah-
4- %eningkatkan keprihatinan dan k&mitmen )arga sek&lah terhadap kebersihan,
keindahan dan ke/eriaan serta menghargai kemudahan 2ang telah
disediakan-
5- %enggembleng tenaga dan idea 2ang bersepadu dalam merealisasikan
keberkesanan akti0iti-
LAPORAN AKTIVITI
Pada hari pertama memulakan pr&gram Ka)asan angkat di Bilik Belajar Asrama
Puteri SKPK Kuantan, kami telah memperuntukkan masa selama $ jam iaitu bermula
dari jam 2-00 petang hingga 5-00 petang selepas tamat )aktu persek&lahan- Akti0iti
2ang dilakukan pada hari ini han2alah perjumpaan bersama dengan guru besar SKPK
Kuantan iaitu Puan Kamariah Bt %&hd 6us&+ untuk mengadakan perbin/angan
mengenai tujuan pr&gram ka)asan angkat 2ang akan dilaksanakan- Pada hari ini juga
kami telah berjumpa dengan ketua )arden asrama SKPK Kuantan iaitu 7n/ik
%uhammad Tarmi8i Bin %usa untuk menerangkan tentang pr&gram ka)asan angkat
2ang akan kami laksanakan di asrama puteri- Kami telah diberi penerangan serba
sedikit tentang latar belakang dan maklumat berkaitan dengan asrama putera dan
puteri di SKPK Kuantan &leh 7n/ik %uhammad Tarmi8i- Setelah mengadakan
perbin/angan, kami diminta untuk melakukan akti0iti ke/eriaan dan melukis mural di
salah satu bilik belajar 2ang terdapat di asrama puteri SKPK Kuantan &leh 7n Tarmi8i-
Kami diminta untuk melukis mural adalah disebabkan kerana bilik belajar di asrama
puteri agak k&s&ng dan tiada sebarang lukisan mural di dinding bilik ini- 3isamping
untuk men/eriakan dinding bilik ini, tujuan utama melukis mural juga adalah untuk
memupuk m&ti0asi pelajar1pelajar pendidikan khas di SKPK Kuantan untuk bersama1
sama dengan kami melukis mural-
Setelah selesai mengadakan perbin/angan dengan ketua )arden, kami telah
mela)at ka)asan persekitaran asrama puteri SKPK Kuantan dan bersuai kenal dengan
penghuni1penghuni asrama puteri 2ang tinggal di sini- Kami menamatkan sesi pada hari
ini pada jam 5-00 petang-
Akti0iti ke/eriaan melukis mural telah dimulakan pada bulan Januari 2014
dengan melibatkan kesemua ahli kumpulan kami iaitu seramai $ &rang- %asa 2ang
kami peruntukkan untuk melukis mural ialah selama satu bulan- Sebelum melakukan
akti0iti melukis mural, kami membuat keputusan untuk mengemas dahulu bilik belajar di
asrama puteri SKPK Kuantan kerana kami mendapati bilik belajar agak berhabuk serta
bersa)ang- Barang1barang 2ang terdapat di dalam bilik belajar juga tidak tersusun
dengan rapi dan kemas- Akti0iti mengemas bilik belajar dimulakan dengan
mengeluarkan semua barang 2ang terdapat di bilik belajar- Setelah bilik belajar di
k&s&ngkan, kami mula membersihkan habuk dan sa)ang di bilik belajar tersebut-
Setelah dibersihkan, kami men2usun semua peralatan mengikut kumpulan dan disusun
mengikut sai8 agar kelihatan kemas dan mudah untuk diambil apabila diperlukan- Kerja1
kerja men2usun dan mengemas bilik belajar tidak dapat disiapkan dalam masa satu
hari dan kami bersepakat untuk men2ambung semula pada hari 2ang berikutn2a kerana
ian2a memakan masa 2ang lama-
Setelah selesai mengemas bilik belajar, kami memulakan akti0iti melukis mural di
sudut dinding bilik belajar 2ang k&s&ng- Kami telah membuat lukisan dra+t dan
mengadakan perbin/angan dengan pihak )arden asrama puteri bagi meminta
/adangan dan membuat pembetulan sebelum lukisan itu dilukis- Alhamdulillah lukisan
dra+t 2ang kami buat telah dipersetujui &leh pihak )arden asrama SKPK Kuantan-
9ukisan dra+t tadi kami telah terjemahkann2a di sudut dinding 2ang telah kami pilih-
Pada hari ini kami tidak melibatkan pen2ertaan pelajar1pelajar asrama puteri kerana
akti0iti pada hari ini han2alah pr&ses melukis dra+t mural di dinding- Pada hari ini kami
han2a melakukan akti0iti lukisan mural di dinding dan mengemas bilik st&r- 9ukisan
mural di dinding tidak mampu disiapkan dalam masa satu hari dan akan akan
disambung pada hari berikutn2a- Pr&ses me)arna mural juga akan dilaksanakan pada
hari 2ang seterusn2a- Akti0iti me)arna mural ini akan melibatkan pen2ertaan penghuni1
penghuni di Asrama Puteri SKPK Kuantan- Semua akti0iti 2ang dijalankan berjalan
dengan lan/ar dan semua akti0iti 2ang tidak dapat disiapkan akan disambung pada hari
2ang berikutn2a-
Akti0iti ke/eriaan dan melukis mural di bilik belajar asrama puteri diteruskan
pada hari seterusn2a- Kami men2ambung semula tugasan 2ang belum selesai
dilaksanakan pada hari sebelumn2a- Kami men2iapkan tugasan seperti melukis mural
dan mengemas bilik belajar- Alhamdulillah kami dapat men2iapkan kerja1kerja
men2usun dan mengemas bilik belajar dengan bantuan )arden dan penghuni1penghuni
asrama puteri- Setelah selesai mengemas bilik belajar, kami men2ambung semula
kerja1kerja melukis mural di dinding bilik belajar- Akti0iti melukis mural di dinding bilik
belajar asrama puteri Berja2a disiapkan dalam masa : hari- Sebelum men2ambung
dengan akti0iti me)arna mural mengambil masa untuk berehat selama sebulan-
Setelah menghabiskan masa rehat selama sebulan, akti0iti me)arna
mural bermula- Akti0iti me)arna mural ini telah disertai &leh penghuni1penghuni asrama
puteri di SKPK Kuantan- Pada pengamatan kami, )alaupun kanak1kanak 4K(
bermasalah pendengaran ini mempun2ai ke/a/atan namun mereka tetap bersemangat
untuk /uba me)arna mural bersama kami- Selain itu, kami juga mendapati terdapat
beberapa &rang penghuni asrama puteri 2ang mempun2ai bakat dalam bidang seni-
Bakat mereka ini mungkin b&leh diketengahkan bagi menjamin masa depan mereka
kelak- %ereka juga kelihatan gembira apabila men2ertai akti0iti 2ang dianjurkan &leh
kami- Akti0iti membuat ke/eriaan dan melukis mural di bilik belajar asrama puteri SKPK
Kuantan Berja2a disudahkan pada bulan %ei 2014-
KELEBIHAN
Terdapat ban2ak kelebihan dalam melakukan akti0iti ke/eriaan dan melukis
mural di bilik belajar asrama puteri SKPK Kuantan ini- Antara kelebihann2a ialah seperti
kerjasama 2ang diberikan &leh ahli kumpulan dalam menjalankan tugasan 2ang telah
diberikan sangat baik- Sesuatu akti0iti dapat berjalan lan/ar apabila mendapat
kerjasama daripada semua pihak- Akti0iti ke/eriaan melukis mural 2ang telah diran/ang
telah men/apai &bjekti+ 2ang telah ditetapkan-
Selain itu, dengan adan2a akti0iti ke/eriaan dan melukis mural ini, kami dapat
mengeratkan hubungan silaturrahim antara pelajar PP* dengan )arden asrama dan
penghuni1penghuni asrama puteri SKPK Kuantan Kuantan- %alahan dengan adan2a
akti0iti seperti ini, kami dapat membina perhubungan 2ang lebih baik dengan pihak lain-
Kemahiran berhubung ini memerlukan pengalaman dan perlukan latihan- 4leh itu,
melalui akti0iti seperti ini kami telah membina hubungan dengan pihak luar bagi
menja2akan pr&gram ini kerana kami ban2ak bertan2akan pendapat dan bimbingan
daripada pihak 2ang lebih ari+ dan berpengetahuan dalam bidang ini-
%elalui akti0iti ke/eriaan dan melukis mural ini dapat men/eriakan lagi bilik
belajar dan men/antikkan lagi dinding di bilik belajar asrama puteri- Bilik belajar 2ang
/antik dan /eria dapat memberikan tarikan untuk penghuni di asrama puteri untuk terus
menggunakan bilik belajar sebagai tempat untuk mereka belajar dan mengulangkaji
pelajaran- 3i samping itu, mereka juga dapat belajar dan berada di dalam keadaan
2ang /eria dan k&ndusi+- Bilik belajar 2ang /eria akan memberikan stigma kepada
semua penghuni asrama puteri baha)a bilik belajar bukanlah satu tempat 2ang tidak
/eria dan k&t&r-
KELEMAHAN
Akti0iti ke/eriaan dan melukis mural 2ang telah dijalankan ini turut mempun2ai
kelemahan- Beberapa kelemahan 2ang telah dikenalpasti ialah masa 2ang
diperuntukkan agak terhad- Akti0iti ke/eriaan dan membuat mural perlu diselesaikan
dalam temp&h . bulan- !ni berlaku disebabkan &leh peruntukan masa untuk pr&gram ini
ialah selama . bulan 2ang mana pada asalan2a diperuntukkan selama ; bulan-
Kekangan masa ini juga disebabkan &leh bebanan kerja 2ang ditanggung &leh kami di
sek&lah dan juga dalam masa 2ang sama kami perlu men2elesaikan kerja kursus 2ang
lain- "amun begitu, masalah kekangan masa dapat diatasi dengan baik &leh kami dan
kami Berja2a men/eriakan bilik belajar dan men2iapkan mural dalam masa 2ang
ditetapkan )alaupun menghadapi beberapa kesulitan 2ang tidak dapat dielakkan-
Seterusn2a kelemahan 2ang berlaku ialah kurangn2a kakitangan 2ang
diperlukan dalam melakukan akti0iti membuat mural ini- Perkara seperti ini berlaku
kerana kumpulan kami han2a disertai &leh $ &rang pelajar PP* sahaja- 4leh itu,
keperluan untuk melakukan sesuatu akti0iti mengambil masa 2ang agak lama untuk
disiapkan-
Kelemahan 2ang seterusn2a ialah ban2ak kerja dilakukan di dalam satu masa-
!ni men2ebabkan kami kurang memberikan +&kus terhadap sesuatu pekerjaan- Sebagai
/&nt&h sepatutn2a kami memulakan akti0iti melukis mural lebih a)al, namun kami
membuat keputusan untuk membersihkan dan mengemas bilik belajar terlebih dahulu
sebelum membuat mural- Perkara ini men2ebabkan pr&ses membuat mural terbantut
dan melambatkan akti0iti membuat mural- <alaubagaimanapun semua ini dapat diatasi
dengan baik &leh kami dan semua ahli kumpulan dapat memberikan kerjasama 2ang
baik dan k&mitmen 2ang tinggi dalam menja2akan akti0iti ke/eriaan dan membuat
mural ini-
PEMBAHAGIAN TUGASAN
KEWANGAN
Semasa pr&gram dijalankan, perbelanjaan telah dikeluarkan untuk membeli
peralatan 2ang diperlukan seperti berus lukisan, /at plaka, /at bun/h&, /at dinding dan
keperluan lain 2ang berkaitan-