Anda di halaman 1dari 13

KPR 5063 : Kajian Tindakan Dalam Pendidikan Kumpulan D

DPLI09
1.0 TAJUK KAJIAN
Satu Kaedah Meningkatkan Minat Murid Darjah 4 terhadap Mata Pelajaran
Matematik.
2.0 NAMA PENYELIDIK
1. Zulimah Binti Mukid
2. Noor Faizaliza Binti Mokhtar
. Su Mou !ang
4. "mir "zro# Bin "$dul "ziz
3.0 PENGENALAN
Pengajaran dan pem$elajaran matematik telah mengalami peru$ahan ketara
$ukan #ahaja meli$atkan peru$ahan #ukatan $ahkan dari #egi pendekatann%a.
Kurikulum Ber#epadu Sekolah &endah %ang di#emak #emula oleh Kementerian
Pendidikan Mala%#ia pada tahun 2''' telah mem$eri penekanan terhadap a#pek
pendekatan pengajaran dan pem$elajaran. (ni adalah dalam u#aha untuk me)ujudkan
pem$elajaran $erke#an dan pengua#aan pemahaman kon#ep matematik di kalangan
murid.
Murid perlu di$a)a keluar dari kepompong pemikiran %ang #empit terhadap
matematik kepada $entuk %ang le$ih praktikal dan analitik %ang memerlukan
pemahaman kon#ep. Dalam u#aha ke arah itu* murid perlu dikaji $ukan #ekadar tentang
+ara mereka $elajar dan menja)a$ #oalan $ahkan perlu mendalami +ara mereka $er,ikir
#erta $erinterak#i dalam memahami #e#uatu kon#ep matematik. Seperti kata -ood
.1/001* 2Satu3#atun%a +ara untuk mengelakkan dari ter$entukn%a #alah ,aham kon#ep
adalah melalui per$in+angan dan interak#i. Suatu ma#alah %ang dikong#i dalam
per$in+angan matematik* $oleh men%ele#aikan #uatu ma#alah4.
Menurut Bigg# .1//'1* per$ezaan ini $erlaku kerana pro#e# pem$elajaran
meli$atkan teknik %ang komplek#* #trategi dan pendekatan %ang mana di arah oleh nilai
dan #ikap %ang rele5an. 6lemen3elemen %ang terdapat dalam pro#e# $elajar
merangkumi moti,* matlamat* #um$er* kekangan* maklumat kema#kini* ke$olehan*
#trategi pemantauan dan 7,inali#ing8. Ke#emua elemen ini memaparkan #atu jaringan
kerja %ang komplek# %ang mana ia akan mem$a)a kepada pendekatan pem$elajaran
1
KPR 5063 : Kajian Tindakan Dalam Pendidikan Kumpulan D
DPLI09
%ang $er$eza $agi indi5idu. Sua#ana pengajaran %ang #i#tematik dan harmoni juga
merupakan #alah #atu ,aktor penting %ang men%um$ang kepada keja%aan pengajaran
dan pem$elajaran. (ni dapat mem$antu murid meningkatkan pen+apaian dalam
matematik.
Dalam kontek# ini* Bigg# mengu#ulkan tiga jeni# pendekatan %ang dapat dirujuk
#e$agai pendekatan permukaan* pendekatan dalaman dan pendekatan men+apai.
Pendekatan permukaan adalah dari moti5a#i luaran dan pendekatan ini menggalakkan
murid $elajar #e+ara mekanikal mele$ihi $elajar untuk pemahaman. Pendekatan
dalaman digunakan apa$ila #e#eorang murid adalah dimoti5a#ikan #e+ara dalaman dan
gemar menggunakan #trategi untuk memak#imumkan pemahaman. Pendekatan
men+apai pula didorong oleh moti, untuk men+apai keja%aan dan penggalakan
penggunaan #trategi %ang dapat meningkatkan kemahiran $elajar %ang e,ekti, .Maznah
et all* 1//01.
4.0 LATAR BELAKANG KAJIAN
Kita #entia#a mendengar aduan murid3murid #ekolah rendah dan menengah
$aha)a matematik adalah mata pelajaran %ang #u#ah. 9am$ahan pula* ada %ang
$erkata $aha)a matematik adalah mata pelajaran %ang mem$o#ankan. Mengapakah
keadaan demikian terjadi:
Salah #atu ,aktan%a adalah #alah ,aham tentang +ara3+ara $agaimana murid3
murid di #ekolah rendah dan menengah mempelajari matematik. Se$agai +ontoh* pada
ma#a dahulu apa$ila mengajar opera#i dara$ di #ekolah rendah* guru +uma menuli# #i,ir
dara$ pada papan tuli# dan murid men%alinn%a kedalam $uku latihan. Kemudian* murid3
murid mengha,azn%a dan meluahkan #emuan%a tanpa $er,ikir lang#ung apa$ila di#oal
oleh guru.
Selain itu* mereka juga di$eri $an%ak latihan kira3mengira dalam topik
$erkenaan. "ki$atn%a* murid3murid memang mahir dalam kira3mengira opera#i dara$
tetapi tidak mengerti apa %ang dilakukann%a. ;leh #e$a$ matematik merupakan mata
pelajaran %ang $ertim$un dan memerlukan ke,ahaman pada pelajaran %ang diajar
dahulu #e$elum mempelajari topik $aru dimulakan* pem$elajaran matematik akan
2
KPR 5063 : Kajian Tindakan Dalam Pendidikan Kumpulan D
DPLI09
$ertam$ah #u#ah kepada murid3murid apa$ila umur mereka meningkat #ehingga
kehilangan minat terhadap mata pelajaran itu* aki$at kurang ,aham pada peringkat a)al.
Se$agai #eorang guru matematik %ang $erke#an dan pendidik matematik %ang
pakar* maka )ajar $agi kita mengetahui perkem$angan kogniti, murid3murid dan +ara3
+ara $agaimana mereka memahami kon#ep matematik #upa%a pengajaran kita le$ih
$erke#an. Dengan mengetahui perkem$angan kogniti, kanak3kanak* pendidik3pendidik
matematik dapat memper$aiki kurikulum matematik lagi dengan mema#ukkan topik3
topik matematik %ang #e#uai dengan ke$olehan kogniti, dan p#ikologi murid dalam mata
pelajaran matematik.
5.0 PENYATAAN MASALAH
Di Mala%#ia* kajian %ang di$uat oleh !emaah Nazir (n#titu#i Pendidikan .!N(P1
mengenai pengajaran dan pengua#aan ,akta a#a# Matematik di kalangan <=/ orang
murid 9ahun #ekolah3#ekolah ke$ang#aan di 120 #ekolah di #eluruh negara pada
tahun 1//4 menunjukkan $aha)a pada ke#eluruhann%a pre#ta#i murid menja)a$
#e+ara #pontan $agi #emua opera#i $elum men+apai tahap %ang diharapkan iaitu >' ?
ke ata# daripada jumlah $ilangan #oalan .!N(P* 1//=1. Keadaan ini telah mendorong
kepada keperluan untuk mem$entuk #uatu #trategi penilaian dan pemulihan %ang dapat
mengata#i ma#alah akademik %ang dialami oleh murid.
Murid3murid %ang mengalami ke#ukaran dalam memahami kon#ep dan
kemahiran matematik perlu dikenalpa#ti $idang kelemahan mereka #ea)al %ang
mungkin. Dengan mem$uat diagno#tik pada peringkat a)al* program3program
pemulihan %ang $er#e#uaian dapat dilakukan #e$elum mereka melangkah ke tahap
matematik %ang le$ih tinggi lagi. Program pemulihan ini haru# dimulakan apa$ila
kelemahan3kelemahan a#a# dikenalpa#ti agar pem$elajaran Matematik dapat $ermula
daripada kekuatan %ang ada pada murid %ang $erma#alah itu. !ika murid3murid
mengalami ma#alah pem$elajaran dalam Matematik tidak di$antu dan tidak di$eri
$im$ingan %ang #e)ajarn%a dari a)al lagi mereka dikhuatiri akan menghadapi

KPR 5063 : Kajian Tindakan Dalam Pendidikan Kumpulan D


DPLI09
kegagalan %ang $erteru#an. Pada akhirn%a* murid3murid ini akan kehilangan moti5a#i
untuk $elajar Matematik dan #eteru#n%a mem$en+i dan melupakan mata pelajaran ini.
9erdapat pel$agai #e$a$ %ang men%e$a$kan murid3murid $erma#alah dalam
menja)a$ #oalan Matematik terutama #ekali $ahagian pen%ele#aian ma#alah. (ni
kerana ke$an%akan dari mereka lemah dalam pen%u#unan a%at terutama #ekali apa$ila
mata pelajaran Matematik diajar dalam Baha#a (nggeri#. Baretta3@orton .1//>1 juga
menega#kan $aha)a keadaan ini $erlaku kerana pen%ele#aian ma#alah $er+erita
memerlukan tahap pemikiran %ang tinggi. Selain itu juga* ia memerlukan ke,ahaman
tek# dan arahan #erta pro#e# mengira. Sekiran%a murid3murid dapat mengata#i ma#alah
ter#e$ut* lazimn%a kegagalan mereka dalam men%ele#aikan ma#alah $er+erita
di#e$a$kan oleh ke+uaian atau ke#ilapan dalam pen%u#unan data atau langkah
mengira.

Kajian ini dijalankan untuk mengkaji peningkatan minat murid darjah 4 terhadap
mata pelajaran Matematik KBS&. Pemerhatian tingkah laku murid menghadapi pro#e#
pengajaran dan pem$elajaran Matematik kelihatan tidak men%eronokkan*
mengharapkan #emua ja)apan dari per#oalan akti5iti di$eri oleh guru. Auru dan murid
menjalani pro#e# pengajaran dan pem$elajaran #eperti dalam keadaan terkongkong
dengan tek#. Peran+angan kajian tindakan di,oku#kan $agi meningkatkan minat murid
kepada mata pelajaran Matematik dengan menjalankan akti5iti 2Kad (nterakti,
Bernom$or4.
4
KPR 5063 : Kajian Tindakan Dalam Pendidikan Kumpulan D
DPLI09
6.0 OBJEKTIF KAJIAN
=.1 ;$jekti, Bmum
Kajian ini $ertujuan untuk meningkatkan minat pelajar darjah 4 terhadap
mata pelajaran Matematik.
=.2 ;$jekti, Khu#u#
i. Penggunaan Kad (nterakti, dapat menarik minat murid terhadap
mata pelajaran Matematik dengan le$ih $erke#an.
ii. Murid dapat memahami dan meningkatkan tahap pengua#aan
dan pemahaman a#a# mata pelajaran Matematik melalui Kad
(nterakti, dalam pengajaran dan pem$elajaran Matematik.
iii. Murid dapat menggunakan Kad (nterakti, untuk men%ele#aikan
kemahiran3kemahiran a#a# Matematik #eperti tam$ah* tolak*
$ahagi dan dara$.
i5. Auru dapat menggunakan Kad (nterakti, #e$agai #alah #atu alat
$antu mengajar dalam pengajaran dan pem$elajaran %ang
$erke#an.
=. Soalan Kajian
i. "dakah penggunaan Kad (nterakti, dapat menarik minat murid
terhadap mata pelajaran Matematik dengan le$ih $erke#an:
ii. "dakah dengan menggunakan Kad (nterakti, murid dapat
meningkatkan tahap pengua#aan dan pemahaman a#a# mata
pelajaran Matematik:
iii. "dakah Kad (nterakti, dapat digunakan oleh murid untuk
men%ele#aikan kemahiran3kemahiran a#a# Matematik #eperti
tam$ah* tolak* $ahagi dan dara$:
<
KPR 5063 : Kajian Tindakan Dalam Pendidikan Kumpulan D
DPLI09
i5. "dakah guru dapat menggunakan Kad (nterakti, #e$agai #alah
#atu alat $antu mengajar dalam pengajaran dan pem$elajaran
Matematik %ang $erke#an:
7.0 De!"!#! K$"#e%
7.1 M&'!(
Murid merujuk kepada 2> orang murid Darjah 4 Cenu#* Sekolah
Ke$ang#aan Balok* Kuantan %ang telah dijadikan #ampel untuk kajian
tindakan ini.
7.2 G&'& M)*e+)*!,
Merujuk kepada guru Matematik kela# ter#e$ut %ang akan menggunakan
kaedah Kad (nterakti, Bernom$or #e$agai $ahan D +ara di dalam Pro#e#
Pengajaran D Pem$elajaran .P D P1
7.3 G&'& Ke-)#
Merujuk kepada guru kela# Darjah 4 Cenu# %ang men%okong tindakan
guru Matematik dalam meningkatkan kemahiran a#a# pengua#aan
Matematik khu#u#n%a opera#i tam$ah* tolak* dara$ dan $ahagi.
7.4 M)*e+)*!,
Earl Friedri+h Aau## merujuk Matematik #e$agai Fratu kepada #ain# .ilmu
pengetahuan1F. Matematik #elalun%a dide,ini#ikan #e$agai pem$elajaran
atau kajian mengenai +orak #truktur* peru$ahan dan ruang atau dalam
erti kata lain* kajian mengenai nom$or dan gam$ar rajah. Matematik juga
ialah pen%ia#atan ak#iomatik %ang menerangkan #truktur a$#trak
menggunakan logik dan #im$ol matematik. Matematik dilihat #e$agai
lanjutan mudah kepada $aha#a per$ualan dan penuli#an dengan ko#a
=
KPR 5063 : Kajian Tindakan Dalam Pendidikan Kumpulan D
DPLI09
kata dan tata$aha#a %ang #angat jela# untuk menghurai dan mendalami
hu$ungan ,izikal dan kon#ep.
7.5 K)( I"*e'),*!
(nterakti, merupakan aplika#i %ang mem$enarkan pengguna untuk
$erinterak#i dengan media %ang di#ampaikan #e+ara akti,. Pengguna
$oleh menga)al apa %ang dilihat dan dengar #erta $oleh menentukan
hala tuju ma#ing3ma#ing #ema#a $erinterak#i.
Kad (nterakti, merupakan kepingan kad3kad manila ke+il %ang di
depann%a dilekatkan gam$ar untuk mem$antu pro#e# pengajaran dan
pem$elajaran menjadi le$ih menarik dan $erke#an .Aam$arajah 11.
Gambarajah 1: Contoh Kad Interaktif
..0 METODOLOGI KAJIAN
9erdapat $e$erapa kaedah %ang akan digunakan $agi mema#tikan kajian ini
dapat dijalankan dengan #empurna.
0.1 (n#trumen Kajian
Dalam kajian ini* $e$erapa kaedah akan digunakan dalam pengumpulan
data #epertiG
a1 9injauan Ma#alah
>
KPR 5063 : Kajian Tindakan Dalam Pendidikan Kumpulan D
DPLI09
Salah #atu kaedah %ang akan digunakan untuk mengenalpa#ti
murid lemah dan tahap pengua#aan a#a# matematik di kalangan mereka
ini ialah melalui kaedah tinjauan. Kaedah ini #angat mem$antu pen%elidik
untuk ,oku# kepada kumpulan murid3murid lemah dan mengenalpa#ti
#ikap dan men+ari pun+a pelajar3pelajar ter#e$ut gagal mengua#ai a#a#
matematik dengan $aik. Samaada tinjauan di$uat #endiri oleh pen%elidik
ataupun ia $oleh dilakukan oleh guru3guru #ekolah %ang mengajar di
kela# ter#e$ut.
$1 Se#i 9emu$ual
Dalam kajian ini* kaedah temu$ual akan dijalankan untuk
mengumpul maklumat #e+ara teru# daripada kumpulan #a#ar. 9emu$ual
dijalankan #e+ara tidak ,ormal. Ha#il maklumat daripada temu$ual akan
dijadikan panduan a#a# $agi merangka kaedah intrumeta#i $agi kajian
ini. Pada ke$ia#aan%a* temu$ual $oleh dilakukan #amaada teru# kepada
kumpulan #a#aran %ang ingin dikaji atau terhadap ,aktor3,aktor
per#ekitaran #eperti guru %ang mengajar* i$u $apa atau rakan3rakan.
+1 Pemerhatian
Pemerhatian akan dijalankan #ema#a pro#e# pengajaran dan
pem$elajaran $erlang#ung untuk mengenalpa#ti tahap #e$enar
pengua#aan a#a# Matematik di kalangan pelajar3pelajar darjah 4. Selain
itu* kaedah ini akan dapat mem$eri gam$aran tentang ke$erkena#an
kaedah pengajaran oleh guru di dalam kela#. Samaada minat terhadap
mata pelajaran Matematik tadi adalah kerana ,aktor guru atau ,aktor3
,aktor lain.
d1 Bjian Pra dan Pa#+a
Bjian Pra dijalankan untuk menge#an kelemahan murid dalam
pengua#aan a#a# Matematik. (ni #e+ara tidak lang#ung akan dapat
mem$antu pen%elidik menilai tahap pengua#aan a#a# Matematik #e$enar
di kalangan murid3murid %ang lemah. Bjian Pa#+a pula dijalankan untuk
menguji tahap ke$erke#anan kaedah ini untuk kumpulan #a#aran.
0
KPR 5063 : Kajian Tindakan Dalam Pendidikan Kumpulan D
DPLI09
e1 Soal Selidik
Set Dokotomu# digunakan dalam #oal #elidik $agi mendapatkan
per#etujuan re#ponden terhadap pern%ataan minat re#ponden terhadap
akti5iti Penggunaan Kad (nterakti, Bernom$or dengan menggunakan
#kala pengukur 2Ia4 dan 29idak4. Borang #oal #elidik akan di#ediakan dan
diedarkan kepada murid untuk mendapatkan maklum $ala# murid
mengenai minat mereka terhadap mata pelajaran Matematik #e$elum
dan #elepa# akti5iti Penggunaan Kad (nterakti, Bernom$or dijalankan.
,1 Bahan3$ahan dokumenta#i
Dokumen3dokumen ini $oleh mem$ekalkan maklumat %ang
$erkaitan dengan i#u atau ma#alah %ang di#elidiki. (a merupakan $ahan
%ang penting untuk memahami tujuan* ra#ioal dan #ejarah #e#uatu
program atau #e#uatu da#ar. Eontoh $ahan3$ahan dokumenta#i #eperti
kerja murid* jadual kedatangan #ekolah* rekod keputu#an peperik#aan*
rekod latar$elakang murid* kerta# peperik#aan murid dan $a$3$a$ dalam
$uku tek# %ang %ang dikaji.
..2 K&+%&-)" S)#)')"
Berda#arkan kepada re,lek#i dan pen%ataan ma#alah di ata#* didapati
$aha)a murid lemah dalam mata pelajaran Matematik di#e$a$kan oleh
kegagalan mengua#ai kemahiran a#a# Matematik. Kemahiran a#a# Matematik
adalah opera#i tam$ah* tolak* dara$ dan $ahagi. Pengua#aan kemahiran a#a#
matematik adalah penting agar murid $oleh mengua#ai kemahiran3kemahiran
lain dalam matematik dan men%ele#aikan ma#alah matematik #eperti pe+ahan*
perpuluhan dan gandaan nom$or. ;leh itu* kajian ini $er,oku#kan kepada
kemahiran a#a# dalam matapelajaran Matematik #eperti tam$ah* tolak* dara$
/
KPR 5063 : Kajian Tindakan Dalam Pendidikan Kumpulan D
DPLI09
dan $ahagi. Sa#aran kajian adalah 2> orang murid Darjah 4 Cenu# di Sekolah
Ke$ang#aan Balok* Kuantan Pahang %ang telah dikenalpa#ti mengalami
ma#alah tahap pengua#aan a#a# Matematik %ang lemah.
/.0 KESIGNIFIKANAN KAJIAN
Ke,ahaman tentang #e#uatu kon#ep dan minat adalah penting dalam
#e#uatu pem$elajaran. Ho)ard Aardner .1/01 ada mengatakan ketidak#era#ian
antara kaedah mengajar dengan pro,il ke+erda#an pelajar $oleh men%e$a$kan
#e#eorang murid itu gagal atau hilang minat terhadap #e#uatu mata pelajaran.
Bagi pendapat kami kaedah pengajaran guru Matematik ter#e$ut $oleh
diper$aiki dari #ema#a ke #ema#a mengikut pro,il ke+erda#an murid di dalam
kela# namun kehilangan minat terhadap #e#uatu mata pelajaran amat
mer$aha%a pada diri #eorang murid khu#u#n%a dan #ekolah amn%a. Kami %akin
jika kami dapat mem$antu meningkatkan ke,ahaman #erta minat murid terhadap
mata pelajaran ini atau #ekurang3kurangn%a mengekalkan minat #edia ada.
Selain daripada itu* guru Matematik kela# ter#e$ut dapat pula
meneru#kan pro#e# Pengajaran dan Pem$elajaran .P D P1 menggunakan
pel$agai pendekatan di dalam kela# dan #eteru#n%a meningkatkan pre#ta#i
akademik murid Darjah 4 Cenu# dalam mata pelajaran Matematik.
!ela#lah di #ini $aha)a kajian ini amat penting dari #udut pem$elajaran
kerana ian%a mem$erikan peluang kepada murid untuk le$ih memahami dan
meminati mata pelajaran ini. "pa$ila murid dapat mengua#ai a#a# matematik ini*
maka teknik ini dapat mem$antu murid untuk mengua#ai ke peringkat %ang le$ih
tinggi. Bagi guru pula* kaedah ini dapat mem$antu dalam pro#e# pengajaran
kerana kaedah ini mem$eri peluang untuk murid $erinterak#i antara #atu #ama
lain. @antaran itu* kaedah ini dapat menarik perhatian murid ketika pro#e#
Pengajaran dan Pem$elajaran .P D P1 dijalankan.
1'
KPR 5063 : Kajian Tindakan Dalam Pendidikan Kumpulan D
DPLI09
10.0 ANGGARAN PERBELANJAAN
Je"!# B)0)" Ke1&"))" B!- K$# J&+-)0 2RM3
Keta# "4 dan
$elanja
per+etakan
laporan
1. Soalan kaji #elidik
2. 9ujuan per+etakan #oalan
kaji #elidik* laporan kajian*
mem$uat #alinan laporan dan
tujuan penjilidan.
< #et <J &M1'.'' &M<'.''
Permanent
Marker
1. Mem$uat +arta %ang
$erkaitan
$atang J &M .'' &M /.''
Kerta# Modul
Pen%ele#ian
ma#alah
1. Bntuk di$erikan kepada
murid3murid
' #et &M .' &M .'
Ko#
pengangkutan
1.Berjumpa dengan guru dan
pen%elia
4 kali &M 0'.'' &M 0'.''
11
KPR 5063 : Kajian Tindakan Dalam Pendidikan Kumpulan D
DPLI09
@aporan kajian 1.Dijadikan +ontoh < #alinan &M <.>' &M <.>'
"lat tuli# dan
dak)at
komputer
1. Pen%edian #oalan dan
pe%edian untuk kajian
3 &M >4.'' &M >4.''
Aam$ar
Dokmenta#i
1. Bukti kajian &M 1'.'' &M1'.''
Eenderahati
kepada pihak
#ekolah
1. Sum$angan dan
peghargaan kepada pihak
#ekolah
2 $uah 2J &M2'.'' &M 4'.''
@ain3lain
per$elanjaan
1. Bntuk men%iapkan
pen%elidikan
3 3 &M <'.''
JUMLAH &M <1.>'
11.0 JADUAL KERJA
B!- A,*!4!*! T)'!,0
1. Menemu$ual guru 22 !ulai 2''/
2. Mengenalpa#ti ma#alah 20 !ulai 2''/
. Menuli# propo#al kajian 20 !ulai 2''/
4.
Per$in+angan dan per$entangan propo#al %ang
hendak dijalankan
' !ulai 2''/
<. Penge#ahan propo#al 24 ;go# 2''/
=. "nali#i# data 2/ ;go# 2''/
>. Meran+ang tindakan 4 Septem$er 2''/
12
KPR 5063 : Kajian Tindakan Dalam Pendidikan Kumpulan D
DPLI09
0. Perlak#anaan tindakan .a*$1 10 Septem$er 2''/
/. Kumpul dan anali#i# data 2' Septem$er 2''/
1'. @ak#ana tindakan .+*d1 = ;kto$er 2''/
11. Kumpul dan anali#i# data 1' ;kto$er 2''/
12 @ak#ana tindakan .e*,1 14 ;kto$er 2''/
1. Kumpul dan anali#i# data 1= ;kto$er 2''/
14. &e,lek#i kajian 1> ;kto$er 2''/
1<. Menuli# laporan kajian 1/ ;kto$er 2''/
1