Anda di halaman 1dari 6

KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

NKRA - PENDIDIKAN
MANUAL AM
PENTADBIRAN INSTRUMEN
LITERASI
2014
(SARINGAN 2 TAHUN 3)
1.0 PENGENALAN
Manual Am Pentadbiran Instrumen
Tahun 3, Saringan 2 (2014)
Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014
Satu daripada National Key Result Area (NKRA) Kementerian
Pendidikan Malaysia (KPM) ialah semua murid berkeupayaan untuk
menguasai asas Literasi dan Numerasi kecuali murid berkeperluan
khas selepas tiga tahun mengikuti pendidikan rendah.
Pernyataan NKRA tersebut menuntut diadakan satu mekanisme
untuk menentukan sama ada NKRA itu dapat dicapai atau tidak.
Mekanisme ini uga dapat diadikan asas untuk mengenal pasti murid
yang tidak melepasi standard prestasi Literasi dan Numerasi! supaya
inter"ensi dapat dialankan tentang k#nstruk yang tidak dikuasai!
mengapa tidak dikuasai dan bagaimana pemulihan dapat dilaksanakan
supaya pada akhirnya semua murid berupaya untuk menguasai asas
Literasi dan Numerasi selepas tiga tahun mengikut pendidikan rendah.
Lembaga Peperiksaan (LP) telah dipertanggunga$abkan untuk
menghasilkan %nstrumen Saringan. &uuan penghasilan instrumen ini
adalah untuk mengesan dan mengenal pasti murid yang tidak
menguasai asas Literasi dan Numerasi sepanang tiga tahun mengikuti
pendidikan rendah di Malaysia.
%nstrumen Saringan Literasi dan Numerasi (Literacy dan
Numeracy Screening atau L%N'S) direka bentuk berdasarkan ()
k#nstruk asas Literasi dan Numerasi seaar dengan de*nisi yang telah
ditetapkan #leh Kementerian Pendidikan Malaysia. Semua instrumen
saringan mengukur k#nstruk yang sama. %tem bagi setiap instrumen
dibina berdasarkan kedalaman kandungan.
2.0 DEFINISI LITERASI
Keupayaan untuk membaca! menulis dan memahami perkataan
dan ayat serta mengaplikasikan pengetahuan tersebut dalam
pembelaaran dan k#munikasi harian.
).( 12 KONSTRUK YANG DIUKUR DALAM SARINGAN LITERASI
K#nstruk ( + Keupayaan membaca dan menulis huru, "#kal dan
k#ns#nan.
K#nstruk ) + Keupayaan membaca dan menulis suku kata terbuka.
K#nstruk - + Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku
kata
terbuka.
K#nstruk . + Keupayaan membaca dan menulis suku kata
tertutup.
K#nstruk / + Keupayaan membaca dan menulis perkataan suku
kata
tertutup.
K#nstruk 0 + Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang
mengandungi suku kata tertutup 1ng2.
K#nstruk 3 + Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang
Manual Am Pentadbiran %nstrumen
&ahun -! Saringan ) ()4(.)
Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014
mengandungi di,t#ng.
K#nstruk 5 + Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang
mengandungi "#kal berganding.
K#nstruk 6 + Keupayaan menulis perkataan yang mengandungi
digra,
dan k#ns#nan bergabung.
K#nstruk (4+ Keupayaan membaca dan menulis perkataan yang
berimbuhan a$alan dan akhiran.
K#nstruk ((+ Keupayaan membaca dan menulis ayat mudah.
K#nstruk ()+ Keupayaan membaca! memahami dan menulis ayat
berdasarkan bahan rangsangan.
3.0 FASA PELAKSANAAN
7ua saringan L%N'S! iaitu Saringan ( dan Saringan ) akan
dilaksanakan untuk murid8murid &ahun -! tahun )4(..
JADUAL PELAKSANAAN SARINGAN LITERASI DAN NUMERASI BAGI
TAHUN 2014
AKTIVITI
SARINGAN 1
(TAHUN 1,2 DAN 3)
SARINGAN 2
(TAHUN 1, 2 DAN 3)
S!"#$#
M%&'(
46 Mac 9 (5 April )4(.
4( September 9 4-
:kt#ber )4(.
S!"#$#
M%#)*"+
)4 April 9 -4 April )4(.
43 :kt#ber 9 (3 :kt#ber
)4(.
M%&+),,#
D- S!"#$#
4/ Mei 9 (0 Mei )4(.
)4 :kt#ber 9 -( :kt#ber
)4(.
4.0 PENTADBIRAN
..( %nstrumen Saringan Literasi mengandungi () k#nstruk.
..) %nstrumen ini ditadbir #leh guru mengikut masa yang telah
ditetapkan.
..- %nstrumen Saringan Literasi Membaca ditadbir secara indi"idu
atau kumpulan kecil (tidak melebihi - #rang murid).
... %nstrumen Saringan Literasi Menulis pula ditadbir secara kelas.
../ %nstrumen ini ditadbir mengikut urutan k#nstruk.
..0 ;ika kesemua k#nstruk telah ditaksir! pentaksir b#leh kembali
mentaksir mana8mana k#nstruk yang belum dikuasai #leh murid
dalam Saringan Literasi Membaca sahaa.
..3 7icadangkan! guru duduk bersebelahan dengan murid ketika
pentaksiran Saringan Literasi Membaca dilaksanakan.
..5 Sepanang temp#h saringan! pr#ses pengaaran dan
pembelaaran &%+-" dialankan seperti biasa.
..6 <agi murid yang belum menguasai atau lambat! saringan perlu
dialankan secara indi"idu atau kumpulan kecil(tidak melebihi -
#rang murid)
Manual Am Pentadbiran %nstrumen
&ahun -! Saringan ) ()4(.)
Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014
..(4 =uru mesti akur dengan arahan dalam Manual Am Saringan dan
Manual Pentadbiran %nstrumen Literasi Saringan.
..0 KAEDAH PELAKSANAAN
Kedua8dua %nstrumen Saringan Literasi! iaitu %nstrumen Saringan
Literasi Membaca dan %nstrumen Saringan Literasi Menulis dibina #leh
Lembaga Peperiksaan. %nstrumen saringan berserta manual
pengendaliannya disalurkan melalui Peabat Pendidikan 7aerah dalam
bentuk >7.
Pr#ses saringan dilaksanakan semasa pengaaran dan
pembelaaran berlangsung tetapi dalam masa yang ditetapkan #leh
Kementerian Pendidikan Malaysia.
/.0 TINDAKAN HASIL PROSES SARINGAN
Selepas Saringan (! murid yang menguasai k#nstruk ( hingga ()
dianggap telah Literat. Murid ini akan meneruskan pembelaaran di
kelas biasa. Murid yang belum menguasai mana8mana k#nstruk (
hingga k#nstruk () akan meneruskan pembelaaran dalam Pr#gram
L%N'S. Semua murid! sama ada menguasai atau tidak menguasai!
perlu menduduki Saringan ).
0.0 PROSES PEMANTAUAN
Pega$ai8pega$ai dari Kementerian Pendidikan Malaysia! yang
diketuai #leh <ahagian ;emaah Na?ir dan ;aminan Kualiti (;N;K)! akan
menalankan pemantauan pelaksanaan pr#ses saringan dan Pr#gram
L%N'S di sek#lah dari semasa ke semasa.
1.0 ASAS2ASAS PERTIMBANGAN PEMBINAAN INSTRUMEN
SARINGAN
Antara aspek penting yang diberi penekanan dalam pr#ses perekaan
bentuk saringan ialah+8
1.1 K%+3#
Kesahan sk#r uian melibatkan dua perkara! iaitu rele"an dan
cakupan. Pereka bentuk instrumen saringan ini telah memastikan
semua k#nstruk (perkara yang ditaksir) dielmakan seaar
dengan de*nisi yang telah ditetapkan #leh pihak <ahagian
Pembangunan Kurikulum (<PK). %tem8item yang dikemukakan
adalah akur dengan kurikulum dan spesi*kasi uian serta
mempunyai uian serta mempunyai kesesuaian dari segi
kumpulan sasaran! aras kesukaran! k#nteks dan situasi.
1.2 K%'4*%35%!(6#
Keb#lehpercayaan sk#r uian melibatkan dua perkara iaitu
ketekalan dan ketepatan. Satu spesi*kasi uian direka bentuk
Manual Am Pentadbiran %nstrumen
&ahun -! Saringan ) ()4(.)
Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014
bagi setiap instrumen saringan untuk diadikan pia$aian yang
diikuti dalam pembinaan instrumen. @al ini untuk memastikan
ketetapan instrumen saringan.
1.3 K%'4*%3*,+##
%nstrumen Saringan Literasi membaca dan menulis ini telah
mengambil kira semua aspek bagi memastikan pentadbiran
pentaksiran b#leh dilaksanakan.
1.4 P%#7&"# K)*"-"
%nstrumen saringan ini telah mengambil kira keperluan
pentaksiran yang berperanan sebagai mekanisme bukan sahaa
semua () k#nstruk dapat direalisasikan tetapi uga menepati
kualiti yang dihasratkan.
8.0 BORANG PELAPORAN PENGUASAAN INDIVIDU
6.( Pentaksir hendaklah melengkapi <#rang Pelap#ran Penguasaan
%ndi"idu (<PP%) dengan nama murid! kelas dan tarikh taksiran
dialankan.
6.) <#rang pelap#ran penguasaan indi"idu mengandungi ()
k#nstruk.
6.- Murid dikatakan menguasai sesuatu k#nstruk ika mereka dapat
mena$ab item dalam Saringan Literasi Membaca dan Saringan
Literasi Menulis.
6.. Pentaksir perlu mencatat penguasaan setiap k#nstruk pada
ruang yang disediakan mengikut resp#ns murid. &ahap
penguasaan minimum membaca dan menulis yang telah
ditetapkan #leh Kementerian Pendidikan Malaysia adalah seperti
yang berikut.
Manual Am Pentadbiran %nstrumen
&ahun -! Saringan ) ()4(.)
Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014
Manual Am Pentadbiran %nstrumen
&ahun -! Saringan ) ()4(.)
Hak Cipta Kerajaan Malaysia 2014
KONSTRU
K
SARINGAN 1
PENGUASAAN SARINGAN 1
MEMBA9A
MENULIS KUASAI
TIDAK
KUASAI
(
a).
/
a).
/

b)1
(4
b)1
(4
)
4
/
4
/

-
4
/
4
/

.
4
/
4
/

/
.
0
4
/

0
4
/
4
/

3
4
/
4
/

5
4
/
4
/

6
4
/
4
/

(4
4
/
4
/

((
3
.
2
-

()
2
-
3
.