Anda di halaman 1dari 8

Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013

Tahun 3 Subjek : PENDIDIKAN KESIHATAN (PK)


PENGGAL 1
Mingg
u
Tema / Tajuk
Hasil Pembelajaran
(Standard Kandungan)
adangan Akti!iti Pembelajaran
(Standard Pembelajaran)
K"d
E!idens
Pentaksira
n
atatan
1
02 - 04
Jan
Tema:Hargailah Kesihatan
Tajuk:Kenali anggota
seksual
EMK: TMK
Modul: B.Teks ms !2
1.1Mengetahui dan memahami
"ertum#uhan serta
"erkem#angan $%ikal &ang
sihat.
1.1.1Men&atakan anggota seksual se"erti
#i#ir' "a&u dara'"unggung dan genital.
#1$1E1 Transisi
Tahun 1 :
2-
111201
(
2
0) - 11
Jan
Tema:Hargailah Kesihatan
Tajuk:*a&angi diri
EMK: Kreati+ dan ino,ati+
Modul: B.Teks ms !(
1.1Mengetahui dan memahami
"ertum#uhan serta
"erkem#angan $%ikal &ang
sihat.
1.1.2Men&atakan ke"entingan menjaga
ke#ersihan anggota seksual.
#%$1E1
(
14 - 1-
Jan
Tema:Hargailah Kesihatan
Tajuk:Kita amal. Kita sihat
EMK: Kreati+ dan ino,ati+
Modul: B.Teks ms !4
1.1Mengetahui dan memahami
"ertum#uhan serta"er
kem#angan $%ikal &ang sihat.
1.1.(Men&atakan .ara menjaga ke#ersihan
anggota seksual.
1.1.4Mengamalkan "enjagaan ke#ersihan
anggota seksual dalam kehidu"an harian.
#&$1E1
4
21 - 2/
Jan
Tema:Hargailah Kesihatan
Tajuk:0da Hadn&a
EMK: TMK
Modul: B.Teks ms !/
1.2Mendemonstrasi keu"a&aan
dan kemahiran untuk
menangani "engaruh dalaman
serta luaran &ang
mem"engaruhi kesihatan diri
dan re"rodukti+.
1.2.1Men&atakan #atas sentuhan "ada
anggota seksual.
24 Jan 1
Maulidur
2asul
/
2- - 01
3e#
Tema:Hargailah Kesihatan
Tajuk:Katakan tidak
EMK: Kreati+ dan ino,ati+
TMK
Modul: B.Teks ms !!
1.2Mendemonstrasi keu"a&aan
dan kemahiran untuk
menangani "engaruh dalaman
serta luaran &ang
mem"engaruhi kesihatan diri
dan re"rodukti+.
1.2.2Berkata T450K ke"ada sentuhan tidak
selamat.
2)-2-
3e#
Thai"usa
m
1
Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013
Tahun 3 Subjek : PENDIDIKAN KESIHATAN (PK)
!
04 - 0-
3e#
Tema:Hargailah Kesihatan
Tajuk:Ban&akn&a "ilihan
EMK: Kreati+ dan ino,ati+
Keusaha6anan
Modul: B.Teks ms !)
1.(Mengetahui dan
mengamalkan "emakanan
&ang sihat serta selamat.
1.(.1Mengenal "asti kum"ulan %at
makanan se"erti kar#ohidrat' "rotein'
lemak dan ,itamin.
#1$%E1
)
11 - 1/
3e#
Tema:Hargailah Kesihatan
Tajuk:Ban&akn&a "ilihan
EMK: Keusaha6anan
Modul: B.Teks ms !)
1.(Mengetahui dan
mengamalkan "emakanan
&ang sihat serta selamat.
1.(.1Mengenal "asti kum"ulan %at
makanan se"ertikar#ohidrat' "rotein '
lemak dan ,itamin.
10-12
3e# 1
Tahun
Baru 7ina
-
1- - 22
3e#
Tema:Hargailah Kesihatan
Tajuk:Menu makanan
EMK: Keusaha6anan
Modul: B.Teks ms !-
1.(Mengetahui dan
mengamalkan "emakanan
&ang sihat serta selamat.
1.(.2Memilih jenis makanan mengikut
6aktu makan harian.
#&$%E1
8
2/ - 01
Ma.
Tema:Hargailah Kesihatan
Tajuk:Makanan antara
6aktu makan harian
EMK: Kreati+ dan ino,ati+
Modul: B.Teks ms !8
1.(Mengetahui dan
mengamalkan "emakanan
&ang sihat serta selamat.
1.(.(Memilih makanan &ang sesuai antara
6aktu makan harian iaitu minum "agi'
minum "etang dan makan le6at malam.
2/ 3e# 1
7uti
9eristi6a
1
10
04 1 0-
Ma.
Tema:Hargailah Kesihatan
Tajuk:9esanan kesihatan
EMK: Kreati+ dan ino,ati+
TMK
Modul: B.Teks ms )0
1.(Mengetahui dan
mengamalkan "emakanan
&ang sihat serta selamat.
1.(.4Mengamalkan "emakanan &ang sihat
dengan mengurangkan "engam#ilan gula'
garam dan lemak.
#'$1E1 02 Ma. -
Majlis
0mal
94B:
04 Ma. 1
7uti
9eristi6a
2
11
11 1 1/
Ma.
Tema:Hargailah Kesihatan
Tajuk:Tidak sihat' tidak
selamat
EMK: Kreati+ dan ino,ati+
Modul: B.Teks ms )1
1.(Mengetahui dan
mengamalkan "emakanan
&ang sihat serta selamat.
1.(./Men&atakan kesan "engam#ilan
makanan dalam kuantiti #erle#ihan atau
#erkurangan .
1.(.!Men&atakan kesan o#esiti terhada"
kesihatan diri.
#%$%E1
2
Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013
Tahun 3 Subjek : PENDIDIKAN KESIHATAN (PK)
12
1- - 22
Ma.
Tema:Hargailah Kesihatan
Tajuk:Tidak sihat' tidak
selamat
EMK: Kreati+ dan ino,ati+
TMK
Modul: B.Teks ms )1
1.(Mengetahui dan
mengamalkan "emakanan
&ang sihat serta selamat.
1.(./Men&atakan kesan "engam#ilan
makanan dalam kuantiti #erle#ihan atau
#erkurangan .
1.(.!Men&atakan kesan o#esiti terhada"
kesihatan diri.
(T) PE*TENGAHAN PENGGAL 1
2( 1 (1
Ma. 201(
1(
01 1 0/
0"ril
Tema:Hargailah Kesihatan
Tajuk:Baha&a asa" rokok
EMK: Kreati+ dan ino,ati+
TMK
Modul: B.Teks ms )2
1.4Mengetahui jenis dan kesan
"en&alahgunaan #ahan serta
#erkemahiran menangani
situasi #erisiko terhada" diri'
keluarga dan mas&arakat.
1.4.1Mengenal "asti #ahan tem#akau
selain dari"ada rokok iaitu rokok daun'
.erut dan "ai".
#1$&E1
14
0--12
0"ril
Tema:Hargailah Kesihatan
Tajuk:7egah le#ih #aik
EMK: TMK
Modul: B.Teks ms )(
1.4Mengetahui jenis dan kesan
"en&alahgunaan #ahan serta
#erkemahiran menangani
situasi #erisiko terhada" diri'
keluarga dan mas&arakat
1.4.2Men&atakan kandungan #ahan
#er#aha&a &ang terda"at dalam rokok.
#%$&E1
1/
1/ - 18
0"ril
Tema:Hargailah Kesihatan
Tajuk:*a&angi n&a6a
EMK: Kreati+ dan ino,ati+
Modul: B.Teks ms )4
1.4Mengetahui jenis dan kesan
"en&alahgunaan #ahan serta
#erkemahiran menangani
situasi #erisiko terhada" diri'
keluarga dan mas&arakat
1.4.(Men&atakan kesan merokok terhada"
kesihatan dan "ersekitaran.
1!
22-2!
0"ril
Tema:Hargailah Kesihatan
Tajuk:.egah #ersama-
sama
EMK: Kreati+ dan ino,ati+
Modul: B.Teks ms )/
1.4Mengetahui jenis dan kesan
"en&alahgunaan #ahan serta
#erkemahiran menangani
situasi #erisiko terhada" diri'
keluarga dan mas&arakat
1.4.4Berkata T450K ke"ada "em#elian dan
"engam#ilan rokok.
#'$%E1
1)
28-0(
Mei
Tema:Hidu" 9ositi+
Tajuk:9enghargaan
kendiri
EMK: Kreati+ dan ino,ati+
Modul: B.Teks ms )-
2.1Mengetahui "el#agai jenis
emosi' e"entingan dan .ara
mengurus emosi untuk
meningkatkan kesihatan
mental dalam kehidu"an
harian.
2.1.1Men&atakan maksud "enghargaan
kendiri.
#%$'E1 01 Mei 1
7uti
;mum -
Hari
9ekerja
3
Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013
Tahun 3 Subjek : PENDIDIKAN KESIHATAN (PK)
1-
0! 1 10
Mei
Tema:Hidu" 9ositi+
Tajuk:keistime6aanku
EMK: Kreati+ dan ino,ati+
Modul: B.Teks ms )8
2.1Mengetahui "el#agai jenis
emosi' e"entingan dan .ara
mengurus emosi untuk
meningkatkan kesihatan
mental dalam kehidu"an
harian.
2.1.2Men&atakan keistime6aan diri
sendiri.
18
1(- 1)
Mei
Tema:Hidu" 9ositi+
Tajuk:0malan "ositi+
EMK: Kreati+ dan ino,ati+
Modul: B.Teks ms -0
2.1Mengetahui "el#agai jenis
emosi' e"entingan dan .ara
mengurus emosi untuk
meningkatkan kesihatan
mental dalam kehidu"an
harian.
2.1.(Men&atakan .ara meningkatkan
"enghargaan kendiri melalui amalan
"ositi+.
#+$1E1
20
20-24
Mei
Pentaksiran Sumati, 1
24 Mei 1
7uti
;mum -
<esak
(T) PE*TENGAHAN TAH(N
2/ Mei 1
08 Jun
201(
PENGGAL %
21
10 1 14
Jun
Tema:Hidu" 9ositi+
Tajuk:keluarga #ahagia
EMK: Kreati+ dan ino,ati+
TMK
Modul: B.Teks ms -1
2.2Mengetahui "eranan diri
sendiri dan ahli keluarga serta
ke"entingan institusi
kekeluargaan dalam as"ek
kesihatan keluarga.
2.2.1Men&atakan ke"entingan
mengeratkan hu#ungan kekeluargaan.
#-$1E1
22
1) -21
Jun
Tema:Hidu" 9ositi+
Tajuk:Keluarga harmoni
EMK: Kreati+ dan ino,ati+
Modul: B.Teks ms -2
2.2Mengetahui "eranan diri
sendiri dan ahli keluarga serta
ke"entingan institusi
kekeluargaan dalam as"ek
kesihatan keluarga.
2.2.2Men&atakan .ara mengeratkan
hu#ungan kekeluargaan.
2(
24-2-
Jun
Tema:Hidu" 9ositi+
Tajuk:*a&a dan keluarga
EMK: Kreati+ dan ino,ati+
Modul: B.Teks ms -(
2.2Mengetahui "eranan diri
sendiri dan ahli keluarga serta
ke"entingan institusi
kekeluargaan dalam as"ek
kesihatan keluarga.
2.2.(Men&atakan "eranan keluarga dalam
mem#eri sokongan ke"ada ahli keluarga
&ang mengalami masalah kesihatan.
#&$&E1
4
Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013
Tahun 3 Subjek : PENDIDIKAN KESIHATAN (PK)
24
01-0/
Julai
Tema:Hidu" 9ositi+
Tajuk:Buang &ang keruh'
am#il &ang jernih
EMK: Kreati+ dan ino,ati+
Modul: B.Teks ms -4
2.(Mengetahui dan
menga"likasi kemahiran
inter"ersonal dan komunikasi
#erkesan dalam kehidu"an
harian.
2.(.1Men&atakan kon=ik &ang #erlaku
antara adik #eradik dan rakan se#a&a.
2.(.2Men&atakan .ara menangani kon=ik.
(0 Jun 1
*ukan
Tahunan
01 Julai 1
7uti
9eristi6a
(
2/
0--12
Julai
Tema:Hidu" 9ositi+
Tajuk:Buang &ang keruh'
am#il &ang jernih
EMK: Kreati+ dan ino,ati+
Modul: B.Teks ms -4
2.(Mengetahui dan
menga"likasi kemahiran
inter"ersonal dan komunikasi
#erkesan dalam kehidu"an
harian.
2.(.1Men&atakan kon=ik &ang #erlaku
antara adik #eradik dan rakan se#a&a.
2.(.2Men&atakan .ara menangani kon=ik.
#'$&E1
2!
1/-18
Julai
Tema:Hidu" 9ositi+
Tajuk:Buku skra" sa&a
EMK: Kreati+ dan ino,ati+
TMK
Modul: B.Teks ms -/
2.(Mengetahui dan
menga"likasi kemahiran
inter"ersonal dan komunikasi
#erkesan dalam kehidu"an
harian.
2.(.(Men&atakan ke"entingan hu#ungan
"ersaha#atan &ang sihat.
#-$%E1
2)
22 -2!
Julai
Tema:Hidu" 9ositi+
Tajuk:*aha#at sejati
EMK: Kreati+ dan ino,ati+
Modul: B.Teks ms -!
2.(Mengetahui dan
menga"likasi kemahiran
inter"ersonal dan komunikasi
#erkesan dalam kehidu"an
harian.
2.(.4Men&atakan .ara menghargai
"ersaha#atan.
2/ Julai 1
7uti
;mum -
>u%ul 0l-
?uran
2-
28-02
@gos
Tema:Hidu" 9ositi+
Tajuk:*eia dan sekata
EMK: Kreati+ dan ino,ati+
TMK
Modul: B.Teks ms -)
2.(Mengetahui dan
menga"likasi kemahiran
inter"ersonal dan komunikasi
#erkesan dalam kehidu"an
harian.
2.(./Mengamalkan akti,iti sihat #ersama
rakan.
#+$%E1
(T) PE*TENGAHAN PENGGAL %
0)- 1-
@gos
201(
0--08
@gos Hari
2a&a
9uasa
5
Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013
Tahun 3 Subjek : PENDIDIKAN KESIHATAN (PK)
28
18 1 2(
@gos
Tema:Bersih dan selamat
Tajuk:ke.il #er#aha&a
EMK: Kreati+ dan ino,ati+
Modul: B.Teks ms 80
(.1Mengetahui jenis "en&akit
dan .ara men.egah serta
mengelak risiko "en&akit
dalam kehidu"an harian.
(.1.1Men&atakan "en&akit #a6aan
n&amuk iaitu demam denggi dan demam
malaria.
#%$-E1
(0
2!-(0
@gos
Tema:Bersih dan selamat
Tajuk:@h' kini sa&a tahuA
EMK: Kreati+ dan ino,ati+
TMK
Modul: B.Teks ms 81
(.1Mengetahui jenis "en&akit
dan .ara men.egah serta
mengelak risiko "en&akit
dalam kehidu"an harian.
(.1.2Mengenal "asti gejala dan tanda
demam denggi serta demam malaria.
#%$-E% (1 @gos
1 Hari
Kemerde
kaan
(1
02-0!
*e"t
Tema:Bersih dan selamat
Tajuk:7egah se#elum
mere#ak
EMK: Kreati+ dan ino,ati+
Modul: B.Teks ms 82
(.1Mengetahui jenis "en&akit
dan .ara men.egah serta
mengelak risiko "en&akit
dalam kehidu"an harian.
(.1.(Mengenal "asti .ara demam denggi
dan demam malaria mere#ak.
(.1.4Men&atakan .ara men.egah demam
denggi dan demammalaria.
#-$&E1
(2
08-1(
*e"t
Tema:Bersih dan selamat
Tajuk:Bersia" sedia
EMK: Kreati+ dan ino,ati+
Modul: B.Teks ms 8(
(.2Mengetahui ke"entingan
menjaga keselamatan diri dan
mendemonstrasi kemahiran
ke.eka"an "sikososial dalam
kehidu"an harian.
(.2.1Mengenal "asti situasi &ang #oleh
mengan.am keselamatan diri.
(.2.2Men&atakan .ara-.ara menjaga
keselamatan diri.
#%$'E1 10-12
*e"t -
;9*2
((
1!-20
*e"t
Tema:Bersih dan selamat
Tajuk:Bangkah selamat
EMK: Kreati+ dan ino,ati+
TMK
Modul: B.Teks ms 84
(.2Mengetahui ke"entingan
menjaga keselamatan diri dan
mendemonstrasi kemahiran
ke.eka"an "sikososial dalam
kehidu"an harian.
(.2.(Men&atakan tindakan segera &ang
"erlu diam#il jika #erlaku an.aman
terhada" keselamatan diri.
#'$'E1
1! *e"t 1
7uti
;mum -
Hari
Mala&sia
(4
2(-2)
*e"t
Tema:Bersih dan selamat
Tajuk:#eringat se#elum
kena
EMK: Kreati+ dan ino,ati+
Modul: B.Teks ms 8/
(.2Mengetahui ke"entingan
menjaga keselamatan diri dan
mendemonstrasi kemahiran
ke.eka"an "sikososial dalam
kehidu"an harian.
(.2.4Mengamalkan langkah-langkah
keselamatan diri di rumah' sekolah' taman
"ermainan dan tem"at a6am.
#-$'E1
(/
(0-04
Tema:Bersih dan selamat
Tajuk:Malang tidak
(.(Mengetahui asas
"ertolongan .emas dan
(.(.1Mengenal "asti situasi ke.emasan.
6
Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013
Tahun 3 Subjek : PENDIDIKAN KESIHATAN (PK)
@kt #er#au
EMK: Kreati+ dan ino,ati+
TMK
Modul: B.Teks ms 8!-8)
ke"entingan #ertindak dengan
#ijak mengikut situasi.
(.(.2Mengenal "asti jenis-jenis ke.ederaan
&ang sering #erlaku.
(!
0)1 11
@kt
Tema:Bersih dan selamat
Tajuk:Malang tidak
#er#au
EMK: Kreati+ dan ino,ati+
TMK
Modul: B.Teks ms 8!-8)
(.(Mengetahui asas
"ertolongan .emas dan
ke"entingan #ertindak dengan
#ijak mengikut situasi.
(.(.1Mengenal "asti situasi ke.emasan.
(.(.2Mengenal "asti jenis-jenis ke.ederaan
&ang sering #erlaku.
(.(.(Men&atakan tindakan segera &ang
"erlu diam#il jika#erlaku ke.emasan dan
ke.ederaan.
#%$+E1
()
14-1-
@kt
Tema:Bersih dan selamat
Tajuk:Malang tidak
#er#au
EMK: Kreati+ dan ino,ati+
TMK
Modul: B.Teks ms 8!-8)
(.(Mengetahui asas
"ertolongan .emas dan
ke"entingan #ertindak dengan
#ijak mengikut situasi.
(.(.2Mengenal "asti jenis-jenis ke.ederaan
&ang sering #erlaku.
(.(.(Men&atakan tindakan segera &ang
"erlu diam#il jika #erlaku ke.emasan dan
ke.ederaan.
#'$-E1
1/-1!
@kt 1 7uti
;mum-
7uti Hari
2a&a Haji
(-
21 - 2/ @kt
9entaksiran *umati+ 2
(8
2--01 >o,
9roses "emulangan #uku teks
40
04-0- >o,
9em#ahagian Kelas dan 9enerimaan #uku teks sesi "ersekolahan 2014
0(-04 >o,- Hari
5ee"a,ali
41
11-1/ >o,
9ersediaan dan Majlis 0nugerah 7emerlang 201(
1/ >o, 1 Majlis Hari
0nugerah 7emerlang
7uti 0khir Tahun 1! >o, 2012-01 Jan 2014
>ota: 9eru#ahan 29T ini #oleh di#uat mengikut kesesuaian 9 C 9 dan mata "elajaran.
7
Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013
Tahun 3 Subjek : PENDIDIKAN KESIHATAN (PK)
8