Anda di halaman 1dari 11

MODUL MATEMATIK SKJ_2014

KERTAS KERJA PROGRAM GEMA (GEMILANG MATEMATIK)


PENDAHULUAN
Pencapaian pelajar yang renda dan !ele"aan dala" "a#a pelajaran
"a#e"a#i! ar$%la di#angani dan dia"&il pera#ian dengan le&i #eli#i' Ini
adala !erana( !ele"aan di dala" %$&je! ini a!an "enjeja%!an
pe"&elajaran pelajar di %e!)la renda dan %e#er$%nya !e pering!a# yang
le&i #inggi' Kele"aan dala" "a#a pelajaran ini &)le "enga!i&a#!an
!$rangnya pel$ang $n#$! "elanj$#!an pelajaran !e pering!a# yang le&i
#inggi dan "engi!$#i !$r%$% #er#en#$ yang "e"erl$!an penge#a$an dan
!e"airan "a#e"a#i! ' Ole yang de"i!ian( adala pen#ing pel&agai cara
dig$na!an $n#$! "ening!a#!an pencapaian pelajar dala" "a#e"a#i!' Sala
%a#$ cara #er%e&$# adala "elal$i %#ra#egi pende!a#an pe"&elajaran a#a$
p$n gaya pe"&elajaran pelajar'
*agi "ening!a#!an lagi pencapaian Ma#e"a#i! "$rid( pia! Pani#ia
Ma#e"a#i! SK Jelapang #ela "encadang!an &e&erapa pena"&a&ai!an
dala" pr)%e% pengajaran g$r$ di dala" &ili! darja' +adangan
pena"&a&ai!an ini adala "elip$#i , !)"p)nen $#a"a dala" %$!a#an "a#a
pelajaran Ma#e"a#i! %e!)la renda iai#$ peng$!$an )pera%i a%a%
"a#e"a#i!( Uni# a%a% "a#e"a#i! dan pe"aa"an !)n%ep yang &er!ai#an'
*eri!$# adala perincian #)pi! &agi !e#iga-#iga !)"p)nen #er%e&$#'
Komponen Topik
Peng$!$an Opera%i A%a%
Ma#e"a#i!
Nombor Bu!"# Pe$!%!n#
Perpuu%!n
Uni# A%a% Ma#e"a#i!
&!n'# M!(! )!n &!k"u# P!n*!n'#
Ber!"# I(ip!)u +e$!ir
Pe"aa"an K)n%ep .ang
*er!ai#an
Per!"u(# Ben"uk ,-D# Ben"uk .-D#
Pur!"!# Per/!ki!n D!"!
S#ra#egi Penyele%aian
Ma%ala Ma#e"a#i!
Semu! Topik
MODUL MATEMATIK SKJ_2014
ANALISIS SOALAN PEPERIKSAAN UPSR (,001 2 ,033)
*erda%ar!an anali%i% %)alan dari #a$n 200/ ingga #a$n 2011(
didapa#i &aa0a Uni# A%a% Ma#e"a#i! "e"p$nyai j$"la %)alan yang paling
&anya!' *e&erapa %#ra#egi #ela dirang!a &agi %e#iap !)"p)nen !e ara
"ening!a#!an !e1aa"an dan "ina# "$rid #eradap !aeda pengajaran
g$r$ di dala" &ili! darja' *eri!$# adala perincian &ilangan %)alan "engi!$#
!)"p)nen'
Komponen Topik
Bi!n'!n So!!n
,001 ,030 ,033
K3 K, K3 K, K3 K,
Pen'uku%!n
Oper!(i A(!(
M!"em!"ik
Nombor Bu!"#
Pe$!%!n# Perpuu%!n
14 2 12 3 11 2
Uni" A(!(
M!"em!"ik
&!n'# M!(! )!n
&!k"u# P!n*!n'#
Ber!"# I(ip!)u +e$!ir
14 / 12 2 1/ 4
Pem!%!m!n
Kon(ep 4!n'
Berk!i"!n
Per!"u(# Ben"uk ,-D#
Ben"uk .-D# Pur!"!
)!n Per/!ki!n D!"!
12 5 12 2 10 4
Jum!% 50 ,0 50 ,0 50 ,0
ANALISIS SOALAN PEPERIKSAAN UPSR (,001 2 ,033)
Komponen Topik
Bi!n'!n So!!n
,001 ,030 ,033
K3 K, K. K5 K6 K7
MODUL MATEMATIK SKJ_2014
S"r!"e'i
Pen8ee(!i!n
M!(!!%
M!"em!"ik
Semu! Topik
MATLAMAT
Pr)gra" ini dijalan!an &agi "e"&an#$ "ening!a#!an !e%edaran para
"$rid #eradap !epen#ingan dan !eperl$an !e"airan "a#e"a#i! dala"
!eid$pan %earian' Selain i#$( pr)gra" ini &er#$j$an $n#$! "e"per!$!$
dan "e"per!a%a!an pre%#a%i "a#a pelajaran "a#e"a#i! "$rid-"$rid SK
Jelapang %e&agai %a%aran !ece"erlangan pada #a$n 2014'
OBJEKTI9
1' Me"&eri !e%edaran !epada para "$rid #en#ang !eperl$an "a#e"a#i!
dala" !eid$pan %earian'
2' Meng$&a per%ep%i "$rid #eradap "a#a pelajaran "a#e"a#i! %e&agai
"a#a pelajaran yang "$da dipelajari dan le&i "$da daripada "a#a
pelajaran *aa%a Melay$'
,' Mening!a#!an !eya!inan "$rid $n#$! "e"pelajari "a#a pelajaran
Ma#e"a#i! 0ala$p$n "a%i &el$" "air "e"&aca'
4' Mening!a#!an pre%#a%i "$rid dan pencapaian !e%el$r$an %e!)la
dala" "a#a pelajaran Ma#e"a#i! #er$#a"a %e!ali dala" peperi!%aan
UPS6'
KUMPULAN SASARAN
1' M$rid 7 "$rid Ta$n 4( 5 dan 2
2' Se"$a g$r$ Ma#e"a#i! SK Jelapang( Ta"an Mer$ Ip)
PELAKSANAAN PROGRAM
Pela!%anaan pr)gra" ini adala %epanjang #a$n dala" pr)%e% PdP di
dala" &ili! darja' 8$r$ &)le "e"ili $n#$! "engg$na!an ")d$l yang
#ela di%edia!an a#a$ "e"pel&agai!an !aeda yang di9!ir!an %e%$ai
dengan #aap dan pencapaian "$rid' Terdapa# e"pa# !)"p)nen M)d$l
Ma#e"a#i! yang dicadang!an iai#$ M)d$l Peng$!$an Opera%i A%a%
MODUL MATEMATIK SKJ_2014
Ma#e"a#i!( M)d$l Uni# A%a% Ma#e"a#i!( M)d$l Pe"aa"an K)n%ep .ang
*er!ai#an dan M)d$l S#ra#egi Penyele%aian Ma%ala Ma#e"a#i!'
Mo)u Pen'uku%!n Oper!(i A(!( M!"em!"ik
M)d$l Peng$!$an Opera%i A%a% Ma#e"a#i! "ene!an!an peng$!$an
e"pa# )pera%i a%a% dala" Ma#e"a#i! iai#$ #a"&a( #)la!( dara& dan &aagi'
M)d$l ini "elip$#i #iga #)pi! $#a"a dala" %$!a#an "a#a pelajaran
"a#e"a#i! #a$n 4( 5 dan 2'
Opera%i #a"&a( #)la!( dara& dan &aagi dala" #)pi! :)"&)r *$la#
adala !e%ina"&$ngan daripada %$!a#an "a#a pelajaran Ta$n , dan g$r$
di!eenda!i "ening!a#!an lagi "ina# dan !e1aa"an "$rid #eradap
!ee"pa#-e"pa# )pera%i a%a% ini' Dala" !)n#e!% ini( ")d$l ini
"encadang!an agar "$ri-"$rid di&eri !el)nggaran $n#$! "er$j$! !epada
jad$al %i9r %e&agai $"pan $n#$! "enari! "ina# "$rid yang %ederana dan
le"a "e"aa"i dan "eng$a%ai !)n%ep dengan le&i "$da'
*agi #)pi! pecaan( ")d$l ini "encadang!an pecaan %e&agai pr)%e%
"e"&aagi %ecara %a"a ra#a ;!eadilan< #er$#a"a %e!ali "eli&a#!an pr)%e%
pena"&aan a#a$ pen)la!an pecaan dan n)"&)r &erca"p$r'
= >
= >
= >
Penyele%aian anya &)le dijalan!an apa&ila !ed$a-d$a
pecaan #er%e&$# di&aagi %ecara adil ;penye&$#nya
adala %a"a<
Penyele%aian anya &)le dijalan!an apa&ila !ed$a-d$a pecaan #er%e&$#
di&aagi %ecara adil ;penye&$#nya adala %a"a<' Ole i#$ prin%ip !eadilan
ar$%la dipen$i #erle&i da$l$ &erpand$!an %i9r' Pen)ek!"!n ini
)!p!" men'uku%k!n !'i pen'u!(!!n (i:r muri)-muri);
? 2
Apa&ila #ela "e"en$i prin%ip adil( "a!a "$rid &)le
"ela!%ana!an )pera%i yang di!eenda!i
MODUL MATEMATIK SKJ_2014
= >
= >
*agi #)pi! perp$l$an( ")d$l ini "e"&er pene!anan $n#$!
"ening!a#!an !e1aa"an "$rid #eradap i%#ila nombor# perpuu%!n dan
nombor perpuu%!n %ecara le&i jela%'
No"! < Nombor perpuu%!n )i !"!( )ib!$! )en'!n )u! perpuu%!n im! )u!
*agi "enyele%ai!an )pera%i #a"&a dan #)la! "$rid dila#i $n#$!
"e"&e@a!an dian#ara n)"&)r dan n)"&)r perp$l$an "engg$na!an
Teknik Pemi(!%!n Ru!n' %eper#i di &a0a'
Apa&ila "$rid #ela "air $n#$! "engenalpa%#i n)"&)r dan n)"&)r
perp$l$an( "a!a "$rid di&eri r$ang $n#$! "ela!%ana!an )pera%i #anpa
"engg$na!an #e!ni! pe"i%aan r$ang ini' Aala$&agai"anap$n #e!ni!
2 :)"&)r
B52 Perp$l$an
2B52 :)"&)r
Perp$l$an
2B52 = 1B, >
N
Nombor
P
Perpuu
%!n
2
= 1
,
52
,0
32
2B52 = , >
N
Nombor
P
Perpuu
%!n
2
= ,
5
52
00
52
MODUL MATEMATIK SKJ_2014
pe"i%aan r$ang ini adala digala!!an $n#$! "engela!!an "$rid daripada
#erdeda $n#$! "ela!$!an !e%alaan ;lalai<' Opera%i dara& dan &aagi
dila!%ana!an %ecara &ia%a "engg$na!an &en#$! la@i"'
Mo)u Uni" A(!( M!"em!"ik
M)d$l Uni# A%a% Ma#e"a#i! ini a"a# "ene!an!an Teknik Pemi(!%!n
Ru!n' dala" penyele%aian )pera%i yang di!eenda!i' Dala" ")d$l ini
"$rid dideda!an dengan nilai pia0ai yang perl$ dipa#$i #eradap Uni#
a%a% %e%$a#$ $ni# #er%e&$#' Dala" !)n#e!% ini( ")d$l ini "e"&er penega%an
!epada "$rid $n#$! "enge#a$i( "enga1al dan "e"a#$i nilai pia0ai $ni#-
$ni# #er#en#$ %eper#i &eri!$#C
1 "ini# > 20 %aa# 1 ja" > 20 "ini# 1 ari > 24 ja" 1 "ingg$ > 4 ari
1 #a$n > 12
&$lan
1 de!ad > 10
#a$n
1 a&ad > 100
#a$n
1 !$r$n > 1 000
#a$n
1 !" > 1 000 " 1 " > 100 c" 1 c" > 10 "
1 !g > 1 000 g
1 l > 1 000 "l 1 6M > 100 %en
Ke%e"$a $ni#-$ni# pia0ai yang di#$nj$!!an di a#a% adala "elip$#i
#)pi! Aang( Ma%a dan Aa!#$( Panjang( *era# dan I%ipad$ +ecair' Secara
$"$"nya( penyele%aian yang "eli&a#!an !e%e"$a $ni# di a#a% dapa#
dila!%ana!an "engg$na!an Teknik Pemi(!%!n Ru!n' yang "ene!an!an
pera#$ran nilai pia0ai yang "e%#i di#$li% )le "$rid %e&agai r$j$!an' *eri!$#
adala perincian &agi Te!ni! Pe"i%aan 6$ang &agi #iga #)pi! yang dipili'
+on"o% <
+)n#) 1
2 #a$n , &$lan ? 4 >
N8!"!k!n *!/!p!n )!!m "!%un )!n bu!n;
,0 bu!n !)!!% $ukup un"uk
meen'k!pk!n ki"!r!n (!"u "!%un
ber)!(!rk!n =!k"! 3 "!%un > 3, bu!n'
Ole i#$ pen$!aran $ni# ar$% dila!%ana!an
"engg$na!an )pera%i #)la! &er$lang a#a$p$n
&aagi'
,0 bu!n !)!!% $ukup un"uk
meen'k!pk!n ki"!r!n (!"u "!%un
ber)!(!rk!n =!k"! 3 "!%un > 3, bu!n'
Ole i#$ pen$!aran $ni# ar$% dila!%ana!an
"engg$na!an )pera%i #)la! &er$lang a#a$p$n
&aagi' 3 "!%un

12

? bu!n
1 #a$n 3 &$lan
MODUL MATEMATIK SKJ_2014
J!/!p!n > 6 "!%un ? bu!n
+)n#) 2
4 !" 500 " D 400 " >
N8!"!k!n *!/!p!n )!!m km )!n m
+)n#) ,
2B53 !g = 1 150 g >
N8!"!k!n *!/!p!n )!!m ';
J!/!p!n > .@71 k'
Melal$i pengg$naan Teknik Pemi(!%!n Ru!n'
%ecara &er$lang &agi penyele%aian yang "eli&a#!an pengg$naan $ni# a%a%
Ma#e"a#i!( diarap!an "$rid dapa# "eng$!$!an lagi !e"airan "ere!a
dala" "enyele%ai!an "a%ala yang &er!ai#an dengan cara yang le&i
"$da' *erda%ar!an anali%i% yang #ela dijalan!an &aa0a le&i %epar$
daripada %)alan !er#a% 1 dan !er#a% 2 dala" peperi!%aan UPS6 da#angnya
3
#a$n
3,
&$lan
1
?

5

4
5
A 3
,
0
D 3 ,
6
0
?
3
!"
3 000
"

,
4

5 0
0
D 4 0
0
.
? 0
0
3
!g
3 000
g
2B53
=
1B15
1 1
5 0
E
1 1 5
0
3 ,00 m !)!!% $ukup un"uk meen'k!pk!n
pi!/!i ukur!n p!n*!n' 3 km > 3 000 m'
Ole i#$ pen$!aran $ni# ar$% dila!%ana!an
"engg$na!an )pera%i #)la! &er$lang a#a$p$n
&aagi'


2B

5

4 0
!g
= 1 B 1

5 0
!g


, B 2

/ 0
!g
600 m !)!!% "i)!k $ukup un"uk meno!k
B00;
M!k! 3 000 m )i!mbi )!rip!)! 3 ukur!n
penu% km ber)!(!rk!n =!k"! ukur!n 3
km > 3 000 m;
1 000
"
= 500
"
1 500
"
= 1 000 > 1 500
MODUL MATEMATIK SKJ_2014
daripada #)pi! yang "eli&a#!an #)pi! Aang( Ma%a dan Aa!#$( Panjang( *era#
dan I%ipad$ +ecair'
Kaeda yang &ia%a dig$na!an %e&el$" ini !e&ia%aannya #ida!
"ene!an!an a%pe! nilai pia0ai %e&agai r$j$!an yang "enye&a&!an
!e&anya!an "$rid gagal "enyele%ai!an "a%ala yang "eli&a#!an
pen$!aran $ni# !erana !e#and$%an idea' Pr)%e% PFP yang "eli&a#!an %e"$a
#)pi! ini !e&ia%aannya "e"a!an "a%a le&i !$rang #iga &$lan' Pengg$naan
#e!ni! ini %ecara !erap diarap!an dapa# "e"$da!an peng$a%aan "$rid
#eradap !e"airan yang dipelajari'
Mo)u Pem!%!m!n Kon(ep 4!n' Berk!i"!n
M)d$l Pe"aa"an K)n%ep ini "ene!an!an agar "$rid "e"aa"i
%e%$a#$ !)n%ep i%#ila "a#e"a#i! #erle&i da$l$ %e&el$" "e"$la!an
pengiraan' M)d$l ini "elip$#i #)pi! Pera#$%( *en#$! 2-D( *en#$! ,-D( P$ra#a
dan Per0a!ilan Da#a' Dala" !)n#e!% ini "$rid di!eenda!i "enjela%!an dan
"e"aa"i "a!%$d i%#ila #erle&i da$l$' Se&agai c)n#)nyaC
Pera#$% > pe$!%!n C (er!"u( ( C 300 )
Peri"e#er > ukur keiin'
*en#$! 2-D > p!n*!n' C eb!r
*en#$! ,-D > p!n*!n' C eb!r C "in''i
P$ra#a > S!m! r!"! ( Jum!% )
n
+)n#) 1
*erapa!a pera#$% "$rid yang "enai!i &a% !e %e!)la daripada %ej$"la
"$rid di &a0aG
MODUL MATEMATIK SKJ_2014
+)n#) 2
P$ra#a &agi 5 n)"&)r iala 43' P$ra#a &agi , n)"&)r yang per#a"a iala ,0'
:)"&)r !ee"pa# dan !eli"a adala %a"a'
Apa!a n)"&)r !ee"pa# i#$G
P$ra#a > ! A b A $
> J$"la > 43
5 ?
J$"la > 240
P$ra#a > ! A b A $
> J$"la > ,0
, ?
J$"la > /0
:)#a H Penyelesaian diteruskan sehingga selesai ..
Melal$i pe"aa"an #eradap i%#ila ini( "$rid-"$rid %ederana dan
le"a "e"p$nyai pel$ang $n#$! "endapa# %e!$rang-!$rangya 1 "ar!a
&agi penyele%aian dala" !er#a% 2' Selain daripada i#$ pengg$naan !aeda
ini diarap!an dapa# "e"&er idea !epada "$rid $n#$! "enyele%ai!an
%e%$a#$ "a%ala yang &er!ai#an'
Per!"u( > pecaan C 300
> ( C 300 )
> ? 100
> 23I
n
n
MODUL MATEMATIK SKJ_2014
Mo)u S"r!"e'i Pen8ee(!i!n M!(!!% M!"em!"ik
M)d$l S#ra#egi Pe"&aagian 6$ang adala "er$pa!an %a#$ !aeda
$n#$! "enyele%ai!an %)alan yang "eli&a#!an penyele%aian "a%ala' Melal$i
!aeda ini "$rid di!eenda!i "enyele%ai!an "a%ala dengan
"e"&aagi!an %e#iap aya# dala" %)alan !epada %a#$ r$ang pengiraan'
Dengan !a#a lain %a#$ n)"&)r $n#$! %a#$ r$ang pengiraan' M$rid j$ga
di!eenda!i "e"per$n#$!!an %a#$ r$ang &agi *agi %)alan penyele%aian
"a%ala yang "eli&a#!an jad$al a#a$p$n ga"&araja' *eri!$# adala c)n#)
penyele%aian yang dicadang!an'
+)n#) 1
P$ra#a &agi 5 n)"&)r iala 43' P$ra#a &agi , n)"&)r yang per#a"a iala ,0'
:)"&)r !ee"pa# dan !eli"a adala %a"a'
Apa!a n)"&)r !ee"pa# i#$G
So!!n )i !"!( "er)iri )!rip!)! 5 !8!"; M!k! muri) )ike%en)!ki
me/u*u)k!n 5 b!%!'i!n ru!n' un"uk pen'ir!!n;
6$ang 1 6$ang 2 6$ang , 6$ang 4
P$ra#a &agi 5
n)"&)r iala 43
P$ra#a > (!m! r!"!
> >
43
5
?
43 ? 5 > 240
P$ra#a &agi ,
n)"&)r yang
per#a"a iala ,0
P$ra#a > (!m! r!"!
> >
,0
,
?
,0 ? , > /0
:)"&)r !ee"pa#
dan !eli"a
adala (!m!
240 7 /0 > 150
150 E 2 > 45
45
Nota : Penyelesaian tidak semestinya melibatkan semua ruang sebaliknya cuba
menekankan strategi murid menyusun maklumat yang dikehendaki
MODUL MATEMATIK SKJ_2014
+)n#) 2
6aja "en$nj$!!an Si#i "$la &erjalan !e !edai pada 0a!#$ pe#ang
Dia %a"pai di !edai pada ja" 4'25 pe#ang' *erapa la"a Si#i &erjalanG
So!!n )i !"!( "er)iri )!rip!)! 3 '!mb!r!*!% )!n , !8!"; M!k!
muri) )ike%en)!ki me/u*u)k!n . b!%!'i!n ru!n' un"uk pen'ir!!n;
6$ang 1 6$ang 2 6$ang ,
Ma!l$"a# pada
ga"&araja
,'50 pe#ang
Dia %a"pai di !edai
pada ja" 4'25 pe#ang
Topik m!(! !)!!%
men''un!k!n "eknik
pemi(!%!n ru!n' ,5 "ini#
Nota : Penyelesaian tidak semestinya melibatkan semua ruang sebaliknya cuba
menekankan strategi murid menyusun maklumat yang dikehendaki
3
*!m
70
mini"
, 4
D ,
0
25 =
20
50
,5