Anda di halaman 1dari 5

REFLEKSI PENGAJARAN MIKRO PENDIDIKAN KHAS (BAHASA MELAYU)

TOPIK SUKU KATA TERBUKA


ZAHARI BIN MD.ZAID
ANGKA GILIRAN 201117236000
P!"#$%&'&$"(
Suku kata terbuka terdiri daripada konsonan huruf vocal akhir seperti a,e,i,o,u seperti
contoh ba,be,bi,bo,bu dan sebagainya. Suku kata terbuka ini juga terdiri dari bilangan
huruf yang genap contoh saya baca buku dan kebiasaan untuk mengajar suku kata
terbuka dimestikan murid boleh menyebut dan mengenal huruf A hingga Z bagi
memudahkan proses P&P dijalankan. Bermula dengan menyebut suku kata terbuka
murid akan mula meneroka cara membaca secara membunyikan setiap huruf !"!
contoh
P!'$)*$"$$" P!"+$,$-$" M.)-/(
Sebagai guru Pemulihan has yang baru sahaja memegang kelas Pemulihan has
ini, saya berasa adalah amat penting untuk saya sebagai guru Pemulihan untuk
menguasai kemahiran variasi rangsangan. #ni kerana murid$murid Pemulihan has
merupakan murid yang memerlukan aktiviti p&p yang mampu menarik perhatian dan
minat mereka di samping melibatkan mereka secara aktif di dalam proses p&p. %leh itu,
saya telah menggunakan pendekatan variasi rangsangan bagi mengajar murid$murid
saya &tahun 'B( perkataan yang bersuku kata kvkv. Bahan bantu mengajar yang saya
gunakan adalah kad$kad suku kata kv.
)alam aktiviti p&p yang dilaksanakan, saya telah menyenaraikan perkataan$
perkataan bersuku kata kvkv dan meminta murid$murid saya mendengar dan mencari
perkataan yang mempunyai ejaan yang betul. *ujuan saya melaksanakan aktiviti ini
adalah kerana saya mendapati murid$murid Pemulihan has ini sering menghadapi
masalah membe+akan bunyi suku kata. %leh itu, di samping melatih kemahiran
mendengar mereka, saya juga berharap dapat melatih kemahiran mengeja mereka.
K!)&$0$" #$" K!'!1$%$"(
K/12/"!"3K/12/"!"
4$-.$*. R$"+*$"+$"
K!)&$0$" G&-& K!'!1$%$" G&-&
P!-&5$%$" 2!-+!-$)$"
'$"+)$% +&-&
Se,aktu pengajaran mikro,
saya memastikan baha,a
saya tidak hanya berdiri
setempat sahaja.
Perubahan langkah ini
amat penting bagi saya
membuat permerhatian ke
atas tingkah laku dan
tumpuan murid$murid saya.
)i samping itu, perubahan
langkah amat penting untuk
guru menarik perhatian
atau tumpuan murid$
muridnya.
-amun, disebabkan ruang
kelas Pemulihan has yang
agak terhad, maka,
pergerakan saya juga
menjadi agak terhad.
P!-&5$%$" 2!-+!-$)$"
$"++/0$ +&-&
Selain perubahan tingkah
laku, pergerakan anggota
yang saya lakukan juga
bersesuaian dengan
arahan yang dikeluarkan.
#ni amat penting kerana
pergerakan anggota guru
merupakan bahasa tubuh
yang dapat membantu
pelajar memahami arahan
terutamanya pelajar saya
yang kurang memahami
bahasa .elayu.
P!-&5$%$" "$#$ *&$-$ )alam pada, itu nada suara
yang yang tidak terlalu
mendatar atau lantang
digunakan oleh saya agar
bersesuaian dengan
keadaan. #ni adalah bagi
memastikan pelajar$pelajar
saya masih menumpukan
perhatian terhadap arahan
yang diberi.
P!-&5$%$" 6/)&* #!-.$
2!'$,$-
Pada pendapat saya,
aktiviti mencari perkataan
ini menggalakkan murid$
murid saya menggunakan
pelbagai deria mereka.
Antara deria yang
digunakan ialah melihat
&melihat kad perkataan(,
mendengar &mendengar
bunyi perkataan &phonetic(
yang guru sampaikan dan
merasa &mencari dan
memegang kad suku kata(.
P!-&5$%$" 5!"0&) '.*$"
2!'$,$-
Saya akui di dalam aktiviti
ini ketiadaan perubahan
bentuk lisan pelajar
merupakan antara
kelemahan yang harus
saya perbaiki. Sepanjang
aktiviti dijalankan, sikap
murid$murid saya agak
senyap menyebabkan
suasana bilik darjah sedikit
kurang keceriaannya.
P!-&5$%$" 5!"0&) 6.7.)$'
2!'$,$-
Sepanjang aktiviti
dijalankan, saya
membenarkan murid$murid
saya berlegar$legar di
sekitar meja untuk
-amun begitu, ruang kelas
yang agak terhad
menghadkan pergerakan
pelajar.
menggalakkan mereka
bergerak dan tidak hanya
duduk setempat.
8$#$"+$" P!"$15$%5$.)$"9T."#$)$" S&*&'$"
/ntuk penambahbaikan bagi kelemahan$kelemahan yang ada, beberapa tindakan
susulan telah dicadangkan oleh rakan$rakan guru saya dan juga etua Panitia Bahasa
.elayu sekolah saya. Antaranya ialah0
1( 2uru hendaklah merancang satu aktiviti yang dapat menggalakkan murid$murid
bertutur. 3adangan yang diberi ialah meminta murid membaca dan mengeja semula
perkataan yang telah dicari. #ni secara tidak langsung dapat mengukuhkan lagi
perkataan dan kemahiran ejaan yang murid pelajari.
4( elemahan kedua yang perlu diperbaiki adalah guru perlu memanfaatkan ruang untuk
memudahkan pergerakan murid. Antara tindakan yang boleh diambil adalah
menjalankan aktiviti di luar bilik darjah ataupun di ka,asan yang lapang. #ni akan
membolehkan pelajar bergerak dengan lebih selesa dan mampu merangsang pelajar
untuk melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti.
'( Akhir sekali, aktiviti mencari perkataan ini boleh dipelbagaikan lagi dengan
membahagikan murid kepada beberapa kumpulan mengikut tahap kebolehan
mereka.
#ni dapat menggalakkan setiap murid dapat melibatkan diri dalam aktiviti dan murid
yang lambat tidak ketinggalan.
R&1&*$"(
Setelah menjalani pengajaran mikro ini, saya bera+am untuk memperbaiki
kemahiran variasi rangsangan saya dengan perancangan yang teliti serta
mempelbagaikan aktiviti pengajaran daya. #ni boleh dilakukan berdasarkan kepada
maklum balas yang saya terima daripada murid$murid saya. Saya yakin, kemahiran
variasi rangsangan ini penting bagi menarik minat murid Pemulihan has untuk belajar
bahasa .elayu. )i samping itu, penggunaan variasi rangsangan ini mampu
membangkitkan naluri ingin tahu dan mendorong mereka untuk berusaha melibatkan diri
secara aktif dalam aktiviti p&p.