Anda di halaman 1dari 3

TUGAS MAKALAH

(PENATALAKSANAAN INFEKSI OROFASIAL)


Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah
Kegawatdaruratan Medis

Kelompok 4
KIKI RIZKY AMELIA

1110070110-031

VIVI SRIYUNI

1110070110-033

KHADIJATUL AWALIYAH

1110070110-035

RAHMA NELTI

1110070110-037

HESTI RAHAYU

1110070110-039

FAKULTAS KEDOKTERAN GIGI


UNIVERSITAS BAITURRAHMAH
PADANG

KATA PENGANTAR

Alhamdulilah, puji syukur penulis ucapkan kehadirat zat Yang Maha Agung yaitu Allah
SWT. Atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Penulis dapat merampungkan tugas
Yang berjudul Perkembangan Oklusi tepat pada waktunya

Pada kesempatan ini, Penulis juga dengan rendah hati mengucapkan terima kasih dan
rasa hormat kepada Bapak dan Ibu fasilitator pada mata kuliah Kegawatdaruratan Medis.

Tiada yang patut Penulis berikan kepada sahabat, rekan-rekan dan semua pihak yang
telah memberikan sumbangan pikiran dan dorongan untuk menyelesaikan Laporan Makalah ini
selain ucapan terima kasih, semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih baik dan lebih
mulia. Amin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan makalah ini masih terdapat kekurangan baik
dari segi bahasa maupun ilmiahnya. Oleh sebab itu Penulis dengan lapang dada mengharapkan
saran dan kritik dari pembaca semua agar dapat memberikan kesempurnaan dan manfaat
maksimal dalam Laporan Makalah ini.

Harapan Penulis semoga dengan selesainya penyusunan Laporan makalah ini akan
bermanfaat bagi para pembaca umumnya dan Penulis khususnya.

Padang, 20 Sept 2014

Penulis

DAFTAR ISI
Kata Pengantar......................................................................................................................i
Daftar Isi..........................................................................................................................................ii
BAB I PENDAHULUAN
I.I

Latar Belakang.........................................................................................................1

I.II

Rumusan Masalah....................................................................................................1

I.III

Tujuan Rumusan......................................................................................................2

BAB II TINJAUAN PUSTAKA


II.I

Pengertian Infeksi Orofasial....................................................................................3

II.II

Anatomi Infeksi Orofasial.......................................................................................3

II.III

Macam-macam Infeksi Orofasial.............................................................................6


II.III.I

Abses Peiapikal.......................................................................................6

II.III.II

Infesi Perikoronitis..................................................................................8

II.III.III

Abses Periodontal..................................................................................10

II.III.IV

Abses Sub Periosteal.............................................................................11

II.III.V

Abses Pasca Bedah..............................................................................11

II.III.VI

Selulitis Akut........................................................................................12

II.III.VII Cavernous Sinus Trombosis................................................................13


II.III.VIII Osteomeylitis.......................................................................................14
II.III.IX
II.IV

Ludwig Angina...................................................................................16

Teknik Insisi dan Drainase Abses.........................................................................19

BAB III PENUTUP


III.I

Kesimpulan............................................................................................................23

III.II

Saran......................................................................................................................23

DAFTAR PUSTAKA....................................................................................................................24