Anda di halaman 1dari 1

FORMAT PENGAJARAN HARIAN SEJARAH KSSR

Mata pelajaran :
Kelas :
Bilangan murid :
Tarikh :
Masa :
Tema :
Tajuk :
Sub tajuk :
Standard Kandungan :
Standard pembelajaran :
Objektif :
Pengetahuan sedia ada :
Elemen Merentas Kurikulum :
- Nilai Murni
- Kemahiran Berfkir
- Kemahiran Pemikiran Sejarah
- lam Sekitar! KM"! Patri#tisme! atau lain-lain $ang berkaitan %jika ada&
Bahan bantu :
'angkah(Mas
a
)si pelajaran kti*iti +uru dan Murid ,atatan
Set induksi
% &
'angkah -
% &
'angkah .
% &
'angkah /
% &
'ain-lain
langkah
%jika ada&
Penutup
% &
0e1eksi :