Anda di halaman 1dari 18

MODEL MEMBUAT KEPUTUSAN

PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME GURU SAINS


DAN MATEMATIK
BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
KERANGKA KURSUS
Kursus
Pemantapan Pedagogi Guru Matematik Sekolah Menengah Dalam
Bahasa Melayu Tahun 2012 (Kreativiti Dalam Pengaaran Dan
Pem!elaaran"
Topik #plikasi proses kreati$ terarah dalam Model Mem!uat Keputusan
Kod Kursus MTSM%
Masa 1 am
Personel Pen&eramah
A. Objektif
Pada akhir sesi ini' peserta guru dapat (
1) memahami kepentingan perkaitan proses kreati$ terarah menggunakan model
Mem!uat Keputusan dalam pengaaran dan pem!elaaran
2) mengaplikasi proses kreati$ terarah dalam pengaaran dan pem!elaaran
menggunakan model Mem!uat Keputusan
B. Kan!n"an K!#$!$
Model proses kreati$ terarah' Model Mem!uat Keputusan' perkaitan proses kreati$
terarah dengan model pengaaran dan pem!elaaran dan &ontoh persediaan mengaar
yang mengaplikasi proses kreati$ terarah dalam pengaaran dan pem!elaaran model
mem!uat keputusan
%. Kaea&
Syarahan' per!in&angan' sum!angsaran' aktiviti *hands+on*' !engkel
1
D Ba&an Pen"aja#an
,ota' power-point
E A'atan
-.D' komputer' papan putih' pen marker dan kertas mahung #/
F Peni'aian
1) Pem!entangan
2) Penyediaan persediaan mengaar dan instrumen penilaian
G R!(!$an)Ref'ek$i
1) Berasaskan per!in&angan guru dan sesi soal a0a!
2) Penyediaan 1P2 guru
3) Borang penilaian kursus
MODEL MEMBUAT KEPUTUSAN
Model ini meli!atkan murid dalam sesuatu situasi !erkaitan kehidupan seharian di mana dia
perlu mem!uat pilihan yang paling !aik)
Perkaitan proses kreati$ terarah dalam pengaaran dan pem!elaaran Model Mem!uat
Keputusan
M*e' P +P
P#*$e$ K#eatif Te#a#a&
Pe#$eiaan I(a"ina$i Pe#ke(ban"an Tinakan
Mem!uat
Keputusan
Mengumpul
maklumat
Mengenal
pasti matlamat
Mengenal
pasti alternati$
Menganalisis
alternati$
Meramal
Menyusun
alternati$
Pemilihan
alternati$
Menilai
alternati$ yang
dipilih
Mem!uat
keputusan
Mem!uat
rumusan
Dalam proses kreati$ terarah dalam pengaaran dan pem!elaaran' langkah demi langkah perlu
diikuti dengan terliti' iaitu !ermula daripada $asa persediaan' imaginasi' perkem!angan dan
tindakan untuk menayakan pengaaran dan pem!elaaran se&ara kreativiti)
2
%*nt*& ,-
Pe#$eiaan (en"aja# .an" (en""!nakan M*e' Me(b!at Ke/!t!$an
Bidang Pem!elaaran ( 414T#, D#, P5-# ,5MB51
5!ekti$ Pem!elaaran ( Murid akan diaar untuk (
i) memahami dan menggunakan pengetahuan $aktor
sepunya dan 6aktor Sepunya Ter!esar (6STB" !agi satu
nom!or !ulat)
2asil Pem!elaaran ( Murid akan dapat (
i) menentukan 6STB !agi dua atau tiga nom!or yang di!eri)
Masa ( 2 0aktu
FASA %ADANGAN AKTI0ITI %ADANGAN KOMUNIKASI
,. PERSEDIAAN
Mengumpul maklumat
Mengenal pasti
matlamat
Mengenal pasti
alternati$
Menganalisis alternati$
1) Murid mengenalpasti
maklumat)(-ampiran 1"
7Berdasarkan situasi yang
di!erikan !agaimanakah
kamu !oleh mem!antu 2usin8
7Mengapakah ri!en perlu
di!ahagikan kepada !ahagian
yang sama panang8
7Mengapa kamu !erkata
demikian98)
1. IMAGINASI
Meramal
Menyusun alternati$
Pemilihan alternati$
1) Murid meramal kaedah
penyelesaian)
(-ampiran 2"
7Bagaimana anda
menentukan nom!or itu
adalah satu $aktor9
8Bagaimana kamu !oleh
men&ari $aktor !agi nom!or
terse!ut9)
7Mengapa kamu
menggunakan kaedah
terse!ut9)8
7Bagaimana kamu mendapat
idea terse!ut9*)
3
2. PERKEMBANGAN
Menilai alternati$ yang
dipilih)
1) Murid melengkapkan
Le(ba#an Ke#ja ,.
2) Murid menyatakan hasil
dapatan)
7#pakah perkara yang kamu
lakukan untuk menentukan
6STB !agi set nom!or yang
di!erikan98)

7Mengapa kamu menyatakan
demikian98)
3. TINDAKAN
Mem!uat keputusan
Mem!uat rumusan)
1) Murid menganalisis situasi
yang kedua)
2) Murid melengkapkan
Le(ba#an ke#ja 1.
3) Murid mem!uat
pem!entangan
7#pakah keputusan yang
diam!il oleh kumpulan kamu)
7Terangkan proses yang kamu
laksanakan dalam mem!uat
keputusan8
7Kenapa kamu memilih
kaedah terse!ut98)
Pentak$i#an Berdasarkan keupayaan murid melaksanakan tugasan dan
mena0a! soalan yang di!erikan dalam -em!aran Kera)
Ni'ai an Sika/ Kerasama dalam kumpulan' uur' menghargai pandangan
orang lain dan ketelitian)
LAMPIRAN ,
4
5
Macamana ye ?????.

2usin mempunyai 2 helai re!en yang
masing+masing panangnya ialah 2/ m dan
3: m) Beliau ingin menghias papan
kenyataan di kelasnya) Beliau perlu
memotong re!en+re!en terse!ut kepada
!e!erapa !ahagian yang sama panang)
7Tetapi !erapakah panangnya setiap
!ahagian itu99998
LAMPIRAN 1
6
S;T 1
S;T2
S;T 3 SET 4
SET 5
SET 6
LEMBARAN KERJA ,
1) -engkapkan adual di!a0ah
FAKTA
4Mak'!(at a#i
$it!a$i)$*a'an5
PERLU TAHU
4Pen"eta&!an $eia aa5
KEMUNGKINAN PENYELESAIAN
4Kaea&5
TENTUKAN KEPUTUSAN TERBAIK
TENTANG APA YANG PERLU
DILAKUKAN 4Lak$ana5
LEMBARAN KERJA 1
1) Sarah mempunyai <2 !ii karipap dan /2 !ii mu$in) Setiap enis kuih itu ingin diletakkan kedalam piring) Kuih terse!ut mesti
di!ahagikan sama rata) Berapakah !ilangan piring yang ter!anyak yang akan digunakan) Berapakah !ilangan setiap kuih
yang perlu diletakkan dalam setiap pinggan)
2) -engkapkan adual di!a0ah)
FAKTA
4Mak'!(at a#i
$it!a$i)$*a'an5
PERLU TAHU
4Pen"eta&!an $eia aa5
KEMUNGKINAN PENYELESAIAN
4Kaea&5
TENTUKAN KEPUTUSAN TERBAIK
TENTANG APA YANG PERLU
DILAKUKAN 4Lak$ana5
%*nt*& 1-
Pe#$eiaan Men"aja# .an" (en""!nakan M*e' Me(b!at Ke/!t!$an
Bidang Pem!elaaran ( P;.#2#,
5!ekti$ Pem!elaaran ( Murid akan di aar untuk(
memahami konsep penam!ahan dan penolakan pe&ahan
untuk menyelesaikan masalah
2asil Pem!elaaran ( Murid akan dapat (
melakukan penam!ahan meli!atkan
d" pe&ahan dan nom!or !er&ampur
e" nom!or !er&ampur
Masa( 2 0aktu
FASA %ADANGAN AKTI0ITI %ADANGAN KOMUNIKASI
,. PERSEDIAAN
Mengumpul
maklumat
Mengen alpasti
alternati$
1) Murid menyelesaikan
masalah !erdasarkan situasi
yang di!erikan)
4 La(/i#an ,5
7#pakah &ara yang !oleh kamu
gunakan untuk men&ari umlah kek
yang telah dimakan98
7Mengapa kamu memilih &ara
terse!ut8

1. IMAGINASI

Meramal
Menyusun
alternati$
Pemilihan
alternati$
1) Murid menyelesaikan masalah
yang di!erikan !erdasarkan
situasi)
4 La(/i#an 15
2) Murid menyatakan &ara = &ara
atau kaedah yang !oleh
digunakan untuk men&ari
umlah kek yang telah di
makan)
8Bagaimana kamu selesaikan
soalan soalan ini 98
8#pakah maklumat yang !oleh
kamu dapat dari soalan pe&ahan
!erikut98
7#pakah kaedah ter!aik98
7Mengapakah kamu katakan itu
adalah kaedah ter!aik98
2. PERKEMBANGAN
Menilai alternati$
yang dipilih
1) Murid menyelesaikan masalah
yang di!erikan pada
lem!aran 1)
4Le(ba#an ke#ja ,5
7#pakah langkah+langkah yang
kamu am!il untuk menyelesaikan
masalah terse!ut98)
3. TINDAKAN
Mem!uat keputusan
Mem!uat rumusan
1) Murid menyelesaikan
masalah yang di!erikan pada
-em!aran kera 2)
4Le(ba#an ke#ja 15
2) Murid menerangkan proses
yang diam!il untuk
mendapatkan a0apan)
8#pakah kemahiran !aru yang
kamu kuasai hari ini98
8#dakah &ara lain untuk men&ari
a0apan untuk menyelesaikan
masalah ini98)
PENTAKSIRAN Berdasarkan kepada keupayaan murid mena0a! soalan di -em!aran
Kera 1 hingga -em!aran Kera 2)
NILAI DAN SIKAP >akin dengan keputusan sendiri)
Berupaya mem!eri huah !erdasarkan $akta)
?uur' !ertolak+ansur dan !ekerasama)
La(/i#an ,
Sit!a$i -
Dalam satu sesi amuan makan' seorang murid # telah memakan !ii kek &oklat
manakala murid B telah memakan !ii kek !uah) #nda dikehendaki untuk men&ari
umlah kek yang telah di makan oleh murid # dan murid B)
La(/i#an 1
Murid A Murid B
?
JUMLA
H
Se'e$aikan $it!a$i i ba6a& -
#) ?ika #li uga memakan kek &oklat dan 1 kek !uah di malis itu' !erapakah umlah kek
yang telah dimakan)
B) Siti uga telah memakan kek !uah dan kek &oklat' kirakan umlah yang telah Siti
makan)
Be#a$a#kan $it!a$i i ata$7 'en"ka/kan ja!a' iba6a&
FAKTA
PERLU TAHU
4Pen"eta&!an
Seia Aa5
KEMUNGKINAN
PENYELESAIAN
4kaea&5
TENTUKAN KEPUTUSAN
TERBAIK TENTANG APA
YANG PERLU DILAKUKAN
4Lak$ana5
,#M# (@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ Le(ba#an Ke#ja ,
K;-#S ( @@@@@@@@
1) Selesaikan
a" !"
&"
2) Sekumpulan pelaar mengam!il masa am' 2 am dan am untuk menyiapkan 3
!ii kek) .ari umlah masa yang telah diam!il oleh mereka untuk menyiapkan kek
terse!ut)
+ +
+ +
Le(ba#an Ke#ja 1
1) Selesaikan
a"
!"
2) Susan ingin menyediakan minuman untuk ahli keluarga yang akan datang !ertandang)
?ika dia men&ampurkan l gula' l us !uah !uahan dan 2 l air' kirakan umlah air
yang akan diperolehi)
3) Mrs 5ng menual piAAa) ?ika dia menual piAAa di 0aktu pagi dan dapat menual lagi
piAAa di 0aktu petang) Kirakan umlah piAAa yang !eraya di ual)
+
+
+
+
%*nt*& 2 4Ha$i' /e#ben"ke'an "!#!8"!#! 9*n Ti(!#5-
Pe#$eiaan Men"aja# .an" (en""!nakan M*e' Me(b!at Ke/!t!$an
Bidang Pem!elaaran ( P;1P4-42#,
5!ekti$ Pem!elaaran ( Murid akan di aar untuk(
memahami konsep penam!ahan dan penolakan perpuluhan
untuk menyelesaikan masalah)
2asil Pem!elaaran ( Murid akan dapat (
menyelesaikan masalah meli!atkan penam!ahan dan
penolakan nom!or perpuluhan)
Masa( 1 0aktu
Pengetahuan sedia ada ( Pelaar telah mengetahuai &ara konsep penam!ahan dan penolakan
nom!or perpuluhan)

Fa$a %aan"an Akti:iti %aan"an K*(!nika$i
,. PERSEDIAAN

Mengumpul
maklumat
Mengenal
pasti matlamat
Mengenal
pasti alternati$
Menganalisis
alternati$
1)Guru mengedarkan
lembaran kerja 1 kepada
murid)
2) Murid mengenalpasti
maklumat yang terdapat di
dalam lem!aran kera
terse!ut)
*#pakah maklumat yang kamu
perolehi daripada situasi yang
di!erikan9*)
*#pakah enis nom!or+nom!or
terse!ut9*)
*Mengapakah nom!or perpuluhan
digunakan dalam menentukan
arak9*)

1. IMAGINASI

Meramal
Menyusun
alternati$
Memilih alternati$
1) Murid melakar situasi
!erdasarkan soalan yang
di!erikan)
BBagaimanakah kamu
menggam!arkan peralanan
Culki$ly9*)
#pakah &ara lain untuk
menggam!arkan alan yang telah
dilalui oleh Culki$ly pada hari
terse!ut9*)
3) #pakah maklumat yang !oleh
kamu dapat dari soalan yang
di!erikan9
2. PERKEMBANGAN
Menilai alternati$
yang dipilih
1) Murid melengkapkan
maklumat melalui lakaran
yang telah dilakukan)
Jawapan yang dijangka dari pelajar
kelas kantin
koperasi bilik guru
u!la" keseluru"an
124.44!
2) Murid menyenaraikan &ara
penyelesaian yang mungkin
!agi menyelesaikan
masalah)
BBagaimanakah kamu menentukan
arak dari kantin ke koperasi9*)
Bagaimanakah pula kamu
menentukan arak antara kelas ke
koperasi dan antara koperasi ke
!ilik guru9*)
3. TINDAKAN
Mem!uat
keputusan
Mem!uat rumusan
1) Murid mem!uat
per!andingan penyelesaian
dengan murid yang lain)
2) Murid mengam!il keputusan
untuk memilih &ara
penyelesaian ter!aik !agi
menyelesaikan masalah)
BBagaimanakah kamu
menyelesaikan masalah
terse!ut9*)
B#pakah per!eAaan antara
penyelesaian rakan kamu9*)
B#pakah penyelesaian ter!aik
untuk men&ari arak yang
ditentukan9
PENTAKSIRAN
Berdasarkan kepada keupayaan murid mena0a! soalan di
Le(ba#an Ke#ja , dan latihan !uku teks)

34.5
6
2 # ganda
kelas ke
kantin
NILAI DAN SIKAP i) >akin dengan keputusan sendiri)
ii) Berupaya menyatakan operasi yang !oleh digunakan)
iii) Bekerasama dan !ertolak ansur)
iv) ?uur dalam mem!uat keputusan)
Le(ba#an ke#ja ,
Culki$ly !eralan dari kelasnya ke kantin seauh 3/)%:m) Selepas itu dia !eralan ke koperasi
sekolah untuk mem!eli pen yang araknya dari kantin adalah dua kali arak dari kelasnya ke
kantin) Selepas itu dia !eralan dari koperasi ke !ilik guru) ?ika arak keseluruhan peralanan
Culki$ly adalah 12/)//m' !agaimanakah anda hendak mem!antu Culki$ly untuk menentukan
arak yang dilaluinya dari koperasi ke !ilik guru9)