Anda di halaman 1dari 2

Penyata Pendapatan bagi tahun berakhir 31.7.

2014
RM
Jualan
Pulangan Jualan
Jualan Bersih
Stok Awal
Belian
Pulangan Belian
Belian Bersih
Angkutan Masuk
Insuran Belian
Kos Barang untuk dijual
Stok akhir
Kos jualan
Untung kasar

RM

RM
215 000
2 500
212 500

80 000
43 700
500
43 200
300
200

43 700
123 700
83 900
39 800
172 700

Hasil
Faedah Diterima
Jumlah Hasil

300
300

Belanja
Buku Cek
Iklan
Kadar Bayaran
Gaji

70
200
400
5000
5670

Untung Bersih

167 330

29

Kunci Kira-kira pada 31.07.2014


RM

RM

RM

Aset Bukan Semasa


Premis
Lengkapan
Alat pejabat
Perabot

95 000
8 000
20 000
35 000
158 000

Aset Semasa
Tunai
Bank
Penghutang
Stok Akhir

3 500
229 630
92 500
83 900
409 530

Liabiliti Semasa
Pemiutang
Modal Kerja

87 500

87 500
322 030
480 030

Ekuiti Pemilik
Modal Awal
+ Untung Bersih

143 000
167 330

Ambilan
Modal Akhir

310 330
300
310 030

Liabiliti Bukan Semasa


Pinjaman

170 000
480 030

30