Anda di halaman 1dari 12

LAURA H.

CHAPMAN
Pakar dalam
bidang
pendidikan Seni
Visual terutama
untuk golongan
kanak-kanak
Pengalaman
mengajar
individu dari awal
umur hingga
peringkat dewasa
Mempunyai
semangat mengajar
dan berkongsi ilmu
kreativiti tanpa
mengira kaum
mahupun taraf
Terlibat dalam
penghasilan
kerja dengan
pihak muzium
15 tahun
sebagai
jurulatih
peringkat
Sarjana Muda
Pelajar peringkat
Sarjana di Indiana
University,
University of Illionis
dan University of
Cincinnati
Seorang
pelukis dan
artis
elektronik
4 ASPEK UTAMA DALAM SENI VISUAL
LAURA H. CHAPMAN
1.
Pemerhatian
2.
Penerokaan
3.
Penghasilan
4. Apresiasi
dan
pelanjutan
Aspek ini melibatkan sensitiviti deria. Semasa
menyediakan aktiviti, pemerhatian perlu diberi
kepada perkara berikut:
Pengetahuan sedia ada murid
Benda yang konkrit
Minat, kecenderungan dan latar belakang murid
Bahan, bunyi, pergerakan dan aksi
Mencetus idea dan imaginasi
Aspek ini melibatkan penerokaan dan penghasilan
atau pembuatan. Aktiviti penerokaan dijalankan
sebelum aktiviti penghasilan. Semasa menyediakan
aktiviti, anda perlu beri perhatian kepada perkara
berikut:
Aktiviti kecil mudah ringkas
Cuba mencuba, suai kenal dengan bahan
Penemuan oleh murid sendiri, uji menguji
Mencari alternatif, variasi dan kemungkinan lain
Bebas daripada jawapan tetap, murid senang dan ingin
mencuba
Aktif melibatkan pelbagai kecerdasan
Menggunakan kemahiran berfikir dan pengurusan grafik
Penghasilan/membuat penggunaan alat,
bahan dan teknik
Tatacara, langkah dan proses membuat
Amalan tertib kerja
Keselamatan semasa bekerja
Penyampaian kandungan subjek, idea, hal benda
dengan bentuk hasil
Aspek ini melibatkan penyataan dan unsur afektif,
terdapat dua jenis aktiviti apresiasi. Aktiviti yang dirancang
khas untuk projek apresiasi dan aktiviti mudah yang
dirancang di akhir setiap pelajaran. Semasa menyediakan
bahan mudah, perhatian perlu diberikan kepada perkara
berikut:
Aspek bahasa yang berkaitan dengan istilah seni seperti sifat
garisan, jalinan, warna, ton, rupa dan bentuk
Aspek bahasa yang berkaitan dengan kandungan dan hal benda
Aspek bahasa yang berkaitan dengan manipulasi alat, bahan dan
teknik
Penghargaan hasil kerja dan menghormati pembuat karya
Perasaan, penghargaan dan refleksi diri
Penyerapan pengetahuan dan penerapan nilai yang berkaitan
dengan kandungan
Tahap
Perkembangan
Kreativiti
Kaedah
Penjanaan
Idea
Pengolahan
dan
Pemurnian
Kemahiran
Menggunakan
Bahan
Kaedah
Penjanaan
Idea
Menetapkan
objektif, haluan
dan tujuan
penghasilan
karya
Membimbing
pelajar
menetapkan
hala tuju
Menerangkan
tentang kaedah
menjana idea
Pengolahan
dan
Pemurnian
Mendapatkan
kajian visual yang
lebih sistematik
dan tersusun
Memastikan imej
atau visual yang
hendak dihasilkan
bertetapan dengan
tema dan objektif
penghasilan
Pelajar mengolah
dan memurnikan
hasil karya mereka
sehingga
memperolehi hasil
yang terbaik
Kemahiran Menggunakan
Bahan
Mengadakan demonstrasi
dan tunjuk cara supaya
pemilihan bahan oleh murid
mempunyai makna dan nilai
tersendiri.
Membimbing pelajar
tentang penggunaan bahan
dan teknik penggunaan serta
penghasilan.