Anda di halaman 1dari 1

Persediaan mengajar yang menggunakan Model Membuat Keputusan

Bidang Pembelajaran : PERATUSAN


Objektif Pembelajaran : Murid akan diajar untuk :
i. Melakukan pengiraan dan menyeleaikan maala!
yang melibatkan peratuan
"ail Pembelajaran : Murid akan dapat :
i. Menyeleaikan maala! yang melibatkan peratuan
Maa : # $aktu
FASA CADANGAN AKTIITI CADANGAN K!M"NIKASI
#$ P%&S%DIAAN
Mengumpul maklumat
Mengenalpati
matlamat
Mengenalpati
alternatif
%. Murid mengenalpati
maklumat berdaarkan
ituai yang diberikan.
Rujuk Lampiran 1.
&Berdaarkan ituai yang
diberi' bagaimana (ara
kamu membantu
menyeleaikan maala!
Ni)am*+
'$ IMAGINASI
Meramal
Menyuun alternatif
Pemili!an alternatif
1. Murid meramal !arga
barang yang lebi!
renda!.
&,edai manaka! pili!an
kamu*+
&Mengapa kamu memili!
kedai terebut*+
&Bagaimana kamu
menentukan barang terebut
lebi! mura!*+
($ P%&K%M)ANGAN
Menilai alternatif yang
dipili!
%. Murid melengkapkan
-embaran ,erja %.
#. Murid menyatakan !ail
dapatan.
&Bagaimana kamu
menyeleaikan maala!
ini*+
&Berikan penjelaan bagi
penyeleaian kamu.+
*$ TINDAKAN
Membuat keputuan
Membuat rumuan
%. .akil kumpulan
membuat
pembentangan (ara
pengiraan.
#. Murid menerangkan
pr/e yang diambil
untuk mendapatkan
ja$apan.
0. Murid menyeleaikan
ituai dalam -ampiran
#.
&Adaka! (ara lain untuk
menyeleaikan maala! ini*
Terangkan.+
&Adaka! pili!an itu
diraakan terbaik*+
&Adaka! akan membuat
keputuan untuk membeli
kaut di 1/!/r B!aru yang
mena$arkan dikaun yang
lebi! tinggi daripada dikaun
yang dita$arkan di Muar*+
Pentaksiran Berdaarkan kepada keupayaan murid menyeleaikan
maala! yang diberikan.
Nilai dan Sikap ,erjaama dalam kumpulan.
,etelitian dalam membuat pili!an yang tepat.
2akin dengan keputuan endiri.