Anda di halaman 1dari 8

0

NO. KUMPULAN: UPSI01


NAMA PENSYARAH: DR. AZALI BIN RAHMAT
KERJA KURSUS
CMP2011 PENGURUSAN KOKURIKULUM
NAMA PENUH : MIMI FARIZIANAWATY BINTI ARIFFIN
NO ID :D20121061188
NO. GROUP : UPSI01(A132PJJ)
TAJU TUGASAN : TUGASAN 3
PROGRAM PENDIDIKAN JARAK JAUH
UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
TANJONG MALIM, PERAK.
1
3. LAPORAN AKHIR DAN REFLEKSI AKTIVITI
ISI KANDUNGAN HALAMAN
3.1 Surat ucapa t!r"#a $a%"& '
3.' Lap(ra )a*ata$ua%a $!r)a +
3.3 Lap(ra $!*a,a -
3.+ K!%"#pu.a .ap(ra /
0 $!$ura,a
0 $!.!1"&a
0 2a3a,a p!a#1a&1a"$a utu$
pr(,ra# a$a 3ata,.
La#p"ra 4

2
3. !"#$%"& A'()% *"& R+,-+'.) A'/)0)/)
3.1. S1%"/ 12"#"& /+%)3" '".)(
SK KPG DATO SERI KAMARUDDIN
3'5+5 SERI MAN6UNG
PERAK. N(.Tel :05-6886616
. No.Fax: 05-6886616
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
71 MA!AYSIA RAYAT DIDAHU!UAN PEN4APAIAN DIUTAMAAN8
Ru). Tua :
Ru). Ka#" :
Tar"$& :
99999999999999999999999
99999999999999999999999
99999999999999999999999
Tua:Pua;
U4APAN PENGHARGAAN DAN TERIMA ASIH
D!,a %!,a.a &(r#at<a p!r$ara 3" ata% a3a.a& 3"ru)u$
'. D"#a$.u#$a 1a&a*a Har" K($ur"$u.u# 0 P!r$&!#a&a U"t B!ru"=(r# Ta&ap '
t!.a& 3apat 3".a,%u,$a 3!,a )a<a<a pa3a $!t!tapa %!p!rt" 1!r"$ut:
Tar"$& : 1' Apr". '51+
Ma%a : /.35 pa," &",,a >.55 p!ta,
T!#pat : SK Kp, Dat(? S!r" Ka#aru33"
3. S!1a,a" ta3a p!,&ar,aa 3a t!r"#a $a%"& p"&a$ $a#" "," #!,&u.ur$a *at"$a&
p!,&ar,aa $!pa3a p"&a$ tua ata% %u#1a,a:$!r)a%a#a <a, 3"1!r"$a.S!%u,,u&<a
$!pr"&at"a p"&a$ tua t!.a& 3apat #!.acar$a p!r)a.aa pr(,ra# "".
+. S!%u,,u&<a $!r)a%a#a 3ar"pa3a p"&a$ tua $a#" 3a&u.u" 3!,a ucapa t!r"#a $a%"&.
3
S!$"a; 3"#a$.u#$a. T!r"#a $a%"&
7BERHIDMAT UNTU NEGARA5
@a, #!)a.a$a tu,a%;
..............................................
H6H HAMIDAH BT. ISA
GURU BESAR
SK KPG DATO? SERI KAMARUDDIN
4
3.2 !"#$%"& J"6"/"&'1"." +%7"
BIL PERKARA MAKLUMAT
1. Ta)u$ Pr(,ra# : A$t"A"t"
K($ur"$u.u# : P!r$&!#a&a U"t B!ru"=(r#
Ta&ap '
'. O1)!$t"= Pr(,ra# : A$t"A"t"
1.'.1 M!3!3a&$a p!.a)ar $!pa3a a$t"A"t" 0
a$t"A"t" 1!r$a"ta $($ur"$u.u#; &"3up 1!r3"$ar" 3a
ra%a ta,,u,)a*a1 t!r&a3ap 3"r" %!3"r"; a&."
$!.uar,a 3a #a%<ara$at.
1.'.' M!,,a.a$$a #ur"3 1!ru%a&a 3a.a#
a%p!$ $!p"#p"a 3a %a&%"a& #ur"3 %!rta 3apat
#!#upu$ 3"%"p." <a, t",,".
1.'.3 M!.a&"r$a #ur"3
<a, 1!r$!tra#p".a 3a 3!3"$a%" %!rta
#a#pu #!)a3" p!#"#p" <a, 1!r$a."1!r.
1.'.+ M!#upu$ %!#a,at 1!$!r)a%a#a 3a
%!t"a$a*a %!rta #!#upu$ %!#a,at 1!r%atu
pa3u;1!$!r)a 3a.a# %atu $u#pu.a u"t
1!ru"=(r#.
3. Tar"$& Pr(,ra# : A$t"A"t" 1' Apr". '51+
+. T!#pat Pr(,ra# : A$t"A"t" SK Kp, Dat(? S!r" Ka#aru33"
>.
Ma$.u#at Pr(,ra# : A$t"A"t"
B 1' Apr". '51+ 0 Sa1tu C
/.35 pa," : P!3a=tara #ur"3
/.+5 pa," : S!a#r(1"$ B paa%$a 1a3a C
4.55 pa," : Sarapa pa,"
4.35 pa," : Lat"&a Ka*a3 $a$"
D.35 pa," : P!rta3",a $a*a3 $a$"
15.35 pa,": M!3"r"$a $&!#a& 3a #!#1"a
,a)!t
1'.55 t,&ar": P!".a"a $&!#a& 3a ,a)!t.
1'.35 t,&ar": R!&at B #a$a t!,a& &ar" 3a
%(.at E(&(r C
5
'.55 p!ta,: Ma%a$a r"#1a0 r(t" ."."t 3a t!.ur
1a*a,
3.+> p!ta, : M"u# p!ta,
+.55 p!ta, : Ucapa P!utup
+.1> p!ta, : P!<a#pa"a &a3"a&
+.35 pt,: B!r%ura"
P!r1!.a)aa RM 14>'.55
". P!<!rtaa :
P!,."1ata
D3 (ra,
"". B".a,a Guru
T!r."1at
>> (ra,
""". P!ra%#" P. H)& Ha#"3a& Bt I%a B Guru 1!%ar SK Kp,
Dat(? S!r" Ka#aru33"C
"A. P!capa"a S!cara $!%!.uru&a<a %!#ua tu,a% 1!r)a<a
3".a$%aa$a (.!& )a*ata$ua%a 3!,a p!u&
ta,,u, )a*a1 ; %!#pura 3a 1!r$!%a. Mur"3
1!ra%a %!r(($ $!raa 3apat #!,a#1".
1a&a,"a 3a.a# %!tap a$t"A"t" <a, 3"raca,
3!,a )a<a<a. T"3a$ a3a %!1ara, #a%a.a&
<a, t"#1u. %!rta #!3apat #a$.u# 1a.a% <a,
cu$up p(%"t"= 3ar"pa3a %!#ua p"&a$.
3.3 !"#$%"& +6"&8"&
A. P+&*"#"/"& Y"&8 D)/+%)3"
P!rutu$a S!$(.a& : RM '555.55
Su#1a,a PIBG: RM >55.55
6
Su#1a,a S<ar"$at:Ba3a K(p!rat :RM >55.55
Su#1a,a Ora, P!r%!3"r"a : RM '55.55
6u#.a& P!3apata : RM3'55.55
B. P+%9+-"&7""&
BIL. PERKARA 6UMLAH
1 Ha3"a& p!rta3",a :
Ka*a3 Ka$" : 6(&a 31 F RM /G RM'1/
Na"1 6(&a 31 F RM - G RM14-
K!t",a 31 F RM > G RM1>>
K&!#a& T!r1a"$ : 6(&a 4 F RM /G RM +5
Na"1 6(&a 4 F RM - G RM3'
K!t",a 4 F RM > G RM'+
Ga3)!t T!r1a"$ : 6(&a 4 F RM /G RM +5
Na"1 6(&a 4 F RM - G RM3'
K!t",a 4 F RM > G RM'+
Ma%a$a R"#1a T!r1a"$ :
6(&a 15 F RM /G RM /5
Na"1 6(&a 15 F RM - G RM-5
K!t",a 15 F RM > G RM>5
RM>>4
RMD-
RMD-
RM 145
'. Ma$aa 3a #"u#a
Mur"30#ur"3 RM> F D3 G RM +->
Guru0,uru RM> F >> G RM'/>
RM/+5
3. P!r1!.a)aa .a" :
A$t"A"t" #a%a$a r"#1a : RM >5
Ga3)!t : RM>5
Ba!r P!r$&!#a&a : RM 3' F 1 GRM3'
B!.a)a Ruc"t : RM >5
RM14'
6UMLAH BESAR RM 14>'

6u#.a& P!r1!.a)aa : RM 14>'.55


L!1"&a P!3apata : RM14>'.55 0 RM 3'55.55 G RM 13+4.55
3.: +.)3#1-"& -"#$%"&
K!.!1"&a :
M!#pu<a" 1!1!rapa (ra, ,uru <a, pa$ar 3a.a# a%p!$0a%p!$ p!r$&!#a&a 3a )u,a
$a*a3 $a$". D"ta#1a& 3!,a $!r)a%a#a 3a $(#"t#! <a, t",," 3ar"pa3a ,uru0,uru
<a, t!r."1at %!rta #!3apat $!r)a%a#a <a, 1a"$ 3ar"pa3a p"&a$ p!,uru%a %!$(.a&.
K!.!#a&a :
A.ata <a, t"3a$ #!cu$up" $a3a,0$a.a #!r!cat$a p!r)a.aa a$t"A"t". M"%a.<a $&!#a&
<a, t"3a$ .!,$ap a.at utu$ #!#a%a, $&!#a&. Ma%a <a, t!r&a3 #!<!1a1$a a3a
a$t"A"t" <a, 3")a.a$a #!.!1"&" #a%a <a, 3"t!tap$a.
2a3a,a P!a#1a&1a"$a:
K&!#a& <a, 3"%!3"a$a (.!& p"&a$ %!$(.a& p!r.u 3" ta#1a& utu$ $!#u3a&a #ur"3 pa3a
#a%a a$a 3ata,. I" $!raa $&!#a& <a, a3a t!.a& .a#a 3",ua$a 3a a3a a.at
#!#a%a, $&!#a& t"3a$ .!,$ap
D"%!3"a$a (.!& : D"%!#a$ (.!&: D"%a&$a (.!&:
........................ HHHHHHH HHHHHHH
BM"#" Far"E"aa*at< 1t Ar"==" C BAIa%&a& 1. A13u..a& C BH)& Ha#"3a& 1t. I%aC
S!t"au%a&a; GPK K($ur"$u.u# Guru 1!%ar
Har" K($ur"$u.u# SK Kp, Dat(? S!r" Ka#aru33" SK Kp, Dat(? S!r" Ka#aru33"
!AMPIRAN
G"39"% A'/)0)/) H"%) $'1%)'1-13; U&)/ B+%1&),$%3 T"("# 2