Anda di halaman 1dari 1

SOALAN TUTORIAL

1. Salah satu isu dalam pengajaran dan pembelajaran matematik adalah guru terlalu
memberi penekanan kepada algoritma untuk mendapatkan jawapan tanpa
menitikberatkan pemahaman konsep matematik.
Terangkan bagaimana guru dapat membantu murid memperolehi pengetahuan
matematik yang seimbang dari segi konsep dan algoritma dengan menggunakan
contoh-contoh yang sesuai.
[10 markah]

2. Salah satu elemen yang diberikan penekanan dalam Kurikulum Standard Sekolah
Rendah (KSSR) adalah elemen Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK).
Bincangkan sejauh mana kaedah pembelajaran kolaboratif boleh dijalankan secara lebih
berkesan dengan menggunakan TMK.
[20 markah]