Anda di halaman 1dari 5

Kempen Ponteng Sifar 2014 SK St Matthew

Sekuau (M)
KERTAS CADANGAN KEMPEN PONTENG SIFAR 2014
1.0 Pendahuluan
Gejala ponteng sekolah merupakan salah satu masalah disiplin yang semakin ketara.Hal
ini amat membimbangkan ramai pihak khususnya kepada pihak sekolah. Justeru itu,
masalah ponteng sekolah dan ponteng kelas ini perlulah di atasi dengan segera bagi
mengelakkan daripada timbulnya pelbagai gejala buruk yang lain rentetan daripada
perilaku ponteng tersebut. Kempen Ponteng sifar ini bertujuan untuk memberi kesedaran
kepada murid tentang kesalahan perilaku ponteng di samping memberi pendedahan
mengenai kesan buruk yang akan diterima sekiranya sikap negatif ini tidak diubah.
Sehubungan itu, tema Mari Ke Sekolah telah dipilih untuk program khusus kempen
ponteng sifar pada kali ini.
2.0 Rasional
Menyedarkan murid bahaa gejala ponteng akan menyebabkan kesan buruk terhadap
masa hadapan mereka sekiranya tidak di atasi.
.0 Ma!la"a!
Kempen ini juga bermatlamat untuk memupuk kesedaran dalam kalangan pelajar dan
semua guru betapa pentingnya peranan mereka dalam mengurangkan kadar ponteng
sekolah dan ponteng kelas. Hal ini juga dapat membaiki tahap disiplin dan akademik
setiap pelajar dan sekali gus menaikkan kembali reputasi SK S! Matthe Sekuau "M#.
4.0 O#$e%!i&
$. Menyedarkan para pelajar tentang pentingnya hadir ke sekolah dan berada di dalam
kelas pada setiap masa pengajaran dan pembelajaran
%. Pelajar dapat mengetahui dan memahami implikasi gejala ponteng sekolah
&. Menanam, menghayati dan mengamalkan budaya positif dalam kalangan murid.
4. Menyediakan pelbagai alternatif yang berfaedah supaya menyekat murid daripada
terlibat dengan ponteng sifar.
'.0 Ku"(ulan Sasa)an
Pelajar yang bermasalah ponteng SK S! Matthe Sekuau "M#
*.0 Ta)i%h
Unit Bimbingan & Kaunseling
Kempen Ponteng Sifar 2014 SK St Matthew
Sekuau (M)
''''''''''''''''''''''''''''''''
+.0 Te"(a!
SK S! Matthe Sekuau "M#
,.0 Pen-an$u)
Hal (hal pelajar "H(M# dan )nit *imbingan dan Kaunseling ")*K#
..0 Pe)#elan$aan
Sila rujuk +ampiran ,
10.0 INP/T
Sumber dari pen-eramah undangan serta bahan pameran berinformasi
11.0 0A1ANTANK/ASA PROGRAM
Sila rujuk +ampiran *
12.00AD/A2 TENTATIF PROGRAM3STRATEGI PROGRAM
Sila rujuk +ampiran .
1.0PENI2AIAN PROGRAM
Penilaian Jangka Pendek / Pengurangan gejala ponteng dalam kalangan pelajar
Penilaian Jangka Panjang / Ponteng sifar di SK S! Matthe Sekuau "M#
14.0PEN/T/P DAN R/M/SAN
,dalah diharapkan Kempen Ponteng Sifar ini dapat berjalan dengan lan-ar atas
kerjasama ahli jaatankuasa pelaksana yang telah dilantik. Melalui Kempen Ponteng
Sifar ini, berharap dapat menyedarkan murid0murid tentang implikasi gejala ponteng.
Disedia%an oleh4 Disah%an oleh4
........................................... ...................................................
",HM,1 J2H,34 *45 3,MJ4# "M,6,5G ,5,K 54+4#
GPK H(M, Guru *esar,
Kempen Ponteng Sifar %7$8 SK S! Matthe Sekuau "M#,
Unit Bimbingan & Kaunseling
Kempen Ponteng Sifar 2014 SK St Matthew
Sekuau (M)
SK S! Matthe Sekuau "M#
2a"(i)an A
ANGGARAN PER5E2AN0AAN PROGRAM
Penda(a!an
P.G Kaunseling 3M $$9.77
Pe)#elan$aan
$. Hadiah pertandingan poster ponteng sifar
Hadiah pertama 03M$7
Hadiah kedua 03M:
Hadiah ketiga 03M;
%. Hadiah saguhati "8 <3M%# 03M9 3M &7.77
&. Hadiah untuk kehadiran memuaskan ":bulan<3M%<%orang# 3M :7.77
8. Jamuan Pen-eramah "% orang <3M8.;7# 3M =.77
;. Jamuan +PPK5 "% orang<3M8.;7# 3M =.77
0u"lah Keselu)uhan RM 11,.00
Unit Bimbingan & Kaunseling
2a"(i)an 5
0A1ATANK/ASA IND/K PROGRAM KEMPEN PONTENG SIFAR
Penasihat > Maang anak 5ili "Guru *esar SK S! Matthe Sekuau "M##
Pengerusi > ,hmad Johari *in 3amji "GPK H(M#
5aib Pengerusi $ > )nyang anak *ansa " GPK $#
5aib Pengerusi % > *etty anak +ias "GPK Kokurikulum#
Setiausaha $ > Sarkai ,bu Hassan "Guru 1isiplin#
Setiausaha % > Gidis 1ayang "Guru 1isiplin#
*endahari > 1ora (ldine
A0K PE2AKSANAAN PROGRAM
A0K 6adiah3Cende)a"a!a 7 Ma%anan Pen8e)a"ah
"K# Habibah Siso
A0K Pe)sia(an Te"(a!
"K# )mbol anak +ebong
A0K 5u%u P)o-)a"
"K# Marlisa Hanif 2mar
A0K P.A. Sis!e" 7 Sia)a9a
"K# Haseri Sardi Suot
A0K Pe)!andin-an Melu%is Pon!en- Si&a)
"K# 3ogayah 5ee
A0K Ce)a"ah
"K# ,hmad Johari *in 3amji
A0K 2a(o)an dan Do%u"en!asi
"K# Marlisa Hanif 2mar
A0K Ka:alan Disi(lin
"K# )nyang anak *ansa
2a"(i)an C 0AD/A2 TENTATIF PROGRAM
TARIK6 MASA TEMPAT AKTI;ITI SASARAN CATATAN3
TINDAKAN
:.870:.8; Pagi
&.770?.77
petang
!apak
Perhimpunan
3umah Pelajar
$. Perasmian Kempen
Ponteng Sifar
%. *erkunjung ke rumah
pelajar yang
bermasalah ponteng
Semua murid
; orang pelajar
ponteng
$$.770$%.77
!engahari
%.&70&.&7
Petang
$. Poster Ponteng Sifar 4
2. Poster Ponteng Sifar
44
Pelajar
Ponteng Men.
*aah
Pelajar
Ponteng Men.
,tas
$$.77 pagi 3umah Pelajar $. *erkunjung ke rumah
pelajar yang
bermasalah ponteng
9 orang pelajar
ponteng
Guru Kaunseling
=.770$7.77 pagi
$%.770%.77
petang
*ilik !ayang
1ean
$. Sesi perjumpaan
dengan +PPK5
"keluarga angkat#
Pelajar ini akan
diberikan sesi
bimbingan dan
kaunseling oleh
kaunselor dari +PPK5
selama setahun.
%. .eramah Ponteng
Sifar"Pegaai
Psiikologi#
@ dari 4P1
!ampin
; pelajar
hard-ore
97 orang
pelajar
bermasalah
ponteng sesi
pagi dan
petang
Guru Kaunseling
Guru Kaunseling
6aktu
perhimpunan
!apak
Perhimpunan
$. Penyampaian hadiah
Pertandingan
poster
Semua pelajar Guru Kaunseling