Anda di halaman 1dari 6

KURSUS KEMAHIRAN BERKOMUNIKASI

TATACARA MENGHADAPI TEMUDUGA


Persaingan untuk mendapatkan tempat di pusat-pusat pengajian tinggi semakin hebat. Ini
adalah kerana pelajar-pelajar berkelulusan SPM dan STPM semakin ramai setiap tahun.
Selain dari kelululusan akademik, untuk menjadi calon yang dipilih, pelajar juga akan
dinilai dari beberapa sudut lain seperti kegiatan ko-kurikulum, penglibatan dalam
pelbagai aktiviti maktab, persediaan menghadapi temuduga, disiplin dan kegiatan-
kegiatan serta perkara-perkara lain yang dapat memberi kesan dan pengaruh terhadap
pemilihan mereka.
Temuduga merupakan satu peluang yang sepatutnya dirancang dan diambil berat oleh
setiap pelajar. Tujuan utama temuduga adalah untuk menentukan dan memilih calon yang
paling sesuai. Temuduga ialah komunikasi dua hala. Ia bukan hanya satu tugas bagi pada
penemuduga untuk menetukan kesesuaian calon, tetapi juga para calon harus berusaha
agar mereka didapati sesuai dan seterusnya dipilih.
Temuduga boleh dikendalikan oleh seorang penemuduga ataupun oleh beberapa orang,
yang dipanggil panel temuduga. !iasanya terdapat " atau # orang dalam sesuatu panel
temuduga., bergantung pada kehendak pihak yang menganjurkannya. !agaimana ia
dikendalikan, itu tidak penting. $pa yang harus diberi peringatan ialah cara anda
berkelakuan, kerana itu yang akan menentukan peluang untuk anda berjaya di dalam
temuduga tersebut. $nda perlu meyakinkan si penemuduga baha%a anda layak dipilih
dan mempunyai segala ciri-ciri yang dikehendaki.
!erasaskan kepada laporan ahli-ahli panel temuduga yang telah menemuduga pelajar-
pelajar M&SM, perkara-perkara berikut telah didapati'
(. Pelajar-pelajar lemah dalam membuat arguement.
). !ersikap pasi* semasa temuduga.
". Tidak boleh bertutur dalam !ahsa Inggeris dengan baik.
+. Tidak boleh bertutur dalam !ahasa Melayu dengan baik.
#. Tidak tahu menahu mengenai kursus yang hendak diambil.
,. !elum-tidak tahu membuat pilihan kerjaya yang akan diambil.
.. Tidak tahu menahu mengenai kursus-kursus yang dita%arkan oleh universiti-
universiti tempatan dan luar negeri.
/. 0urang pengetahuan am.
1. !erpakaian tidak kemas.
$dalah menjadi tanggungja%ab anda agar kelemahan-kelemahan seperti di atas dapat
diatasi. Selain dari berusaha bersendirian untuk mendapat keterangan-memperbaiki
perkara-perkara berkenaan, anda juga boleh berhubung dengan 0aunselor, guru-guru dan
mungkin ibu bapa dan ka%an-ka%an bagi mendapat pertolongan yang se%ajarnya.

T$M!$2$3'
0esalahan mengisi borang permohonan seperti tidak mengisi maklumat yang
dikehendaki dengan lengkap , tulisan tangan yang sukar dibaca, borang yang kotor dan
lain-lain, memberi gambaran sikap, %atak dan perlakuan calon. 4adi, perlu ditekankan
baha%a proses temuduga bermula dari masa mengisi borang permohonan.

P5&S56I$$3 73T70 T5M7678$'
9alon-calon mestilah bersedia dari segi mental dan *i:ikal sebelum menghadiri
temuduga. !erikut adalah beberapa perkara yang elok dijadikan panduan'
(. Selidik dan dapatkan seberapa banyak mungkin maklumat-maklumat berhubung
dengan kerjaya yang menjadi pilihan. $ntara sumber-sumber yang boleh membantu anda
dalam hal ini ialah'
0aunselor.
8uru-guru kaunseling.
8uru-guru yang mempunyai pengetahuan berkaitan dengan kerjaya tertentu.
!uku-buku ;ccupational ;utlook 2andbook dan 6ictionary o* ;ccupational
Tittles yang boleh diperolehi di bilik 0aunselor.
Prospektus dari pelbagai universiti tempatan dan luar negeri yang terdapat di
Perpustakaan Maktab.
Pega%ai-pega%ai di !ahagian !imbingan 0erjaya dan Perkhidmatan Pekerjaan,
0ementerian !uruh dan Tenaga &akyat.
Pega%ai-pega%ai yang bekerja di dalam bidang kerjaya yang dipohon.
&isalah-risalah dan bahan-bahan penerangan kerjaya yang boleh dipohon dari
!ahagian Penganjuran Pelajaran M$&$, 4abatan !uruh dan sebagainya.
Ibu bapa, saudara-mara dan rakan-rakan.
). Pastikan anda mempunyai kelulusan akademik serta kelulusan-kelulusan lain yang
diperlukan sebagai syarat bagi mengikuti kursus-bidang yang dipohon. 4anganlah semata-
mata bergantung pada nasib dan angan-angan sahaja.
". !erhati-hati ketika mengisi borang permohonan <penempatan= yang pihak Maktab
edarkan. Segala butir yang hendak diisikan perlulah di*ikir terlebih dahulu sama ada betul
atau tidak, supaya borang anda nanti akan kelihatan bersih. 0esalahan mengisi borang
permohonan-penempatan seperti tidak mengisi maklumat yang dikehendaki dengan
lengkap, tulisan yang sukar dibaca, borang yang kotor dan lain-lain, memberi gambaran
sikap, %atak dan perlakuan anda. Perlu diingatkan baha%a proses temuduga bermula dari
masa anda mengisi borang permohonan lagi.
+. $mbil tahu serba sedikit mengenai hal-hal di sekelililng anda <baca surat khabar,
majalah dan sebagainya mengenai berita-berita penting dan pengetahuan am=.

P$6$ 2$&I T5M7678$'
(. Pakailah pakaian yang sesuai, kemas lagi bersih. Pelajar-pelajar lelaki perlu
memakai tali leher. 4angan pakai pakaian yang terlampau ber%arna-%arni dan
menjolok mata, berselipar, serta menggunakan minyak %angi dan alat-alat solek
yang berlebihan. 5lakkan memakai baju batik dan T-shirt. 9uba bayangkan jika
anda yang menemuduga, anda pasti akan memilih calon yang berpakaian kemas.
). Pakailah kasut kulit. 5lakkan kasut kain, kasut sukan atau selipar.
". &ambut anda hendaklah pendek bagi lelaki dan kemas disikat atau bertudung bagi
perempuan.
+. Pastikan anda ada memba%a bersama-sama anda surat panggilan temuduga, kas
pengenalan, surat beranak, sijil-sijil asal, dokumen-dokumen asal serta surat-surat
akuan asal <jika ada= untuk disemak oleh panel temuduga. $tur mengikut susunan
yang dikehendaki dan sebaik-baiknya di*ailkan supaya nampak lebih kemas dan
teratur. <4angan digulung-gulung sijil anda=.
#. Tentukan di mana, bila dan pukul berapa temuduga itu diadakan. 9uba untuk
sampai antara (> - (# minit lebih a%al supaya anda punya cukup masa untuk
berehat dan bertenang, tetapi jangan terlalu lama sehingga anda berasa cemas
pula. 4angan sekali-kali datang lambat.
,. $pabila dipanggil masuk ke dalam bilik temuduga, anda hendaklah mengetuk
pintu terlebih dahulu sebelum masuk. 4angan berasa gentar, masuk dengan hati
yang tenang serta penuh yakin.


TI380$2?$07 S5M$S$ T5M7678$'
(. Semasa hendak masuk ke bilik temuduga janganlah gentar. !uat seperti biasa
saja. !iasakan memberi ucapan selamat pagi-selamat petang mengikut pada
keadaan %aktu, atau assalamualaikum sekiranya panel temuduga itu beragama
Islam.
). 4angan hulurkan tangan anda untuk berjabat tangan selagi penemuduga itu tidak
membuat gerakan dahulu, jika kiranya ia hendak berbuat demikian.
". 4angan terus duduk melainkan telah dijemput berbuat demikian. $pabila disuruh
duduk, ucapkan terima kasih dan duduklah dengan sempurna serta tegakkan
badan. 4angan menggelisah.
+. 4angan cuba hendak mengalih keadaan kerusi yang disediakan.
#. Serahkan dokumen-dokumen berkaitan apabila diminta. 4angan anda meletakkan
barang-barang lain, tangan ataupun siku anda di atas meja penemuduga.
,. 4angan duduk bersilang kaki. 4angan goyang-goyangkan kaki ataupun
menggerakkannya ke sana sini.
.. 4angan cuba hendak menjenguk atau membaca surat-surat dan lain-lain kertas
yang terdapat di atas meja penemuduga.
/. !iarkan penemuduga memulakan perbualan.
1. $pabila bercakap pandanglah ke muka penemuduga itu.
(>. 4angan menja%ab soalan-soalan dengan tergopoh-gapah. 4a%ablah setiap soalan
yang ditanya dengan terang dan jelas serta mudah didengar. 4a%apan yang diberi
itu hendaklah tepat dan jangan bercakap panjang lebar perkara yang tidak
berkaitan. 4angan sekali-kali menggunakan bahasa kasar. !ercakaplah dengan
penuh rasa yakin dan tenang.
((. 8unakan ganti nama seperti tuan-puan pada orang yang menemuduga dari semasa
ke semasa, tetapi jangan selalu sangat menggunakannya pula. $pabila menyebut
nama seseorang gunakan gelaran yang terdapat pada nama orang tersebut seperti
Tuan-Tan Seri-6ato- 6ato Seri-Tuan-Puan-5ncik dan sebagainya.
(). $nda haruslah sentiasa bersopan santun biarpun ada ketikanya soalan yang
dikemukakan mungkin mencabar anda. Perkara semacam ini selalunya
disengajakan untuk melihat sejauhmana anda akan bertindak terhadap keadaan
atau situasi yang menekan.
(". Tumpukan perhatian pada setiap soalan dan beri ja%apan atau tindakbalas yang
tepat dan sempurna.
(+. 9uba kembangkan perbincangan pada tajuk-hal yang telah menarik perhatian
penemuduga, tetapi bersedialah membatasi mana-mana yang dirasakan tidak
menarik perhatian mereka.
(#. $nda mestilah bersedia dan ber%aspada pada setiap ketika. 2ujahkan satu-satu
point itu dengan penuh semangat.
(,. 9uba kembangkan ja%apan @ya@ atau @tidak@ anda dengan sebab musabab yang
munasabah.
(.. 4ika anda tidak tahu ja%apan kepada sesuatu soalan, jangan cuba hendak
berbohong ataupun mendiamkan diri sahaja kerana ini nanti akan melemahkan
peluan anda. Sebaik-baiknya anda berterus terang yang anda tidak tahu ja%apan
bagi soalan berkenaan.
(/. 4angan menguyah sesuatu semasa temuduga sedang berjalan.
(1. 4angan sekali-kali cuba menyampuk semasa penemuduga sedang bercakap atau
berbincang sesuatu di antara mereka.
)>. Minta penjelasan sekiranya anda tidak begitu *aham pada soalan-soalan tertentu.
)(. !ersedia memberitahu penemuduga tentang keluarga, persekolahan, kegemaran
dsb., selaiin dari pilihan kerjaya dan pengajian anda. 4angan bercakap berlebihan
dan yang tidak sepatutnya. 4angan pula berbincang apa-apa masalah peribadi anda
semasa temuduga.
)). 4angan menyeterui para penemuduga dengan si*at angkuh atau si*at tidak acuh
yang anda tunjukkan.
)". 8unakan satu-satu bahasa tanpa campur-aduk dengan bahasa lain. Sebagai contoh
jangan gunakan, @I *ikir problem ini tidak dapat diselesaikan@. $taupun @Aou
taulah, problem ini begitu complicated@. Sekiranya disoal dalam !ahasa Melayu,
ja%ablah dalam !ahassa Melayu dan sekiranya disoal dalam !ahasa Inggeris,
anda perlulah pula menja%ab dalam !ahasa Inggeris.
)+. 9uba ja%ab semua soalan dengan tenang. 4angan cuba menengking penemuduga.
Mungkin soalan itu mudah dan tidak berkaitan. 7mpamanya jika ditanya berapa
orang calon sedang menunggu di luar, itu tidak ada kaitan dengan pilihan kerjaya
anda. Tujuan soalan sedemikian dikemukakan ialah untuk melihat sama ada anda
observant atau tidak.
)#. !iarkan penemuduga itu menamatkan temuduga.
),. 6i akhir temuduga, ucapkan terima kasih kepada panel temuduga kerana memberi
peluang kepada anda menghadiri temuduga itu.
Tambahan' 4ika diberi peluang untuk bertanya soalan, kemukakan soalan yang
munasabah.

ooo Selamat Maju Jaya ooo

9;3T;2 S;$?$3-S;$?$3 T5M7678$
(. $pakah yang anda ingini # tahun daripada sekarangB
). Mengapakah anda memilih kerjaya yang sedang anda kejar sekarangB
". 9erita sedikit tentang diri anda.
+. $pakah yang dapat memotivasikan andaB
#. $pakah kelayakan yang anda miliki yang boleh menolong dalam kerjaya pilihan
andaB
,. !agaimanakah anda menentukan-menilai kejayaanB
.. $pakah sumbangan yang anda dapat berikan kepada pihak kamiB
/. Terangkan-huraikan perhubungan yang perlu terjalin antara penyelia dan orang-
orang ba%ahannya.
1. $pakah kelemahan-kelemahan andaB
(>. $dakah gred-gred yang anda capai semasa belajar menggambarkan kebolehan
anda sebenarB
((. Mengapakah patut kami memilih andaB
(). 9eritakan satu pengalaman yang paling berguna kepada anda.
(". 3yatakan ) atau " perkara yang anda anggap penting dalam pekerjaan anda.
(+. $pakah matlamat dan tujuan jangka panjang dan jangka pendek andaB !agaimana
anda membuat persediaan untuk mencapainyaB
(#. Aang mana lebih penting kepada anda ' duit atau jenis pekerjaan.
(,. $pakah yang anda anggap sebagai kekuatan anda.
(.. 3yatakan ) atau " pengalaman pencapaian yang telah memberikan anda
kepuasan. MengapaB
(/. Situasi bekerja yang bagaimanakah dapat memberikan keselesaan kepada andaB
(1. !agaimanakah anda apabila bekerja dalam keadaan yang tertekanB <%ork under
pressure=
)>. $pakah kesulitan yang pernah anda hadapi dan bagaimana anda dapat
mengatasinya.
)(. $pakah yang anda telah pelajari daripada kesilapan-kesilapan pada masa-masa
laluB
)). $pakah objekti* kerjaya jangka panjang andaB
)". !agaimanakah anda merancang untuk mencapai matlamat kerjaya andaB
)+. $pakah kualiti yang perlu ada pada seseorang yang berjayaB
)#. $pakah subjek yang anda paling minat dan paling tidak minat sekaliB MengapaB
),. $pakah perubahan-perubahan yang anda akan lakukan semasa berada di kolej
atau universitiB MengapaB
).. $pakah yang anda telah pelajari daripada penyertaan anda dalam aktiviti
kokurikulumB
)/. $dakah anda mempunyai keutamaan tempat-lokasi anda bekerjaB MengapaB
)1. $pakah ganjaran terpenting yang anda jangkakan dalam kerjaya andaB
">. !incangkan sedikit tentang isu semasa yang berkait dengan kerjaya pilihan anda.

Andainya anda mendedahkan rahsia kepada angin,
jangan pula terkejut sekiranya angin mendedahkan rahsia kepada pokok....
- Kahlil Gibran