Anda di halaman 1dari 20

KONSEP 5P

KONS
EP 5P
PENGGABUNG
JALINAN
PENYERAPAN
PENGETAHUAN
PENYERAPAN
NILAI MURNI
PENGAYAAN
PEMULIHAN
PENGGABUNGJA
LINAN
PENGGABUNGJA
LINAN
TUJUAN
TUJUAN
Menarik minat murid bagi
meningkatkan keberkesanan
aktiviti Pengajaran dan
Pembelajaran.
Menarik minat murid bagi
meningkatkan keberkesanan
aktiviti Pengajaran dan
Pembelajaran.
Menjadikan proses PdP lebih
menarik dan memberikan
input kepada pelajar.
Menjadikan proses PdP lebih
menarik dan memberikan
input kepada pelajar.
Membantu murid untuk
menguasai pelbagai
kemahiran dalam satu sesi
PdP.
Membantu murid untuk
menguasai pelbagai
kemahiran dalam satu sesi
PdP.
Merupakan satu proses
untuk menggabungkan
pelbagai jenis kemahiran
dalam satu sesii PdP
Merupakan satu proses
untuk menggabungkan
pelbagai jenis kemahiran
dalam satu sesii PdP
Adalah untuk mewujudkan
satu pelajaran yang integratif
dan menyeluruh.
Adalah untuk mewujudkan
satu pelajaran yang integratif
dan menyeluruh.
JENIS-JENIS
PENGGABUNGJALINAN
JENIS-JENIS
PENGGABUNGJALINAN
Mengaplikasi elemen
merentas kurikulum seperti
yang terdapat dalam KSSR.
Mengaplikasi elemen
merentas kurikulum seperti
yang terdapat dalam KSSR.
Menggabungan kemahiran-
kemahiran dari
matapelajaran yang lain bagi
mempelbagaikan ilmu
pengetahuan.
Menggabungan kemahiran-
kemahiran dari
matapelajaran yang lain bagi
mempelbagaikan ilmu
pengetahuan.
Pelbagai kemahiran
diaplikasi dalam satu
matapelajaran
Pelbagai kemahiran
diaplikasi dalam satu
matapelajaran
M e n j a d i k a n a k t i v i t i P d P
m e n j a d i l e b i h m e n a r i k d a n
m e m b e r a n s a n g k a n . .
Menjadikan murid lebih
epat memahami isi
pembelajaran dengan
lebih epat kerana adanya
pelbagai penyerapan dari
matapelajaran yang lain.
Menjadikan aktiviti PdP
dalam Pendidikan Seni
!isual menjadi lebih
produktif dan efektif.
M u r i d m e n j a d i l e b i h
b e r k e y a k i n a n d a n
m e m p u n y a i m i n a t u n t u k
b e l a j a r . " o n t o h n y a # s e p e r t i
m e n g a p l i k a s i a r a
m e n g a j a r d i d i k h i b u r .
PENYERAPAN PENGETAHUAN
>> adalah satu prs!s p!"#!$at%a" da"
&!"#atupadu'a" p!"(!tahua" atau u"sur %s%
p!"(!tahua" dar%pada satu &atap!la)ara" la%" '!
dala& %s% p!la)ara" #a"( h!"da' d%a)ar.
*E+INISI
Melibatkan semua
peringkat murid.
Mengandungi unsur untuk
memperluaskan
pengetahuan dan
pengalaman serta
mengukuhkan kemahiran
yang sedang dipelajari oleh
murid.
$ijalankan melalui latihan
atau aktiviti tambahan
kepada aktiviti asas
pembelajaran yang
dijalankan samada di dalam
atau di luar bilik darjah.
Memberi peluang kepada
murid untuk
mengembangkan minat#
bakat kepimpinan# daya
kreativiti# dan
membangkitkan semangat
inkuiri penemuan.
OBJEKTI+
Melahirkan daya kerativiti
berdasarkan persekitaran
dan boleh menilai hasil
kerja mereka sendiri
Membolehkan murid
menjalankan aktiviti yang
lebih menabar daripada
yang kebiasaan mereka.
Menjadikan murid lebih
berminat untuk meneroka
dan belajar sendiri .
Menambahkan minat dan
pengalaman yang dapat
membantu mereka bagi
meningkatkan
perkembangan diri dan
bakat tersembunyi yang
ada pada diri mereka.
PENGAYAAN

Merupakan satu
proses untuk
menerapkan
nilai murni
dalam
melaksanakan
kurikulum dan
gerak kerja
kokurikulum.
PENERAPAN
NILAI MURNI
PENERAPAN NILAI
MURNI
IMPLISIT
Penerapan nilai
murni seara tidak
langsung.
EKSPLISIT
Membuat suatu
peraturan atau
arahan tentang
suatu perkara.
PEMULIHAN
AKTI,ITI PEN*I*IKAN
SENI ,ISUAL
AKTI,ITI PEN*I*IKAN
SENI ,ISUAL
LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN

%&R'S

PA((&)

$A'*

RA*)+*,

K&R)AS ('K+SA*

"A) A+R
BAHAN-BAHAN YANG
*IGUNAKAN

LANGKAH -
Sediakan sekeping kertas lukisan.
%anuhkan warna yang hendak digunakan.
"apkan warna yang telah dibanuh
pada permukaan daun.


LANGKAH .
"apkan daun yang telah diwarnakan
dengan menekankannya pada kertas
lukisan.
'langi langkah -langkah dengan
menggunakan warna yang berlainan.

LANGKAH /
"apkan seara bertindan-tindan
sehingga memenuhi ruangan.
Setelah hasil kerja siap dan
dikeringkan# ia boleh dilekatkan pada
tin minuman sebagai hiasan tabung.

LANGK
AH 0
LANGK
AH
MENGH
ASILKA
N
HIASA
N
TABUN
G
KONSEP 5P *ALAM AKTI,ITI
MENGHASILKAN HIASAN TABUNG
PENYERAPAN PENGETAHUAN
PENYERAPAN NILAI MURNI
PENYERAPAN NILAI MURNI
SEKIAN1 TERIMA KASIH22