Anda di halaman 1dari 4

Tajuk 4.

7
Pembinaan Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran
Pendidikan Pemulihan Matematik
Pengenalan
Sebagai seorang guru pemulihan yang dipertanggungjawab untuk meningkatkan
pencapaian dan penghasilan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran dalam matematik
dari aspek akademik khususnya kepada kanak-kanak yang berpencapaian rendah perlu
memikirkan berbagai cara bagi memastikan pengajaran dan pembelajaran terlaksana
dengan lancar dan berkesan. Selain menguasai pendekatan, kaedah dan teknik pengajaran
guru pemulihan perlu berkemahiran dalam membuat pemilihan dan pembinaan bahan
pengajaran.
7.1 Bahan-bahan aktiviti :
Bertulis !embaran kerja " #ad kerja
!isan !atih tubi " congak
Bahan konkrit Benda-benda maujud ict, kubus " bongkah, alat pengukur " penimbang
7.$ #it bahan bantu mengajar matematik
#it bahan bantu mengajar matematik mengandungi berbagai jenis alat bantu mengajar
matematik dan buku panduan menggunakannya.
%lat-alat bantu mengajar matematik yang terkandung dalam kit ialah&
1. 'apan (lanel bermagnet - semua topik
$. %bakus"dekak-dekak - )opik : nilai tempat, operasi tambah, operasi tolak.
*. +arta-carta - semua topik
,. #ad-kad nombor " kad jalur )opik : nombor, susunan nombor - . .
/. Benda-benda pembilang - )opik : nombor, operasi 0, -, 1 dan - .
2. !embaran-lembaran kerja " kad kerja - semua topik
'ada amnya, cara menggunakan alat bantuan mengajar hendaklah diuruskan dengan
betul dan cekap, supaya murid-murid dapat memahami dan mengekalkan konsep atau
(akta matematik dalam ingatan mereka. Bahan-bahan ini boleh digunakan bersama
dengan aktiviti pelajaran yang dicadangkan di dalam Buku 'anduan #has 3atematik.

/2
7.*. Set permainan matematik
)erdapat berbagai jenis permainan yang berunsur pendidikan yang sesuai dan boleh
disuai guna aktiviti pengukuhan dalam bilik darjah. 4i antaranya ialah:
3enyambungkan nombor-nombor mengikut susunan dari satu titik ke titik yang
lain untuk menguatkan kemahiran susunan nombor dan mencari benda-benda
yang tersembunyi.
3enyambungkan garis putus-putus atau titik untuk mencari jalan keluar.
3encari benda-benda yang tersembunyi dalam gambar.
'ermainan catur untuk mengembangkan pemikiran murid.
'ermainan nombor" domino untuk menguatkan kemahiran operasi nombor.
'ermainan ular dan tangga dengan tujuan untuk menguatkan kemahiran operasi
tambah dan tolak
3embentuk gambar daripada tangram.
'ermainan kad angka ganjil 5disuaikan drp kad donkey6
7igsaw pu88le bernombor
Boling nombor
9oda impian
4art bermagnet
'ancing ikan
/7
Latihan 1
/:
%nda telah menjalankan ujian diagnostik matematik kepada sekumpulan
murid. Bina bahan-bahan aktiviti berdasarkan analisis keputusan ujian
murid.
Berehatlah sambil minum-minum, sebelum anda memulakan latihan
kedua.
Latihan 2
Berdasarkan sukatan matematik, bina kit bahan bantu mengajar mengikut
kemahiran matematik.
!ayari laman web untuk mendapatkan maklumat tambahan.
Latihan 3
Bina set permainan matematik yang sesuai dalam pengajaran dan
pembelajaran matematik yang sesuai mengikut kemahiran.
;tu saja yang perlu anda lakukan.......S<!%3%) B<97%=%.
/>