Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

SEJARAH
Mata Pelajaran dan
Kelas
Sejarah Tahun 4 Valluvar
Tema/Tajuk Mari Belajar Sejarah
Masa 8.40 9.10 pagi (30 minit)
Standard Kandungan: 1.1 Mari belajar ejarah
Standard
Pembelajaran:
1.1.1 Men!ata"an pengertian ejarah #an umber ejarah
1.1.$ Mengenal pati "%nep maa ilam #an ruang
ber#aar"an gari maa #an "r%n%l%gi.
&1.1.' men!ata"an "epentingan penguruan maa #alam
"ehi#upan harian.
bjekt!"
(a#a a"hir pengajaran #an pembelajaran) muri# a"an #apat*
i. Men!ata"an pengertian ejarah ber#aar"an "amu +B(
#an "amu ata talian eperti ,i"ipe#ia.-%m.
ii. Men!ata"an 3 umber ejarah.
iii. Mela"ar jalur maa !ang menunju""an "%nep maa ilam
#an "r%n%l%gi.
Akt!#!t!
1. Memberi"an -%nt%h.-%nt%h maa ilam #engan men$ebut
ta%un. /%nt%hn!a) 1990) 1890 #an ebagain!a.
$. Men!enarai"an periti,a.periti,a $ang tela% berlaku.
3. Membuat la"aran mengenai jalur maa.
EMK
0ilai Murni menghargai maa
TM& belajar melalui TM& men-ari
gambar.gambar !ang ber"aitan #engan uaana maa ilam)
-%nt%hn!a uaana 1aman pra.ejarah
&a%an &antu &elajar
&%mputer) 2/+)+V+) bu"u te") bu"u latihan) alat tuli) "a#
arahan
Ta%a' Penguasaan
1. Muri# mengetahui tentang
pengertian #an "emahiran ejarah.
$. Muri# memahami pengertian #an "emahiran
ejarah
Re"leks!
Sekaran
g
STRATEGI PENGAJARAN (AN PEM&E)AJARAN
AKTI*ITI EMK/PE(AGGI CATATAN
Permulaan +, m!n!t-
Men%nt%n ta!angan vi#e%
1. Muri# men%nt%n ta!angan vi#e% 3Mer%ng
Maha,anga3.
$. 4uru bertan!a"an %alan "epa#a muri#
ber"aitan vi#e% !ang #ita!ang"an5
a) Siapa tahu taju" -erita ini6
Muri# menja,ab %alan guru e-ara
lian
b) (a#a 1aman bila"ah -erita ini berla"u6
Muri# menja,ab e-ara lian
-) 7pa"ah "erajaan a,al Tanah Mela!u
!ang #iebut #alam 8ilem terebut6
Muri# menja,ab %alan guru
3. 4uru mengait"an ja,apan muri# #engan taju"
pelajaran hari ini.
0ilai Murni
.ber!u"ur
. "erjaama
T&(
TM&
&B
.Menjana 9#ea
BBM
.&%mputer riba)
2/+) +V+
. 2ang"au"a
Akt!#!t! . +./ m!n!t-
1. +alam "umpulan) muri# berbin-ang untu"
men!enarai"an "erajaan."erajaan Mela!u a,al
!ang ,uju# #i Tanah Mela!u .
$. Muri#.muri# berbin-ang #alam "umpulan
maing.maing men!enarai"an hail #apatan
mere"a #alam "erta "%%ng.
3. 4uru meminta etiap "etua "umpulan untu"
membentang"an hail perbin-angan #i ha#apan
"ela.
4. Muri# membentang"an hail #apatan maing.
maing.
:. 4uru merumu"an pembentangan muri# #an
men!ata"an enarai penuh "erajaan a,al #i
Tanah Mela!u.

0ilai
"erjaama
&B
menjana i#ea
Bu"u Te"
(Taju" 4 )
&erajaan."erajaan
Mela!u 7,al
;+S&(
Ta%a' Penguasaan
Akt!#!t! 0 +./ m!n!t-
1. 4uru menunju""an la!ar peta #i ha#apan
"ela.
$. Muri# #i minta menja,ab peta apa"ah ini.
3. 4uru juga merumu"an ja,apan muri#.

4. 4uru meminta muri# memi"ir"an "e#u#u"an
"erajaan."erajaan Mela!u a,al pa#a peta.
:. Muri# berbin-ang #alam "umpulan
<. 4uru meminta muri# tampil "e ha#apan
melabel"an nama "erajaan Mela!u a,al
mengi"ut "e#u#u"an pa#a peta.
'. Muri# tampil "eha#apan #an melabel"an
peta.
8. 4uru mengait"an ja,apan muri# #engan
menerang"an tentang "erajaan."erajaan Mela!u
a,al !ang #i label"an.
&B
Menghubung"ait
BBM
(eta
&e#u#u"an
"erajaan."erajaan
Mela!u a,al pa#a
peta.
/th5
. &e#ah Tua
. (atani
;+S&(
Akt!#!t! , +1 m!n!t-
1. 4uru menerang"an "e#u#u"an emua
"erajaan."erajaan Mela!u a,al !ang terleta"
#i peiir pantai.
$. Muri# men#engar #engan teliti penerangan
guru.
3. 4uru men!%al muri# apa"ah "eitime,aan
"erajaan."erajaan Mela!u a,al6
4. Muri# menja,ab %alan guru.
:. 4uru merumu"an ja,apan muri#.

9/T
&B
menjana i#ea
BBM
(eta
;+S&(
(enutup ($ minit)
1. 4uru merumu"an ii.ii penting #alam
pelajaran hari ini.
N!la!
ber!u"ur