Anda di halaman 1dari 4

ISU MALPRAKTIK DALAM PELAYANAN KESEHATAN

1. Latar belakang terjadinya tnttan !al"raktik


a. Dala! "elak#anaan "raktik a#$an ke"era%atan #ejak tela$
di!lainya "engkajian !aka tela$ terjadi kerja#a!a& ke#e"akatan
dan "er#etjan ata tran#ak#i tera"etik antara "era%at dengan
"a#ien'klien.
b. Pada tran#ak#i ter#ebt !a#ing(!a#ing "i$ak& tela$ terjadi
"erikatan ata $bngan $k! ) KUH "erdata "a#al*1+1+ ,& antara
da -rang ) "era%at dan "a#ien'klien ,. Di!ana "i$ak yang #at
ber$ak !enntt dari "i$ak yang lain& #edangkan "i$ak yang lain
it berk%ajiban !e!en$i tnttan it. Pa#ien ata klien !enntt
ke"ada "era%at ntk !elakkan tindakan a#$an ke"era%atan
dengan $ara"an $a#ilnya da"at !e!"erbaiki !a#ala$
ke#e$atannya dan !e!"er-le$ ke"a#an.
.. /ila $a#il yang dida"at tidak #e#ai dengan yang di$ara"kan& dan
ba$kan diangga" !ergikan& "a#ien ter#ebt ber"enda"at "era%at
tela$ berbat !al"raktik dan akan !engajkan tnttan !al"raktik
ke"i$ak "eradilan.
0. Pengertian
a. Mal"raktik terje!a$an dari !al"ra.ti.e& !al berarti #ala$ ata
jelek'brk& "ra.ti.e berarti "raktik.
b. Medikal !al"ra.ti.e adala$ ke#ala$an dala! !elak#anakan "r-1e#i
tenaga ke#e$atan yang !eli"ti d-kter& "era%at& dan bidan.
.. Mal"raktik ke"era%atan adala$ tindakan yang #ala$ -le$ "era%at
"ada %akt !enjalankan "raktik ke"era%atan yang !enyebabkan
ker#akan ata kergian bagi ke#e$atan dan ke$id"an
"a#ien'klien& #erta !enggnakan kea$lian ke"era%atan tk
ke"entingan "ribadi.
+. Penyebab !al"raktik
a. Mal"raktik terjadi karena tenaga ke#e$atan' "era%at dala!
!e!berikan "elayanan ke#e$atan lalai& l"a dan gagal dala!
!engk-!nika#ikan ata !e!beri in1-r!a#i #e.ara lengka" dan
jela# ata# "r-#edr tindakan yang akan dilakkan ter$ada" "a#ien
be#erta e1ek #a!"ing yang !enyertainya.
b. Penjela#an dan "er#etjan )in1-r!ed .-n#ent, ter$ada" tindakan
yang akan dilakkan ata# diri "a#ien #erta akibat yang
diti!blkannya !er"akan "aya ntk !e!ini!alkan ka##
dgaan !al"raktik.
.. Se.ara te-riti# ke#ala$an !al"raktik da"at di#ebabkan -le$ da $al&
yait *
1, Ke#engajaan )intenti-nal d-l#, dikel-!"-kkan tindakan
!ela%an $k!'!elanggar UU.
0, Kelalaian )keal"aan, ).l"a2negligen.e, !elakkan tindakan
yang #e$ar#nya dikerjakan.
T-l-k kr& adanya .l"a )negligen.e, adala$ tindakan "elak
yang tidak !e!en$i #tandart $ati($ati yang %ajar dan tidak
!e!bayangkan akibat dari "erbatannya.
a, /ila kelalaian berakibat $anya !ergikan "a#ien& !aka
ini di#ebt .l"a le3i# )kelalaian ringan,& dan ini #ering
ber$bngan degan "elanggaran di bidang $k!
"erdata ) !i#al * "a#al 1+44(1+45 KUH "erdata, dan
etika.
b, /ila kelalaian !en.a"ai tingkat tertent #e$ingga
berakibat !ergikan ata !en.elakakan -rang lain
ata ba$kan !erenggt nya%a -rang& !aka tingkat
kelalaian dikla#i6ka#ikan #ebagai kelalaian berat
)7l"ata,& gr-## negligen.e dan ini #ering ber$bngan
dengan $k! "idana.
+, Tnttan ter$ada" bentk kalalaian terda"at "ada UU RI n- +4
ta$n 0889& di#ebtkan *
Pa#al :;
a, #etia" -rang ber$ak !enntt ganti rgi ter$ada"
#e#e-rang& tenaga ke#e$atan& dan'ata "enyelenggara
ke#e$atan yang !eni!blkan ke#e$atan akibat
ke#ala$an at kelalaian dala! "elayanan ke#e$atan
yang diteri!anya.
b, Tnttan ganti rgi #ebagai!ana di!ak#d "ada ayat
)1, tidak berlak bagi tenaga ke#e$atan yang !elakkan
tindakan "enyela!atan nya%a ata "en.ega$an
ke.a.atan #e#e-rang dala! keadaan darrat.
<. =akt-r "engar$ !eningkatnya tnttan !al"raktik
/erbagai ala#an ntk !enjela#kan !akin !eningkatnya tnttan
!al"raktik #ebagai berikt *
a. Perba$an $bngan d-kter'"era%at dengan "a#ien' klien.
b. Makin !eningkatnya ke#adaran $k! !a#yarakat.
.. Tnttan "elayanan ke#e$atan yang #e!akin la# dan ber!t.
d. Perba$an "andangan $id"& #-#ial bdaya& dan lain(lain.
e. Da!"ak gl-bali#a#i.
:. >eni# !al"raktik
Mal"raktik ada + )tiga, jeni# yait *
a. Mal"raktik kri!inil
Mal"raktik kri!inil adala$ ke#ala$an dala! !enjalankan "raktik
yang berkaitan dengan "elanggaran $k! "idana.
Pelanggaran KUH "idana ter#ebt antara lain ber$bngan dengan *
1, Menyebabkan "a#ien !ati ' lka berat karena kelalaian )KUH
"idana& "a#al * +:9 (+48,.
0, Melakkan ab-rt# "r-3-kat# )KUH "idana& "a#al * +<5 ata UU
N-. 0+ ta$n 1990& "a#al * ;8 ayat )1, ,.
+, Melakkan "elanggaran ke##ilaan ' ke#-"anan )KUHP "a#al *
0;:,
<, Me!bka ra$a#ia ked-kteran )KUHP "a#al * +00& ata KUHP
"erdata& "a#al * 1+44 ( 1+45,
:, Pe!al#an #rat keterangan )KUHP "a#al * 04+(045,
4, /er#e"akat !elakkan tindakan "idana )KUHP "a#al * 001,
5, Sengaja tidak !e!berikan "ert-l-ngan "ada -rang yang dala!
keadaan ba$aya )KUHP "a#al * +8<(:+1,
b. Mal"raktik #i"il
Da#ar $k! !al"raktik #i"il adala$ $k! "erdata *
1, Adanya k-ntrak tera"etik "era%at ( "a#ien di!ana "era%at
"era%at ber#edia !e!berikan "elayanan "era%atan ke"ada
"a#ien dan "a#ien ber#edia !e!bayar #ej!la$ $-n-r ke"ada
"era%at ter#ebt.
0, Pa#ien yang !era#a dirgikan ber$ak !engggat ganti rgi
ka"ada "era%at yang tidak !elak#anakan ke%ajiban k-ntraknya
dengan !elakkan ke#ala$an "r-1e#i-nal berda#arkan "a#al *
1+44 ( 1+45 ( 1+51 KUH "erdata.
.. Mal"raktik etik
1, Pelanggaran etika "r-1e#i tidak berakibat kergian "ada -rang
lain teta"i lebi$ ditekankan "ada "elanggaran ter$ada" k-de etik
"r-1e#i.
0, Sank#i etik ber#i1at edkati1 ' ad!ini#trati1& #e"erti * tegran ata
"en.abtan rek-!enda#i i?in ntk %akt tertent.