Anda di halaman 1dari 5

t26 Pendidikan Moral untuk Bakal Guru

yang telah ditentukan tanpa mengira di mana sahaja seseorang individu


berada. Nilai mematuhi undang-undang adalah penting ditanamkan sup
terbentuk individu yang mudah menyesuaikan diri dengan
apabila besar kelak. Di sekolah, pelajar-pelajar akan mematuhi peratu
peraturan di dalam bilik darjah serta peraturan-peraturan sekolah. Di
sekolah pula, mereka belajar mematuhi peraturan seperti menggun
jejantas
semasa melintas
jalan,
beratur di pejabat pos atau semasa menr
bayar bil di pejabat
JKR
atau LLN. Nilai ini
juga
akan menimbul
kesedaran bahawa seseorang itu tidak boleh bertindak dengan sewen
wenangnya serta tidak boleh melanggar batas-batas peraturan dan und
undang.
Prinsip keempat, iaitu kesopanan dan kesusilaan memanglah meru
nilai murni. Seseorang individu hendaklah bersopan santun, berbudi
kerti tinggi serta tidak menunjuk-nunjuk semasa bercampur gaul den
orang lain. Orang yang tidak angkuh biasanya mernpunyai kawan y
ramai. Individu seperti ini bukan sahaja digemari oleh rakan-rakan seba
malahan oleh orang-orang dewasa yang lain. Ini disebabkan oleh
tuturan dan kelakuan nya y ang sopan.
Seorang pelajar yang baik prestasi akademiknya masih belum dapat
terima atau disanjung tinggi oleh rakan sebaya atau gurunya sekiran
kesusilaannya diragui. Dalam keadaan seperti ini, individu ini dikatak
belum
memperolehi perkembangan yang seimbang. Individu itu han
dapat mengalami perkembangan kognitif yang baik. Dari aspek afek
iaitu perkembangan sikap dan nilainya, perlu dipertingkatkan lagi. I
vidu seperti ini pasti akan mengalami pelbagai kesulitan dari aspek
kembangan sosial.
Dengan kata lain, nilai kesopanan dan kesusilaan dapat ditekankan
melalui prinsip keempat Rukunegara. Ini akan menghasilkan indiv
individu yang berbudi pekerti dan mulia tingkah lakunya serta
lembut. Di samping itu, individu-individu itu akan berbudi bahasa
hubungannya dengan anggota-anggota lain di dalam masyarakat.
Sebagai rumusan, bolehlah dikatakan bahawa fahaman dan
prinsip-prinsip Rukunegara akan membantu membentuk insan y
harmonis dan seimbang dari segi mental, rohani,
jasmani
dan emosi.
Kod Etika Perguruan
Setiap profesion mempunyai kod etika demi menjaga narna baik
meningkatkan mutu profesion itu. Oleh yang demikian, profesion
ruan juga
mempunyai kod etika yang tertentu. Kod etika perguruan te
disediakan dalam bentuk ikrar dan adalah seperti berikut,
Peranan
Sekolah
dan Guru Dalam
pendidikan
Morat. 127
Kod
Etika,perguruan
Malaysia
Kami,.
guru
Malaysii,
yakin
bahawa
tujuan
utama
pendidikan
ialah
)erusaha
menuju
ke arah pembentukan
wargane gara yangberilmu,
yang
-'aat
setia, yang
bertanggungjawab
dan.
beri<ebo"lehan,
y-ang
menyedari
f,erapa
pentingnya
usaha
menuju ke arah
kebenaran
j"r,
k.-"r"h
p.n."_
paian
hasrat
yang gemilang,
dan yang
percaya
akan demokrasi,
kebebasan
perseorangan
dan prinsip-prinsip
Rukunegara.
Melalui
pendidikan,
masyarakat
aapat
membantu
anak
mudanya
nemahami
kebudayaan
mereka,
memperolehi
pengetahuan
yang
telah
terkumpul
sejak zaman-berzarnan,
dan
-.rryidir*k*
mereka
untuk
menghadapi
cabaran
pada
masa hadapan.
D.engan
menyedari
.b.etapa,
besarnya
tanggungjawab
membimbing
anak
nuda
unruk
mencapai.
kemajuan
sepenuhnir"a,
#rk,
d;;;;
ini kami
me_
:rerima
tatasusila
berikut
sibagai panduan
untuk
-.ribot"hkan
kami
nenyempurnakan
profesion
kami ke
taraf kesusilaan
yang
setinggi-
ingginya.
!,
laygungjawab
Terbadap
pelaiar
1'
Lebih
menguramakan
kebajikan
dan keseramatan
perajarkami
daripada
hal-hal
lain.
2 Bersikap
adil terhadap.
setiap.orang
pelajar
ranpa
mengira
faktor-faktor
jasmani,
mental,.emosi,
poliiik,
.t-ono-l,
sosial,
t.tui.r*r,
dan
agama.
3' Merahsiakan
makrumat
ikhtisas
atau
surit
meng.n"i
p.r"i"r,
kecuari
. 5-.pr9l
mereka
yang
berhak
mengetahuinya.
e
r'
'l'
Membimbing
atau mengajar
,.r.irrng
peiajar
daram
darjah
sendiri
atau
dalam
mata-mara
perajaran
yang
aiJiar
di'bilik
;;rj;'',;rp"
sebarang
bayaran.
5. Menunjukkan
suatu cara pakaian,
pertuturan_
dan
tingkah
laku yang
dapat
memberikan
contoh
yang
baik'kepada
pelajar.
-e--
6'
Memelihara
dan
memperbaiki
kecekapan
ikhtisas
melarui
pengkajian,
penyelidikan,
rawatan
dan
menghadiri
kursu,
ikh;-i;
persidangan,
mesyuarar
atau
seminar
supaya
pengajaran
kami
menc"pri
*,r* ying
setingginya.
I!
Tanggungjawab
Terbadap
lbu
Bapa
1'
Menghormati
tanggungjawab
ui"-"
ibu
bapa
terhadap
anak-anak
mereka.
2'
Berusaha
.
*r*"j"9.\an
hubungan
mesra
dan
kerjasama
yang
erat di
-
antara
institusi
pendidikan
dengin
rumahtangga.
3' Menganggap
semua
makrumat"yang
diberikii
oreh
ibu bapa
mengenai
keadaan
rumahtangga
atau
mengenai
"rrak
_.r.k,
*U"g"i
sulit
dan
tidak
membocorkannya
kepada
"sesiapa,
kecuali
k;p;l;;.reka
yang
berhak
mengetahumya.
peranan
Sekotah
dan
Guru
Dalam pendidikan
l),Ioral
129
-,,I"r",
diteliti
secara
dekat,
erika
re rtlai
murni.
a*hnlri.ilffiff
;:l'^t?,"t
banvak
mengandungi
nlai-
merupakan
"ilai
;l:.engutamakan
ke
rlaripada
airi
,.nairlTtt'it'
i"i'u
i
*Daltkan
dan
keselam"'n
ptl';""n
q[*#;#ili,:":lf
l:;*r#l:r,'m f+Tiffi,',:iffi
*
rvl"i.r.l},,,""1'"1iXl;T[ff1ilf;n"morar
--- *'
quru seharusnya
be
$,:,:r#ii{f,i1.'peliii#sT,:,f,i*"t"ruF,}i.l;li,;Ti
*g_"r,,*;;;li1'LfjillT1.#,,','.-:i:'Iiltn::i:'*l;';#
-
rTgryngjr."b
g'.u
;#;:-1'^::T::'
adalah
dititikberatkan.
;ungjawab
ib, ho^l'111'telhadan
ibu
bapa
rermasrrk
hana.^.-
J
sungjawab
l6u
nrpi
t.rr,ffi:Hd:
bapa
termasuk
menghorrrti
t"ne_
I
;ffir:lJ;:,"T,'j\'r"r'
J';"g#,;;r1
serta
berusar'"
*'
;1,i.n."ii.#*ff
ii"T::ff#tx?jr*i"ftTi*,:#:l'iT"i;?l
l**i"ijtxT'1*it*5qr::*
juga
dap
a'l
;*
i*;ffi;:
'"i:r_i;jil.ll"ifi
i*"##T;f
ru;:;:l!:ffi-,';l1g'l#
.,[alau
dilihat
ta
*fi**ru*ff*rf*txtft
igpi1ie.
fiffiqffiu*ppff**#ffiffi
vang dikerii;;'j;l
suru
serta
menv(
;ungi rumah
r"u"rrtn^Tf'
a'n"r",',,'Jntrtat
aktiviti-aktiviti
pembtl"larat
.o:l,yrpenshorma,","'.:'#,*,:#pj-.-r-.'.ffi:ff
i'l*;':::lT , . .
--
rvrrSrrurrnatan
terhadap
kebud
J.lLu-saru
kaum
adalah
"'tX'ff
iTfi
:-T
f
"ti
:.1-t 'i."
;
ffi?,?l;
u'
*
"
n an
d an
^
s^^,
v,n
s
#:,T, *'J;tn:l',
L,#ii
lf
T,f
'#:1m
a,
d an
p
e rs
e rah
am
aa
d i
an
tara
narmonis.
wujudkan
sebuah
-syarakat'
Nilai
seperti
t"i
"r*,'ia
nasyarakat
yang
bersepadu
dan
;##y;l*,"1;i::upn
.morar
kebudayaan.
dan
kecendekiawanan
d ar.y
k.
*,,",, ;;
+1 il+
?fi
J,_,:,';l
f;f
i,,"
",
"i,'"',',,
r..,"
o
*i"n
'.##Ii':5T
il?l
J:ili?::T
1fi
;.ff : :*
yan
g
d i tu
nj u
kkan
adal
ah
rpenung
bagi
guru
itu
memimpin
peranon
Sekoloh
dan Guru
Dalam
pendidikanMoral
I29
Kalau
diteliti
secara
dekat,
etika
tersebut
banyak
mengandungi
nilai_
:riiai
murni.
Amalan
mengutamakan-
kebajikan
da'
kesela-riatan
pelajaran
merupakan
nilai
al*uisme,
iaitu
mementingkan
kesenangan
orang
lain
caripada
diri
sendiri.
Unsur
belas t
"riir"rr,
bertimbang
rasa
dan
sedia
mem_
:eri
bantuan
secara
ikhlas
kepada
;;;;i.,
yang
memerlukannya
sama
ada
ialam
bentuk
kebendaan
"t",,
,okong*
moral.
Nilai
kead'an
memang
ditekankin
apab'a
dinyatakan
bahawa
setiap
mru
seharusnya
bersikap.adil.terhadap'
setiap
*i"g
p.i":Jr.
p.r..r*rr'
:i,t]lgf'l
laku
guru
hendaklatr
u"t.t
iilraikan
contoh
yang
baik kepada
f,etaJar'
Ini
secara
nyata
membawa
imprikasi
bahawa
6uJi
p.r..rti
dan
:ngkah
laku.yang
mulia
serra remah
t.-il.rt
adarah
dititikbera*an.
Tanggungjawab
guru.
terhadap
ibu
bapa
termasuk
menghormati
tang-
gungjawab
ibu
bapa
1e1r1aan
anaknya
serta
beru.saha
mewujudkan
kerja-
i;rma
di antara
sekorah
dengan
rumahtangga.
Nilai-nilai
seierti
hormat_
::enghormati
tindakan
seseoiang
individu
,a"r"r,
ditekankari.
Di
samping
rr'
kepentingan
n*ai
,utggrr'gjr*;l;g"
dapat
ditonjolkan.
Harapan-
:lrapan
seperti
hubungan
mesra
sesama
r
,r:au
b an gs
a, rrn g;
nsi""*"t
;.; r;;
;
;TilX;:lf
;iJgTl
iH
rT#
:rduanjelas
didapati.
Kalau
dilihat
ranggungjawab
guru
terhadap
masyarakar
dan
negara
pula,
.
-'
r i-nilai
seperti
;*j
di
;;t'd;.;;'
y ang
aatsetia,
berranggungjawab
:en
berguna,
menghoimati
orJng
yi"g
rruii;
*, a""
f.r;;;;^"kebudaya-
c.
kerurunan
dan agafi.ta
memanglai
merupakan
,ril"i_.rilri
murqi
yang
:sanjung
oleh
masyirakat
dan
;:;;*
r.itr.
coro'g*
g.riu
_e.nr'gt"r,
'::iarap
dapat
menanamkan
n'ai-n'ai
i*i.9tir
prd"
;;;i p:iljar-pelaj
arnya.
*:lbagai
nilai
ini
brth.
diterapkan-
..rrr"i
aktiviti
plmbelaja.ran
serra
ahi'iti
kokurikulum'
sebagai
19*".g
;.1
ajar,
perajaroii"l",
u.rranggung-
;!rx
ab
menunaikan
segala
kiwajipan
tiJr.r."
r.i.*i
-.'-ulriu"
perhatian
ff""| il",T1.::T,11 fl:: ::;",
-.
"ye,tai
aktiuit;;*'
;.
mberaj
aran
n-'::*: f
u
::,:';'
n
.H1 l' 1l il
;:
"s;;di;;
;.
r;;l
;.'fi
| T:ru:T
/m:$
rumah
rakan
sedlj{
semasa
perayaan
saru_saru
ff;"]lt"l;
;:ll
penghormatan
terhadap
k.;;;;"an,
kerurunan
dan
Lq-ainan
yang
terdapat
dalam
,n"ry"r"t],
tit".
agama
yang
Guru
digalakkan
mewuj".dfT
r..4"ru*,
dan
persefahaman
di
antara
::,**flj,ot_o^1_01
t:,*lah
dan
-rtf"r"t
rt.
Nilai
seperti
ini amat
di-
;::1.
o*t
mewujudkan
seb,,ah
;;;"d'
rrff;;;;;;T"T;
.
:1'"1ryj!1*.1:ll1'oln,-?1,1
k.ebudayaan
dan
kecendekiawanan
T;:::^::Tfikii
iatu
laei
kewajipan
guru
di
mana unsur
*..iixffi:
f:y"oi'
adalah jetas
dJnga"
,;r:l;;;;.
LY:':::,,-y-l ::i*l-Ty"i
,1g4
raku
yang
ditunjukkan
adatah
pan
seru
berbudi
pekerg.
tni adJah
penting
u"[i
g.rr,,
i*'rri._lrnpin
13O Pendidtkan
Moral untuk Bakal Guru
berasaskan
cogan kata 'Kepimpinan Melalui Teladan' serta sejajar dengan
pepatah
Melayu, 'bapa borek anak rintik'
Tatasusila mengenai tanggungjawab guru terhadap rakan sejawat dan
profesion perguruan
juga
mengandungi
nilai murni yang ketara.
contoh-
nya, seseorang guru perlu berusaha menunaikan tanggungjawabnya
dengan
rajin dan bersungguh-sungguh.
Seseorang guru itu hendaklah
teguh, tetap
dan tabah hati dalam melakukan sesuatu perkara serta bersungguh-sungguh
dengan inovatif dan kreatif supaya memperolehi kejayaan.
Dia sepatuinya
rela mengorbankan masa dan tenaga serta sabar dan tidak mengenal putus
asa dalam melakukan sesuatu perkara. Di samping itu, nilai membantu
orang lain
juga
ditegaskan.
Guru itu hendaklah
sedia menolong rakan
sejawat yang baru, iaitu dengan cara membimbingnya
sama ada dari segi
teknik dan kaedah pengajaran mahupun dari segi mendisiplinkan
pelajar-
pelajar.
Amalan ini
juga'membayangkan
nilei bertimbang rasa dan murah
hati.
Tindak-tanduk seseorang guru hendaklah sejajar dengan harapan dan
aspirasi masyarakat dan negara. Tingkah laku yang
sumbang seperti
menghukum pelajar dengan menyuruh pelajar masuk ke dalam almari arau
guru lelaki yang cuba mengadakan perhubungan yang terlalu
mesra dengan
p elajar wanita ad alah sama ertinya dengan perump amaan,' harapk an p agar .
pagar makan padi'. Tingkah laku seperti ini adalah dilarang kerana ia boleh
mencemarkan nama baik profesion perguruan dan ahli-ahlinya.
Dengan
kata lain, nilai menghargai maruah diri adalah ditegaskan.
Sebagai kesimpulan,
adalah ketara sekali bahawa kod eiika perguruan
kita banyak mengandungi nilai murni yang seharusnya difahami d.ng"tt
baik, kemudiannya
dihayati dan seterusnya diamalkan.
Setiap baris tata-
susila perguruan itu hendaklah dikaji, difikirkan tent'ang implikasinya
dan seterusnya diharap dapat dilaksanakan dalam kehidupan
kita sehari-
hari.
Dengan itu, guru yang dihasilkan nanti bukan
sahaja baik muru
pengajarannya
serta tinggi ilmu pengetahuannya
tetapi
juga
mempunyai
budi pekerti dan tingkah laku yang mulia serta disegani
oleh pebj"r-
pelajar.
Suasana Moral di Sekolah dan Kurikulum Tersembunyi
Tahukah anda apakah yang dimaksudkan dengan 'kurikulum
tersem-
bunyi'? Kurikulum rersembunyi mencakupi semua
jenis
pembelajarzn
yang berlaku secara tidak langsung atau yang tidak dirancangkan.
Adakaia-
nya pelajar-pelajar itu belajar secara tidak sengaja.
Antara perkara-perkara
kurikulum
tersembunyi yang dipelajari oleh
pelajar-pelajar
ialah'
L. Berbagai-bagai
aspek kehidupan pelajar-pelajar
di sekolah seperti bahasa
lawak jenaka,
sikap terhadap guru dan pelajar-pelajar
lain, pelajaran dan
aktiviti-aktiviti
kokurikulum.