Anda di halaman 1dari 5

PERATURAN PEMARKAHAN

PENGAJIAN AM3 (900/3)


PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGGAL 3
PPU, SMK SERI TANJONG
Bahagian A: 15m
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
D B C D A D D B D C D B A B B
Bahagian B: 15 m
16.
Bil Isi/Idea Huraian/Bukti
(1m)
Perbezaan nilai &peratus
(1m)
A
1
Jumlah keseluruhan
mengalami peningkatan
!ahun 2007" #$ 9.22 %ili&n
!ahun 2009" #$ 14.73 %ili&n
'eningkatan se%an(ak #$
5.51 %ili&n ) 59.76*
2. 'eratusan meningkat
+ nilai per%elan,aan
meningkat
Ara%- .egara /slam
!ahun 2007 " 15.42*
!ahun 2008 " 24.03*
!ahun 2009" 31.09*
!ahun 2007" #$ 1.42 %ili&n
!ahun 2009 " #$ 4.58 %ili&n
'eningkatan se%an(ak #$
3.16 %ili&n ) 222.5*
3. 'eratusan menurun
+ nilai per%elan,aan
menurun
0r&pah
!ahun 2007 " 20.04*
!ahun 2008 " 12.99*
!ahun 2009" 9.63*
!ahun 2007" #$ 1.85 %ili&n
!ahun 2009 " #$ 1.42 %ili&n
'enurunan se%an(ak #$
0.43%ili&n ) 23.2*
4. 'eratusan ti1ak k&nsisten
2pilih salah se%uah negara
saha,a3
4ingapura
.egara A40A. (ang lain
Asia !imur
!ahun 2007 " 31.45*
!ahun 2008 " 33.75*
!ahun 2009" 32.58*
!ahun 2007" #$ 2.90 %ili&n
!ahun 2009 " #$ 4.80 %ili&n
!ahun 2007 " 19.00*
!ahun 2008 " 19.06*
!ahun 2009" 14.25*
!ahun 2007" #$ 1.75 %ili&n
!ahun 2008 " #$ 2.22 %ili&n
!ahun 2009 " #$2.09 %ili&n
!ahun 2007 " 14.10*
!ahun 2008 " 10.13*
!ahun 2009" 12.45*
!ahun 2007" #$ 1.3 %ili&n
!ahun 2008 " #$ 1.17 %ili&n
!ahun 2009" #$1.83 %ili&n
'eningkatan se%an(ak
#$1.90 %ili&n atau 65.5*.
'eningkatan se%an(ak
#$0.47 %ili&n atau 26.86*.
!urun se%an(ak #$0.13
%ili&n atau 5.85*.
!urun se%an(ak #$0.13
%ili&n atau 10*.
'eningkatan se%an(ak
#$0.66 %ili&n atau 56.4*.
B Ban1ingan 1alam tahun 'aling !inggi 21m3 'aling ren1ah 21m3
5. !ahun 2007
'aling tinggi" 4ingapura
'aling ren1ah" Asia !imur
31.45* atau #$ 2.90 %illi&n 1aripa1a
#$9.22 %ili&n
14.1* #$ 1.30 %ili&n
1aripa1a #$9.22 %ili&n
6. !ahun 2008
'aling tinggi" 4ingapura
'aling ren1ah" Asia !imur
33.75* atau #$ 3.89 %ili&n 1aripa1a
#$11.54 %ili&n
10.13* atau #$ 1.17 %ili&n
1aripa1a #$11.54 %ili&n
1
7 !ahun 2009
'aling tinggi" 4ingapura
'aling ren1ah" 0r&pah
32.58* atau #$ 4.80 %ili&n 1aripa1a
#$14.73 %ili&n
8.82* atau #$ 1.30 %ili&n
1aripa1a #$14.73 %ili&n
C
8.
9
10
11.
12.
5angkah menarik
pelan6&ng ke $ala(sia.
2manamana 2 isi-i1ea
saha,a3
/n7rastruktur
$en(e1iakan kemu1ahan
penginapan (ang selesa
8empen
'en,agaan alam sekitar
(ang %erkesan-
pem%angunan lestari
8esta%ilan p&litik
8era,aan men(e1iakan kemu1ahan -
prasarana seperti pengangkutan 1an
perhu%ungan
5#!9 k&muter
lapanganter%ang
le%uhra(a
liputan internet 1antele7&n
h&tel me:ah
h&tel %a,et
h&mesta(
;alakan melalui 5em%aga
'enggalakan 'elan6&ngan
$ala(sia 25''$3
pr&m&si melalui t<9 iklan
8era,aan seharusn(a memelihara 7l&ra
1an 7auna %agi mema,ukan ek&
pelan6&ngan 1alam ,angka masa
pan,ang
taman negara
hutan simpan
keselamatan ter,amin
ek&n&mi %erkem%ang
BahagianA 1 isi-i1ea
Bahagian B 1 isi-i1ea
Bahagian C 2 isi-i1ea isi = 4
huraian = 8
Bahasa = 1
rumusan = 2
17. Carta aliran
1. akt!r "arikan
2. 8emakmuran ek&n&mi negara
3. 8eperluan %uruh negara
4. 'ersamaan %u1a(a
5. ;e&gra7i
#. akt!r t!lakan
5. $asalah ek&n&mi
6. Ben6ana alam
7. 8ea1aan anarki 28eti1aksta%ilan p&litik3
$anamana 2 isi 1ari A 1an 2 isi 1ari B
mesti men(atakan 7akt&r tarikan 1an
t&lakan (ang %etul
Jika tia1a kata tarikan-t&lakan > 2 !# 3
01-15
Bahagian C" 50 markah
18. $ala(sia telah mengamalkan 1asar
%erke6uali iaitu %er%aik%aik 1engan semua
2
negara. .amun9 ter1apat %e%erapa 7akt&r (ang
perlu 1iam%il kira 1alam menentukan Dasar 5uar
$ala(sia. Jelaskan.
A. ?akt&r penentu 1asar luar 2Buku Ja:apan 5'"
ms 323
1. ?akt&r persekitaran ge&strategik
2. 8epentingan ek&n&mi
3. 4truktur p&litik 1an keselamatan negara
4. Dem&gra7i negara
5. 8eangg&taan 1alam pertu%uhan
antara%angsa
6. 'rinsip $ala(sia (ang mematuhi
@n1angun1ang Antara%angsa
2$anamana 5 i1ea3
19. ;l&%alisasi atau ADunia !anpa 4empa1anB
%erkem%ang luas ke seluruh 1unia 1an mem%eri
impak terha1ap pem%angunan sese%uah negara
mem%angun.
Jelaskan pern(ataan ini.
Pengenalan:
;l&%alisasi %ererti 1unia tanpa sempa1an aki%at
kema,uan tekn&l&gi maklumat 1an k&munikasi.
Berlaku aliran %arangan9 perkhi1matan9 i1ea 1an
maklumat se6ara %e%as antara negara tanpa
sekatan. ;l&%alisasi mem%a:a ke%aikan 1an
ke%urukan.
A. Idea (Impak baik)
1. $l!balisasi mema%ukan ek!n!mi negara
8ema,uan tekn&l&gi maklumat 1an
k&munikasi 2/C!3 mempergiat per1agangan
antara%angsa
'eniaga 1apat meluaskan pasatan ke seluruh
1unia
'ersi1angan <i1e&9 internet 1an emel telah
memu1ahkan perhu%ungan
01agang 1an eper%ankan ,uga 1apat
1i,alankan
'eniaga 1an pengguna menual 1an mem%eli
%arangan melalui intrnet
0k&n&mi negara %erkem%ang pesat
&. $l!balisasi me'u%udkan perse(ahaman
se%agat
4istem k&munikasi (ang menghu%ungkan
seluruh 1unia memu1ahkan interaksi
'ertukaran pengetahuan9 pengamalan %u1a(a
1an se%again(a %ergerak 1engan %e%as
$en,alin hu%ungan erat 1an mengurngkan
salah 7aham
'eristi:a (ang %erlaku 1i seluruh 1unia 1apat
1iketahui 1engan sertamerta
$em%&lehkan %antuan 1i%erikan 1engan
segera
). Pemindahan tekn!l!gi bertambah pesat
'ela%uran asing mem%a:a tekn&l&gi %aru ke
sese%uah negara
'ela%ur asing menu%uhkan pusat
pen(eli1ikan 1an pem%angunan 2#+D3
#ak(at tempatan %erpeluang untuk
mempela,ari 1an memiliki tekn&l&gi
6anggih
#ak(at tempatan mampu men,alankan
pen(eli1ikan 1an pem%angunan 2#+D3.
*. P!litik
Cu%ungan (ang erat 1alam %i1ang p&litik
antara $ala(sia 1engan negaranegara lain
akan mem%eri kesan (ang %aik 1alam %i1ang
(ang lain seperti %i1ang ek&n&mi 1an s&sial .
8e%an(akan kera,aan telah menggu%al
peraturan gl&%al 1an institusi untuk menangani
isu seperti per1agangan9 hak asasi9 1an alam
sekitar.
5. +!sial
4istem pen1i1ikan akan terus %erkem%ang
ma,u 1engan a1an(a internet.
'en1i1ikan ,arak ,auh 1apat 1ilaksanakan
1engan %erkesan sama a1a 1i 1alam atau 1i
luar negeri. 'en1i1ikan %ertara7 1unia 1apat
1i:u,u1kan 1i $ala(sia 1alam era gl&%alisasi.
'en1e1ahan pel%agai maklumat kepa1a rak(at
$ala(sia 6&nth" %i1ang peru%atan makanan
%erkhasiat9 senaman (ang %etul.
/lmuilmu ini men,a1ikan rak(at $ala(sia
%erilmu pengetahuan (ang luas.
#. ,k!n!mi
Du,u1n(a per1agangan %e%as9 pengaliran
m&1al se6ara %e%as9 menggalakkan
persaingan9 peluasan pasaran9peningkatan
kualiti pr&suk 1an %erlakun(a aliran %uruh
mahir 1an separa mahir2pemangkin kepa1a
kema,uan negara3
4(arikats(arikat multinasi&nal $ala(sia ,uga
telah meningkat pela%uran mereka ke seluruh
1unia seperti 4(arikat !elek&m $ala(sia
Berka19 $a(%ank 1an 'etr&nas > se%aris
1engan s(arikat gergasi luar negara.
B. Impak buruk
-. $l!balisasi men.ebabkan pen%a%ahan
ek!n!mi
8e1u1ukan ek&n&mi negara mun1ur 1an
negara se1ang mem%angun 1iketahui negara
ma,u.
3
.egara ma,u 1apat memanipulasikan ek&n&mi
negaranegara lain 1emi kepentingann(a
.egara ma,u mempengaruhi min1a pen1u1uk
Dunia 8etiga
/.$l!balisasi men.ebabkan pen0emaran
buda.a
Bu1a(a liar 1ari Barat 1apat 1ise%arkan melalui
internet 1an tele<is(en satelit
Bu1a(a liar ini langsung ti1ak 1itapis
;enerasi mu1a terikutikut akan nilai runtuh
Bu1a(a Barat men,a1i 1&minan
Bu1a(a tempatan (ang murni akhirn(a terkikis
Anak tempatan hilang i1entiti 1iri 1an runtuh
akhlakn(a
1. P!litik
Campur tangan atau %antuan kepa1a kumpulan
kumpulan tertentu untuk menggulingkan
kera,aan se1ia a1a seperti negara A7ghanistan9
5i%(a9 /raE9 4u1an9 $esir 1an lainlain atas
alasan mereka mem%angunkan sen,ata nuklear
atau mem%eri latihan kepa1a kumpulan
pengganas
'engintipan untuk men1apatkan maklumat &leh
negaranegara ma,u terha1ap musuh mereka.
'engg&1aman sistem pertahanan > men6ari
kekuatan 1an kelemahan sistem pertahanan
sese%uah negara
12. Pendidikan
'eminggiran penggunaan %ahasa $ela(u
se%agai %ahasa ilmu > %ahasa /nggeris le%ih
1iutamakan terutaman(a /'!4
%ahasa /nggeris 1igunakan 1alam internet
'enguasaan %ahasa $ela(u 1alam kalangan
pela,ar kurang %aik
11. ,k!n!mi
'enghakisan 1asar perlin1ungan pr&1uk
tempatan > pr&1uk tempatan ti1ak lagi 1ilin1ungi
1an terpaksa %ersaing 1engan pr&1uk luar negara
$&n&p&li s(arikat multinasi&nal > s(arikat
s(arikat ke6il akan ketinggalan 1an seterusn(a
terpaksa gulung tikar keranati1ak mampu
%ersaing 1engan s(arikats(arikat %esar 1alam
1an luar negara.
An6aman terha1ap %arangan 1an perkhi1matan
tempatan
An6aman ke atas in1ustri ke6il 1an se1erhana
2/843
8esukaran untuk menga:al aliran m&1al asing
1an penghakisan ke1aulatan ek&n&mi negara.
4erangan mata :ang > nilai mata :ang negara
,atuh > kemelesetan ek&n&mi %erlaku
$anipulasi pasaran sahan saham >
men(e%a%kan pasaran saham tempatan ,atuh 1an
akan men(e%a%kan ek&n&mi $ala(sia ,atuh
kerana pela%urpela%ur asing akan hilang
ke(akinan terha1ap ke(akinan ek&n&mi
$ala(sia
1&. "ekn!l!gi
'en(alahgunaan tekn&l&gi akan mem%aha(akan
manusia seperti tekn&l&gi nuklear %&leh 1i%uat
sen,ata nuklear9 ke%&6&ran tenaga nuklear
!ekn&l&gi pem%uatan sen,atasen,ata m&1en
telah %an(a memusnahkan kehi1upan manusia
'engintipan (ang 1ilakukan &leh negaranegara
ma,u melalui satelite untuk men1apatkan
maklumat negranegara musuh mereka.
Penutup
;l&%alisasi telah mem%a:a kesan (ang %esar
'en1u1uk 1unia perlu %erse1ia untuk
mengha1api kesan gl&%alisasi
Dengan 6ara ini9 %arulah gl&%alisasi %enar%enar
men1atangkan 7ae1ah kepa1a kita
20. Ben6ana alam mem%a:a kesan (ang
%erpan,angan kepa1a mangsa. $en,a1i
tanggung,a:a% negaranegara lain untuk
menghulurkan %antuan kepa1a mangsa %en6ana
alam terse%ut.Bin6angkan kesan %en6ana ini
kepa1a mangsa serta ,enis %antuan (ang
1iperlukan.
A. 3esan
1. Hilangn.a keselesaan hidup
%erlakun(a %en6ana alam9 mangsa kehilangan
tempat %ergantung-terpaksa tinggal %ersama
mangsa (ang lain 1alam kea1aan (ang ti1ak
selesa9 sesak 1an k&t&r
%ekalan elektrik 1an air terputus men(ukar
untuk men,aga ke%ersihan 1iri 1an makanan.
ke%ersihan 1iri 1an persekitaran mereka
tera%ai.
&. Penularan pen.akit ber%angkit
:a%ak pen(akit seperti 6ampak9 1emam
1enggi9 pen(akit kulit9 hepatitis9 malaria 1an
se%again(a mu1ah menular.
$angsa terpaksa %erk&ngsi apa saha,a 1alam
kea1aan (ang getir itu.
C&spital 1alam kea1aan (ang sesak 1an ti1ak
1apat untuk mera:at semua pesakit (ang
1atang untuk men1apatkan ra:atan.
8esukaran men1apat ra:atan (ang %aik
men(e%a%kan pen(akit semakin teruk 1an
4
%&leh men1atankan kematian sekiran(a ti1ak
men1apat ra:atan (ang se:a,arn(a.
). "rauma .
meninggalkan satu kesan (ang amat men1alam
kepa1a mangsa (ang mengalamin(a
terutaman(a kepa1a mangsa (ang kehilangan
ahli keluarga9 terasa amat se1ih 1an ti1ak
mempun(ai semangat untuk meneruskan hi1up
%ersen1irian tanpa ahli keluarga.
4entiasa merasa ti1ak selamat 1an hi1up 1alam
kea1aan ketakutan kerana %im%ang trage1i
%en6ana alam itu akan %erulang kem%ali.
$angsa (ang mengalami trauma
;e,ala ketakutan9 termenung9 mu1ah terke,ut
6en1erung untuk mengelak 1iri 1arpa1a
mas(arakat. ;e,ala %erterusan men1&r&ng
mangsa mem%unuh 1iri
*. 3ekurangan sumber makanan/air bersih.
%erlaku kemusnahan tanah pertanian9
kehilanglan sum%er makanan seperti %eras9
sa(ursa(uran 1an se%again(a.
mangsa %en6ana hi1up 1alam kelaparan 1an
ti1ak men1apat Fat (ang se6ukupn(a
8er&sakkan ,alan ra(a men(e%a%kan sum%er
makanan9 %antuan sukar 1isalurkan kepa1a
mangsa %en6ana9 menghalang pasukan petugas
menghantar %ekalan makanan
B. 4enis Bantuan
5. Bantuan keperluan asas
makanan9 pakaian9 selimut9 khemah9 %ahan
%ahan peri%a1i seperti %erus gigi9 tuala9 sa%un
mem%antu 1ari segi men,a1ikan kea1aan le%ih
selesa
minuman air %ersih %a1an ti1ak lemah
%antuan 1apurperalatanmemulakan hi1up
%aru
#.Bantuan !perasi keselamatan
angg&ta keselamatan 1engan peralatan (ang
6anggih untuk mengesan mangsa (ang
tim%us -hilang
ha1ir serta merta untuk menghulurkan %antuan
sempat men(elamatkan n(a:a mangsa
%eker,sama 1engan pihak keselamatan
setempat9 men,alankan &perasi men(elamatkan
mangsa
-. Bantuan perubatan
pakar peru%atan spt pakar %e1ah9 pae1iatrik9
&t&pe1ik mem%eri %antuan peruhatan.
1i%ekalkan uhatu%atan9 %ahan peru%atan9 kain
%alutan9 pengusung9 6th" $er6( $ala(sia9
4alam $ala(sia >mangsa tsunami 1i A6heh
/.Bantuan 'ang
kutipan 1aripa1a &rang ramai- %a1an%a1an
%ukan kera,aan
sum%angan ikhlas 1aripa1a %a1an%a1an
antara%angsa seperti 'ersatuan Bulan 4a%it
$erah9 /$?9 negara ka(a seperti Amerika9
8&rea9 negara 0r&pah
pin,aman :ang 1engan ka1ar %unga (ang
minimum 1an temp&h pem%a(aran (ang le%ih
lama
1.Bantuan teknikal
kepakaran untuk memulihkan sekt&r
pem%inaan9 perkilangan9 in7rastruktur9
mengatasi masalah litar pintas elektrik9
pen6emaran air.
'asukan kepakaran 1ihantar mem%antu9 6th
saintis 1ari Amerika ke Jepun menga:al
ke%&6&ran reakt&r nuklear.
12. Bantuan psik!l!gi/ s!k!ngan m!ral
kehilangan &rang (ang 1isa(angi9 tempat
ke1iaman
em&si terganggurasa ke6e:a 1an lemas 1alam
menempuh kea1aan (ang 6ukup men6a%ar
perlu meluahkan perasaan
elak kemurungan 1an sakit ,i:a %antuan 1ari
segi s&k&ngan m&ral 1an em&si.
11. Bantuan untuk anak5 anak .atim
anak (atim piatu men,a1i anak angkat 1i
negeri lain
mulakan kehi1upan %aru (ang le%ih selamat
1an selesa.
Amerika9 8ana1a 1an @8 mempun(ai
pr&gram terse%ut
!sunami A6heh $ala(sia mem%a:a masuk
anak (atim mem%eri peluang kepa1a mereka
untuk menikmati kehi1upan %aru 1i negara
asing
3esimpulan
'enting untuk mem%antu sesama manusia
%en6ana alam ti1ak 1iun1ang. 8emanusiaan
se,agat mesti 1iamalkan agar men,a1i insan (ang
mulia.
5