Anda di halaman 1dari 24

AMALANPENGURUSANSUlVIBERMANUSIADIKALANGANUSAHAWAN

BUMIPUTERADIDALAMINDUSTRIKECILDANSEDERHANA:KAJIAN
KESDISEKITARKUCIDNG
OLEH
FARINAHBTJAPAR
ProjekinimerupakansalahsatukeperluankursusuntukmendapatkanIjazah
SarjanaMudaSainsdenganKepujian(PembangunanSumberManusia)dari
FakultiSainsKognitifdanPembangunanManusia,
UniversitiMalaysiaSarawak
iii
ABSTRAK
AMALANPENGURUSANSUMBERMANUSIADI KALANGANUSAHAWAN
BUMIPUTERADI DALAMINDUSTRIKECILDANSEDERHANA: KAJIAN
KESDISEKITARKAWASANKUCIDNG
FARINAHJAPAR
Objektifkajian ini adalah untuk mengenalpasti amalan pengurusan sumber manusia di
kalangan usahawan bumiputera dalam lndustri Keeil dan Sederhana (IKS). Kajian ini
bertujuan untuk mengenal pasti perkaitan profil usahawan iaitu tahap pendidikan,
pengalaman dan bidang perniagaan dengan amalan pengurusan sumber manusia dari
segitigaaspekiaitupengambilandanpemilihan, latihandanpembangunandanpampasan
dan faedah. Kaedah persampelan rawak mudah digunakan untuk memilih 80 orang
responden di sekitarbandarayaKuching. Pengumpulandataadalah menggunakanborang
soal selidik. Data yang didapati dianalisa dengan menggunakan Statistical Package for
the Social Sceince (Window) 9.0. Terdapat dua ujian digunakan iaitu Ujian Korelasi
Pearson dan Ujian Analisis Varian Sehala (ANOV A) untuk pengujian hipotesis . HasH
kajian melalui Ujian Korelasi Pearson menunjukkan: (i) tidak wujud perkaitan yang
signifikan antaratahap pendidikan dengan pengetahuan mengenai pampasan dan faedah
(r =-0.025), (ii) tidak ada perkaitan yang signifikan di antara tahap pendidikan dengan
pengambilan dan pemilihan pekerja (r = 0.131), (iii) tiada perkaitan yang signifikan di
antara tahap pendidikan dengan latihan dan pembangunan (r =- 0.041), (iv) tiada
perkaitanyang signifikandi antarapengalamanusahawandenganpengetahuanpampasan
dan faedah (- 0.016), dan (v) tiada perkaitan yang signifikan di antara pengalaman
dengan pengambilan dan pemilihan pekerja (r =- 0.135). Ujian Analisis Varian Sehala
(ANOVA) menunjukkan terdapat perbezaan yang signifikan di antarabidang perniagaan
dengan latihan dan pembangunan (p = 0.044). lni menunjukkan bahawa amalan
pengurusan sumber manusia di kalangan usahawan bumiputera tidak dipengaruhi oleh
profilresponden.
iv
ABSTRACT
PRACTICESOFHUMANRESOURCEMANAGEMANTAMONGBUMIPUTERA
ENTREPREUNERINSMALLANDMEDIUMINDUSTRY: CASESTUDYATKUCHING
FARINAHJAPAR
The objectiveofthisstudyis to identifythe relationshipbetween the entrepreneurprofile
in Kuching: level ofeducation, experience andbusinessfield with practices in human
resource management: recruitment and selection, training and development, and
compensation andbenefit. Data collectingmethodis usedin theform ofquestionnaires,
which then were distributed 80 respondents. The data was analyzed by using the
Statistical Package for the Social Sceince (Window) 9.0. Pearson Correlation Test is
usedto identify the relationship between the level ofeducation, experience and industry
field with human resource management. Analysis ofVariance (ANOVA) is used to
identify difference between industry field with training and development. The result
shows thatthere isno significantrelation betweenthe leveleducation with knowledge of
compensation andbenefit(r= -0.025), level education with recruitment andselection (r
= 0.131), andlevel education with training anddevelopment(r = -0.041). The testalso
shows that there is no significant relation between experience with compensation and
benefit(r = -0.016), andrecruitmentandselection (r= 0.135). Finally, the result ofthe
businessfieldwith traininganddevelopmentshows is significantdifference (p =0.044).
This studyshowsthatthepracticesof humanresourcemanagementin SmallandMedium
Industry isnotinfluencedbyentrepreneurprofile.
vi
JADUALKANDUNGAN
MukaSurat
Abstrak
iii
Abstract iv
Penghargaan
v
JadualKandungan vi
SenaraiJadual xi
SenaraiRajah xiii
BABl:PENDAHULUAN
1.0 Pengenalan 1
1.1 KenyataanMasalah 3
1.2 Objektif 5
1.3 Hipotesis 6
1.4 KepentinganKajian
6
1.5 DefinisiIstilah
7
1.6 RangkaKonseptual 11
1.7 SkopdanLirnitasiKajian 13
1.8 Kesirnpulan 13
I
vii
BAB 2: SOROTAN KAJIAN LEPAS
2.0 Pengenalan 14
2.1 PengurusanSumberManusiadalamIKS 14
2.1.1 DefinisiPengurusanSumberManusia(PSM) 14
2.1.1.1 Latihandanpembangunan 16
2.1.1.2Pengambilandanpemilihanpekerja 19
2.1.1.3Pampasandan faedah 20
2.1.2Ama]anPSMdalamIKS 22
2.2 Kepentinganpengurusansumbermanusia 24
2.2.1 Pembangunanmaksimumsetiappekerja 24
2.2.2Keberkesananda]ammenggunakansumber 25
manUSIa
2.2.3Suasanakerjayangharmoni 25
2.3 KejayaanPSMbagiusahawanbukanbumiputera 26
2.4 Permasalahanyangdihadapiolehusahawanbumiputera 28
IKS
2.5 Usahawan 29
2.5.1 Definisiusahawan 29
2.5.2Pendidikan 29
2.5.3 Pengalaman 30
2.5.4Bidangperniagaanusahawan 32
2.6 Kesimpulan 35
viii
BAB3:METODOLOGIKAJIAN
3.0 Pengenalan
36
3.1 LokasiKajian
36
3.2 RekabentukKajian 36
3.3 PemilihanSampel
37
3.4 InstrumenKajian 38
3.5 PengumpulanData
39
3.5.1 Dataprimer
39
3.5.2Datasekunder
39
3.6 PenganalisaanData 40
3.6.1 Statistikdeskriptif 40
3.6.2 Statistikinferensi 40
3.6.3 UjianKebolehpercayaaninstrumenkajian 42
3.7 Kesimpulan 42
BAB4: HASILKAJIANDANPERBINCANGAN
4.0 Pengenalan 43
4.1 MaklumatSoalSelidikKajian 43
4.2 LatarBelakangResponden 43
4.3 KelulusanAkademikTertinggi 45
4.4 PengalamandalamBidangPerniagaan 46
4.5 AmalanPengurusanSumberManusiadiKalangan 48
UsahawanBumiputera
ix
4.5.1 Amalanpengambilandanpemilihanpekerja 48
4.5.2Amalanlatihandanpembangunan 55
4.5.3Amalanpampasandanfaedah 58
4.6 KadarPusingGantiPekerja 61
4.7 PengujiandanUlasanHipotesis 62
4.7.1 Pengujiandanulasanhipotesispertama 63
4.7.2Pengujiandanulasanhipotesis kedua 63
4.7.3 Pengujiandanulasanhipotesisketiga 64
4.7.4Pengujiandanulasanhipotesiskeempat 64
4.7.5Pengujiandanulasanhipotesiskelima 65
4.7.6Pengujiandanulasanhipotesiskeenam 66
4.8 Kesimpulan 67
BAB 5: KESIMPULAN DAN CADANGAN
5.0 Pengenalan 68
5.1 Rumusan Kajian 68
5.2 Kesimpulan 70
5.3 Cadangan 70
5.3.1 CadangankepadausahawanBumiputeradalam 71
IKS
5.3.2Cadangankepadabakalmenjadiusahawan 71
5.3.3 Cadangankepadaagensiyangbertanggungjawab 72
5.3.4Cadangankepadapengkajipadamasadepan 73
74
x
BIBLIOGRAFI
LAMPIRAN SOAL SELIDIK KAJIAN
xi
Jadual
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
SENARAI JADUAL
Tajuk
Taburan Responden Mengikut Umur
Taburan Responden Mengikut Bangsa
Taburan Responden Mengikut Tahap Pendidikan
Taburan Responden Mengikut Tahun Pengalaman dalam
Bidang Perniagaan
Taburan Responden Mengikut Pengalaman Sebelum
Memasuki Perniagaan
Taburan Kelayakan Akademik Pekerja
Taburan Responden Mengikut Masalah untuk
Mendapatkaan Pekerja Bidang Pemiagaan
Taburan Responden Mengikut Pengambilan Pekerja
Baru dalam Tempoh Masa 3 Tahun
Taburan Responden Mengikut Pembuatan Keputusan
dalam Pengambilan dan Pemilihan Pekerja
Taburan Responden Mengikut Maklumat yang
diperlukan pengambilan pekerja
Taburan Responden Mengikut Kaedah yang digunakan
Mendapatkan Pekerja
Taburan Responden Mengikut Halangan Dalam Proses
Pengambilan Pekerja
Taburan Responden Mengikut Bidang Perniagaan Dalam
Mengadakan Program Latihan
Taburan Responden Mengikut Latihan yang diberikan
kepada Pekerja
Taburan Responden Mengikut Strategi yang diberikan
Kepada Pekerja
Taburan Responden Mengikut Pemberian Selepas
Program Latihan Faedah yang Disediakaan
Muka Surat
44
45
46
47
47
49
50
51
52
53
54
54
55
57
57
58
I
xii
4.17 TaburanRespondenMengikutPengetahuanTerhadap 59
Akta
4.18 TaburanRespondenMengikutFaedahyangDisediakan 60
4.19 TaburanRespondenMengikutKenyataanTerhadap 60
UpahdanFaedah
4.20 TaburanKadarPusingGantiPekerjaMengikutIndustri 62
4.21 ladualPerkaitanProfil UsahawandenganPengurusan 66
SumberManusia
4.22 ladualPerbezaanBidangPernigaandenganPenyediaan 67
LatihandanPembangunanPekerja
I
xiii
SENARAIRAJAH
Rajah Tajuk
MukaSurat
Rajah 1 ModelRangkaKonseptual 12
Rajah2 SistemPengurusanSumberManusia 15
I
...
1.0 Pengenalan
BAB1
PENDAHULUAN
Persaingan antara perniagaan moden kini semakin genting dan sengit. Dunia
pengurusan dan pentadbiran kini telah menjadi semakin peka kepada pentingnya sumber
tenaga rnanusia yang ada pada sesebuah organisasi perniagaan (Harrison, 1991).
Wujudnya sesebuah organisasi sarna ada besar atau kecil, swasta dan awam semuanya
memerlukan proses pengurusan untuk mengendalikan aktiviti dengan sempurna, cekap
dan berkesan (Juhary Ali & Ishak Ismail, 1991). Kelebihan sesebuah organisasi
perniagaan bukan lagi terletak pada aset yang banyak atau perniagaan yang pelbagai.
Tetapi, penekanan sekarang lebih diberikan kepada pengurusan sumber rnanusia,
rnemperbaiki proses kerja dan rnengutamakan segala keperluan pelanggan (Wan Azrni
Rarnli, 1981).
Oleh itu, pengurusan surnber manusia perlu diberi perhatian serius terutarna
dalam Industri Kecil dan Sederhana (lKS). Ini memandangkan IKS memainkan peranan
penting dalam pembangunan dan perkembangan ekonomi negara. Ini terbukti dalam
tempoh masa 1984 -1994 kadar pertumbuhan ekonomi setahun adalah pada purata 8.4 %
tidak akan tercapai tanpa surnbangan dan sokongan besar Industri Kecil dan Sederhana
(IKS). Tidak dapat dinafikan IKS boleh dijadikan sebagai asas tulang belakang dan
pendokong dalam menjadikan negara Malaysia sebuah negara perindustrian serta
I
2
memenuhi hasrat dan cita-cita wawasan pembangunan ekonomi selepas 2020 (Moha
Asri, 1997).
Sumbangan IKS juga semakin terserlah dan ini dapat di lihat dalam beberapa
bidang sepertijumlahpertubuhan,jumlahpekerjaan, nilai keluaran dan hartatetap. Pada
tahun 1994, 84.1% dari jumlah keseluruhan pertubuhan pengilangan dalam sektor
perkilangan di Malaysia adalah terdiri daripada Industri Kecil dan Sederhana (IKS).
Selain daripada itu juga IKS menyediakan sebanyak 44.2 % peluang pekerjaan. Ini
terbuktiapabilaekonorni negarasejaktahun 1970antelah mengalamipertumbuhanpesat
dan telah membuka ruang luas kepada pertumbuhan aktiviti dalam sektor perkilangan.
Padatahunitu, sumbangansektorini padaKeluaranDalamNegaraKasar (KDNK) ialah
13.4 % sahaja. Ianya meningkat kepada 20.5 % padatahun 1980dan 26.9 % padatahun
1990. Menjelang pada tahun 1994 ia berjaya menyumbang sebanyak 31.4 % daripada
keseluruhan nilai KDNK. Pertumbuhan pesat KDNK ini membuktikan kepentingan dan
perananpentingIKS semakinketaradalampertumbuhanekonorni negara.Inisemuahasil
daripada konsep pengurusan yang berorientasikan perniagaan dan mementingkan
keuntungan, kecekapan,keberkesanandandayausahayangtinggi(MohaAsri, 1997).
Oleh itu, penekanan terhadap bidang pengurusan sumber manusia perlu diberi
perhatian, dilaksanakan dan diamalkan dalam Industri Kecil dan Sederhana (IKS) di
Sarawak. Menurut Timbalan Menteri Pendidikan George Chan Hong Nam (1999)
kerajaan negeri Sarawak harus memberi penekanan terhadap pembangunan usahawan
terutamanyapengurusanbagiyangterlibatdalamIKS. Inipentingkerana memandangkan
pengurusan memerlukan kepakaran, kebolehan, kemampuan dan daya cipta usahawan
untuk melaksanakantugasdantanggungjawab sebagai seorangpengurus yangcekap dan
3
berkesan. Kejayaan ini perlu diteruskan dan dipertingkatkan supaya usahawan
bumiputera dalam IKS mampu bersaing. Pengurusan sumber manusia yang efektif akan
menjadikan ushawan mempunyai kelebihan persaingan dan mampu bertahan. Justeru itu
kajian ini dijalankan untuk mengenalpasti amalan pengurusan sumber manusia di
kalangan usahawan bumiputera IKS di Kuching.
1.1 Kenyataan Masalah
Pelbagai dasar dan program telah diwujudkan oleh kerajaan untuk memastikan
bumiputera berjaya di sektor korporat. Bantuan paling besar untuk usahawan bumiputera
ialah Dasar Ekonomi Baru (DEB). Namun segala hasrat untuk kejayaan bumiputera di
sektor korporat itu masih tidak menjadi kenyataan. Usahawan bumiputera terus berada di
barisan belakang berbanding usahawan kaum lain. Walaupun telah menerima pelbagai
bantuan termasuk suntikan modal kewangan. Akibatnya cita-cita DEB yang mahukan
usahawan bumiputera menguasai 30% ekonomi negara terus gagal dicapai. Penguasaan
terbaik usahawan bumiputera dalam bidang ekonomi negara hanya pada paras 20 25%
sahaja itupun setelah menerima pelbagai keistimewaan berbanding usahawan lain
(Moha Asri, 1997).
Menurut Ketua Pengawai Eksekutif Guthire Berhad Khalid Ibrahim (2000) dalam
artikel Cetek Ilmu Punca Usahawan Bumiputera Gagal, kegagalan usahawan bumiputera
untuk menguasai pelbagai bidang perniagaan berpunca daripada kurangnya asas
keusahawanan untuk menguruskan perniagaan selain bersikap manja kerana diberi
pelbagai kelebihan berbanding dengan usahawan daripada bangsa lain. Asas
keusahawanan yang dimaksudkan ialah ilmu pengurusan dan pentadbiran niaga yang
4
merupakan elemen terpenting dalam menjayakan sesuatu perniagaan. Kebanyakan
usahawan bangsa lain mempunyai ilmu serta kelulusan sehingga peringkat universiti
sedangkan usahawan bumiputera bukan sahaja tidak mempunyai ilmu pengetahuan yang
tinggi dan malah mempunyai pengalaman yang sedikit. Seterusnya usahawan bumiputera
juga bersikap rnalas di mana kebanyakan kursus pengurusan dan pentadbiran niaga yang
diadakan menyaksikan penyertaan yang lebih tinggi daripada usahawan bangsa lain
berbanding dengan usahawan bumiputera. Lantaran itu tidak menghairankan jika
usahawan burniputera gagal menguruskan perniagaan berbanding dengan usahawan lain
kerana asas utama iaitu ilmu pengetahuan yang perlu dimiliki tidak meneukupi untuk
membolehkan mereka bersaing dengan usahawan lain. Menurut Kha1id, kurangnya
kemahiran mengurus dan mentadbir perniagaan menyaksikan ramai usahawan
bumiputera tidak mampu menangani masalah sehingga mereka terpaksa gulung tikar
berbanding dengan perniagaan yang diuruskan oleh usahawan bangsa lain.
Oleh itu, aspek pengurusan sumber manusia merupakan salah satu aspek yang
paling utama dalam satu entiti perniagaan. Ismail Muhd. Salleh (dalam Lim Saw Khim ,
1993) melalui kajian yang dijalankan mendapati sebab utama kegagalan dalam
perniagaan keeil adalah kelemahan amalan pengurusan terhadap sumber manusia dari
segi pengambilan dan pernilihan, latihan dan pembangunan dan pampasan dan faedah. Ini
berpunea daripada kurangnya latihan dan pengalaman pihak usahawan tersebut. Ebert
dan Griffin (1995) juga meletakkan pengurusan sumber manusia yang tidak kompeten
dan kurang berpengalaman sebagai punea utama kegagalan firma-firma keeil. Banyak
organisasi perniagaan khususnya gagal bukan semata-mata kerana masalah kekurangan
I
5
modal dan persaingan tetapi disebabkan oleh pergolakan dalam organisasi itu sendiri
(JuharyAli& IshakIsmail, 1991).
Masalahpengurusan sumber manusia sering menjadi persoalan kepadausahawan
(Mat Hassan Esa, 1995). Masalah sumber manusia yang sering berlaku di kalangan
usahawan berpunca dari kadar pusing ganti pekerja yang tinggi di dalam IKS (Moha
Asri'i1997). Oleh itu kajian ini ingin mengenalpasti bagaimana amalan pengurusan
sumber manusia di kalangan usahawan burniputera untuk membolehkan mereka terus
bersaing dengan usahawan bukan bumiputera bagi menentukan survival usahawan
bumiputeradalamduniaperniagaanpadamasakini.
1.2 Objektifumum
Objektifumumkajianiniadalahuntukmengenalpastiamalanpengurusansumber
manusia di kalangan usahawan bumiputera dalam Industri Kecil dan Sederhana (IKS)
bumiputeradi Kuching.
Objektifkhusus:
1. Untukmengenalpastiamalanpengurusansumbermanusia.
2. Untuk mengenal pasti perkaitan tahap pendidikan usahawan dengan pengurusan
sumbermanusia
3. Untuk mengenal pasti perkaitan pengalaman usahawan dengan pengurusan sumber
manusia.
4. Untuk mengenal pasti perbezaan bidang perniagaan usahawan dengan pengurusan
sumbermanusia.
I
r ~ . 4 ~ - - - - - - - - - - - - - - ~
6
1.3 Hipotesis
Ho1: Tiada perkaitan yang signifikan antara tahap pendidikan usahawan dengan
pengetahuanterhadappampasandan faedah.
Ho2: Tiada perkaitan yang signifikan antara tahap pendidikan dengan
pengambilandanpernilihanpekerja.
H
o
3: Tiada perkaitan yang signifikan di antara pengalaman dengan pengetahuan
terhadap pampasandanfaedah.
Ho4: Tiada perkaitan yang signifikan di antarapengalaman dengan pengambilan
danpernilihanpekerja.
H
o
5: Tiada perkaitan yang signifikan di antara tahap pendidikan dengan latihan
danpembangunan.
H
o
6: Tiadaperbezaanyang signifikandiantarabidang perniagaandengan latihan
danpembangunan.
1.4 KEPENTINGAN KAJIAN
Kajian ini berguna kepada agensi-agensi yang terlibat dalam pembangunan
usahawan, Kerajaan Negeri Sarawak dan Majlis Sumber Manusia Sarawak (HRCS).
Melaluihasilkajian yangdiperolehiinidapatmengenalpastiamalanpengurusansumber
manusia yang dijalankan oleh usahawan burniputera dalam IKS untuk bersaing, dan
berkembang. Hasilkajianinibolehdigunakanolehagensi-agensiyangbertanggungjawab
dalam membantu membangunakan usahawanburniputeradengan mengenalpasti amalan
pengurusansumbermanusiayang dilaksanakansupayaia lebih efektif. Diantara agensi-
agensi yang bertangunggunjawab ialah Dewan Usahawan Burniputera Sarawak, Majlis
pc:
7
Amanah Rakyat (MARA), Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak (SEDC) untuk
menjadikan hasil kajian ini sebagai panduan dalam membentuk polisi dalam menangani
masalah pengurusan sumber manusia di kalangan usahawan bumiputera.
Maklumat-maklumat yang diperoleh daripada kajian ini juga boleh menjadi as as
kepada bakal usahawan mahupun usahawan yang sedia ada. Usahawan boleh
mengunakan maklumat ini untuk membentuk strategi dalam pengurusan sumber manusia
yang bersesuaian dengan bidang perniagaan yang mereka ceburi. Maka kajian ini
membantu memberi pendedahan terhadap amalan pengurusan sumber manusia yang
dilakukan oleh usahawan bumiputera.
1.5 Definisi Istilah
1.5.1 Usahawan
Definisi konseptual
Usahawan adalah sebagai seseorang yang merancang, menerajui, dan mengurus sebuah
pemiagaan. Usahawan juga orang yang bertanggungjawab memulakan perniagaan dan
kemudiannya berusaha memajukan perniagaan tersebut. Usahawan juga dikenali sebagai
orang yang memulakan langkah memperkenalkan penggunaan sesuatu barang atau
perkhidmatan dan seterusnya berusaha memperkembangkan pengunaannya ( Khaairuddin
Khalil, 1996).
Definisi Operasional
Usahawan adalah sebagai individu yang mengurus sesebuah pemiagaan dengan modal
berbayar yang kurang daripada RM500 000 dan mempunyai bilangan pekerja yang
kurang daripada 100 orang.
8
1.5.2IndustriKeeildanSederhana
Definisikonseptual
Industri kecil ditakrifkan ianya mempunyai pekerja sepenuh masa tidak melebihi
daripada 50 orang dengan jumlah jualan tahunan tidak melebihi RMlO juta. Manakala
modal berbayar yang sedia ada adalah sebanyak atau kurang daripada RM500 000.
Manakala Industri sederhana pula mempunyai pekerja sepenuh masa antara 51 hingga
150orangdenganjumlahjualantahunanantaraRMlOjutahinggaRM25 juta. Manakala
modal berbayar pula adalah antara RMO.5 jut a hingga RM2.5 juta (Ibrahim Abu Shah,
1990).
DefinisiOperasional
Industri Keeil adalah yang memiliki50orang pekerja manakala industri sederhanayang
mempunyai50hingga 199 pekerja.
1.5.3Pengalaman
Definisikonseptual
Mempunyai pengetahuan yang banyak daripada perkara-perkara lepas yang terjadi atau
yangpernahdialami (Crowther, 1996).
Definisioperasional
Tempoh masa yang dimiliki dalam melaksanakan atau mengurus sesebuah perniagaan.
Semakinlamatempohyangdigunakanmakalebihluas lagipengalamanyangdimiliki.
9
1.5.4Tahappendidikan
Definisikonseptual
Kelayakan akademik yang dimiliki oleh usahawan yang diperolehi secara formal
(Crowther, 1996).
Definisioperasional
KeJayakan akademik yangtertinggidi milikiolehusahawansecaraformal.
1.5.5Bidangperniagaan
Definisikonseptual
Bidang perniagaan merupakan jenis perniagaan yang dikendalikan dalam melakukan
prosespengeluaran(CuffordM. Baumback, 1995).
Definisioperasional
Industri yang diceburi dalam melakukan proses pengeluaran sesuatu barangan atau
perkhidmatan.
1.5.6 PengurusanSumberManusia
Definisikonseptual
Pengurusan sumber manusia merupakan proses menentukan keperluan sumber manusia
selaras dengan rancangan strategik organisasi dan mengenalpasti cara-cara untuk
memenuhi keperluan tersebut. Ianya merangkumi beberapa aktiviti penting iaitu
perancangan sumber manusia, pengambilan dan pemilihan individu, latihan dan
pembangunandanpampasandanfaedah (R.WayneMondy& RobertM.Noe, 1996).
I
10
Definisioperasional
Pengurusan sumber manusia merupakan aktiviti pengambilan dan pemilihan pekerja,
latihandanpembangunandanpampasandanfaedah yang dilakukandalamIndustri Kecil
danSederhana(IKS).
1.5.7 Latihandanpembangunan
Definisikonseptual
Pengajaran yang disediakan oleh rnajikan untuk pekerja, direka bentuk untuk
membangunkan kemahiran baru ,pengetahuan atau sikap yang diharapkan untuk
diaplikasikan dalam jangka masa pendek selepas pulang semula ke tempat kerja.
Manakalapembangunanpula, merupakanaktivitipembelajaranyang tidak memfokuskan
pekerjaan. Pembangunan ini merupakan persediaan kepada pekerja untuk jangka masa
depan, untukke tahap yang lebih tinggidanbertanggungjawab kepada organisasi (June,
1994).
Definisioperasional
Usaha yang dilakukan oleh syarikat pemiagaan untuk meningkatkan kemampuan
seseorang pekerjamelaksanakantugasdanmemajukandiridalamorganisasi
1.5.8Pampasandanfaedah
Definisikonseptual
Pampasan dan faedah adalah yang berkaitan dengan ganjaran, bayaran dan pengurusan
faedah dalam mengurus ganjaran pekerja hasil daripada sumbangan mereka terhadap
organisasi(K. Rajkumar, 1996).
1
I
11
Definisi operasional
Pengetahuan usahawan mengenai akta pampasan dan faedah yang perlu disediakan
kepada pekerja-pekerjanya.
1.5.9 Pengambilan dan pemilihan pekerja
Definisi konseptual
Pengambilan melihat kepada jenis pemohon yang bersesuaian dengan bidang perniagaan.
Manakala Pemilihan bermaksud memilih orang yang betul terhadap kerja daripada
pemohon kerja tersebut ( Revati Dorai, June Hope & Denis Perter, 1997).
Definisi operasional
Maklumat yang diperlukan dalam proses pengambilan yang dilakukan oleh usahawan
dalam mendapatkan pekerja barn untuk bekerja di dalam organisasi perniagaan.
1.6 Rangka Konseptual
Rangka konseptual bagi kajian ini ditunjukkan seperti di dalam Rajah I. Terdapat
dua pemboleh ubah yang wujud di dalam kajian ini iaitu pemboleh ubah bersandar dan
tidak bersandar. Pemboleh ubah bersandar pengurnsan sumber manusia yang
merangkumi latihan dan pembangunan, pampasan dan faedah dan pengambilan dan
pemilihan pekerja. Manakala pemboleh ubah tidak bersandar adalah profil usahawan
yang terdiri dari segi tahap pendidikan, pengalaman dan bidang perniagaan yang diceburi
oleh usahawan.
I
12
Rangka Konseptual
Pembolehubah tidak bersandar Pemboleh ubah bersandar
Tahap
Pengambilan dan
pendidikan
Pemilihan pekerja
Pengalaman
Latihan dan pembangunan
Bidang
perniagaan
Pampasan dan faedah
Modell : Model Rangka Konseptual
Pengurusan Sumber
Manusia
I
p
13
1.7 SKOP DAN LIMITASI KAJIAN
Kajian ini hanya rnelibatkan saiz yang kecil bagi usahawan IKS burniputera di
sekitar Kuching. Kajian ini tidak rnelibatkan usahawan burniputera IKS di kawasan
daerah dan bahagian lain di Sarawak. Di sarnping itu juga kajian ini hanya rnenurnpu
kepada satu perrnasalahan usahawan burniputera iaitu arnalan pengurusan surnber
manusia dari segi latihan dan pernbangunan, parnpasan dan faedah dan pengarnbilan dan
pemilihan pekerja. Antara perrnasalahan lain yang dihadapi oleh usahawan adalah dari
segi pengurusan kewangan, pernasaran dan operasi tidak terlibat dalarn kajian ini.
Berdasarkan sarnpel kajian sebarang generalisasi terhadap kajian ini adalah terbatas
kepada usahawan bumiputera IKS di sekitar Kuching sahaja.
1.8 KESIMPULAN
Di dalarn bab ini, perbincangan adalah rneliputi pengenalan, kenyataan rnasalah,
objektif, kajian, hipotesis kajian, kepentingan kajian, kerangka konseptual kajian, definisi
istilah dan skop dan lirnitasi kajian. Bab seterusnya akan rnernbincangkan tentang sorotan
kajian lepas.