Anda di halaman 1dari 20

Rosle Yasin

Program Kecemerlangan Sejarah SPM 2014

Bab 2 Tingkatan 4
1.

Tamadun India mengalami perkembangan ekonomi yang pesat pada Zaman Gupta.
a.

Nyatakan jenis matawang yang digunakan pada zaman pemerintahan Gupta

1.

2.

.
2markah

b.

Apakah peranan yang dimainkan oleh Persatuan Perdagangan dan Perusahaan atau sresthin.

1.

2.

.
2markah

c.

Jelaskan kesan positif yang diterima oleh sesebuah negara sekiranya sistem ekonomi dirancang
dengan baik.

1.

2.

3.

..
3markah

d.

Sekiranya anda seorang pemimpin negara yang berwibawa, nyatakan tindakan anda untuk
meningkatkan lagi pembangunan ekonomi negara?

1.

2.

3.

..
3markah

2.

Dalam tamadun Yunani, khususnya di Athens, pendidikan bertujuan untuk melahirkan manusia
yang seimbang pencapaiannya dari sudut rohani dan jasmani.
a.

Apakah aspek yang dititikberatkan dalam pendidikan di Athens?

1.

2.

.
2 markah

Bengkel Tajuk-Tajuk Penting Tingkatan 4 dam 5

Rosle Yasin
Program Kecemerlangan Sejarah SPM 2014
b.

Dalam tamadun India, peningkatan dalam bidang pendidikan bermula pada Zaman Vedik.
Nyatakan ciri-ciri pendidikan zaman Vedik di India.

1.

2.

c.

2markah
Pada pandangan anda, mengapakah negara perlu memberi penekanan dalam
pembangunan pendidikan?

1.

2.

3.

..

d.

3markah
Apakah peranan sistem pendidikan Malaysia dalam mewujudkan perpaduan kaum?

1.

2.

3.

..
3markah

3.

Tamadun China telah memberikan banyak sumbangan terhadap kemajuan pertanian


a.

Senaraikan dua sumbangan tamadun China dalam bidang pertanian

1.

......................................................................................................................................

2.

......................................................................................................................................
2 markah

b.

Apakah kesan kemajuan pertanian tersebut kepada tamadun China?

1.

......................................................................................................................................

2.

......................................................................................................................................
2 markah

c.

Pada pandangan anda, mengapakah tamadun China mampu mencapai kemajuan


Bengkel Tajuk-Tajuk Penting Tingkatan 4 dam 5

Rosle Yasin
Program Kecemerlangan Sejarah SPM 2014

tersebut?
1.

......................................................................................................................................

2.

......................................................................................................................................
2 markah

d.

Berdasarkan pemerhatian anda, apakah yang boleh diperoleh daripada kemajuan


tamadun China dalam bidang pertanian?

1.

......................................................................................................................................

2.

......................................................................................................................................
2 markah

e.

Andaikan anda menjadi pemimpin sebuah negara, cadangkan langkah-langkah untuk


menjadikan negara tersebut sebagai negara pertanian yang maju?

1.

......................................................................................................................................

2.

......................................................................................................................................
2 markah

Bab 3 Tingkatan 4
1.

a.

Pengaruh Hindu Buddha telah bertapak di Asia Tenggara sejak abad ketiga Masihi
Berikan dua cara kedatangan pengaruh Hindu dan Buddha ke atas Asia Tenggara

1.

......................................................................................................................................

2.

......................................................................................................................................
2 markah

b.

Nyatakan dua pengaruh agama Hindu dan Buddha dalam sistem pemerintahan kerajaan
awal di Asia Tenggara

1.

......................................................................................................................................

2.
c.

......................................................................................................................................
2 markah
Mengapakah masyarakat awal di Asia Tenggara membina candi?

1.

......................................................................................................................................
Bengkel Tajuk-Tajuk Penting Tingkatan 4 dam 5

Rosle Yasin
Program Kecemerlangan Sejarah SPM 2014

2.

......................................................................................................................................
2 markah

d.

Apakah kepentingan bahasa Sanskrit kepada agama Hindu dan Buddha?

1.

......................................................................................................................................

2.

......................................................................................................................................
2 markah

e.

Sebagai rakyat Malaysia, mengapakah kita perlu memelihara bangunan bersejarah?

1.

......................................................................................................................................

2.

......................................................................................................................................
2 markah

Bab 5 Tingkatan 4
1
a.
1.
b.

............................................................................................................................
1 markah
Senaraikan tiga isi kandungan perjanjian aqabah yang pertama

1.

2.

3.

..
3 markah
Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakah perjanjian aqabah penting
dalam sejarah perkembangan agama Islam.

c.

Perjanjian Aqabah menjadi pendorong kepada berlakunya penghijrahan orang Islam


dari Kota Makkah ke Kota Madinah
Siapakah yang menandatangani Perjanjian Aqabah?

1.

2.

3.

.
3 markah

Bengkel Tajuk-Tajuk Penting Tingkatan 4 dam 5

Rosle Yasin
Program Kecemerlangan Sejarah SPM 2014

c.

Pada pandangan anda, apakah iktibar yang boleh diambil daripada peristiwa
perjanjian Aqabah

1.

2.

3.

.
3 markah

2.

a.

1.

......................................................................................................................................

2.

......................................................................................................................................
2 markah

b.

Nyatakan garis panduan yang mesti dipatuhi oleh tentera Islam dalam sesuatu
peperangan yang disertai

1.

......................................................................................................................................

2.

......................................................................................................................................
2 markah
Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, berikan bukti yang menunjukkan Islam
berkembang bukan dengan cara peperangan?

c.

Sejak tahun 622 M sehinggalah pembukaan semula kota Makkah tahun 630M, telah
berlaku beberapa siri peperangan antara orang Quraisy Makkah dengan orang Islam
Madinah
Senaraikan peperangan yang berlaku di antara orang Islam Madinah dengan orang Arab
Quraisy

1.

......................................................................................................................................

2.

......................................................................................................................................
2 markah

d.

Pada pandangan anda, bagaimanakah cara untuk mengelakkan peperangan daripada


berlaku?

1.

......................................................................................................................................

2.

......................................................................................................................................
2 markah
Bengkel Tajuk-Tajuk Penting Tingkatan 4 dam 5

Rosle Yasin
Program Kecemerlangan Sejarah SPM 2014

e.

Andaikan anda dilantik sebagai pemimpin Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, apakah


yang boleh anda lakukan untuk menamatkan sesuatu peperangan yang sedang berlaku
antara dua buah negara?

1.

......................................................................................................................................

2.

......................................................................................................................................
2 markah

Bab 6 Tingkatan 4
1.

Selepas kewafatan nabi Muhammad s.a.w, khalifah telah dilantik untuk menjadi pemimpin bagi
menggantikan baginda.

a.

Jelaskan dua cara pemilihan khalilfah

1.

2.

2markah

b.

Nyatakan dua punca perpecahan masyarakat Islam semasa pemerintahan Khalifah Abu
Bakar al-Siddik.

1.

2.

.
2markah

c.

Pada pandangan anda, apakah faktor yang menyebabkan kerajaan di bawah pimpinan
khalifah Islam mencapai kejayaan dalam pelbagai bidang?

1.

2.

3.

..
3markah

d.

Apakah iktibar yang boleh diambil daripada kerajaan khalifah Islam dalam
memperkukuhkan kedaulatan negara Malaysia?

1.

2.

.
Bengkel Tajuk-Tajuk Penting Tingkatan 4 dam 5

Rosle Yasin
Program Kecemerlangan Sejarah SPM 2014
3.

2.

..
3markah

Kerajaan Bani Abbasiyah diasaskan selepas gerakan menjatuhkan kerajaan Bani Umaiyah.
a.

Jelaskan tentang gerakan yang ditubuhkan untuk menjatuhkan kerajaan Bani Umaiyah?

1.
.
2.
2 markah
b.

Nyatakan dua sumbangan Khalifah Harun al-Rasyid

1.

2.

.
2markah

c.

Senaraikan dua tahap yang terlibat dalam kegiatan penulisan zaman kerajaan Bani
Abbasiyah.

1.

2.
.

.
2markah

d.

Pada pendapat anda, bagaimanakah Malaysia mampu menjadi pusat pendidikan


antarabangsa?

1.

2.

.
2markah

e.

Sebagai rakyat Malaysia, apakah sumbangan anda untuk meningkatkan kegemilangan


negara?

1.

2.

.
2markah

Bengkel Tajuk-Tajuk Penting Tingkatan 4 dam 5

Rosle Yasin
Program Kecemerlangan Sejarah SPM 2014

Bab 9 Tingkatan 4
2.

Jadual berikut berkaitan dengan Zaman Reformation


Kurun
Ke-16
a.

Apakah maksud zaman Reformation?

1.

......................................................................................................................................

2.

.........................................................................................................................................
2 markah
Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakah reformation berlaku di Eropah
pada abad ke-16?

b.

Peristiwa Sejarah
Zaman Reformation di Eropah

1.

......................................................................................................................................

2.
c.

......................................................................................................................................
2 markah
Senaraikan dua tokoh reformation di Eropah?

1.

......................................................................................................................................

2.
d.

......................................................................................................................................
2 markah
Apakah kesan penting reformation terhadap Eropah?

1.

......................................................................................................................................

2.
e.

......................................................................................................................................
2 markah
Pada pandangan anda, apakah iktibar yang boleh diambil daripada zaman Reformation?

1.

......................................................................................................................................

2.

......................................................................................................................................
2 markah

Bengkel Tajuk-Tajuk Penting Tingkatan 4 dam 5

Rosle Yasin
Program Kecemerlangan Sejarah SPM 2014

Bab 3 Tingkatan 5
1.

Jadual berikut menunjukkan kuasa Barat yang perriah menjajah negeri-negeri sehingga tahun 1957

Tahun

Penjajah

1511-1641
1641-1824
1824-1957

Portugis
Belanda
British

a.

Apakah sistem pemerintahan yang diamalkan oleh negeri-negeri Negeri-negeri Melayu sebelum
penjajahan kuasa Barat?

1.

1markah

b.

Apakah tanggungjawab raja kepada rakyat dalam sistem pemerintahan tradisional?

1.

2.

.
2markah

c.

Senaraikan dua aspek asas yang perlu ada dalam pembentukan negara bangsa di Negerinegeri Melayu sebelum penjajahan kuasa Barat

1.

2.

.
2markah

d.

Pada pendapat anda, bagaimanakah generasi muda kini dapat mempertahankan system
pemerintahan yang sedia ada di negara kita ?

1.

2.

3.

..

e.

3markah
Sebagai seorang pemimpin, apakah peranan anda untuk memastikankeamanan dan
keharmonian negara terus berkekalan?

1.

2.

.
2markah

Bengkel Tajuk-Tajuk Penting Tingkatan 4 dam 5

Rosle Yasin
Program Kecemerlangan Sejarah SPM 2014
2.

Rajah berikut menunjukkan pengasas perlembagaan bertulis di Kelantan


Sultan Muhammad I
Sistem Jemaah Menteri Kelantan
Sultan Muhammad II

a.

Mengapakah Sultan Muhammad II membentuk system Jemaah Menteri?

1.

1markah

b.

Senaraikan tiga ciri Sistem Jemaah Menteri pada zaman pemerintahan Sultan Muhammad II

1.

2.

3.

3markah

c.

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, mengapakah sistem pemerintahan yang cekap penting
kepada pembangunan sesebuah negara?

1.

2.

3.

..
3markah

d.

Pada pendapat anda, apakah langkah-langkah yang boleh diambil untuk memastikan negara
berada dalam keadaan aman dan damai?

1.

2.

3.

..
3markah

10

Bengkel Tajuk-Tajuk Penting Tingkatan 4 dam 5

Rosle Yasin
Program Kecemerlangan Sejarah SPM 2014

Bab 4 Tingkatan 5
1.

Pada tahun 1946, Charles Vyner Brooke telah mengisytiharkan penyerahan Sarawak kepada
kerajaan British. Pengisytiharan tersebut telah menyebabkan bantahan penduduk tempatan di
Sarawak.
a.

Mengapakah Charles Vyner Brooke bertindak menyerahkan Sarawak Kepada kerajaan British?

i.

..

ii

..
2 markah

b.

Senaraikan dua persatuan yang menentang penyerahan Sarawak kepada British

i.

..

ii.

..
2 markah

c.

Bagaimanakah cara penduduk Sarawak menentang penyerahan tersebut?

i.

....

ii.

..
2 markah

d.

Apakah iktibar yang diambil daridapa peristiwa penyerahan Sarawak kepada kerajaan British?

i.

...................................................................................................................................,

ii.

......................................................................................................................................
2 markah

e.

Pada pandangan anda, mengapakah penentangan tersebut gagal?

i.

....

ii.

..
2 markah

11

Bengkel Tajuk-Tajuk Penting Tingkatan 4 dam 5

Rosle Yasin
Program Kecemerlangan Sejarah SPM 2014

2.

Pengenalan Perlembagaan Malayan Union pada tahun 1946 mendapat pelbagai reaksi daripada
penduduk Tanah Melayu
a.

Senaraikan ciri-ciri Perlembagaan Malayan Union

i.

..

ii

..
2 markah

b.

Nyatakan sebab penentangan orang Melayu terhadap Malayan Union

i.

..

ii.

..
2 markah

c.

Bagaimanakah cara penentangan terhadap Malayan Union?

i.

....

ii.

..
2 markah

d.

Nyatakan akhbar yang mengutarakan tentangan terhadap Malayan Union

i.

...................................................................................................................................,

ii.

......................................................................................................................................
2 markah

e.

Pada pendapat anda, mengapakah British tunduk dengan tuntutan orang Melayu?

i.

....

ii.

..
2 markah

12

Bengkel Tajuk-Tajuk Penting Tingkatan 4 dam 5

Rosle Yasin
Program Kecemerlangan Sejarah SPM 2014
Bab 5 Tingkatan 5

1. Perudingan antara British dengan wakil penduduk Tanah Melayu membawa kepada pembentukan
Sistem Ahli
Namakan tokoh tempatan yang terlibat dalam Sistem Ahli
a.
i.

..

ii.

.
2 markah

b.

Mengapakah British bersetuju memperkenalkan Sistem Ahli?

i.

....

ii.

..
2 markah

c.

Berikan tiga ciri Sistem Ahli

i.

....

ii.

..
3 markah

d.

Berdasarkan pengetahuan sejarah anda, apakah kepentingan Sistem Ahli kepada penduduk Tanah
Melayu?

i.

...................................................................................................................................,

ii.

......................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

iii.

2.

3 markah

Maklumat berikut berkaitrapat dengan konsep kerjasama masyarakat berbilang kaum dalam
pembentukan negara Malaysia yang Merdeka.
Perjanjian Persekutuan telah menunjukkan sikap
tolak ansur antara tiga kaum terbesar di Tanah
Melayu yang membolehkan sebuah kerajaan
demokrasi dalam konsep Raja Berpelembagaan

13

Bengkel Tajuk-Tajuk Penting Tingkatan 4 dam 5

Rosle Yasin
Program Kecemerlangan Sejarah SPM 2014
a.

Berikan dua faktor yang menyebabkan masyarakat di Tanah Melayu nienghadapi masalah perpaduan
kaum.

1.

2.

2markah

b.

Nyatakan dua kepentingan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957

1.

2.

c.

Namakan tiga tokoh yang telah berjuang menuntut kemerdekaan negara.

1.

2.

3.

2markah

3markah
d.

Berikan cadangan anda bagaimanakah perpaduan kaum dapat dipupuk di negara kita?

1.

2.

3.

..
3markah

Bab 6 Tingkatan 5

1.
a.

Pembentukan Gagasan Malaysia merupakan satu proses yang agak rumit dan mencabar.
Apakah peranan Jawatankuasa Perunding Perpaduan Kaum (JPPK)?

1.

......................................................................................................................................

2.

......................................................................................................................................

b.

2 markah
Berikan sebab penduduk Sabah dan Sarawak menyokong pembentukan Malaysia berdasarkan
laporan yang dikemukakan oleh Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu (PBB

1.

......................................................................................................................................

2..

......................................................................................................................................

3.

......................................................................................................................................
3 markah

14

Bengkel Tajuk-Tajuk Penting Tingkatan 4 dam 5

Rosle Yasin
Program Kecemerlangan Sejarah SPM 2014
c.

Namakan DUA tokoh yang menganggotai Jawatankuasa Antara Kerajaan?

1.

......................................................................................................................................

2.

.......................................................................................................................................
2 markah

d.

Dalam pembentukan negara Malaysia yang berdaulat, bagaimanakah anda berusaha mengisi
kemerdekaan negara yang tercinta ini

1.

......................................................................................................................................

2.

......................................................................................................................................
2 markah

Bab 7 Tingkatan 5
1.

Gambar berikut merupakan jata negara kita

a.

Mengapakah lambang negara diwujudkan?

1.

......................................................................................................................................

2.

......................................................................................................................................

b.

Senaraikan dua kepentingan jata negara kepada rakyat Malaysia

1.

......................................................................................................................................

2.

......................................................................................................................................

c.

Terangkan maksud lambang berikut pada jata negara

1.

Lima bilah keris

2 markah

2 markah

......................................................................................................................................
2.

Dua ekor harimau


.......................................................................................................................................

15

Bengkel Tajuk-Tajuk Penting Tingkatan 4 dam 5

Rosle Yasin
Program Kecemerlangan Sejarah SPM 2014
3.

Warna putih, hitam, merah dan kuning


......................................................................................................................................
3 markah

d.

Beri cadangan anda untuk memperkukuhkan perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang
kaum di Malaysia

1.

......................................................................................................................................

2.

......................................................................................................................................

3.

.....................................................................................................................................
3 markah

2.

Gambar di bawah menunjukkan bendera negara kita

(a)

Apakah nama bendera negara kita ?

[1 markah]

(b)

Jelaskan maksud lambang-lambang yang berikut :(i)

Bintang berpecah empat belas

[1 markah]

(ii)

Warna biru

[1 markah]

(iii)

Bulan sabit

[1 markah]

(d)

Mengapakah bendera kebangsaan diwujudkan ?


(i)

(ii)

[2 markah ]

16

Bengkel Tajuk-Tajuk Penting Tingkatan 4 dam 5

Rosle Yasin
Program Kecemerlangan Sejarah SPM 2014
(e)

Sebagai seorang warganegara yang setia kepada negara ,


apakah tindakan yang perlu diambil terhadap mereka yang
membakar bendera negara ?
...........................................................................................................
...........................................................................................................
[3 markah]

Bab 8 Tingkatan 5
4

Wawasan 2020 merupakan gagasan negara untuk menjadi sebuah negara yang maju menjelang
tahun 2020.
(a) Berikan dua matlamat Wawasan 2020.?

(i)

.................................................................................................

(ii)

.................................................................................................
[2 markah]

(b)

Nyatakan dua cabaran Wawasan 2020.


(i)

.................................................................................................

(ii)

.................................................................................................
[2 markah]

(c)

Apakah perkara yang perlu dipupuk dalam melahirkan masyarakat yang bermoral dan
beretika ?
(i)

.................................................................................................

(ii)

.................................................................................................
[2 markah]

(d)

Nyatakan nilai kasih sayang yang terdapat dalam Wawasan 2020.


(i)

.................................................................................................

(ii)

.................................................................................................
[2 markah]

(e)

Sebagai pelajar, apakah peranan anda ke arah merealisasikan wawasan 2020?


(i)

.................................................................................................

(ii)

.................................................................................................
[2 markah]

17

Bengkel Tajuk-Tajuk Penting Tingkatan 4 dam 5

Rosle Yasin
Program Kecemerlangan Sejarah SPM 2014
Bab 9 Tingkatan 5

Pergerakan Negara-Negara Berkecuali (NAM) ditubuhkan pada bulan September 1961.

1.

(a)

Apakah matlamat penubuhan NAM?


1.
2.

.......................................................................................................
[2 markah]

(b)

Senaraikan prinsip perjuangan NAM .

1.

.....................................................................................................

2.

.....................................................................................................

3.

.....................................................................................................
[3 markah]

(c)

Namakan negara anggota dalam Pertubuhan NAM.


1.

............................................................................................................
[1 markah]

( d)

Nyatakan empat isu yang dibangkitkan oleh Malaysia dalam Persiangan


Negara-negara Berkecuali (NAM)
1

.....................................................................................................

.....................................................................................................

3.
4.

.....................................................................................................
.......................................................................................................
[4 markah]

2.
Malaysia telah menyertai pelbagai pertubuhan
bergiat secara aktif

(a)

antarabangsa dan

Apakah yang anda faham tentang pertubuhan OIC?


1.

......................................................................................................................
[1 markah ]

(b)

18

Berikan dua matlamat penubuhan OIC


1

..

2.

.....
Bengkel Tajuk-Tajuk Penting Tingkatan 4 dam 5

Rosle Yasin
Program Kecemerlangan Sejarah SPM 2014
[ 2 markah ]
(c)

Senaraikan tiga sumbangan Malaysia dalam pertubuhan OIC


1.

..

2.

.....

3.

.........................................................................................................
[3 markah]

(d)

Nyatakan dua faedah yang diperoleh Malaysia menerusi OIC.


1.

..

2.

.....
[ 2markah ]

(e)

Pada pendapat anda mengapakah Malaysia perlu menyertai

pertubuhan-pertubuhan antarabangsa?

1.

..

2.

.....
[ 2markah ]

Negara Selatan

3. Peta berikut menunjukkan negara yang menganggotai Negara-negara Selatan.

(a) Apakah yang dimaksudkan dengan Negara-negara Selatan?


1.

..

2.

.....
[ 2markah ]

19

Bengkel Tajuk-Tajuk Penting Tingkatan 4 dam 5

Rosle Yasin
Program Kecemerlangan Sejarah SPM 2014
(b) Mengapakah Negara-negara Selatan terpaksa bergantung kepada negara-negara maju?
1.

..

2.

.....
[ 2markah ]

(c) Apakah kesan pergantungan tersebut?


1.

..

2.

.....
[ 2markah ]

(d) Senaraikan dua projek kerjasama yang dirancang dalam Sidang Kemuncak G15 di Kuala Lumpur pada tahun 1990.
1.

..

2.

.....
[ 2markah ]

(e) Pada pandangan anda, mengapakah menjalinkan hubungan dengan negara luar sangat penting kepada sesebuah
negara. .
1.

..

2.

.....
[ 2markah ]

20

Bengkel Tajuk-Tajuk Penting Tingkatan 4 dam 5