Anda di halaman 1dari 2

PENSKORAN Cemerlang

(24 30)
(27 30)
Tinggi (24 26)
Baik
(17 23)
(20 23)
Tinggi
(17 19)
Memuaskan
(11 16)
(14 16)
Tinggi
(11 13)
Rendah
Pencapaian Tahap Minimum
(1 10)
(7 10)
Tinggi
(1 6)
Rendah
UKURAN
PENCAPAIAN
(KRITERIA)
1. Karya atau penyampaian isi
yang jelas dan menarik untuk
dibaca.
2. Pengolahan idea yang sangat
baik, menggunakan pelbagai
ayat yang gramatis bertepatan
dengan tema.
3. Menggunakan pelbagai kata
dan kosa kata yang meluas serta
sesuai dengan tema atau soalan.
4. Pengunaan tanda baca yang
1. Karya atau penyampaian isi
yang jelas untuk dibaca.
2. Pengolahan idea yang baik,
dengan menggunakan ayat yang
gramatis bertepatan dengan
tema atau soalan.
3. Menggunakan pelbagai kata
dan kosa kata yang sederhana
serta sesuai dengan tema atau
soalan.
4. Terdapat beberapa kesilapan
1. Karya atau penyampaian isi
yang mudah dan ringkas
untuk dibaca.
2. Pengolahan idea atau
menyatakan isi dengan
menggunakan ayat dasar
yang bersesuaian dengan tema
atau soalan.
3. Menggunakan kata dan kosa
kata tetapi terhad, masih
1. Karya atau penyampaian isi yang
tidak sesuai dengan tema karangan.
2. Pengolahan idea atau isi tidak tepat
dan tidak berkaitan dengan tema atau
sukar difahami jalan ceritanya.
3. Penggunaan perkataan yang terhad
dan tidak sesuai dengan tema.
4. Tidak menguasai kemahiran tanda
baca dalam ayat atau penulisan.
5. Tidak menguasai kemahiran ejaan
betul berdasarkan jenis
karangan.
5. Penggunaan ejaan yang betul
berdasarkan jenis karangan.
6. Mengandungi pendahuluan,
minimum tiga isi, dan penutup
yang bernas.
tanda baca dan tidak
menjejaskan karangan.
5. Terdapat beberapa kesilapan
ejaan tetapi tidak menjejaskan
karangan.
6. Mengandungi pendahuluan,
minimum dua isi, dan penutup
yang sesuai.
sesuai dengan tema.
4. Penggunaan tanda baca yang
terhad (huruf besar, noktah,
dan koma)
dan terdapat banyak
kesalahan tanda baca dalam
karangan.
5. Terdapat banyak kesalahan
ejaan dalam karangan.
6. Mengandungi
pendahuluan, minimum satu
isi, dan penutup yang sesuai.
dalam ayat atau penulisan.
6. Karangan yang tidak mengikut
format atau kehendak soalan.
7. Pendahuluan, isi karangan dan
penutup kabur atau tidak jelas
maksudnya.
8. Isi karangan tidak berkaitan atau
tidak menepati kehendak soalan.
9. Karangan terpesong atau tergelincir
dari landasan soalan atau tajuk.
Jadual : Skor markah Ujian Pos