Anda di halaman 1dari 5

Antena Mikrostrip Patch Segi Empat

Candra Setiya Fajriawan (08/1241160058) dan Ika Hidayatul K. (/)


!"I#$!# %&'&K()*#IK!SI +I$I%!', %&K#IK &'&K%"(
-('I%&K#IK #&$&"I )!'!#$
ABSTRAKSI
Antena mikrostrip saat ini merupakan salah satu antena yang sangat pesat
perkembangannya dalam system telekomunikasi sehingga banyak diaplikasikan pada
peralatan-peralatan telekomunikasi modern saat ini. Salah satu aplikasinya adalah wireless
LAN. Wireless LAN adalah suatu jaringan area lokal tanpa kabel dimana media transmisinya
menggunakan frekuensi radio (R! dan infrared ("R!# untuk memberi sebuah koneksi
jaringan keseluruh pengguna dalam area di sekitarnya.Antena mikrostrip memiliki banyak
jenis sesuai dengan dimensi pat$hy# yaitu segi empat# segi tiga# $ir$ular#dll. %ada jurnal ini
kami akan membahas tentang antena mikrostrip pat$h segi empat.
BAB I
PENDAHULUAN
11 Latar Be!akang
K.n/e0 antenna 1ikr./tri0
diu/ulkan 0ada ta2un 1354 .le2
+e/52a10/ dan 6aru di6uat untuk
0erta1a kalinya 0ada 0erten7a2an
ta2un 1380 .le2 )un/.n dan H.well
et al (Hira/awa, 13329 2). !ntena
1ikr./tri0 ini 1eru0akan /ala2 /atu
antenna 7el.16an7 1ikr. yan7
di7unakan /e6a7ai radiat.r yan7
e:i/ien 0ada 6anyak /i/te1
telek.1unika/i 1.dern /aat ini,
/e0erti9 radar, global positioning
system ($-S), personal
$ommuni$ations system (-CS),
dire$t broad$ast tele&ision (+;S)
(Sainati, 13369 1<2). !ntena
1ikr./tri0 1enjadi 0ili2an didala1
6er6a7ai a0lika/i 7el.16an7 1ikr.
karena 6entuknya yan7 /eder2ana,
e:i/ien, ek.n.1i/ dan da0at
diinte7ra/ikan den7an mi$rowa&e
integrated $ir$uits ()IC) /erta
1uda2 dala1 0e16uatannya. %eta0i
antenna 1ikr./tri0 ini 1e10unyai
keter6ata/an dala1 bandwidth# gain
dan ka0a6ilita/ 0enan7anan daya
yan7 renda2 (-.=ar, 13329 i>)
(-.=ar, 13359 83).
0
1" T#$#an
1. )en7eta2ui 0ara1eter dala1
0eran5an7an antena 1ikr./tri0 0at52
/e7i e10at
2 )e10elajari teknik 0en5atuan 0ada
antena 1ikr./tri0 0at52 /e7i e10at
4 )en7eta2ui kele6i2an dan
kekuran7annya
BAB II
P%K%K BAHASAN
"1 De&inisi
!ntena 1ikr./tri0 da0at
dide:eni/ikan /e6a7ai /ala2 /atu jeni/
antena yan7 1e10unyai 6entuk
/e0erti 6ila2/0.t.n7an yan7
1e10unyai ukuran /an7at ti0i//ke5il.
!ntenna 1ikr./tri0 /e7i e10at adala2
/uatu k.ndukt.r 1etal 6er6entuk /e7i
e10at yan7 1ene10el diata/ 7r.und
0lane yan7 diantaranya terda0at 6a2an
dielektrik.
"" Bagian 'an (#ngsi Antena
Mikrostrip Patch Segi Empat
+ari 7a16ar ter/e6ut terda0at 6e6era0a
di1en/i dari tia0 6a7ian, diantaranya9
? 9 0anjan7 0at52
' 9 le6ar 0at52
t 9 tin77i 0at52
2 9 tin77i /u6/trate
!da0un :un7/i dari tia0<tia0 6a7iannya
yaitu9
'. -at529 6er:un7/i 1eradia/ikan
7el.16an7 elektr.1a7netik ke
udara, terletak 0alin7 ata/ dari
ke/eluru2an /y/te1
antena. %at$h ter6uat dari 6a2an
k.ndukt.r, 1i/alnya te16a7a.
(. Substrat dielektrik ) 6er:un7/i
/e6a7ai 1edia 0enyalur aru/ dari
5atuan. -en7aru2 kete6alan
/u6/trat dielektrik ter2ada0
0ara1eter antena adala2
0ada bandwidth.-ena16a2an
kete6alan /u6/trat akan
1e10er6e/ar bandwidth.
*. +roundplane ) ter6uat dari 6a2an
k.ndukt.r. &le1en radia/i dan
/aluran 0en5atu 6ia/anya terletak di
ata/ /u6/trat dielektrik itu ju7a.
") Parameter #nt#k Perancangan
1
*ntuk 1eran5an7 /e6ua2 antena
1ikr./tri0 pat$h /e7ie10at, terle6i2
da2ulu 2aru/ diketa2ui 0ara1eter 6a2an
yan7 di7unakan yaitu kete6alan dielektrik
(2), k.n/tanta dielektrik (@r), dan dielektrik
l.// tan7ent (tan A). +ari dari nilai ter/e6ut
di0er.le2 di1en/i antenna 1ikr./tri0 (?
dan '). -endekatan yan7 di7unakan untuk
1en5ari 0anjan7 dan le6ar antena
1ikr./tri0 da0at 1en77unakan 0er/a1aan9
+i1ana 9
? 9 le6ar k.ndukt.r
@r 9 k.n/tanta dielektrik
5 9 ke5e0atan 5a2aya di ruan7 6e6a/
(4>10B)
:. 9 :rekuen/i kerja antenna
Sedan7kan untuk 1enentukan
0anjan7 pat$h (') di0erlukan 0ara1eter
C' yan7 1eru0akan 0erta16a2an 0anjan7
dari ' aki6at adanya fringing effe$t.
-erta16a2an 0anjan7 dari ' (C') ter/e6ut
da0at di5ari 1en77unakan 0er/a1aan9
+i1ana h 1eru0akan tin77i substrate atau
te6al substrate, dan Dr adala2 k.n/tanta
dielektrik relati: yan7 da0at di2itun7an
1en77unakan -er/a1aan
-anjan7 pat$h (') da0at di5ari
1en77unakan 0er/a1aan9
+i1ana 'e:: 1eru0akan 0anjan7 pat$h
e:ekti: yan7 da0at diru1u/kan /e6a7ai
6erikut9
"* Teknik Pencat#an
Se5ara 7ari/ 6e/ar /i/te1 feeding
0ada antenna 1ikr./tri0 da0at di6a7i
1enjadi 2 jeni/, yaitu dire$t $oupling dan
ele$tromagneti$ $oupling (Sainati, 13369
86),(-.=ar, 13329 58<100),(-.=ar, 13359
81<84),("a2ardj., 13369 2<4). eni/ dire$t
$oupling ini da0at dili2at /e0erti 0ada
7a16ar di6awa2 ini, den7an 6entuk yan7
/an7at /eder2ana dala1 0en77unaannya
teta0i dala1 0a6rika/inya /an7at /ulit 6ila
di array
2
+ala1 0erke16an7an /elanjutnya
di7unakanla2 ele$tromagneti$ $oupling,
den7an 1e10erkenalkan a0a yan7 di/e6ut
den7an %ro,imity -oupling /e0erti terli2at
0ada 7a16ar di6awa2 ini9
+an 6erikut ini 1eru0akan antena
Aperture -oupling)
Keuntun7an 1en77unakan Aperture
-oupling adala2 tidak ada k.ntak lan7/un7
antara 0at52 antenna den7an feed line<nya,
bandwidth le6i2 le6ar dan da0at
1en7uran7i spurious radiation dari :eed
line. Hal ini di/e6a6kan karena 0ada
Aperture -oupling /truktur 0a6rika/inya
1en77unakan dua atau le6i2 substrate,
di1ana 0at52 antenna terletak disubstrate
6a7ian ata/ /edan7kan feed line terletak di<
/u6/trate 6a7ian 6awa2 yan7 dik.0el
/e5ara aperture 1elalui /e6ua2 slot atau
/e6ua2 $ross slot yan7 terletak diantara
ele1en antenna dan feed line.
"+ Ke!e,ihan 'an Kek#rangan
a. Kele6i2an 9
1. ;entuknya yan7 /eder2ana
1e1uda2kan 0r./e/ 0erakitan
2. )eru0akan jeni/ antena 1ikr./tri0
an7 1uda2 dianali/i/
4. Ke1a10uan dala1 dual :reEuen5y
dan tri0le :reEuen5y
4. +a0at diinte7ra/ikan 0ada
1i5r.waFe inte7rated 5ir5uit ()IC)
6. Kekuran7an
1. &:i/ien/i yan7 renda2
2. $ain yan7 renda2
4. ;andwidt2 yan7 /e10it
4. San7at /ulit di array ketika
1en77unakan 0en5atuan dirre5t
5.u0lin7
BAB III
KESIMPULAN
1. -ara1eter untuk 1eran5an7 antena
1ikr./tri0 0at52 /e7i e10at adala2
1enentukan di1en/inya terle6i2
da2ulu
3
2. Se5ara u1u1 teknik 0en5atuan
0ada antena 1ikr./tri0 0at52 /e7i
e10at ada ti7a 1a5a1 yaitu dire5t
5.u0lin7, 0r.>i1ity 5.u0lin7 dan
a0erture 5.u0lin7
4. Kele6i2an dari antena ini adala2
1uda2 dala1 0r./e/ 0erakitan dan
1uda2 dianali/i/, ke1a10uan 1ulty
:rekuen/i dan da0at diinte7ra/ikan ke
)IC, /edan7kan kele1a2annya adala2
e:i/ien/i, 7ain, 6andwidt2 dan /ulit
diaray /aat 1en77unakan dire5t
5.u0lin7.
DA(TAR PUSTAKA
Surjati Indra. !ntena )ikr./tri0 -at52
Se7i &10at.2001.*niFer/ita/ %ri/akti
Indani ?ira. "an5an7an ;an7un !ntena
)ikr./tri0 -at52 Se7i &10at.2000.*S*
)edan
2tt09//5dndata.ittelk.1.a5.id/ta0a/jurnal/61
1104108.0d:
2tt09//eltek.0.line1a.a5.id/0u6li5/u0l.ad/:i
le/!rtikelB11.0d:
2tt09//www.a5ade1ia.edu/2244188/-&#&
'I%I!#B2012
4