Anda di halaman 1dari 5

PROGRAM LAWATAN SAMBIL BELAJAR

PELAJAR-PELAJAR PISMP PT- IPG KAMPUS SULTAN ABDUL HALIM ,SUNGAI


PETANI, KEDAH
KE PUTRAJAYA DAN KUALA LUMPUR PADA 23 JULAI 2014
1. PENDAHULUAN
Lawatan sambil belajar pelajar-pelajar IPG Kampus sultan abdul halim ,
sungai petani kedah ke Putrajaya dan kterdiri daripada 80 orang pelajar
dan orang guru !P"-Landskap # $urseri% !atlamat !P"- Landskap #
$urseri ini diperkenalkan di sekolah menengah akademik adalah untuk
melahirkan pelajar-pelajar yang berkemahiran dalam bidang
perlandskapan, seterusnya dapat membekalkan tenaga kerja yang
berpengetahuan dan mahir dalam alam pekerjaan%
&alam usaha men'apai matlamat ini, !P" Landskap # $urseri
mengambil inisiati( untuk mengadakan lawatan sambil belajar ke
beberapa tempat yang menarik dan sesuai dengan bidang pelandskapan%
)leh yang demikian, Putrajaya dan Kuala Lumpur menjadi destinasi pilihan
kerana terdapat banyak tempat-tempat menarik yang boleh memberikan
pengetahuan serta pengalaman baru dalam perlandskapan sepanjang
tempoh lawatan ini%
2. OBJEKTIF LAWATAN
*%+!emberikan pendedahan dan pendekatan yang lebih luas kepada
pelajar dalam bidang pelandskapan %
*%*!emberi peluang kepada pelajar untuk menimba ilmu pengetahuan
untuk melahirkan pelajar yang berpengetahuan, kreati( dan ino,ati(
dalam merebut peluang kerjaya dalam bidang ini
*%-!elahirkan pelajar yang berilmu dan berketrampilan dalam bidang
landskap serta keusahawanan%
3. TARIKH, MASA DAN TEMPAT LAWATAN
.arikh / *- 0ulai *008
!asa / 1%-0 pagi 1%-0 malam
.empat / Kuala Lumpur dan Putrajaya
4. SASARAN
Pelajar-pelajar !P"- Landskap # $urseri 2!K 2elandar 3 tingkatan dan
4 5%
Pelajar 6 80 orang
Guru !P"- Landskap # $urseri 6 * orang
Guru Pengawas 6 * orang
Pembantu !P" 6 + orang
Ju!"# P$%$&'" ( )* +&",-
*. KANDUNGAN PROGRAM LAWATAN
4%+Peluang kerjaya dan melanjutkan pelajaran
4%*!enambahkan pengetahuan dalam bidang ini%
.. AGENSI TERLIBAT
2ekolah, ibu bapa dan pelajar%
/. SUMBER KEWANGAN
1%+ 7uran pelajar 8! *0%00 9 80 orang 6 8! +,:00%00
1%* P;G 8! *0%00 9 80 orang 6 8!
+,:00%00
1%- &erma PI<G 6 8! -00%00
Ju!"# ( RM 3,*00.00
). ANGGARAN PERBELANJAAN
8%+ 2ewa bas 8! 840%00 9 * bas 6 8!
+,100%00
8%* !akan dan minum 8! +0%00 9 80 orang 6 8!
800%00
8%- =nggaran tiket masuk 8! +0%00 9 84 orang 6 8! 840%00
8% Lain-lain belanja 6 8!
+40%00
Ju!"# ( RM 3,*00.00
0. PENUTUP
)leh itu, !P"- Landskap # $urseri berharap agar segala usaha dan
peran'angan yang dilakukan untuk menjayakan program lawatan sambil
belajar ke Putrajaya dan Kuala Lumpur ini mendapat kerjasama yang
sewajarnya daripada pihak-pihak yang terlibat dan akti,iti-akti,iti yang
diran'ang dapat berjalan dengan lan'ar% 2emoga dengan adanya lawatan
ini dapat memberi man(aat kepada pelajar-pelajar di samping membuka
ruang yang lebih luas kepada pelajar dalam bidang landskap ini%
&isediakan oleh/ &isahkan oleh/
>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>>>>>>>>>>
3 2umartini <te !ahadi 5
Guru !P"- Landskap # $urseri
2!K 2elandar, !elaka

<ertarikh / 0+ 0ulai *008
KERTAS KERJA
PROGRAM LAWATAN SAMBIL BELAJAR
PELAJAR-PELAJAR MP1- LANDSKAP 2
NURSERI SMK SELANDAR, //*00
MELAKA
KE PUTRAJAYA DAN KUALA LUMPUR
TARIKH3 23 JULAI 200)
ANJURAN
PANITIA MP1- LANDSKAP 2 NURSERI
SMK SELANDAR, MELAKA
Ruj: BTN:0/4/195/KK-7/7-2008 (264)
Tarikh: 01 Julai 2008
Ketua e!"arah#
Bir$ Tata!e"ara#
Ja%ata! er&a!a 'e!teri#
(ra) 1# Bl$k B*#
K$+,lek) Ja%ata! er&a!a 'e!teri#
u)at e!ta&%ira! Kerajaa! er)ekutua!#
62502 utraja-a
.u+arti!i Bte 'aha&i
N$/ Ka& e!"e!ala!: 781227-04-5022
.ek$lah 'e!e!"ah Ke%a!")aa! .ela!&ar#
77500 .ela!&ar#
'elaka
Tua!/ua!#
SISTEM SARAAN MALAYSIA (SSM)
SURAT TUNJUK SEBAB KEGAGALAN MENGHADIRI PTK1: KURSUS KENEGARAAN
(&alah )a-a i!"i! +e!arik ,erhatia! tua!/,ua! ke,a&a ,erkara &i ata)/
*% .a-a ti&ak &a,at +e!"ha&iri kur)u) ter)e%ut kera!a a&a uru)a! keluar"a -a!" ti&ak &a,at
&ielakka! ,a&a hari )a%tu %er)a+aa! 5 Julai 2008/
*/ 0ihara, keti&akha&ira! )a-a i!i# +e!&a,at ,erti+%a!"a! &ari,a&a ,ihak tua!/,ua! &a!
)a-a aka! &i%erika! ,elua!" +e!"ha&iri kur)u) i!i ,a&a +a)a ha&a,a!/
.ekia! &i+aklu+ka!/ Teri+a Ka)ih/
1a!" Be!ar#
222222222222//
(.3'(RT4N4 BT5 '(6(04)
)/k e!"etua
.'K .ela!&ar# 77500 'elaka