Anda di halaman 1dari 2

MTE 3109 Latihan (contoh soalan)

Bahagian 1
1. Bagaimana guru boleh menggunakan penekatan bercerita bagi menga!ar
operasi tolak" Berikan contoh #ang bersesuaian.
$. %#atakan kelebihan menga!ar konsep anggaran an kiraan mental alam
kehiupan seharian.
3. &enaraikan langkah' langkah bagi kaeah peraturan alam melakukan
pembahagian pecahan. Tun!ukkan bagaimana men#elesaikan 3( )*+(
menggunakan kaeah tersebut.
,. (a) -ecahan aalah salah satu topik #ang agak sukar ikuasai oleh
pela!ar.
.elaskan beserta contoh ua kesulitan #ang biasa ihaapi oleh pela!ar
untuk menguasai kemahiran berkaitan pecahan.
(b) /engan menggunakan contoh #ang sesuai terangkan engan ringkas
ua cara bagi menun!ukkan pecahan setara.
Bahagian $
1. 0na menga!ar Matematik Tahun $. Muri ana menghaapi masalah alam
penolakkan nombor 3 igit #ang melibatkan pengumpulan semula.
/engan menggunakan bahan bantu menga!ar #ang sesuai1 terangkan
bagaimana ana menga!ar soalan berikut kepaa muri ana 2 300 139 4
$. -embahagian boleh ilihat sebagai satu proses pengumpulan atau satu proses
pengongsian.
/engan menggunakan contoh' contoh #ang sesuai1 terangkan bagaimana ana
menga!ar konsep bahagi sebagai suatu proses pengumpulan an suatu proses
pengongsian kepaa muri Tahun 3.
3. 3 5 3,(6
Terangkan bagaimana ana boleh membimbing muri' muri men#elesaikan
masalah i atas melalui teknik2
i) tambah berulang
ii) mencerakinkan nombor (ribu1 ratus1 puluh1 sa)
-aa penapat ana1 i antara ua teknik i atas1 #ang manakah lebih berkesan.
Berikan satu sebab untuk men#okong pilihan ana.
,. Terangkan suatu akti7iti #ang ana boleh gunakan untuk membimbing muri
menukar 608 kepaa pecahan alam bentuk termuah.
(. 9uraikan bagaimana ana menga!ar muri' muri ana untuk menukar $+(
kepaa peratus engan menggunakan bahan bantu menga!ar #ang sesuai an
engan gambar ra!ah lengkap.
6. Terapat lima !enis situasi penolakan iaitu pengambilan1 penambahan1
perbaningan1 pembahagian1 an kenaikan.
Baning an be:akan kelima' lima situasi tersebut serta berikan contoh' contoh
#ang bersesuaian.
*. /alam ;pecahan<1 ana ikehenaki menun!ukkan perbaningan i antara ua
pecahan. /engan menggunakan suatu contoh #ang sesuai1 terangkan engan
terperinci proseur perbaningan tersebut.
3. 3 5 , 4 1$
, 5 3 4 1$
9uraikan engan menggunakan gambar ra!ah #ang sesuai
perbe:aan i antara ua a#at matematik i atas.
Tulis masalah bercerita bagi setiap a#at matematik i atas an
terangkan langkah' langkah bagaimana ana menga!ar salah
satu masalah bercerita.
9. &enaraikan lima langkah akti7iti penga!aran an pembela!aran
menggunakan bahan bantu menga!ar #ang sesuai untuk menga!ar muri
membaningkan ua pecahan =a!ar engan pen#ebutn#a tiak melebihi 10.