Anda di halaman 1dari 12

PROPOSAL

PENGADAAN ALAT BENGKEL


ADMINISTRASI PERKANTORAN
(AP)
SMK NU KEJAJAR
TAHUN ANGGARAN 2014
SMK NU KEJAJAR WONOSOBO
Jl. Dieng Km 17 Kejajar, Wonosobo
Telp. / Fax : (028! ""2#$0
Email : smk nukejajar @yahoo.co m
2014
LEMBAGA PENDIDIKANMAARIF NAHDLATUL ULAMA
SMK NU KEJAJAR
Jl. Dieng Km. 17 Kejajar, Wonosobo 56354 Telp. (0286 33265!0
No. : 107 / SMK NU / VIII / 2014
Lamp : 1 bendel proposal
Hal : Permohonan an!"an
Kepada #!h.
Gubernur Jawa Tengah
cq. Kepala Dinas Pendidian
Pr!"insi Jawa Tengah
$I
Semaran%
&ssalam"'ala()"m *r. *b.
$alam ran%)a mereal(sas()an peran ser!a SMK dalam mens")ses)an
pro%ram pemer(n!ah d(b(dan% pend(d()an+ ser!a memperl"as )esempa!an bela,ar
ba%( peser!a d(d() d( -(la.ah Kab"pa!en *onosobo. Un!") men"n,an% pro%ram !erseb"!
d(b"!"h)an sarana dan prasarana .an% men,ad( /as(l(!as "!ama dalam pembela,aran d(
SMK. Ma)a )am( Pen%el ol a SMK NU Ke, a, ar memohon ban! "an
ber "pa pen%adaan perala!an ala! ben%)el &dm(n(s!ras( Per)an!oran seba%a( sarana
pen"n,an% pembela,aran s(s-a. Seba%a( bahan per!(mban%an apa) )am( ser!a)an p"la :
1. Proposal Pen%a,"an Pen%adaan ala! be%)el &P
2. Pro/(l Se)olah+ $a!a S(s-a dan
0. $a!a pend")"n% la(n.a
$em()(an permohonan (n( )am( sampa()an dan a!as !er)ab"ln.a permohonan (n(+
)am( "1ap)an !er(ma)as(h.
*assalam"'ala()"m *r. *b.
Kom(!e SMK NU Ke,a,ar
Khudlae#ah Mad$id
Ke,a,ar+ 04 &%"s!"s 2014
Kepala SMK NU Ke,a,ar
Susil!wa%i S& S.Pd& MM.Pd
PROGRAM KEAHLIAN :
REKAYASA PERANGKAT LUNAK ADMINISTRASI PERKANTORAN
AKUNTANSI
TEKNIK OTOMOTIF SEPEDA MOTOR
PROGRAM KEAHLIAN :
REKAYASA PERANGKAT LUNAK ADMINISTRASI PERKANTORAN
AKUNTANSI
TEKNIK OTOMOTIF SEPEDA MOTOR
NIP: ''''
KATA PENGANTAR
P",( s.")"r )am( pan,a!)an )ehad(ra! &llah S*2 .an% !elah mel(mpah)an rahma!
dan h(da.ahN.a+ seh(n%%a proposal (n( dapa! !erselesa()an. Proposal (n( d(ma)s"d)an
"n!") mem(n!a an!"an &la! en%)el &dm(n(s!ras( Per)an!oran seba%a( sarana
pembela,aran/pra)!e) ba%( s(s-a.
Selesa(n.a pen."s"nan proposal (n( !a) lepas dar( ban!"an sem"a p(ha)+ "n!") (!"
pada )esempa!an (n( )am( sampa()an "1apan !er(ma)as(h )epada :
1. "pa!( Kab"pa!en *onosobo
2. Kepada $(nas Pend(d()an Pem"da dan 3lahra%a Kab"pa!en *onosobo
0. Sem"a p(ha) .an% !elah memban!" men."s"n proposal (n(.
Proposal (n( mas(h ban.a) )e)"ran%an+ oleh )arena (!" saran dan )r(!() perba()an
proposal (n( san%a! )am( harap)an.
&)h(rn.a )am( harap)an !erpen"h(n.a proposal (n( .an% dapa! leb(h men(n%)a!)an
m"!" pend(d()an per)emban%an (lm" pen%e!ah"an dan )ema,"an mas.ara)a!.
Ke,a,ar+ 04 &%"s!"s 2014
Kepala SMK NU Ke,a,ar
Susil!wa%i S& S.Pd& MM.Pd
NIP:4
L5M&6 P5N75S&H&N
1. Nama Se)olah : SMK NU Ke,a,ar
2. &lama! : 8l. 6a.a $(en% Km. 17 Ke,a,ar
0. Kab"pa!en : *onosobo
4. Nama Kepala Se)olah : S"s(lo-a!( Se!.an(n%r"m+ S.Pd+ MM.Pd
9. NIP Kepala Se)olah : 4
:. 8"mlah S(s-a : 21:
7. 8"mlah 6ombel : 10
;. 8en(s an!"an : an!"an &la! en%)el &dm(n(s!ras( Per)an!oran
Proposal Permohonan an!"an &la! en%)el &P (n( d(se!","( dan d( s.ah)an pada :
Har( :
2an%%al :
(A( )
Kom(!e SMK NU Ke,a,ar
Khudlae#ah Mad$id
Kepala Se)olah
SMK NU Ke,a,ar
Susil!wa%i S& S.Pd& MM.Pd
N)P * '
Men%e!ah"( / Men.e!","(
Kepala $(nas Pend(d()an Pem"da dan 3lah 6a%a
Kab"pa!en *onosobo
Drs. +NE ANDANG ,ARD+-+& M.Si
Pe.bina Tinga% )
N)P * /0123045 /02236 /336
PENDA7U8UAN
A. 8ATAR (E8AKANG
Undan%4"ndan% s(s!em pend(d()an nas(onal !ah"n 2000 men.a!a)an bah-a
s(s!em pend(d()an nas(onal har"s mamp" men,am(n pemera!aan )esempa!an
pend(d()an+ pen(%)a!an m"!" ser!a rele<ans( dan e/(s(ens( mana,emen pend(d()an
"n!") men%hadap( !a!an!an%an ses"a( !"!"!an per"bahan )eh(d"pan lo)al+ nasonal+ dan
%lobal seh(n%%a perl" d(la)")an pembahar"an pend(d()an se1ara !eren1ana+ !erarah
dan ber)es(namb"n%an.
erdasar)an pen%er!(an d(a!as ma)a "pa.a pend(d()an men1a)"p )a-asan
.an% san%a! l"as .a(!" men.(ap)an peser!a d(d() men,ad( man"s(a .an% s(ap
men%hadap( !an!an%an masa depan+ seh(n%%a "pa.a .an% har"s d(la)")an oleh se!(ap
lemba%a pend(d()an adalah men%emban%)an se%enap po!ens( .an% ada pada se!(ap
peser!a d(d()+ a%ar men,ad( man"s(a .an% se(mban% an!ara )eh(d"pan (nd(<(d" dan
sos(aln.a+ ,asman( ma"p"n rohan( dan !en!" sa,a se(mban% an!ara d"n(a dan
a)h(ra!n.a. &pab(la hal (n( !er1apa( ma)a se!(ap peser!a d(d() a)an men,ad( man"s(a
.an% ber)emban% dan a)h(rn.a men,ad( -ar%a mas.ara)a! .an% ber/"n%s( seba%a(
s"mberda.a .an% e/e)!(/ ba%( )eh(d"pan .an% d(nam(s dan ma,".
Se(r(n% den%an per)emban%an dan per"bahan .an% !er,ad( dalam )eh(d"pan
bermas.ara)a! berban%sa dan berne%ara d( Indones(a !(da) !erlepas dar( pen%ar"h
%lobal+ per)emban%an (lm" pen%e!ah"an dan !e)nolo%( ser!a sen( b"da.a.
Per)emban%an dan per"bahan se1ara !er"s mener"s (n( men"n!"! perl"n.a perba()an
s(s!em pend(d()an nas(onal !ermas") pen.emp"rnaan )"r()"l"m "n!") me-","d)an
mas.ara)a! .an% mamp" bersa(n% dan men.es"a()an d(r( den%an per"bahan =aman.
&!as dasar !"n!"!an me-","d)an mas.ara)a! seper!( (n( d(perl")an "pa.a
pen(n%)a!an m"!" pend(d()an .an% har"s d(la)")an se1ara men.el"r"h men1a)"p
pen%emban%an d(mens( man"s(a Indones(a se"!"hn.a+ .a)n( aspe)4aspe) moral+
a)hla)+ b"d( pe)er!(+ per(la)"+ pen%e!ah"an+ )eseha!an+ )e!eramp(lan dan sen(.
Pen%emban%an aspe)4aspe) !erseb"! berm"ara pada pen(n%)a!an dan pen%emban%an
)e1a)apan h(d"p .an% d(-","d)an melal"( pen1apa(an )ompe!ens( peser!a d(d() "n!")
ber!ahan h(d"p+ men.es"a()an d(r( dan berhas(l d( masa .an% a)an da!an%. $en%an
dem()(an+ peser!a d(d() mem(l()( )e!an%%"han+ )emand(r(an dan ,a!( d(r( .an%
d()emban%)an melal"( pembela,aran dan pela!(han .an% d(la)")an se1ara ber!ahap
dan ber)es(namb"n%an. 3leh )arena (!" d(perl")an pen.emp"rnaan )"r()"l"m
se)olah dan madrasah .an% berbas(s pada )ompe!ens( peser!a d(d().
Pen.emp"rnaan )"r()"l"m (n( d(landas( oleh )eb(,a)an4)eb(,a)an .an%
d(!"an%)an dalam pera!"ran per"ndan%4"ndan%an seba%a( ber()"! :
1. UU$ 1>49 dan per"bahann.a
2. 2ap MP6 No. IV/MP6/1>>> !en!an% 7HN
0. Undan%4Undan% No. 20 !ah"n 2000 !en!an% S(s!em Pend(d()an Nas(onal
4. Undan%4Undan% No. 22 !ah"n 1>>> !en!an% Pemer(n!ahan $aerah
9. Pera!"ran Pemer(n!ah No. 29 !ah"n 2000 !en!an% )e-enan%an pemer(n!ah dan
)e-enan%an prop(ns( seba%a( daerah o!onom.
Kond(s( /(s() SMK NU K58&8&6 bel"m sepen"hn.a mend")"n% "n!")
pen1apa(an !","an !erseb"!. $(an!aran.a adalah bel"m ada ala! en%)el &P.
Ken.a!aan d( a!as men.adar)an a)an pen!(n%n.a &la! en%)el seba%a( ala!
pra)!e).
(. DASAR PENGAJUAN (ANTUAN
1. Pro%ram pen%emban%an /as(l(!as SMK NU K58&8&6 2ah"n 2014
2. Kond(s( e)onom( oran% !"a / -al( s(s-a .an% !(da) mem"n%)(n)an "n!")
d(ada)an penar()an dana.
9. TUJUAN PENGAJUAN (ANTUAN
2","an Pen%a,"an an!"an adalah seba%a( ber()"! :
1. Melen%)ap( sarana prasarana )h"s"sn.a ala! ben%)el &P.
2. Men(n%)a!)an a)!(<(!as s(s-a dalam )e%(a!an <o)as(onal.
D. 7AS)8 -ANG D)7ARAPKAN
$en%an adan.a dana ban!"an (n( has(l .an% d(harap)an .a(!" :
1.2ersed(an.a &la! en%)el &P.
2.Men(n%)a!n.a a)!(<(!as s(s-a dalam )e%(a!an <o)as(onal
E. REN9ANA ANGGARAN ()A-A
erdasar)an perh(!"n%an an%%aran .an% d(b"!"h)an "n!") pro%ram (n( adalah sebesar
6p.90.000.000 ?Lima puluh juta rupiah@.
$en%an r(n1(an seba%a( ber()"! :
No
Sarana dan Perala%an Ju.lah:Uni%
/ LA$ B *all S1reeen 1
4
Komp"!er ?&1er &CA4:10 PA &LL IN 3N54
$3S 1>+9D@
0
6 UPS 0
; In),e! Pr(n!er E S1an ?ro!her@ 1
5 F(ll(n% Aab(ne! 1
1 6a) /(le 0 s"s"n 20
< Mes(n Aash 6e%e(s!er 1
2 Mes(n 8(l(d (nd(n% 1
0 Mes(n Ke!() 5le)!r() 2
/3 oG F(le 20
// Mes(n Pen%han1"r Ker!as 1
/4 Mes(n Lam(na!(n% 1
/6 Mes(n Fo!o Aop. Por!able ?Aanon (1m/ 4490@ 1
=. PENUTUP
$em()(an proposal (n( )am( a,")an den%an harapan b(sa d(!er(ma dan !ereal(sas( dem(
men(n%)a!)an pend(d()an d( se)olah )am(.
Ke,a,ar+ 04 &%"s!"s 2014
Kom(!e Se)olah Kepala SMK NU Ke,a,ar
7. Khudlai#ah Mad$id Susil!wa%i S& S.Pd& MM.Pd
N)P* '
PROFIL SEKOLAH
1.
Nama Sekolah : SMK NU Kejajar Wonosobo
2.
Nomor Pokok Sekolah Nasional : 20!2""#
.
Nomor S$a$is$ik Sekolah %NSS& : 2#00"0#01"
#.
'lama$ Sekolah : (l. )ien* Km. 1" Kejajar+ Wonosobo
a. )esa , Kelurahan : Seran*
b. Kecama$an : Kejajar
c. Kabu-a$en , Ko$a.& : Wonosobo
/. Pro0insi : (a1a 2en*ah
e. Ko/e Pos : 3!3#
4. 2ele-on 5 6a7ilimi : %028!& 2!390
*. E:mail : smknukejajar@yahoo.com
3.
S$a$us Sekolah : Ne*eri S1as$a
!.
Perin*ka$ 'kre/i$asi : ;elum
".
Kelemba*aan : <P Ma=ari4
8.
Manajemen :
9.
Nama >ayasan %Khusus S1as$a& : >ayasan MW? Nah/la$ul Ulama
10.
Nomor /an 2an**al 'k$e : Nomor : #21.3,#"!,2012 2an**al : 2!:09:2012
11.
<uas 2anah Sekolah : 1.3#! m
2
12.
<uas ;an*unan Sekolah : 32
1.
S$a$us 2anah : Milik Sen/iri m
2
Waka4 m
2
Menum-an* m
2
Menye1a m
2
1#.
S$a$us ;an*unan : Milik Sen/iri m
2
Waka4 m
2
Menum-an* m
2
Menye1a m
2
13.
Pro*ram Keahlian :
a. @ekayasa Peran*ka$ <unak :
b. '/minis$rasi Perkan$oran :
c. 'kun$ansi :
/. 2eknik Se-e/a Mo$or :
1!.
6asili$as Sekolah
a. @uan* Kelas , 2eori : @uan*
1.3#!
10
1
092
- -
Kelas 1 Kelas 2
8"mlah
H 21
HI 21
70
H 20
HI 2>
:7
Kelas 0
S(s-a
HII 2;
HII 1;
H 20
HI 24
H >
HI 10
HII 0
HII 0
44
22
b. <abora$orium : @uan* <abora$orium Kom-u$er
@uan* <abora$orium 'K 5 'P
1".
Kurikulum :
18.
Auru
a. (umlah 2o$al :
Auru Norma$i4
Auru '/a-$i4
Auru Pro/uk$i4
b. Kebu$uhan Auru : Norma$i4 :
'/a-$i4 :
Pro/uk$i4 :
JUMLAH TENAGA PENDIDIK
No
Kelompok
Guru
Jenjang Pendidikan
Jumlah
>! ! D"#D$ %D"
1 A2> : 1 : : 1
2 A22 : 22 : : 22
)PK : 2 : : 2
(umlah : 23 : : 23
JUMLAH TENAGA KEPEGA&AIAN
No
Kelompok
Kar'a(an
Jenjang Pendidikan
Jumlah
D MP MU !
1 A2> : : : : :
2 A22 : : # #
)PK : : : : :
(umlah : : # : #
JENI )ANTUAN *ANG PE+NAH DIPE+,LEH
No
(enis
;an$uan
2ahun
)ana
;an$uan
/ari
(umlah
)ana
Pen/am-in*
Ke$
1 's-irasi 200# 'P;) 2
10 Uni$
Kom-u$er
K2SP
29
7
;
10
1
KU6IKULUM 2010
2 's-irasi 200# 'P;) 2 1 <okal @K; : :
's-irasi 200# 'P;) 1 ;en*kel @P< : :
# )'K 200# 'P;N
1 <okal @uan*
Per-us$akaan
: :
2 's-irasi 200# 'P;) 2 1 <okal @K; : :
Ke,a,ar+ ; &%"s!"s 2014
Kepala SMK NU Ke,a,ar
SUS)8+,AT) S& S.Pd& MM.Pd
NIP : 4444
(A( )))
REN9ANA PEMAN=AATAN DAN PENGEM(ANGAN
=AS)8)TAS A8AT (ENGKE8 AP
&. Pen!(n%n.a Peman/aa!an dan Pen%emban%an Fas(l(!as &la! en%)el &P
Un!") men"mb"h)an m(na! ba1a dan men1(p!a)an b"da.a %emar menba1a d( se)olah
dalam ran%)a pen(n%)a!an m"!" dan pres!as( peser!a d(d() ses"a( <(s( dan m(s( se)olah.
. 6en1ana Peman/aa!an dan Pen%emban%an 8an%)a Pan,an%
&la! ben%)el &P SMK NU Ke,a,ar+ a)an d()elola ses"a( pedoman !e)n(s
pen.elen%%araan Lab &P Se)olah Lan,"!an 2(n%)a! Menen%ah Ke,"r"an+ $(r,en
Sarana Pend(d()an+ $(re)!ora! 8endral Pend(d()an $asar dan Menen%ah+ $epar!emen
Pend(d()an Nas(onal+ 2ah"n 1>>:.
A. 6en1ana Peman/aa!an dan Pen%emban%an 2014 I 201>.
Se!(ap !ah"n a)an d( !ambah Perala!an &la! en%)el &P .an% d(an%%ar)an melal"(
6&PS d( SMK NU Ke,a,ar.
$. $ana dan S"mber $ana Peman/aa!an dan Pen%emban%an Fas(l(!as en%)el/Lab.
1. 3S Lab
2. an!"an la(n .an% sah.
(A( )>
PENUTUP
$em()(an ran1an%an proposal permohonan ban!"an &la! en%)el &P .an% )am(
a,")an semo%a b(sa ber,alan ses"a( den%an ren1ana dan member( has(l .an% ma)s(mal.
Ke,a,ar+ 04 &%"s!"s 2014