Anda di halaman 1dari 5

PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL 2014

SJK CHUNG HUA BATU 10


SURAT PANGGILAN MESYUARAT PANITIA KALI PERTAMA
MESYUARAT PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL KALI PERTAMA
2013/2014(1)
Perkara diatas adalah dirujuk
2. Sehubungan dengan itu, satu mesyuarat akan diadakan seperti berikut:
Tarikh : 27/ 12/ 2013
asa : !.30 " 10.#$%
Tempat : Pusat Sumber Sek&lah
3. AGENDA
1. '(apan Pengerusi
2. '(apan )etua Panitia
3. *a+atankuasa panitia
#. Peran(angan panitia
$. P,S dan )SS-
.. Pengurusan /ail
Semua guru yang mengajar Pendidikan Seni 0isual diminta hadir ke mesyuarat
ini.
Terima )asih.
1ang menjalankan tugas,
_____________________
(PUAN TAN YIN YIN)
K!"# P#$%!%# P$&%&%'#$ S$% V%("#)
PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL 2014
SJK CHUNG HUA BATU 10
MINIT MESYUARAT PANITIA
BIL 1 /TAHUN 2014.
T#*%'+ : 27 23S4,4- 2013
M#(# : .!.30 P%53 " 10.30 P%53
T,-#! : Pusat Sumber Sek&lah
K+#&%*#$(B%)#$.#$) : 21/21
H#&%* /
1. Pn. ,&ng Siat 6ian 11. 4n. 6ie+ Sia+ /&&
2. Pn. ,&ng Sia+ &i 12. 7ik 6ie+ T8e 7hai
3. Pn. 7hang 9yet *une 13. 7ik 6isa 0&&n
#. 4n. 7hen 7hee :ua 1#. Pn. 9g S8e ui
$. 7ik 7hung Shuk 9g& 1$. Pn. Phang 9yuk :i&ng
.. Pn. 5&h 6i 6ing 1.. Pn. Pui ;ei Shan
7. Pn. 5&h S&& 5ek 17. Pn. 1e& ,eng )ie+
!. Pn. *&ng :ui 6ian 1!. 7ik *&ng Sie+ /ang
<. Pn. )&k S8e 7hing 1<. Pn. 0&&n *an &i
10. 7ik )&ng %i 6ian 20. 4n. &hd :aikal ;&ng %bdullah
21. 4n Png T&& *ee =P)))>
H#&%* B*(#,#/
4n. 6ai Sia+ Pin ?5uru ,esar@
1. U0#-#$ P$.*"(%
1.1Pengerusi mengu(apkan selamat sejahtera dan terima kasih atas kehadiran
semua
guru.
1.2,eliau mengu(apkan terima kasih kepada semua guru Pendidikan Seni
0isual kerana telah memberikan kerjasama untuk menjayakan aktiAiti pada
tahun 2013.
PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL 2014
1.3,eliau mengharapkan perbin(angan kali ini bertumpu kepada peran(angan
peningkatan akademik Pendidikan Seni 0isual dan meminta semua guru
memberi k&mitmen dalam melaksanakan aktiAiti panitia.
2.0 U0#-#$ K!"# P#$%!%#
2.1 engu(apkan terima kasih kepada pengerusi dan memulakan
mesyuarat dengan perbin(angan mengenai pr&gram panitia sepanjang
tahun 201#. %ktiAiti telah diran(ang dengan menitikberatkan keperluan
muridBmurid dan yang dapat membantu meningkatkan pen(apaian murid
dari segi akademik dan keyakinan muridBmurid untuk terlibat dalam aktiAiti
yang berkaitan dengan Pendidikan Seni 0isual.
2.2 embentang minit mesyuarat yang lepas Pn. 5&h 6i 6ing dan 4n. 7hen
7hee :ua
mengesahkan minit mesyuarat yang lepas.
3.0 P*1.*#, P$%$.'#!#$ A'#&,%'
esyuarat dimulakan dengan pembentukan ja+atan kuasa Panitia
Pendidikan Seni, panitia mengagihkan tugas kepada semua guru yang
terlibat dalam pr&gram tahunan Panitia Pendidikan Seni 0isual.
3.1 eran(ang dan melaksana aktiAiti Panitia Pendidikan Seni 0isual bagi
tahap satu dan dua. )etua panitia meminta semua guru Pendidikan Seni
0isual untuk menyediakan lap&ran ringkas selepas menjalankan aktiAiti
panitia.
3.2 enekankan penyertaan murid dalam pertandingan melukis dan
me+arna peringkat sek&lah, 8&n, daerah dan negeri.
3.3 Semua guru Pendidikan Seni 0isual perlu menjalankan pr&gram dan
aktiAiti panitia Pendidikan Seni 0isual berteraskan k&nsep )SS- bagi
murid tahap satu.
PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL 2014
T%$&#'#$/ (,"# ."*"
4.0 JA2ATANKUASA PANITIA
6ampiran disertakan
3.0 PERANCANGAN PANITIA
6ampiran disertakan
4.0 KSSR 5 PBS
$.1 Pendedahan dan penerangan mengenai )SS- dan P,S yang terperin(i
telah diberi dalam kursus dalaman sek&lah. )etua Panitia telah menekankan
guruBguru untuk menulis -P: dalam bentuk yang betul seperti yang
dibentangkan dalam kursus dalaman. )etua Panitia juga meminta guruBguru
untuk mentaksir muridBmurid menggunakan pelbagai kaedah dan se(ara betul.
6.0 Pengurusan /ail Panitia
..1 Pen&l&ng )anan Pentadbiran telah memberi taklimat mengenai (araB(ara
pengurusan Cail panitia. )etua meminta semua guru untuk memeberi
kerjasama yang mantap bagi menjayakan aktiAiti yang telah diran(ang dalam
Pendidikan Seni 0isual. )etua panitia juga meminta guruBguru Pendidikan Seni
0isual untuk mengisi maklumat guru yang perlu dimasukkan dalam Cail panitia.
7.0P*'#*# B*8#$.'%!
Tiada
9.0 H#):H#) L#%$
)etua Panitia meminta guruBguru memberi k&mitmen yang bersungguhB
sungguh dalam usaha untuk meningkatkan pen(apaian bagi matapelajaran
Pendidikan Seni 0isual bagi tahun 201#. )etua panitia juga meminta guruBguru
untuk memberi pelbagai latihan yang dapat memahirkan murid dalam
matapelajaran berkenaan serta yang dapat memantapkan p&tensi dalam
kalangan muridBmurid.
PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL 2014
10.0 U0#-#$ P$#$.."+#$
esyuarat ditangguhkan pada jam 10.#$ pagi.
2isediakan Dleh,
..................................
=P'%9 T%9 139 139>
)etua Panitia Pendidikan Seni 0isual