Anda di halaman 1dari 19

1

SME 6054
INTEGRATING INFORMATION AND COMMUNICATION
TECHNOLOGY IN MATHEMATICS

ASSIGNMENT 2:
Develop a teaching and learning module Integrating the usage of
graphing calculator in teaching and learning mathematics concepts


NAMA PENSYARAH: Y.M Puan Raja Lailatul Zuraida Raja Maamor Shah

Nama No. Matrik
NOR FAZMIRA BT. MOHD RAZALI M20131000388
SITI MUSLIHAH BT. HAJI HARON M20131000395
FARAHANA BT. SANI M20131000389


2

PENGENALAN
GRAF FUNGSI
1. Graf fungsi ialah graf yang mewakili fungsi dalam satah Cartesan. graf fungsi boleh dilukis
dalam satu garis atau lebih.
Contoh:

2. Langkah-langkah untuk melukis graf fungsi ialah
a. Binakan satu jadual bagi nilai fungsi.
b. Lukiskan paksi x dan paksi y dengan menggunakan skala yang diberi atau yang
sesuai.
c. Plotkan titik dengan menggunakan nilai yang terdapat pada jadual ke atas satah
Cartesan.
d. Sambungkan semua titik dengan membentukkan garis atau lengkung yang licin dan
labelkan graf.3

GRAF FUNGSI II
1. Dalam fungsi y = sebutan x bagi setiap nilai x, y akan mempunyai satu nilai yang tertentu.
Jadi, dengan memberikan nilai-nilai yang berlainan kepada x, y akan memperoleh nilai-nilai
yang berlainan.
2. Jika nilai-nilai x dan y ini dicatatkan dalam suatu jadual, jadual itu dinamakan jadual nilai.
3. Graf fungsi ialah perwakilan fungsi dengan garis pada satah Cartesan.
4. Fungsi dalam bentuk y = sebutan x dinamakan persamaan bagi graf yang berkenaan.
4

Tajuk : Graf Fungsi II
Sub-Tajuk : Konsep Graf Fungsi
Objektif Pembelajaran : 2.1 Memahami dan menggunakan konsep graf fungsi
Hasil pembelajaran : Di akhir pembelajaran, murid akan dapat :
Melukis graf bagi :
a) linear : y = ax + b, apabila a, b ialah
pemalar
b) kuadratik : y = ax
2
+ bx + c, apabila a, b dan
c ialah pemalar, a 0
c) kubik : y = ax
3
+ bx
2
+ cx + d, apabila a, b, c dan d
ialah pemalar, a 0
d) salingan : y =
x
a
, apabila a ialah pemalar, a 0.
Pengetahuan sedia ada :
Tingkatan

Tajuk
Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 Tingkatan 4 Tingkatan 5
Persamaan
linear
/ /
Persamaan
Kuadratik
/
Graf Fungsi I /
5

Langkah langkah pembelajaran :
Set Induksi
1. Murid diperkenalkan dengan beberapa contoh bentuk-bentuk graf yang berbeza.


Langkah 1
1. Guru menyediakan empat jenis persamaan bersama jadual nilai dan murid dikehendaki
melukis graf berdasarkan jadual tersebut.
a)


b)- 4 - 3 - 2 - 1 0 1 2 3 4
-10 - 7 - 4 1 2 5 8 11 14
- 4 - 3 - 2 - 1 0 1 2 3 4
13 4 - 1 - 2 1 8 19 34 53
6

c)

d)

2. Guru akan membimbing murid melukis graf.
3. Setelah melukis keempat-empat graf, murid diminta mengenalpasti bentuk graf bagi setiap
persamaan.

Langkah 2
1. Murid akan melukis graf menggunakan kalkulator grafik.
2. Murid diminta mengenalpasti bentuk graf bagi setiap persamaan.

- 4 - 3 - 2 - 1 0 1 2 3 4
-58 -21 -2 5 6 6 14 33 70
- 4 - 3 - 2 - 1 1 2 3 4
-0.75 -1 -1.5 -3 3 1.5 1 0.75
7

ARAHAN PAPARAN

Klik ikon
Graph.
Paparan ini
dapat
dilihat.8


Masukkan
persamaan
pertama.

Tekan

Bentuk graf
yang
terhasil
dipaparkan.


enter
9


Masukkan
persamaan
yang
kedua.

Tekan


Bentuk graf
yang
terhasil
dipaparkan


enter
10


Masukkan
persamaan
yang
ketiga.

Tekan


Bentuk graf
yang
terhasil
dipaparkanenter
11


Masukkan
persamaan
yang
keempat.

Tekan
Bentuk graf
yang
terhasil
dipaparkan


enter
12

Kesimpulan
Jenis Fungsi Jenis Graf Bentuk Graf
a 0 a 0

Fungsi Linear
y = ax + b


Garis lurusFungsi Kuadratik
y = ax
2
+ bx + c


Parabola
Fungsi Kubik
y = ax
3
+ bx
2
+ cx + d


Graf Kubik

Fungsi salingan
y = a
x


Hiperbola13

Soalan Berasaskan Taxonomy Bloom

1. Antara graf yang berikut, manakah mewakili y = x
2
+ 7 ?

A C
B D

Jawapan : A


2. Rajah 1 menunjukkan graf fungsi y = x
k
+ b.
Rajah 1

Apakah nilai k dan b ?
A k = 1, b = 4
B k = 1, b = 5
C k = 1, b = 5
D k = 1, b = 4

Jawapan : B


14

3. Graf dalam Rajah 2 menunjukkan sebahagian daripada satu fungsi y =
m
x
.Rajah 2
Apakah nilai m ?
A 3 C 1
B 1 D 3

Jawapan : A

4. Rajah 3 menunjukkan satu graf fungsi.


Rajah 3

Antara fungsi yang berikut, manakah dapat mewakili graf yang di atas?
A y = x
3
+ 2
B y = x
3
2
C y = x
3
+ 2
D y = x
3
2

Jawapan : D

15

5. Antara graf yang berikut, manakah mewakili 2y = 6x
3
?


A C
B D

Jawapan : C


6. Antara graf yang berikut, manakah mewakili y = (x 5)(x + 3)?
A C
B D

Jawapan : C
16


Soalan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi

Soalan 1
Peter perlu mengambil 80 mg dadah untuk mengawal tekanan darahnya. Graf berikut
menunjukkan jumlah awal dadah, dan jumlah dadah yang masih kekal aktif dalam darah
Peter selepas hari pertama, kedua, ketiga dan keempat.


Berapa banyakkah dadah yang masih kekal aktif di penghujung hari pertama?
A 6 mg
B 12 mg
C 26 mg
D 32 mg

Jawapan : D


17

Soalan 2
Rajah di bawah menunjukkan kedudukan bagi sebuah buku di atas meja.


(a) Tunjukkan persamaan

jika luas lorekan K adalah

.
(b) Bentuk satu persamaan jika luas meja tersebut tanpa buku adalah 4 kali lebih daripada
perimeter buku tersebut.
(c) Plot satu graf bagi

dan dalam julat .Jawapan:
(a) Luas bagi ABCD = 2 x 3
= 6m
2
Luas bagi PQRS = QR x RS
= x(3 - 2x)
= 3x 2x
2
= Luas ABCD Luas PQRS
= 6 (3x 2x
2
)
= 2x
2
3x + 6 (terbukti)

P Q

K


x cm x cm


S R
GEOGRAFI
SPM 2014
A B
C
D
2 m
3 m
18

(b) Perimeter bagi sebuah buku

= PQ + QR + RS + SP
= (3 2x) + x + (3 2x) + 4
= 2x + 2(3 2x)

y = 4[ 2x + 2(3 3x) ]
= 4 ( 2x + 6 4x )
= - 8x + 24

(c)


x -3 -2 -1 0 1 2 3
y 33 20 11 6 5 8 15


y =
x -3 -2 -1 0 1 2 3
y 48 40 32 24 16 8 0

(Rujuk kertas graf)

19

RUJUKAN

Peter Choo, Lim Kah Teng & Suhaimi Hassan (2013). Mudah Faham Melalui Peta Visual &
Diagram Matematik Tingkatan 5. Selangor : Penerbit Nadi Ilmu Sdn. Bhd.

Lembaga Peperiksaan (2013). Kertas Soalan Peperiksaan Sebenar SPM 2007-2013. Kuala
Lumpur : Inspirasi Ilmu.

William H.Sadlier (2014). Relationship among function rules, tables, and graphs. Dimuatturun
pada 8 Jun 2014 dari http://www.sadlier-oxford.com/math/mc_lesson.

Texas Instruments (2014). Geometry : Exploring Circle Equations. Dimuat turun pada 8 Jun
2014 dari http://education.ti.com/en/timath/us/home

MathBits.com(2000). Basic Graphing. Dimuatturun pada 6 Jun 2014 dari
http://mathbits.com/MathBits/TISection/General/BasicGraphing.htm