Anda di halaman 1dari 8

KONTRA MEMORI PENINJAUAN KEMBALI

Atas Putusan Mahkamah Agung RI


No. 296 K/Pdt. Sus/2011 tanggal 08 Juni 2011
Antaa
PT. MULTI SKIES NUSANTARA ------------------------ (Selaku Termohon
Pailit!e"iturTermohon Ka#a#i Sekaran$ Termohon PK%
M!la"an #
PT. &IBEL NUSANTARA IN!A'---------------------- (Selaku Pemohon
PailitKre(iturPemohon Ka#a#iSekaran$ Pemohon PK%
K!$ada %th&
Ba)ak Ketua Mahkamah A$un$ RI
Jl. Me(an Mer(eka Utara No. ** + *,
Jakarta Pu#at
U). Ketua Pen$a(ilan Nia$a )a(a Pen$a(ilan Ne$eri Jakarta Pu#at
!i Jakarta
'!ngan homat&
Kami (ang )!tanda tangan di)a"ah ini #
SAI! !AMANIK- S'- M' (an 'EN!RA 'AR.ANTO- S'- SE- M'- MM
Ad*okat& P!nas!hat +ukum $ada Kanto +ukum Sai( !amanik / Partner
)!alamat di Sakti Ra(a No. , K!manggisan& Jakata -aat. 'alam hal ini
)!tindak untuk dan atas nama 'ANS PURNAJO (ang )!alamat di Kom$.
P!tokoan +.I / 0indat!*!s 0t. I1 No. 9 Jl. +a(am .uuk& Jakata& s!laku
2!mohon P!nin3auan K!m)ali dalam P!kaa No. 296 K/Pdt. Sus/2011
1
m!la"an P2. .i)!l Nusantaa Indah (ang )!alamat di Jl. Kuing No. 120
Rt. 6, Kom$. -an3a Indah P!mai& -an3amasin& s!laku P!mohon P!nin3auan
K!m)ali.
-ah"a 2!mohon P!nin3auan K!m)ali m!n(am$aikan dalil4daliln(a s)) #
*. !alam Ek#e)#i 0
1.1 -ah"a 2!mohon P!nin3auan K!m)ali m!nolak s!luuh dalil4dalil
P!mohon P!nin3auan K!m)ali tan$a k!5uali.
1.2 -ah"a 2!mohon P!nin3auan K!m)ali salah m!na6sikan t!ntang
hutang $!ng!tiann(a s!suai d!ngan 7ndang47ndang P!k!ditan
No. 8, 2ahun 2009.
1.8 -ah"a P!mohon P!nin3auan K!m)ali )!lum m!laksanakan
k!"a3i)ann(a s!5aa $!nuh untuk m!n(!ahkan dokum!n )ukti 24:&
24' dan 24; s!suai K!s!$akatan -!sama antaa P!mohon
P!nin3auan K!m)ali dan 2!mohon P!nin3auan K!m)ali t!tanggal 21
A$il 2010.
1.9 -ah"a +akim Kasasi di Mahkamah Agung adalah +akim (ang sudah
)!$!ngalaman )an(ak s!)agai +akim (ang dis!l!ksi k!tat untuk
m!n3adi +akim Mahkamah Agung& t!masuk Ma3!lis +akim
Mahkamah Agung dalam $!kaa No. 296 K/Pdt. Sus/2011 tanggal 08
Juni 2011 dan m!nuut 2!mohon P!nin3auan K!m)ali sangat adil
dan $o6!sional dalam m!m!iksa dan m!mutuskan $!kaa ini.
1. !alam Pokok Perkara 0
2.1 -ah"a dalil4dalil dalam !ks!$si m!u$akan satu k!satuan d!ngan
$okok $!kaa ini tan$a k!5uali t!masuk dalil4dalil $ada P!mohon
Kasasi.
2.2 -ah"a $!nga3uan 2!mohon P!nin3auan K!m)ali ini s!suai isi $asal
29, a(at <8= 7ndang47ndang R.I. no. 8, tahun 2009 (aitu# Pihak
2!mohon da$at m!nga3ukan 3a"a)an t!hada$ P!mohonan
P!nin3auan K!m)ali (ang dia3ukan dalam "aktu 10 <s!$uluh= hai
s!t!lah tanggal P!mohonan P!nin3auan K!m)ali dida6takan dilua
hai li)u tanggal 1, Agustus 2011. Jadi 2!mohon P!nin3auan
2
K!m)ali ini adalah sah dan la(ak dit!ima s!suai d!ngan 7ndang4
7ndang.
2.8 -ah"a $!nga3uan/$!nda6taan $!mohonan $!nin3auan k!m)ali ini
k! mahkamah agung RI& sangat tidak la(ak di t!ima ol!h ka!na
k!$utusan kasasi mahkamah agung t!tanggal 8 Juni 2011& akan
t!ta$i m!moi $!nin3auan k!m)ali di a3ukan t!tanggal 8 Agustus
2011 < )!ati 60 hai laman(a =& $adahal m!nuut undang4undang
k!$ailitan $asal 296 a(at 2 #
Pen$a2uan )ermohonan )enin2auan kem"ali "er(a#arkan ala#an
#e"a$aimana (imak#u( (alam )a#al 134 a5at 1 huru6 B-
(ilakukan (alam 2an$ka 7aktu )alin$ lam"at ,8 hari #etelah
tan$$al ke)utu#an 5an$ (i mohonkan )enin2auan kem"ali
mem)eroleh kekuatan hukum teta) 2o )a#al 134 a5at 1 huru6 B 0
)ermohonan )enin2auan kem"ali (a)at (ia2ukan- a)a"ila ".
9(alam ke)utu#an hakim 5an$ "er#an$kutan ter(a)at kekeliruan
5an$ n5ata:
2.9 -ah"a (ang di$!soalkan / k!)!atan P!mohon P!nin3auan K!m)ali
adalah #
Ama Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 296 K/Pdt. Sus/2011
tanggal 08 Juni 2011 (ang dimohonkan P!nin3auan K!m)ali s!)agai
)!ikut #
Mengadili :
M!nga)ulkan $!mohonan kasasi dai P!mohon Kasasi P.2. Multi
Ski!s Nusantaa t!s!)ut #
M!m)atalkan Putusan P!ngadilan Niaga $ada P!ngadilan N!g!i
JakataPusat no. 208/Pailit/2011/Jkt.Pst. tanggal 20 Ma!t 2011
Mengadili sendiri :
M!nolak $!mohonan $!n(ataan $ailit dai P!mohon Pailit P.2.
.i)!l Nusantaa Indah untuk s!luuhn(a.
3
M!nghukum 2!mohon Kasasi / P!mohon Pailit untuk m!m)a(a
)ia(a $!kaa dalam s!mua tingkat $!adilan dalam tingkat kasasi
dit!ta$kan s!)!sa R$. >.000.000&4 <lima 3uta u$iah=.
2.> -ah"a maksud P!mohon P!nin3auan K!m)ali s!suai alasan $okok
dasa hukum (ang dimaksud adalah& $asal 292 a(at <2-= (aitu# di
dalam Putusan +akim (ang )!sangkutan t!da$at k!k!liuan (ang
n(ata. K!k!liuan (ang mana maksud dai P!mohon P!nin3auan
K!m)ali& s!ta mana novum / )ukti4)ukti )au dai P!mohon
P!nin3auan K!m)ali? S!mua ka)u dan tidak 3!las.
2.6 -ah"a sangat 3!las dalam dalil 2!mohon P!nin3auan K!m)ali $ada
saat m!nga3ukan kasasi )ah"a K!s!$akatan -!sama t!tanggal 21
A$il 2010 adalah )ukan utang& )ah"a 2!mohon P!nin3auan K!m)ali
dahulu P!mohon kasasi t!lah m!nga3ukan )ukti 248 )!u$a )!ita
a5aa s!ah t!ima t!tanggal 29 Juni 2010 )ukti t!s!)ut
)!hu)ungan !at d!ngan )ukti P41 (aitu K!s!$akatan -!sama
t!tanggal 21 A$il 2010. -ahkan 2!mohon Kasasi 3uga m!u3uk $ada
$!nda$at Paka +ukum P!)ankan Po6. '. Sutan R!m( S3ahd!ni&
S.+. dan %uis$ud!nsi P!ngadilan Niaga m!ng!nai mat!i $!kaa
(ang id!ntik d!ngan Putusan Mahkamah Agung RI no. 08K/N/1998
dalam $!kaa antaa P.2. Mod!n 0and R!alt( m!la"an 's. +us!in
Sani dan Johan Su)!kti.
2., Bah7a )a(a (a#arn5a )erkara ini tim"ul a(alah- karena
Termohon Penin2auan Kem"ali a7aln5a han5a in$in menolon$
Pemohon Penin2auan Kem"ali oleh karena Pemohon Penin2auan
Kem"ali ti(ak mam)u men$ata#i )ro5ek Telkom#el 1883 5an$
mem"utuhkan (ana ; R). *8.888.888.888-- (#e)uluh mil5ar
ru)iah% (imana #e#un$$uhn5a Termohon Penin2auan Kem"ali
in$in men5elamatkan ek#i#ten#i Pemohon Penin2auan Kem"ali (i
mata )em"eri or(er (imana 7aktun5a #u(ah #an$at men(e#ak-
5aitu )a(a a7al tahun 18*8- melalui Ke#e)akatan Ber#ama
tertan$$al 1* A)ril 18*8- akan teta)i #ika) Pemohon Penin2auan
Kem"ali a(alah i"arat air #u#u (i"ala# air tu"a oleh karena )a(a
4
akhirn5a Termohon Penin2auan Kem"ali in$in (i)ailitkan oleh
Pemohon Penin2auan Kem"ali melalui $u$atan ini.
2.8 -ah"a $!lu kami sam$aikan inti K!s!$akatan -!sama $ada tanggal
21 A$il 2010 s!)agai )!ikut #
a. 'ana In*!stasi R!mot! dis!to k! P2 Kas R$. ,.690.9>6.8>2&4
). 'ana P!m)!lian Mat!ial A55!ssoi!s SPS R$. 9>>.900.000&4
5. 'ana @$!asional R$. 1.112.>86.>89&4
d. :ost o6 Aund R$. 990.60,.000&4
!. -ia(a Kom$!nsasi 8B R$. ,00.000.000&4
Jumlah # R$.10.900.000.000&4
%ang akan di)a(a m!lalui 8 <tiga= taha$& (aitu #
4 2aha$ I 'o"n Pa(m!nt 90B s!)!sa R$. 9.160.000.000&4 <!m$at
mil(a s!atus !nam $uluh 3uta u$iah= di)a(a tunai $aling lam)at
8 <tiga= hai k!3a s!t!lah tanda tangan K!s!$akatan -!sama ini.
4 2aha$ II 90B s!)!sa R$. 9.160.000.000&4 <!m$at mil(a s!atus
!nam $uluh 3uta u$iah= di)a(a tunai $aling lam)at 8 <tiga= hai
k!3a s!t!lah dit!ima dokum!n )uti 24A dan 24-.
4 2aha$ III s!)!sa R$. 2.080.000.000&4 <dua mil(a d!la$an $uluh
3uta u$iah= di)a(a tunai $aling lam)at 10 <s!$uluh= hai k!3a
s!t!lah dit!ima dokum!n )uti 24:& 24' dan 24; <)ukti 2PK =.
2.9 -ah"a )!dasakan K!s!$akatan -!sama t!s!)ut di atas taha$ I
sam$ai d!ngan II t!lah )!3alan d!ngan )aik dilaksanakan k!dua
)!lah $ihak (aitu P!mohon P!nin3auan K!m)ali dan 2!mohon
P!nin3auan K!m)ali& akan t!ta$i untuk m!laksanakan taha$ III
sam$ai d!ngan $!kaa ini )!ada di tingkat Mahkamah Agung
dokum!n )uti 24:& 24' dan 24; )!lum $!nah di)!ikan P!mohon
P!nin3auan K!m)ali k!$ada 2!mohon P!nin3auan K!m)ali.
8.0 -ah"a di dalam K!s!$akatan -!sama tanggal 21 A$il 2010
$!n(!ahan )il(!t gio -ank K!sa"an no. 6888>0 $ada tanggal 80
@kto)! 2010 adalah han(a s!)agai 3aminan $!ndukung s!)agai
)ukti itikad )aik 2!mohon P!nin3auan K!m)ali k!$ada P!mohon
5
P!nin3auan K!m)ali a$a)ila dokum!n )uti 25& 2d dan 2! t!lah
di)!ikan dai P!mohon P!nin3auan K!m)ali k!$ada 2!mohon
P!nin3auan K!m)ali& 3adi )ukan s!)agai )ukti $!lunasan a$alagi
$ada k!n(ataann(a t!lah hilang <)ukti 2PK =.
2.11 Bah7a a(an5a ke#e)akatan antara Pemohon Penin2auan
Kem"ali (an Termohon Penin2auan Kem"ali #e#uai
5uri#)ru(en#i Mahkamah A$un$ (alam "i(an$ khu#u# )erkara
ke)ailitan no. re$. 83PKN188< tan$$al 1< Se)tem"er 188<-
a(alah "ukan )en$ertian utan$ 5an$ telah 2atuh tem)o 5an$
(imak#u( Pemohon Penin2auan Kem"ali- #e"a" ti(ak a(a "ata#
limit 5an$ 2ela#=
2.12 -ah"a $utusan renvoi (ang dimaksud P!mohon P!nin3auan K!m)ali
tanggal 16 Juni 2011 $ada halaman >& adalah )!lum m!m$un(ai
k!kuatan hukum t!ta$ s!)a) k!n(ataann(a adalah 2!mohon
P!nin3auan K!m)ali sudah m!nga3ukan $!mohonan kasasi.
2.18 -ah"a $utusan Mahkamah Agung No. 296 K/Pdt. Sus/2011 tanggal
08 Juni 2011 (ang 5uku$ adil dan $o6!sional ini s!sungguhn(a
adalah ingin m!nun3ukkan sika$ (ang $o6!sional dan ino*ati6 s!suai
7ndang47ndang Pokok K!kuasaan K!hakiman no. 9 tahun 2009
$asal 28 (ang )!isi#
1. +akim "a3i) m!nggali& m!ngikuti dan m!mahami nilai4nilai hukum
dan asa k!adilan (ang hidu$ dalam mas(aakat. S!)a) k!hidu$an
!konomi / )isnis )!g!ak )!gitu 5!$at hingga $!lu dik!luakann(a
7ndang47ndang t!ntang K!$ailitan. S!)a) ada indikasi kuat
P!mohon P!nin3auan K!m)ali ingin m!matikan usaha 2!mohon
P!nin3auan K!m)ali d!ngan daliln(a (ang s!m$it& !mosional dan
su)(!kti6. Padahal s!suai $!n3!lasan 7ndang47ndang K!$ailitan
3angan sam$ai hukum $ositi6 ini m!matikan usaha (ang masih
$odukti6 untuk k!n$!ntingan mas(aakat luas.
Ada$un maksud dan tu3uan 7ndang47ndang K!$ailitan dan PKP7
adalah s!)agai )!ikut.
6
7ndang47ndang t!ntang K!$ailitan dan P!nundaan K!"a3ia)an
P!m)a(aan 7tang ini didasakan $ada )!)!a$a asas. Asas4asas
t!s!)ut antaa lain adalah #
*. A#a# kelan$#un$an u#aha
!alam Un(an$-Un(an$ ini ter(a)at ketentuan 5an$
memun$kinkan )eru#ahaan !e"itor 5an$ )ro#)ekti6 teta)
(ilan$#un$kan.
2. Asas K!adilan
'alam k!$ailitan asas k!adilan m!ngandung $!ng!tian )ah"a
k!t!ntuan m!ng!nai k!$ailitan da$at m!m!nuhi asa k!adilan
)agi $aa $ihak (ang )!k!$!ntingan. Asas k!adilan ini untuk
m!n5!gah t!3adin(a k!s!"!nang4"!nangan $ihak $!nagih (ang
m!ngusahakan $!m)a(aan atas tagihan masing4masing
t!hada$ '!)ito& d!ngan tidak m!m$!dulikan K!dito lainn(a.
-!dasakan hal4hal t!s!)ut di atas s!muan(a kami mohon kian(a Ma3!lis
+akim $!nin3auan k!m)ali Mahkamah Agung R.I. m!m!iksa dan m!mutuskan
s!)agai )!ikut#
1. M!n!ima 2!mohon P!nin3auan K!m)ali untuk s!luuhn(a.
2. M!nguatkan $utusan Mahkamah Agung No. 296 K/Pdt. Sus/2011
tanggal 08 Juni 2011.
8. m!nolak P!mohonan P!nin3auan K!m)ali P!mohon P!nin3auan
K!m)ali untuk s!luuhn(a.
9. M!nghukum P!mohon P!nin3auan K!m)ali untuk m!m)a(a )ia(a
$!kaa $!nin3auan k!m)ali (ang tim)ul.
7
+omat kami
Kuasa +ukum 2!mohon P!nin3auan K!m)ali
SAI! !AMANIK- S'- M' 'EN!RA 'AR.ANTO- S'- SE- M'- MM
8

Anda mungkin juga menyukai