Anda di halaman 1dari 2

(b)

0 1
Rajah 4
Rajah 4 menunjukkan cara Cikgu Sandra menggunakan model garis
nombor untuk membimbing murid-murid beliau memahami
penambahan
9
2
3
2
+
.
Jelaskan satu kelemahan model garis nombor ini. Seterusna!
cadangkan satu model lain ang akan anda gunakan untuk mengatasi
kelemahan tersebut. "uraikan cara-cara penggunaan model anda
untuk menjelaskan penambahan
9
2
3
2
+
.
(10 markah)
#. (a) $erangkan bagaimana anda mengajar murid untuk menukar kepada
nombor perpuluhan dalam persepuluh. %enerangan anda perlu
merangkumi bahan bantu mengajar ang digunakan dan langkah-langkah
pengajaran dengan bantuan gambar rajah.
(10 markah)
(b) &iberi satu masalah '.# ( 1.'! cadangkan satu akti)iti dengan
menggunakan gambar rajah untuk menjelaskan bagaimana anda mengajar
murid untuk mencari pendaraban dalam nombor perpuluhan dengan
menggunakan model luas. *nda perlu merangkumi bahan ang digunakan!
situasi ang sesuai dan langkah-langkah pengajaran.
(10 marka
1
'