Anda di halaman 1dari 6

Peranan guru dalam pendidikan seni visual

Mengikut Daeod Yoesoef(1980), 3 tugas utama seorang guru


a) tugas professional
berkaitan dengan logika dan estetika
menyampaikan ilmu pengetahuan dan nilai2 yg belum diketahui dan sewajarnya
diketahui oleh pelajar
b) tugas manusiawi
berkaitan dgn etika
tugas2 mendidik anak murid agar menjadi manusia yg berguna pada masa
depan
seperti tranformasi diri, dan pencarian identiti
c) tugas kemasyarakatan
berkaitan dgn etika
konsekuensi guru sebagai warganegara yg baik serta melaksanakan
tanggungjawab yg telah digariskan oleh bangsa dan negara
cara menjadi guru seni cemerlang
menguasai pengetahuan tentang seni dgn baik
kebolehan guru menguasai seni mengajar
berperanan sebagai pengurus, pembimbing, motivator, pemudah cara/fasilitator, dan
inisiator
Sebagai guru seni motivator
memupuk minat pelajar terhadap isi pelajaran yg disampaikan dan persepsi mereka
tentang kepentingan dan kegunaannya dalam kehidupan seharian
meningkatkan kenyakinan murid
memupuk perasaan ingin buat yg terbaik dlm penghasilan karya
cara2 nya seperti berikut
1) memberi komentar positif
2) wujudkan persaingan positif dan kerjasama di kalangan murid
3) memilih alat dan bahan - murid diberi peluang pilih bahan dan alatan yg betul
4) masa - rancang pelajaran dgn baik dan teratur supaya murid mempunyai masa
cukup utk berfikir, membuat eksperimentasi dan meneroka
5) rangsangan - pamerkan hasil karya murid sebagai satu bentuk sokongan
berterusan di samping meransang keinginan mereka menghasilkan lebih banyak
karya
6) P&P yg fleksibel - guru perlu mengubah cara mengajar mengikut minat dan
cadangan daripada murid
7) hormat-menghormati - guru perlu mempunyai sikap menghormati dan dan
menghargai sumbangan dan komitmen yg ditunjukkan
8) beri galakan dan motivasi - elak daripada kritikan keterlaluan sehingga pelajar
patah semangat dan tidak berminat meneruskan penghasilan karya
9) penghargaan - galakkan dan berikan penghargaan kepada murid atas usaha dan
komitmen mereka dalam kelas
Sebagai guru pemudah cara/fasilitator
pembelajaran mudah akan memberi kesan mendalam kpd dan mudah difahami oleh
murid
justeru, kaedah penyampaian ilmu mestilah sesuai dgn tahap seseorang pelajar

Sebagai guru inisiator
kesungguhan seseorang guru menyampaikan ilmu seni visual kpd murid2nya secara
berkesan
memberi motivasi kpd pelajar menghasilkan karya terbaik
meransang pemikiran murid
menyarankan kolabolatif dan koperatif melalui kerja kumpulan
cara2
1) merancang aktiviti seni yg menyeronokkan dan boleh diserrai oleh semua murid
2) merangsang murid mengambil bahagian secara aktif dlm P&P
3) memahami dinamika kumpulan
4) membantu murid memperkembang ilmu seni
5) mengpelbagai kaedah dan teknik yg memudahkan murid menjalani aktiviti P&P
seni mereka
6) mengubah dan menyesuaikan strategi P&P yg dapat menarik perhatian murid

A. Perkembangan seni visual di Malaysia bermula pada tahun 1930-an hingga 1940-an.
temanya ialah keindahan alam dan aktiviti masyarakat. sejarah seni mula 1930
B. diorama - membentuk dan membuat binaan
C. matlamat PSV rendah = menghargai alam ciptaan tuhan
D. konsep 5P dalam set induksi ialah nyanyi sambil lukis = penggabungjalinan
E. perkembangan PSV rendah mempunyai obejktif tertentu untuk pelajar = mengenal
dan menghargai tokoh seni dan budaya tanah air
F. bidang menggambar - teknik lukisan dan catan
G. aktiviti melukis tahap 1 = media sesuai ialah pastel
H. sukatan pelajaran KBSR PSV tahap 2 banyakkan aktiviti penerokaan = mempelbagaikan
penggunaan bahan dan alat dalam aktiviti menggambar
I. aktiviti kumpulan di luar bilik darjah = aktiviti capan
J. aktiviti dalam kelas secara kumpulan untuk mengmbangkan kreativiti = diorama
K. Kaedah yang berkesan untuk mendapatkan bahan bantu mengajar ialah
hasil kutipan bahan maujud
hasil kerja pelajar yg berkualiti
mendapat alat bantu mengajar dari mata pelajaran lain
L. Pemilihan bahan bantu mengajar hendaklah mempunyai hubungan kesesuaian dengan
suasana bilik
suasana sekolah
suasana persekitaran
M. cara menjamin keselamatan karya 2D = simpan di galeri
N. aspek penting dalam pengurusan sesebuah bilik PSV = susunan perabot
O. tindakan dan perhatian berat yang perlu dilakukan oleh guru Pendidikan Seni Visual
dalam menyusun atur bilik seni untuk memudahkan pengajaran dan pembelajaran =
menentukan kebersihan dan keselamatan murid
P. konsep apresiasi seni = Menghargai dan pemahaman melalui pencarian serta
penyaluran maklumat yang terdapat pada karya
Q. pendekatan apresiasi seni yg berkaitan dengan pendekatan secara logik
Penerangan
Pemerhatian
Perbandingan
struktur
A. lima kelebihan KBSR Pendidikan Seni Visual berbanding KLSR
Keseluruhan murid dapat melibatkan diri dalam kegiatan seni visual secara aktif,
kreatif, kritis dan menyeronokkan.
Menajamkan daya perspektif dan imaginasi melalui pancaindera.
Dapat mengembangkan kemahiran asas dalam pelbagai kegiatan seni visual.
Memupuk nilai kerjasama, yakin diri, disiplin dan bertanggungjawab
Menggunakan kemahiran teknologi dalam kegiatan penghasilan seni visual.
Mengenal dan menghormati tokoh seni dan budaya tanah air.

B. Konsep 5P merupakan antara aspek yang membantu mempelbagaikan kaedah
pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual KBSR. Huraikan lima aspek
Penggabungjalinan
- Penggabungjalinan pelbagai kemahiran dalam satu mata pelajaran
- Penggabungjalinan kemahiran daripada mata pelajaran lain ke dalam
sesuatu mata pelajaran
- Penggabungjalinan kemahiran secara merentas kurikulum
Penyerapan
- Ia mengandungi beberapa unsur ilmu pengetahuan dariapada pelbagai-
pelajaran
- Unsur-unsur ilmu pengetahuan ini diserapkan secara bersepadu dalam
satu mata pelajaran
- Bilangan mata pelajaran yang digunakan dalam proses penyerapan adalah
fleksibel
- Organisasi unsur-unsur isi kandungan bergantung kepada unsur utama dan
unsur sampingan. Walaubagaimanapun, unsur utama tetap diberi penekanan
yang lebih
- Proses penyerapan berlaku secara serentak dengan proses penggabungjalinan.
Unsur-unsur isi kandungan boleh diserapkan ke dalam aktiviti
penggabungjalinan berbagai-bagai kemahiran seperti membaca, menulis dan
mengira
Pemulihan
- Tumpuan kepada kelemahan murid yang telah dikesan
- Pengajaran dan pembelajaran perlu diubah suai dan dipelbagai mengikut
keperluan kognisi murid
- Penggunaan pelbagai jenis bahan bantu mengajar termasuk bahan bercetak
dan bahan elektronik untuk membantu murid memahami dan menguasai Hasil
Pembelajaran.
Pengayaan
- Pengayaan berbentuk pengukuhan
- Pengayaan berbentuk perkembangan
- Pendekatan Integrasi
Penerapan
- Pendekatan implisit
- Pendekatan eksplisit
C. lima peranan utama guru PSV yang boleh membantu mempertingkatkan minat dengan
imaginasi dan kreativiti murid.
Peka terhadap kebolehan dan kreativiti murid
Mengetahui kaedah terbaik untuk mengendalikan kelas 2D dan 3D
Menyedari perkembangan fizikal, mental,emosi, estetika dan social
Mengetahui bidang dan masa lampau
Mewujudkan suasana kreatif dalam bilik darjah bagi pengajaran dan
pembelajaran yang berkesan
Lain-lain jawapan yang sesuai

D. Nyatakan lima tujuan bahan bantu mengajar digunakan dalam pengajaran dan
pembelajaran Pendidikan Seni Visual.
Melibatkan murid secara aktif
Menggerakkan murid untuk berfikir
Merangsangkan pelbagai deria
Mejelaskan konsep dan memudahkan pemahaman
Menarik minat dan perhatian dan menghilangkan kebosanan
Menghubungkaitkan pengetahuan sedia ada
menyediakan suasana belajarE. Huraikan lima prosedur pengurusan alat dan bahan dalam sesebuah bilik Pendidikan
Seni Visual.
Menyediakan senarai alat dan bahan yang diperlukan
Membuat perolehan alat dan bahan daripada pembekal sekolah
Membuat penerimaan alat dan bahan, menyemak dan mengesahkannya
Membuat inventori dalam buku stok
Membuat rekod keluar masuk alat dan bahan
esei
1) Aktivit luar bilik darjah
a. Kembara seni
b. Lawatan
c. Pameran
d. Seminar
Aktiviti dalam bilik darjah
a. Apresiasi dan kritikan
b. Kuiz
c. Pembentangan
d. Penerokaan alat dan bahan
2) keperluan-keperluan asas bilik seni visual.
a. warna dinding = warna terang menjadi nampaknya besar selain daripada sesuai
untuk dijadikan latar
b. papan buletin = mempamerkan hasil karya pelajar dan tempat menyampaikan
maklumat
c. cahaya = guna sinaran cahaya semula jadi dari luar
d. bahan pameran khas = mempamerkan objek semula jadi yg boleh membangkitkan
rasa ingin tahu
e. zon kerja = lokasi murid menghasilkan karya dan menyiapkan kerja mereka (meja
kerja, bahan seni, warna, jarak yg sesuai antara pelajar)
f. stor penyimpanan = rak simpanan boleh digunakan untuk menyimpan bahan dan
hasil karya pelajar seperti folio dan buku latihan
5 cara guru boleh memupuk minat murid mematuhi etika dan keselamatan ketika berada
dalam bilik seni
menyediakan jadual tugas
kemaskini hasilkerja
sentiasa memberi nasihat dan teguran
sentiasa peka dengan persekitaran bilik seni semasa p&p
pakaian sesuai semasa menjalankan aktiviti

macam mana berkesan
Mewujudkan suasana p&p yang berlainan
Manambah pengetahuan
Apresiasi seni (Pameran)
Pengurusan & Kepimpinan (Pameran / Seminar)
Lain-lain jawapan uang sesuai


Peranan guru sebagai pendidikan seni visual
1) Pengurus
Merancang aktiviti P&P
Mengawal kelas/studio PSV
Bertanggungjawab ke atas bahan dan alat P&P
Menjalankan aktiviti luar
Menguruskan bahan bantu pengajaran dan pembelajaran/mengurus BBM
Membuat penilaian dan memberi markah kepada tugasan murid
2) Pembimbing
Bimbing murid dgn penuh perhatian
mengadakan aktiviti pemulihan untuk murid yg masih belum menguasai
kemahiran
melaksanakan aktiviti pengukuhan dan pengayaan untuk meningkatkan kualiti
pembelajaran murid
3) Pemudahcara
Melaksanakan pengajaran berteraskan unsur maju
Mengelola aktiviti pembelajaran berpandukan tahap kebolehan murid
Memudahkan pemahaman konsep dengan mengaitkan dengan situasi sebenar
kehidupan murid
4) Motivator
Menjalankan aktiviti bina semangat dan membentuk kenyakinan murid
Merangsang dan menggalakkan murid
Membawa perubahan
Memberi dorongan dan bimbingan
Menyelesaikan masalah sosio dan emosi murid
5) Inisiator
Merangsang pemikiran murid yg bercapah
Mengemukakan soalan yg menjana pemikiran kreatif dan kritis
Menyokong aktiviti penyelesaian masalah
Menyarankan pembelajaran kolaboratif dan koperatif melalui kerja kumpulan