Anda di halaman 1dari 1

TZZ/280914

CadanganKandunganPembentanganSeminarPenyelidikanTindakan
SLIDE KANDUNGAN CATATAN
1
FrontPage
Tajukkajian3baris,<15perkataan&VShape
NamapengkajidanProgramPengajian
Pilihslidedesignyangsesuai
dansimple.

AmbilkiraprinsipCASPER
2,3
RefleksiPdP
Fokuskepadaisu/masalahmuridberkaitan
dengantajuk
Sertakancontohkelemahan/kesalahan/kesilapan
muridberdasarkananalisisdokumen,temubual
danpemerhatian
Contohdipetikdaripada
analisistinjauanawalmasalah
&ujiandiagnostik

Grafikmestijelas&berfokus.
4,5
SorotanLiteratur
Teori/konsepberkaitan
Kajianlepasberkaitdengantajuk
Senaraiinovasisediaadanyatakankekuatan
dankelemahan
IsiisipentingsahajaRingkas
danpadat

Adanamapengkaji&tahun
6
SpesifikasiIntervensi
Tunjukcaraintervensidancontohpenggunaan
Jelaskanelemeninovasi(kelainandenganinovasi
sediaada)
Nyatakanteoriatausorotanliteraturyang
menyokongelementersebut
Demoalatankonkritatau
melaluirakamanvideo
7 Tujuan+objektif/soalankajian
PilihsamaadaobjektifATAU
persoalankajian.
8
MetodologiKajian
Modelkajiantindakan
Pesertakajiandipilihberdasarkanujian
diagnostik
Instrumen
Analisisdatadeskriptifmengikutindividu
Dalambentukgrafik
9,10,11,
12,13
DapatanKajian
Pilih&perihalkanseorangpesertakajian
Huraikansecararingkassemuasesiintervensi
Huraikandapatanbagisetiapsesiintervensisatu
persatu.
Pastikansetiapdapatandisahkanmelaluiproses
triangulasidokumen(D)+temubual(T)+
pemerhatian(P).
RumusanBuatperbandingansebelumdan
selepaskajiandenganmerujukkepada
perubahantingkahlaku(Cth:kefahaman,
penguasaan,kemahiran,kebolehan,sikapdsbg)
Sentiasakaitkandengan
persoalankajiandan
penggunaanalatintervensi

Triangulasi(D+T+P),(D1+
D2+T),(D1+D2+P)

INGAT!Tidakperlu
membandingitemitemujian
pradanpossecarakuantitatif
abaikanfrekuensi,peratus,
grafdanseumpamanya.
14
Rumusan/Refleksi
Kekuatandankelemahan