Anda di halaman 1dari 22

MATEMATIK AWAL KANAK-KANAK

(ECS 2153)
Disampaikan oleh:
MUHAMMAD SAFAR BIN ABDURAHMAN

No. Tel : 0195451002 / 0134423750
Email : m.safar07@unisel.edu.my
m.safar07@gmail.com

Pentaksiran Perkembangan
Matematik Kanak-Kanak

PENILAIAN DAN REKOD
PERKEMBANGAN MURID
Penilaian yang dibuat secara berterusan
melalui pemerhatian:
tingkah laku murid
perbualan murid
hasil kerja murid

Cara merekod menggunakan:
senarai semak
rekod anekdot
rekod berterusan


Proses pengumpulan maklumat
tentang perkembangan dan kemajuan
murid
Menggunakan pelbagai kaedah
Berterusan
Tidak formal

PENILAIAN
2
Mengesan perkembangan murid secara
menyeluruh
Mengenal pasti potensi murid
Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan
murid dalam pembelajaran
Mengesan keberkesanan pengajaran
Merancang dan mengubah suai aktiviti
pengajaran
Menjalankan tindakan susulan

TUJUAN PENILAIAN
3
Merancang
Menentukan hasil pembelajaran berdasarkan senarai semak

Membina indikator
Melaksanakan Penilaian
Pemerhatian Tingkah Laku
Pemerhatian Interaksi/Lisan
Hasil Kerja Murid

Merekod

Menganalisis maklumat / mentafsir data

Melapor
Sudahkah murid
menguasai
Tindakan susulan
aktiviti bimbingan
Tindakan susulan
aktiviti pengayaan
Pelajaran/kemahiran baru
Ya
Ya
Teruskan
Tidak
Model Proses Pelaksanaan Penilaian
4
1. MERANCANG
Murid yang hendak dinilai
Domain yang diberi tumpuan
Kaedah yang sesuai
Cara pelaporan
2. MEMBINA INDIKATOR
Jelas mengenai tujuan
Menepati item yang hendak dinilai
Item boleh diukur
PROSES PELAKSANAAN PENILAIAN
5
3. KAEDAH PENILAIAN
1. Pemerhatian ke atas tingkah laku murid
2. Pemerhatian perbualan/interaksi murid
3. Hasil kerja murid
1. Aspek Tingkah Laku :
Bermain pondok-pondok
Menyusun blok bersama rakan
Mengikat tali kasut
Berlari sambil melompat
Membuat kolaj
Menyelesai masalah
PROSES PELAKSANAAN PENILAIAN
6
2. Perbualan/Interaksi/Lisan spt:
Interaksi murid dengan guru
Interaksi murid dengan murid
Interaksi murid dengan bahan
Main peranan
Bersoal jawab
Bercerita
Bacaan
Nyanyian
Puisi
7
3. Pemerhatian Hasil Kerja spt:
Lukisan
Tulisan
Buku Skrap
Kraf tangan
Buku kecil
Model
8


Mencatat maklumat secara sistematik
perkembangan, kebolehan, dan pencapaian
Kaedah merekodkan melalui:
1. Senarai semak
2. Anekdot
3. Rekod berterusan

9
4. MEREKOD
Satu kaedah pemerhatian dan perekodan
menggunakan senarai item untuk ditanda yang
menentukan sama ada:
* tingkah laku itu berlaku
* tingkah laku dapat diperhatikan
* tingkah laku kerap berlaku
1. PENERANGAN SENARAI SEMAK
10
Satu catatan ringkas mengenai satu peristiwa atau
tingkah laku murid yang dianggap penting, unik
dan signifikan untuk direkodkan.
Anekdot ditulis secara objektif, menerangkan apa
yang berlaku, bila dan di mana.
Rekod anekdot tidak memerlukan setting, borang
atau masa tertentu
Hasil pemerhatian direkod selepas selesai
berlaku peristiwa
2. REKOD ANEKDOT
11
Rekod Berterusan adalah catatan individu
atau kumpulan murid semasa berlakunya
sesuatu peristiwa.
Setiap perlakuan dan apa yang dikata oleh
murid akan dicatatkan sepanjang tempuh
pemerhatian.
Pemerhatian terperinci biasanya dijalankan
dalam tempoh 3 5 minit atau kurang dari 10
minit
3. REKOD BERTERUSAN
12
Portfolio sebagai satu cara mengumpul dan
menyusun maklumat dan data dari pelbagai
sumber
Portfolio mengandungi:
1. Rekod Peribadi Murid
2. Rekod Kemajuan Murid
3. Hasil Kerja Murid
13
MENYIMPAN MAKLUMAT
Mengandungi:
maklumat diri murid
maklumat keluarga murid
maklumat kesihatan murid
maklumat fizikal murid

1. REKOD PERIBADI MURID
14
Mengandungi ulasan guru tentang
kemajuan murid dari aspek / domain:
pengetahuan ( kognitif )
kemahiran ( psikomotor )
komunikasi ( bahasa )
sikap ( afektif )
2. REKOD KEMAJUAN MURID
15
Mengandungi hasil kerja murid yang dipilih
bersama guru dan murid, contohnya:
Lukisan
Sampel tulisan
Cerita yang ditulis
Buku skrap
kraf tangan
**Catatan/komen perlu dibuat pada setiap hasil murid
3. HASIL KERJA MURID
16


Segala data yang direkod perlu ditafsir
untuk guru membuat inferens dan
rumusan
Membaca dengan teliti data dan maklumat
yang diperolehi
Buat inferens iatu membuat penyataan
benar hasil dari tingkahlaku, interaksi/lisan
atau hasil kerja yang diperhatikan
17
5. MENGANALISIS MAKLUMAT
DAN MENTAFSIR DATA


Pelaporan secara objektif berdasarkan data
dan maklumat yang diperolehi
Pernyataan menerangkan apa yang telah
dicapai bukan kegagalan elakkan penyataan
negatif
Dilakukan dari masa ke semasa mengikut
keperluan
Laporan diserah kepada ibu bapa/penjaga
murid
Semua laporan adalah sulit
18
6. MELAPOR


Aktiviti bimbingan membantu murid atasi
masalah pembelajaran
Aktiviti pengukuhan pengukuhan kepada
pengetahuan dan kemahiran yang telah
dikuasai
Aktiviti pengayaan memberi peluang
murid menjalan aktiviti yang lebih
mencabar
19
TINDAKAN SUSULAN
Semua maklumat yang berkaitan dengan diri murid adalah sulit. Oleh itu
semua rekod penilaian perkembangan dan kemajuan murid prasekolah
hendaklah disimpan dengan selamat mengikut panduan berikut :
PANDUAN MENJAGA REKOD PERKEMBANGAN DAN
KEMAJUAN MURID PRASEKOLAH
Segala hasil pemerhatian hanya boleh dibincang dengan pihak yang
tertentu sahaja (ibubapa/guru besar / pakar perubatan / pihak-pihak
atau orang-orang yang berkenaan mengikut Akta Pendidikan 1996)
Rekod murid tidak boleh dipamerkan
Minta kebenaran ibubapa/penjaga murid untuk mengambil gambar
dan merakam video yang melibatkan murid berkenaan.
Pastikan segala rekod pemerhatian di berikan kepada ibubapa di
akhir tahun.
ETIKA PENILAIAN
20