Anda di halaman 1dari 9

MAKLUMAT GURU

Nama

Umur

Tarikh Lahir

Asal

Status

Nama Suami

Pekerjaan Suami

Bil. Anak

Tahap Pendidikan Anak

Latar Belakang Pendidikan

Perkhidmatan

Senarai Sekolah

Jawatan Yang Disandang

Anugerah Yang Diterima

Pengalaman Manis

Pengalaman Pahit

INSTITUT PENDIDIKAN GURU


KAMPUS BAHASA MELAYU

INSTRUMEN TEMUBUAL

Arahan

Temu bual ini adalah temu bual separa berstruktur. Soalan yang diberikan
hendaklah dijawab dengan jujur. Temu bual ini dijalankan oleh guru Program
Pensiswazahan Guru (PPG) bagi memenuhi keperluan kerja kursus EDU 3083 Asas
Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Guru. Skop temu bual ini adalah
berfokus kepada etika keguruan.

Nama Penemubual : ___________________________________


Nama Tokoh

: ___________________________________

Jawatan

: ___________________________________

Tarikh

: ___________________________________

Masa

:___________________________________

KEBENARAN TEMUBUAL

Dengan ini, saya bersetuju untuk ditemu bual. Saya juga membenarkan hasil temu
bual tersebut digunakan untuk tujuan laporan kerja kursus guru PPG yang sedang
mengikuti kursus EDU 3083 Asas Kempimpinan Dan Perkembangan Profesional
Guru

Tandatangan

: _________________________________

Nama

: _________________________________

Tarikh

: _________________________________

SOALAN TEMUBUAL
1. Bagaimanakah langkah-langkah dan ciri-ciri untuk menjadi seorang guru
cemerlang?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
2. Bagaimanakah cikgu mengawal kelas?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
3. Apakah langkah yang diambil oleh cikgu untuk mengekalkan perhatian murid di
dalam kelas?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
4. Bagaimanakah cikgu memberikan arahan yang jelas kepada murid?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
5. Pada pendapat cikgu, bagaimanakah cara untuk menangani gangguan luar
jangkaan semasa proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

6. Pada pandangan cikgu bagaimanakah caranya untuk sentiasa berdedikasi dan


bermotivasi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai guru?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
7. Apakah halangan dan cabaran yang dihadapi cikgu sepanjang berkhidmat
sebagai guru?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
8. Bagaimanakah cikgu mengatasi masalah tersebut?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
9. Apakah langkah-langkah yang diambil cikgu dalam tidak mencemarkan imej
profesion keguruan?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
10. Bagaimanakah cara cikgu mengelakkan diri daripada mencemarkan maruah?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

11. Adakah cikgu jujur melakukan setiap tugas yang diberikan? Apakah tips untuk
selalu jujur dalam melaksanakan tugasan?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
12. Apakah yang cikgu faham tentang akauntabiliti keguruan?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
13. Semasa mengajar bagaimanakah caranya untuk cikgu sentiasa berlaku adil
kepada semua murid?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
14. Bagaimanakah langkah cikgu untuk menjadi seorang guru yang berfungsi
sebagai pengganti ibu bapa?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
15. Adakah cikgu menghormati hak murid di dalam kelas? Bagaimanakah caranya
cikgu menghormati hak mereka?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

16. Semasa proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan, bagaimanakah cikgu


menanam sikap yang baik terhadap murid?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
17. Sebagai seorang isteri ibu dan guru bagaimanakah cikgu membahagikan masa
untuk menyelesaikan semua tanggungjawab tersebut?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
18. Adakah cikgu sentiasa menepati masa dengan masuk kelas tept pada masa
yang ditetapkan?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
19. Adakah guru pernah menerima bayaran daripada murid atau ibu bapa jika cikgu
mengajar lebih masa atau membuat kelas tambahan?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
20. Adakah cikgu pernah menjadi guru tuisyen?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

21. Pada pandangan cikgu, apakah ciri-ciri etika keguruan yang perlu dimiliki oleh
seorang guru?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________